Yazım Kuralları

Genel Kurallar

Dergi sayfasına yüklenmiş olan başvurular dergi editörü veya onun belirlemiş olduğu bir alan editörü tarafında ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sürecinde, uygun bulunan yazılar değerlendirme aşamasına geçirilirken, yayın koşullarına uymayan yazılar düzeltilmek üzere sorumlu yazara geri gönderilebilir, biçimce düzenlenebilir veya reddedilebilir. Değerlendirme aşamasında editör ya da alan editörü, yazıyı uygun gördüğü danışmanlara (hakemlere) incelenmek üzere gönderir. Aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olan gönderiler hakem sürecine dahil edilir:
• Gönderilerin derginin amaç, kapsam, yayın etiği ve politikası dahilinde olması gerekir.
• Gönderinin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
• Dergide kör hakemlik sistemi (iki hakem) uygulanmaktadır. Bu yüzden ilk gönderide asla yazar(lar)ın kimliğini belirtecek bir işaret, isim ya da ifadeye yer verilmez.
• Türkçe gönderiler kapsamında İngilizce 250-300 arası sözcükten oluşan kısa bir “Özet” ile 1200-ve üstü kelime arası sözcükten oluşan bir “Genişletilmiş Özet” dahil edilir.
• Gönderilen çalışmanın Benzerlik Raporu Ithenticate, Turnitin vb.gibi programlar yardımıyla alınıp gönderi ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Alıntı ve Kaynakça (Bibliyografya) dahil edilmeden (on/üzerinde) alınacak raporda (alıntı ve alıntının künyesini göstermek (kaynakçasını-bibliyografyasını) yasal bir zorunluluk olduğu gibi emeğe saygı temelli etik bir davranıştır. Benzerlik oranının genel olarak % 20'yi ve tek bir eserden ise % 4'ü geçmemesi önerilir.  Benzerlik raporu kapsamlı haliyle gönderilmelidir. Unutulmamalıdır ki "benzerlik" "intihal" demek değildir bu nedenle söz konusu oranlar düşük ya da yüksek çıkmasına rağmen insan gözü ve aklıyla yapılan izlemede de "intihale" dahil edilebilecek benzerliklerden kaçınılmalıdır. Gönderinin konusu yasal bir belge (ya da benzeri) ise her geçtiği yerde referansı verilmeli ve o da (yüzdelik bir sınırı olmaksızın) alıntı olarak değerlendirilmelidir. 
• Gönderilen çalışmada görüşme, gözlem, anket, ölçek, deney gibi veri toplama yöntemlerinden herhangi biri kullanıldıysa ilgili birim/kişilerden izin alındığına dair ifadeye makalenin yöntem bölümünde yer verilmesi ve ilgili evrakın da "izin yazısı" adıyla ek dosya olarak dergi sistemine yüklenmesi gerekir.
• Bir çalışmanın uzunluğunun ekler dâhil 7000 sözcüğün üzerinde olmaması önerilir.
• Gönderilerin biçimi APA 7th stiline uygun olmalıdır.
• Gönderiler, Word formatında ve "İlk Gönderi Şablonuna" (Dergi Ana Sayfasından indirilebilir) göre hazırlanmalıdır.

Makale İşlem Süreci

Makalenin sisteme yüklenmesinden yayımı ya da reddine kadar işleyen aşamaları ifade eder.
1-Ön inceleme aşaması
• Yazarın makale ile birlikte göndermesi gereken belgeler [benzerlik raporu, etik izin belgesi (gerekliyse), Telif Hakkı Devir Sözleşmesi, Ön Yazı Sayfası] kontrol edilir.
• Makalenin (içinde kimlik belirten bir yazı ya da işaret olmamalıdır) dergi şablonuna göre hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilir.
• Gönderilen makalenin bilimsel olarak raporlanıp raporlanmadığı kontrol edilir.
• Kullanılan yöntem, veri toplama araçları ve veri analiz adımlarının doğru biçim ve içerikte olup olmadığı kontrol edilir.
• Söz konusu makalenin ve konusunun uluslararası veya ulusal alanyazına katkı sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.
• Benzerlik raporu "Genel Kurallar" başlığı altında verilen ölçütlerine göre kontrol edilir.
• Çalışma yukarıdaki işlemlerden geçtikten sonra "hakemlere gönderilebilir" olarak değerlendirilir editör atanır 
• Editör çalışmada revizyon isterse (ya da istemezse) ve gereği de yapılırsa "kör hakem süreci" başlar.

2-Kör hakem aşaması
• Makaleyi incelemek üzere konusunda uzman doktoralı en az iki hakem davet edilir.
• Davet edilen hakemlere daveti kabul etmeleri için 5 gün süre verilir. Bu sürenin aşılması halinde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün uzatılır. Bu süre içinde davet kabul edilmezse başka bir hakem davet edilir.
• Daveti kabul eden hakemlere inceleme için 15 gün süre verilir. Süre bittiği halde tamamlanmayan incelemeler için bir defaya mahsus olmak üzere 15 günlük ek süre verilir. Bu süre sonunda inceleme tamamlanmazsa, hakemlik görevi iptal edilir ve başka bir hakem davet edilir.
• İnceleme sonucunda her iki hakem de kabul veya küçük düzeltme kararı verirse, hakem katkıları ("virgül" eklemek dahi olsa mutlaka olmalı ve değerlendirme formu ya da metin üzerinde belirtilmelidir) ve editör notları ışığında yazardan gerekli düzeltmeleri yapması istenir. Editör bu süreci takip eder ve düzeltmeler usulüne uygun yapılmışsa makaleyi kabul eder.
• Bir hakemin kabulü veya minör revizyonu ve diğer hakemin majör revizyonu durumunda, majör revizyon kararı editör tarafından incelenir. Editör, revizyon (hakem kararı yeterli ise) veya üçüncü bir hakem davet etmeye karar verebilir.
• Bir hakemin kabulü veya minör revizyonu ve diğerinin reddi durumunda üçüncü bir hakem davet edilir. Üçüncü hakemin önerileri doğrultusunda karar verilir.
• Her iki hakem de majör düzeltme veya ret kararı verirse çalışma reddedilir. Bu arada hakem yorumları editör tarafından incelenir. Hakemlerin uygunsuz, haksız, sübjektif veya sebepsiz değerlendirmeler yaptığı anlaşılırsa ilgili hakemin görüşü dikkate alınmaz. Yerine başka bir hakem davet edilir.
• Hakemlik süreci, hakemlerin davete zamanında cevap verip vermemesine, incelemeyi zamanında tamamlamasına, üçüncü veya daha fazla hakeme ihtiyaç duyulmasına göre değişiklik gösterebilir. Bu süre ortalama 1-5 ay arasında değişebilmektedir.
• Yukarıda belirtilen tüm süreç boyunca, revizyonların kontrolü editöre aittir. Yazar tarafından yerine getirilmeyen bir yükümlülük durumunda (hakemler kabul kararı vermiş olsalar dahi) editör ek hakem görüşü talep edebilir.

3-Yayımlanma aşaması
• Makale kabul edildikten sonra "Makale Şablonuna" (Dergi Ana Sayfasından indirilebilir) göre hazırlanır.
• Makaleye bir dil editörü atanır. Dil editörüne son okuma için 7 gün verilir.
• Dil editörü düzeltme okumasının gerekli olduğuna karar verirse, makale düzeltme okuması için yazara gönderilir.
• Kabul edilen makaleye bir mizanpaj editörü atanır. Mizanpaj editörüne son okuma için 7 gün verilir.
• Mizanpaj editörü, olası yayını "MİZANPAJ VERSİYONU" adıyla tasarlar ve yazara gönderir.
• Yazar, mizanpaj versiyonunu kontrol ederek ""Mizanpaj Taahhütnamesi" hazırlar ve sisteme yükler.
• Mizanpaj editörü, yazarın taahhüdüne göre (varsa) son revizyonları yapar ve editöre gönderir.
• Editör mizanpaj versiyonu sorumlu yazara iletilmeden önce, biçim ve içerikte revizyonlar yapabilir ve yeniden mizanpaja gönderebilir
• Editör, makalenin yayınlanmasını tamamlamak üzere makaleyi ilgili sayıya atar.
• Editör herhangi bir aşamada gerekçesini sorumlu yazara açıklayarak makaleyi ret edebilir.


Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]        http://www.e-ijer.com       Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Bornova/İzmir