Research Article
BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama ve Yorumlama Stratejileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki / The Relationship between the University Students’ Information Searching and Evaluative Strategies in Web-Based Environments and Their Epistemological Commitments

Year 2017, Volume: 8 Issue: 2, 58 - 74, 15.08.2017

Abstract

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırma, ilişkisel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 Öğretim Yılı Güz döneminde Kocaeli Üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 370 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejileri ile epistemolojik inançlarının yükseğe yakın düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrenmenin gösterilen çabaya bağlı olduğuna inanan öğrenciler farklı kaynakları sorgulayan ve bilgiyi organize eden stratejileri kullandıkları, öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanların teknik ve görsel özellik stratejilerini kullandıkları ve tek bir doğrunun var olduğuna inananların resmi ve uzman sitelerden sorgulama yaptıklarına ilişkin istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna ilişkin inançlarıyla gelişmiş bilgi arama-yorumlama stratejileri arasında ve öğrencilerin öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna ve tek bir doğrunun var olduğuna ilişkin inançlarıyla basit bilgi arama yorumlama stratejileri arasında pozitif orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

References

 • Akdağ, M., & Karahan, M. (2004). Üniversite öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Educational Sciences, 34 (29), 19-27.
 • Akkoyunlu, B., & Yılmaz, M. (2005). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları. Eğitim Araştırmaları, 19, 1-14.
 • Başbay, M. (2013). Epistemolojik İnancın Eleştirel Düşünme ve Üstbiliş ile İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(169), 250-262.
 • Bilal, D. (2000). Children’s use of the Yahooligans! Web search engine. I. Cognitive, physical, and affective behaviors on fact-based tasks. Journal of the American Society for Information Science, 51(7), 646–665.
 • Bilal, D. (2001). Children’s use of the Yahooligans! Web search engine. II. Cognitive and physical behaviors on research tasks. Journal of the American Society for Information Science, 52(2), 118–137.
 • Bos, N. (2000). High school students’ critical evaluation of scientific resources on the World Wide Web. Journal of Science Education and Technology, 9, 161–173.
 • Braten, I. (2008). Personal epistemology, understanding of multiple texts, and learning within Internet technologies. M. S. Khine (Ed.), Knowing, knowledge and beliefs: Epistemological studies across diverse cultures (pp. 351–376). NY: Springer.
 • Braten, I., & Stromso, H. I. (2006). Epistemological beliefs, interest, and gender as predictors of Internet-based learning activities. Computers in Human Behavior, 22(6), 1027–1042. doi:10.1016/j.chb.2004.03.026.
 • Chiu, Y.L., Liang, J.C., & Tsai, Y.L. (2013). Internet-specific epistemic beliefs and self-regulated learning in online academic information searching. Metacognition and Learning, 8 (3), 235–260.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Deryakulu, D. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 230 -249.
 • Deryakulu, D., & Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Araştırmaları, 8, 111–125.
 • Deryakulu, D., & Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik İnanç Ölçeği’nin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik İnançların Karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research, 18, 57-70.
 • Garner, R., & Alexander, P. A. (Eds.) (1994). Beliefs about text and about instruction with text. Hillsdale, NJ: Erlbaum
 • Geçer, A., & İra, N. (2014). Web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejileri ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması [Adapting the Scale for Information Searching and Commitments Strategies on the Web into Turkish]. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 134-147.
 • Harris, R. (1997) Evaluating Internet Research Sources. November17, 1997. İnternet erişim yeri: www.sccu.edu/faculty/R_Harris/evalu8it.htm
 • Hill, J.R. (1999). A conceptual framework for understanding information seeking in open-ended information systems. Educational Technology Research & Development, 47, 5–27.
 • Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Educational Psychology Review, 13, 353–382.
 • Hofer, B. K. (2004). Epistemological understanding as a metacognitive process: Thinking aloud during online searching. Educational Psychologist, 39(1), 43–55.
 • Hsieh, H.Y., & Tsai, C.C. (2011). The relationships among science-related major students’ information commitment, mental load and mental effort. Proceedings of the 19th International Conference on Computers in Education. Chiang Mai, Thailand.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi okur-yazarlığı becerileri ile internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(3),1-13.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi okur-yazarlığı becerileri ile internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(3),1-13.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 12. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 12. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • King, P. M., & Kitchener, K. S. (2004). Reflective Judgement: Theory and Research on the Development of Epistemic Assumptions Through Adulthood. Educational Psychologist, 39 (1), 5-18.
 • King, P. M., & Kitchener, K. S. (2004). Reflective Judgement: Theory and Research on the Development of Epistemic Assumptions Through Adulthood. Educational Psychologist, 39 (1), 5-18.
 • Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Kurbanoğlu, S. (2002). Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(1), 11-25.
 • Kurbanoğlu, S. (2002). Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(1), 11-25.
 • Lee, S.W.Y., & Tsai, C.C. (2011). Students’ perception of collaboration, self-regulated learning, and information seeking in the context of Internet-based learning and traditional learning. Computers in Human Behavior, 27(2), 905–914.
 • Lee, S.W.Y., & Tsai, C.C. (2011). Students’ perception of collaboration, self-regulated learning, and information seeking in the context of Internet-based learning and traditional learning. Computers in Human Behavior, 27(2), 905–914.
 • Meneses, J., Boixados, M., Valiente, L., Vivas, P., & Armayones, M. (2005). Construction of systematic strategies for the exhaustive searching for information on the Internet: a frame for gathering decisions applied to the information on the psychology of health. Information Research-An International Electronic Journal, 10(3), 231.
 • Meneses, J., Boixados, M., Valiente, L., Vivas, P., & Armayones, M. (2005). Construction of systematic strategies for the exhaustive searching for information on the Internet: a frame for gathering decisions applied to the information on the psychology of health. Information Research-An International Electronic Journal, 10(3), 231.
 • Nemoto, K., Tachikawa, H., Sodeyama, N., Endo, G., Hashimoto, K., Mizukami, K., & Asada, T. (2007). Quality of Internet information referring to mental health and mental disorders in Japan. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 61, 243-248.
 • Nemoto, K., Tachikawa, H., Sodeyama, N., Endo, G., Hashimoto, K., Mizukami, K., & Asada, T. (2007). Quality of Internet information referring to mental health and mental disorders in Japan. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 61, 243-248.
 • Oliver, B., & Goerke, V. (2007). Australian undergraduates’ use and ownership of emerging technologies: Implications and opportunities for creating engaging learning experiences for the Net Generation. Australasian Journal of Educational Technology, 23(2),171-186. Erişim tarihi: 12.04.2013. Erişilen yer: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet23/oliver.html
 • Oliver, B., & Goerke, V. (2007). Australian undergraduates’ use and ownership of emerging technologies: Implications and opportunities for creating engaging learning experiences for the Net Generation. Australasian Journal of Educational Technology, 23(2),171-186. Erişim tarihi: 12.04.2013. Erişilen yer: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet23/oliver.html
 • Pharo, N., & Järvelin, K. (2004). The Search Situation and Transition method: a tool for analysing Web information search processes. Information Processing and Management, 40(4), 633-654.
 • Pharo, N., & Järvelin, K. (2004). The Search Situation and Transition method: a tool for analysing Web information search processes. Information Processing and Management, 40(4), 633-654.
 • Rader, H. B. (2001). A new academic library model. Partnerships for learning and teaching. College and Research Libraries News, 62, 393-396.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498–504.
 • Schommer, M. (1993) Epistemological Development and Academic Performance among Secondary Students. Journal of Educational psychology, 85(3), 406-411.
 • Segev, A., Leshno, M., & Zviran, M. (2007) Internet as a knowledge base for medical diagnostic assistance. Expert Systems with Applications, 33, 251-255.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. 9. Baskı, Ankara: Yargı Yayınları.
 • Toprakci, E. (2007) The Profiles of the Use of the Internet for Study Purposes among University Students The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET July 2007 ISSN: 1303-6521 Volume 6, Issue 3, p.129-145 ERIC: No: ED500215 Full Paper:: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED500215.pdf
 • Tsai, C. C. (2001). A review and discussion of epistemological commitments, metacognition, and critical thinking with suggestions on their enhancement in Internet-assisted chemistry classrooms. Journal of Chemical Education. 78, 970-974.
 • Tsai, C. C. (2004). Information commitments in web-based learning environments. Innovations in Education and Teaching International, 41, 105-112.
 • Tsai, C. C. (2008). The preferences toward constructivist internet-based learning environments among university students in Taiwan. Computers in Human Behavior, 24 (1), 16-31.
 • Tsai, M.J. & Tsai C. C. (2003). Information seraching strategies in web-based science learning: The role of Internet selfefficacy. Innovations in Education and Teaching International, 40, 43-50.
 • Tu, Y.W., Shih M., & Tsai, C. C. (2008). Eighth graders’ web searching strategies and outcomes: The role of task types, web experiences and epistemological beliefs. Computers & Education, 51 (2008), 1142–1153.
 • Walraven, A., Brand-gruwel, A., & Boshuizen, P. A. H. (2008). Information-problem solving: A review of problems students encounter and instructional solutions. Computers in Human Behavior, 24(3), 623-648. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2007.01.030
 • Wang, P., Hawk, W. B., & Tenopir, C. (2000). Users' interaction with World Wide Web resources: An exploratory study using a holistic approach. Information Processing & Management, 36, 229-251.
 • Whitmire, E. (2003). Epistemological beliefs and the information-seeking behavior of undergraduates. Library and Information Science Research, 25(2), 127-142.
 • Wu, Y.-T., & Tsai, C. C. (2005). Information commitments: evaluative standards and information searching strategies in web-based learning environments. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 374-385.
 • Wu, Y.-T., & Tsai, C. C. (2007). Developing an Information Commitment Survey for assessing students’ web information searching strategies and evaluative standards for web materials. Journal Of Educatıonal Technologyand Socıety, 10(2), 120.
 • Yalçınalp, S., & Aşkar, P. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi arama amacıyla İnterneti kullanım biçimlerinin incelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 2(4), 100-107. Erişim tarihi: 03.09.2012. http://www.tojet.net/articles/2415.htm
 • Yang, F.-Y., & Tsai, C.C. (2008). Investigating university student preferences and beliefs about learning in the Web-based context. Computers and Education, 50 (4), 1284-1303.
 • Yolal, M. & Kozak, R. (2008). Bilgiye Erişim Aracı Olarak Öğrencilerin İnternete Yaklaşımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 116-128.

The Relationship between the University Students’ Information Searching and Evaluative Strategies in Web-Based Environments and Their Epistemological Commitments / Üniversite Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama ve Yorumlama Stratejileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki

Year 2017, Volume: 8 Issue: 2, 58 - 74, 15.08.2017

Abstract

This study aims to explore the relationship between university students’ information searching and evaluative strategies in web-based environments and their epistemological commitments. A statistically significant correlation was established in support of the findings that the students who believe that learning depends on effort tend to use the strategies that involve checking multiple sources for accuracy and presenting the information in an organized way; whereas the students who believe that learning depends on ability tend to use technical and visual strategies; while the students who believe that there is only one truth, tend to search the material on official and authorized websites. The study also found a positive average level correlation between the students’ commitments that learning depends on effort, learning depends on ability and that there is only one truth, and the students’ simple searching and evaluative strategies.

References

 • Akdağ, M., & Karahan, M. (2004). Üniversite öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Educational Sciences, 34 (29), 19-27.
 • Akkoyunlu, B., & Yılmaz, M. (2005). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları. Eğitim Araştırmaları, 19, 1-14.
 • Başbay, M. (2013). Epistemolojik İnancın Eleştirel Düşünme ve Üstbiliş ile İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(169), 250-262.
 • Bilal, D. (2000). Children’s use of the Yahooligans! Web search engine. I. Cognitive, physical, and affective behaviors on fact-based tasks. Journal of the American Society for Information Science, 51(7), 646–665.
 • Bilal, D. (2001). Children’s use of the Yahooligans! Web search engine. II. Cognitive and physical behaviors on research tasks. Journal of the American Society for Information Science, 52(2), 118–137.
 • Bos, N. (2000). High school students’ critical evaluation of scientific resources on the World Wide Web. Journal of Science Education and Technology, 9, 161–173.
 • Braten, I. (2008). Personal epistemology, understanding of multiple texts, and learning within Internet technologies. M. S. Khine (Ed.), Knowing, knowledge and beliefs: Epistemological studies across diverse cultures (pp. 351–376). NY: Springer.
 • Braten, I., & Stromso, H. I. (2006). Epistemological beliefs, interest, and gender as predictors of Internet-based learning activities. Computers in Human Behavior, 22(6), 1027–1042. doi:10.1016/j.chb.2004.03.026.
 • Chiu, Y.L., Liang, J.C., & Tsai, Y.L. (2013). Internet-specific epistemic beliefs and self-regulated learning in online academic information searching. Metacognition and Learning, 8 (3), 235–260.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Deryakulu, D. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 230 -249.
 • Deryakulu, D., & Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Araştırmaları, 8, 111–125.
 • Deryakulu, D., & Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik İnanç Ölçeği’nin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik İnançların Karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research, 18, 57-70.
 • Garner, R., & Alexander, P. A. (Eds.) (1994). Beliefs about text and about instruction with text. Hillsdale, NJ: Erlbaum
 • Geçer, A., & İra, N. (2014). Web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejileri ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması [Adapting the Scale for Information Searching and Commitments Strategies on the Web into Turkish]. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 134-147.
 • Harris, R. (1997) Evaluating Internet Research Sources. November17, 1997. İnternet erişim yeri: www.sccu.edu/faculty/R_Harris/evalu8it.htm
 • Hill, J.R. (1999). A conceptual framework for understanding information seeking in open-ended information systems. Educational Technology Research & Development, 47, 5–27.
 • Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Educational Psychology Review, 13, 353–382.
 • Hofer, B. K. (2004). Epistemological understanding as a metacognitive process: Thinking aloud during online searching. Educational Psychologist, 39(1), 43–55.
 • Hsieh, H.Y., & Tsai, C.C. (2011). The relationships among science-related major students’ information commitment, mental load and mental effort. Proceedings of the 19th International Conference on Computers in Education. Chiang Mai, Thailand.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi okur-yazarlığı becerileri ile internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(3),1-13.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi okur-yazarlığı becerileri ile internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(3),1-13.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 12. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 12. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • King, P. M., & Kitchener, K. S. (2004). Reflective Judgement: Theory and Research on the Development of Epistemic Assumptions Through Adulthood. Educational Psychologist, 39 (1), 5-18.
 • King, P. M., & Kitchener, K. S. (2004). Reflective Judgement: Theory and Research on the Development of Epistemic Assumptions Through Adulthood. Educational Psychologist, 39 (1), 5-18.
 • Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Kurbanoğlu, S. (2002). Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(1), 11-25.
 • Kurbanoğlu, S. (2002). Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(1), 11-25.
 • Lee, S.W.Y., & Tsai, C.C. (2011). Students’ perception of collaboration, self-regulated learning, and information seeking in the context of Internet-based learning and traditional learning. Computers in Human Behavior, 27(2), 905–914.
 • Lee, S.W.Y., & Tsai, C.C. (2011). Students’ perception of collaboration, self-regulated learning, and information seeking in the context of Internet-based learning and traditional learning. Computers in Human Behavior, 27(2), 905–914.
 • Meneses, J., Boixados, M., Valiente, L., Vivas, P., & Armayones, M. (2005). Construction of systematic strategies for the exhaustive searching for information on the Internet: a frame for gathering decisions applied to the information on the psychology of health. Information Research-An International Electronic Journal, 10(3), 231.
 • Meneses, J., Boixados, M., Valiente, L., Vivas, P., & Armayones, M. (2005). Construction of systematic strategies for the exhaustive searching for information on the Internet: a frame for gathering decisions applied to the information on the psychology of health. Information Research-An International Electronic Journal, 10(3), 231.
 • Nemoto, K., Tachikawa, H., Sodeyama, N., Endo, G., Hashimoto, K., Mizukami, K., & Asada, T. (2007). Quality of Internet information referring to mental health and mental disorders in Japan. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 61, 243-248.
 • Nemoto, K., Tachikawa, H., Sodeyama, N., Endo, G., Hashimoto, K., Mizukami, K., & Asada, T. (2007). Quality of Internet information referring to mental health and mental disorders in Japan. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 61, 243-248.
 • Oliver, B., & Goerke, V. (2007). Australian undergraduates’ use and ownership of emerging technologies: Implications and opportunities for creating engaging learning experiences for the Net Generation. Australasian Journal of Educational Technology, 23(2),171-186. Erişim tarihi: 12.04.2013. Erişilen yer: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet23/oliver.html
 • Oliver, B., & Goerke, V. (2007). Australian undergraduates’ use and ownership of emerging technologies: Implications and opportunities for creating engaging learning experiences for the Net Generation. Australasian Journal of Educational Technology, 23(2),171-186. Erişim tarihi: 12.04.2013. Erişilen yer: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet23/oliver.html
 • Pharo, N., & Järvelin, K. (2004). The Search Situation and Transition method: a tool for analysing Web information search processes. Information Processing and Management, 40(4), 633-654.
 • Pharo, N., & Järvelin, K. (2004). The Search Situation and Transition method: a tool for analysing Web information search processes. Information Processing and Management, 40(4), 633-654.
 • Rader, H. B. (2001). A new academic library model. Partnerships for learning and teaching. College and Research Libraries News, 62, 393-396.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498–504.
 • Schommer, M. (1993) Epistemological Development and Academic Performance among Secondary Students. Journal of Educational psychology, 85(3), 406-411.
 • Segev, A., Leshno, M., & Zviran, M. (2007) Internet as a knowledge base for medical diagnostic assistance. Expert Systems with Applications, 33, 251-255.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. 9. Baskı, Ankara: Yargı Yayınları.
 • Toprakci, E. (2007) The Profiles of the Use of the Internet for Study Purposes among University Students The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET July 2007 ISSN: 1303-6521 Volume 6, Issue 3, p.129-145 ERIC: No: ED500215 Full Paper:: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED500215.pdf
 • Tsai, C. C. (2001). A review and discussion of epistemological commitments, metacognition, and critical thinking with suggestions on their enhancement in Internet-assisted chemistry classrooms. Journal of Chemical Education. 78, 970-974.
 • Tsai, C. C. (2004). Information commitments in web-based learning environments. Innovations in Education and Teaching International, 41, 105-112.
 • Tsai, C. C. (2008). The preferences toward constructivist internet-based learning environments among university students in Taiwan. Computers in Human Behavior, 24 (1), 16-31.
 • Tsai, M.J. & Tsai C. C. (2003). Information seraching strategies in web-based science learning: The role of Internet selfefficacy. Innovations in Education and Teaching International, 40, 43-50.
 • Tu, Y.W., Shih M., & Tsai, C. C. (2008). Eighth graders’ web searching strategies and outcomes: The role of task types, web experiences and epistemological beliefs. Computers & Education, 51 (2008), 1142–1153.
 • Walraven, A., Brand-gruwel, A., & Boshuizen, P. A. H. (2008). Information-problem solving: A review of problems students encounter and instructional solutions. Computers in Human Behavior, 24(3), 623-648. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2007.01.030
 • Wang, P., Hawk, W. B., & Tenopir, C. (2000). Users' interaction with World Wide Web resources: An exploratory study using a holistic approach. Information Processing & Management, 36, 229-251.
 • Whitmire, E. (2003). Epistemological beliefs and the information-seeking behavior of undergraduates. Library and Information Science Research, 25(2), 127-142.
 • Wu, Y.-T., & Tsai, C. C. (2005). Information commitments: evaluative standards and information searching strategies in web-based learning environments. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 374-385.
 • Wu, Y.-T., & Tsai, C. C. (2007). Developing an Information Commitment Survey for assessing students’ web information searching strategies and evaluative standards for web materials. Journal Of Educatıonal Technologyand Socıety, 10(2), 120.
 • Yalçınalp, S., & Aşkar, P. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi arama amacıyla İnterneti kullanım biçimlerinin incelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 2(4), 100-107. Erişim tarihi: 03.09.2012. http://www.tojet.net/articles/2415.htm
 • Yang, F.-Y., & Tsai, C.C. (2008). Investigating university student preferences and beliefs about learning in the Web-based context. Computers and Education, 50 (4), 1284-1303.
 • Yolal, M. & Kozak, R. (2008). Bilgiye Erişim Aracı Olarak Öğrencilerin İnternete Yaklaşımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 116-128.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Nejat İRA

Aynur GEÇER

Publication Date August 15, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA İRA, N., & GEÇER, A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama ve Yorumlama Stratejileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki / The Relationship between the University Students’ Information Searching and Evaluative Strategies in Web-Based Environments and Their Epistemological Commitments. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 58-74.

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye