Research Article
BibTex RIS Cite

Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi / Investigation of Regional Boarding Secondary School Students’ Attitudes towards Mathematics According to Some Variables

Year 2017, Volume: 8 Issue: 2, 1 - 15, 15.08.2017

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yatılı bölge ortaokulunda (YBO) öğrenim gören öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını bazı değişkenler bakımından incelemektir. Araştırma, tarama yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Bu araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş İli Göksun İlçesindeki yatılı bölge ortaokulunda öğrenim gören toplam 322 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemdeki öğrencilerin 167’si erkek ve 155’i kız olup 80’i beşinci sınıf, 77’si altıncı sınıf, 80’i yedinci sınıf ve 85’i sekizci sınıfta öğrenim görmektedir. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Matematik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmış olup değişkenlere bağlı olarak bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson korelasyon testi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları YBO’da öğrenim gören öğrencilerin matematiğe yönelik genel tutumların olumlu olduğu, tutum puanlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Buna karşın YBO’daki öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının sınıf düzeyi, matematik başarısı, matematik öğretmeni sevme düzeyi, matematik önem algısı ve öz-yeterlik başarı algısı bakımından anlamlı fark gösterdiği saptanmıştır. 

References

 • Aiken, L.R. (1970). Attitudes toward mathematics. Review of Educational Research, 40, 551-596.
 • Akın, F. (2002). İlköğretim 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Aldemir, Ö. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Arı, A. (2003). Taşımalı ilköğretim uygulaması (Uşak Örneği). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 101-115.
 • Aşkar, P. (1986). Matematik dersine yönelik tutum ölçen likert tipi bir ölçeğin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 11 (62), 31-36.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf yayınları.
 • Baloğlu, M. (2010). An investigation of validity and reliability of the adapted mathematics anxiety rating scale short version among Turkish students. European Journal of Psychological Education, 25, 485-490.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.
 • Barış, F., & Doğan, N. (2010). Tutum, değer ve özyeterlilik değişkenlerinin TIMSS-1999 ve TIMMS-2007 sınavlarında öğrencilerin matematik başarılarını yordama düzeyleri. Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 44-50.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (22.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cain-Caston, M. (1993). Parent and student attitudes toward mathematics as they relate to third grade mathematics achievement. Journal of instructional psychology, 20(2), 96-101.
 • Çatlıoğlu, H., Gürbüz, R., & Birgin, O. (2014). Do pre-service elementary school teachers still haven mathematics anxiety? Some factors and correlates. BOLEMA-Mathematics Education Bulletin, 28(48), 110-127.
 • Çelik, H. C., & Bindak, R. (2005). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436.
 • Di Martino, P., & Zan, R. (2001). Attitude towards mathematics: Some theoretical issues. Utrecht: Freudenthal Ins.
 • Dursun, Ş., & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Ekizoğlu, N., & Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(1), 43-57.
 • Goforth, K., Noltemeyer, A., Patton, J., Bush, K. R., & Bergen, D. (2014). Understanding mathematics achievement: an analysis of the effects of student and family factors. Educational Studies, 40(2), 196-214.
 • Goodykoontz, E. N. (2008). Factors that affect college students' attitude toward mathematics. Unpublished Doctoral dissertation, West Virginia University, Virginia.
 • Hızlı, E. (2013). Üstün zekalı ve yetenekli çocukların matematik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • House, J. D. (2006). Mathematics beliefs and achievement of elementary school students in Japan and the United States: Result from the Third International Mathematics and Science Study. International Journal of Instructional Media, 167(1), 31.Retrieved from: http://www.proquest.co.uk/en-UK/
 • Johnson, R. M. (2000). Gender differences in mathematics performance, Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, USA.
 • Karadeniz, İ. (2004). Kırsal kesimdeki ortaokul öğrencilerinin matematiğe ilişkin kaygıları ile matematik tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Katrancı, Y. (2009). Cinsiyet, yaşam standardı ve matematik başarısı ile matematiği yönelik tutum arasındaki ilişki, XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Kemancı, Z. (2004). Muğla ili Ortanca ilçesi ilköğretim II.kademe öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Klomegah, R. Y. (2007). Predictors of academic performance of university students: an application of the goal efficacy model. College Student Journal, 41(2), 407-415.
 • Kurbanoğlu, N. İ., & Takunyacı, M. (2012). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygı, tutum ve öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeyi açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 110-130.
 • Ma, X. (1997). Reciprocal relationships between attitude toward mathematics and achievement in mathematics. The Journal of Educational Research, 90(4), 221–229.
 • Ma, X., & Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitude toward mathematics and achievement in mathematics: a meta analysis. Journal of Research in Mathematics Education, 28, 26-47.
 • McGraw, R., Lubienski, S. T., & Strutchens, M. E. (2006). A closer look at gender in NAEP mathematics achievement and affect data: Intersections with achievement, race/ethnicity, and socioeconomic status. Journal for Research in Mathematics Education, 129-150.
 • Minato, S., & Yanase, S. (1984). On the relationship between student’s attitudes toward school mathematics and their levels of intelligence. Educational Studies in Mathematics, 15, 313-320.
 • Murimo, A. E. (2013). The influence of gender, parents and background factors on grade 7 students' beliefs and attitudes towards mathematics in Mozambique. Perspectives in Education, 31(2), 74.
 • Norwich, B., & Jaeger, M. (1989). The predictive relationship between beliefs, attitudes, intentions and secondary school mathematics learning: A theory of reasoned action approach. British Journal of Educational Psychology, 59, 314-325.
 • Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 12(4), 938-948. [Online]: http://ilkogretim‐online.org.tr
 • Öztürk, Y., & Şahin, Ç. (2015). Matematiğe ilişkin akademik başarı-özyeterlilik ve tutum arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. International Journal of Social Science, 31, 343-366.
 • Papanastasiou, E. (2002). Factors that differantiate mathematics students in Cyprus, Hong Kong, and the USA. Educational Research and Evaluation, 8, 129-146.
 • Peker, M., & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2.sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 157–166.
 • Robinson, J. (1975). Attitudes of students towards science in test schools using human sciences. Journal of Research in Science Teaching, 233-245.
 • Savaş, E., & Duru, A. (2005). Gender differences in mathematics and atittude towards mathematics among first grade of high school. Euroasian Journal of Educational Research, 19, 263-271.
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Sezgin, M. (2013). Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının akademik özyeterlik algıları ve algıladıkları öğretmen davranışları açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Tapia, M., & Marsh, G. E. (2000). Effect of gender, achievement in mathematics, and ethnicity on attitudes toward mathematics, Annual meeting of the Mid-South Educational Research Association, Bowling Green, KY, USA.
 • Taşdemir, C. (2008). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre belirlenmesi: Bitlis ili örneği. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 185-201.
 • Terzi, M. (2002). İlköğretim yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, matematik dersine yönelik davranışlarını algılamaları ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ulular, G. F. (1997). Ortaokul öğrencilerinin okul başarılarını etkileyen zihinsel olmayan etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ursini, S., & Sánchez, G. (2008). Gender, technology and attitude towards mathematics: a comparative longitudinal study with Mexican students. ZDM, 40(4), 559-577.
 • Yağmur, A. (2012). Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Yenilmez, K., & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 132–146.
 • Yenilmez, K., & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 431-448.
 • Yıldız, S., & Turanlı, N. (2010). Öğrenci seçme sınavına hazırlanan öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 361-377.
 • Yılmaz, E. T. (2006). Uluslararası öğrenci başarı değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yücel, Z., & Koç, M. (2011). The relationship between the prediction level of elementary school students’ math achievement by their math attitudes and gender. Elementary Education Online, 10(1), 133-143.
 • Yürekli, Ü. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik öz-yeterlik algıları ve tutumları arasındaki ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Investigation of Regional Boarding Secondary School Students’ Attitudes towards Mathematics According to Some Variables / Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi

Year 2017, Volume: 8 Issue: 2, 1 - 15, 15.08.2017

Abstract

The purpose of this study was to investigate the regional boarding secondary school students’ attitudes towards mathematics according to some variables. This research was conducted with survey method. The sample of study was consisted of 322 regional boarding secondary school students from Göksun district of Kahramanmaraş province in Turkey. The sample consisted of 167 male and 155 female students; 80 of them were fifth grade, 77 of them were sixth grade, 80 of them were seventh grade and 85 of them were eighth grade students. Data were collected with a “Personal Information Form” developed by the researchers and “Mathematics Attitude Scale” developed by Önal (2013). The SPSS 17.0 statistical software was used to analyze the data, using the independent samples t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation tests depending on the variables. As a result of the study, the students’ attitudes towards mathematics were positive in general and there was no statistically significant difference with respect to gender. On the other hand, it was determined that there was a significant difference the students’ mathematics attitudes according to mathematics achievement, class level, liking level of math teacher, perception importance of mathematics and perception of mathematical self-efficacy.

References

 • Aiken, L.R. (1970). Attitudes toward mathematics. Review of Educational Research, 40, 551-596.
 • Akın, F. (2002). İlköğretim 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Aldemir, Ö. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Arı, A. (2003). Taşımalı ilköğretim uygulaması (Uşak Örneği). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 101-115.
 • Aşkar, P. (1986). Matematik dersine yönelik tutum ölçen likert tipi bir ölçeğin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 11 (62), 31-36.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf yayınları.
 • Baloğlu, M. (2010). An investigation of validity and reliability of the adapted mathematics anxiety rating scale short version among Turkish students. European Journal of Psychological Education, 25, 485-490.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.
 • Barış, F., & Doğan, N. (2010). Tutum, değer ve özyeterlilik değişkenlerinin TIMSS-1999 ve TIMMS-2007 sınavlarında öğrencilerin matematik başarılarını yordama düzeyleri. Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 44-50.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (22.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cain-Caston, M. (1993). Parent and student attitudes toward mathematics as they relate to third grade mathematics achievement. Journal of instructional psychology, 20(2), 96-101.
 • Çatlıoğlu, H., Gürbüz, R., & Birgin, O. (2014). Do pre-service elementary school teachers still haven mathematics anxiety? Some factors and correlates. BOLEMA-Mathematics Education Bulletin, 28(48), 110-127.
 • Çelik, H. C., & Bindak, R. (2005). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436.
 • Di Martino, P., & Zan, R. (2001). Attitude towards mathematics: Some theoretical issues. Utrecht: Freudenthal Ins.
 • Dursun, Ş., & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Ekizoğlu, N., & Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(1), 43-57.
 • Goforth, K., Noltemeyer, A., Patton, J., Bush, K. R., & Bergen, D. (2014). Understanding mathematics achievement: an analysis of the effects of student and family factors. Educational Studies, 40(2), 196-214.
 • Goodykoontz, E. N. (2008). Factors that affect college students' attitude toward mathematics. Unpublished Doctoral dissertation, West Virginia University, Virginia.
 • Hızlı, E. (2013). Üstün zekalı ve yetenekli çocukların matematik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • House, J. D. (2006). Mathematics beliefs and achievement of elementary school students in Japan and the United States: Result from the Third International Mathematics and Science Study. International Journal of Instructional Media, 167(1), 31.Retrieved from: http://www.proquest.co.uk/en-UK/
 • Johnson, R. M. (2000). Gender differences in mathematics performance, Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, USA.
 • Karadeniz, İ. (2004). Kırsal kesimdeki ortaokul öğrencilerinin matematiğe ilişkin kaygıları ile matematik tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Katrancı, Y. (2009). Cinsiyet, yaşam standardı ve matematik başarısı ile matematiği yönelik tutum arasındaki ilişki, XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Kemancı, Z. (2004). Muğla ili Ortanca ilçesi ilköğretim II.kademe öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Klomegah, R. Y. (2007). Predictors of academic performance of university students: an application of the goal efficacy model. College Student Journal, 41(2), 407-415.
 • Kurbanoğlu, N. İ., & Takunyacı, M. (2012). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygı, tutum ve öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeyi açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 110-130.
 • Ma, X. (1997). Reciprocal relationships between attitude toward mathematics and achievement in mathematics. The Journal of Educational Research, 90(4), 221–229.
 • Ma, X., & Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitude toward mathematics and achievement in mathematics: a meta analysis. Journal of Research in Mathematics Education, 28, 26-47.
 • McGraw, R., Lubienski, S. T., & Strutchens, M. E. (2006). A closer look at gender in NAEP mathematics achievement and affect data: Intersections with achievement, race/ethnicity, and socioeconomic status. Journal for Research in Mathematics Education, 129-150.
 • Minato, S., & Yanase, S. (1984). On the relationship between student’s attitudes toward school mathematics and their levels of intelligence. Educational Studies in Mathematics, 15, 313-320.
 • Murimo, A. E. (2013). The influence of gender, parents and background factors on grade 7 students' beliefs and attitudes towards mathematics in Mozambique. Perspectives in Education, 31(2), 74.
 • Norwich, B., & Jaeger, M. (1989). The predictive relationship between beliefs, attitudes, intentions and secondary school mathematics learning: A theory of reasoned action approach. British Journal of Educational Psychology, 59, 314-325.
 • Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 12(4), 938-948. [Online]: http://ilkogretim‐online.org.tr
 • Öztürk, Y., & Şahin, Ç. (2015). Matematiğe ilişkin akademik başarı-özyeterlilik ve tutum arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. International Journal of Social Science, 31, 343-366.
 • Papanastasiou, E. (2002). Factors that differantiate mathematics students in Cyprus, Hong Kong, and the USA. Educational Research and Evaluation, 8, 129-146.
 • Peker, M., & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2.sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 157–166.
 • Robinson, J. (1975). Attitudes of students towards science in test schools using human sciences. Journal of Research in Science Teaching, 233-245.
 • Savaş, E., & Duru, A. (2005). Gender differences in mathematics and atittude towards mathematics among first grade of high school. Euroasian Journal of Educational Research, 19, 263-271.
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Sezgin, M. (2013). Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının akademik özyeterlik algıları ve algıladıkları öğretmen davranışları açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Tapia, M., & Marsh, G. E. (2000). Effect of gender, achievement in mathematics, and ethnicity on attitudes toward mathematics, Annual meeting of the Mid-South Educational Research Association, Bowling Green, KY, USA.
 • Taşdemir, C. (2008). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre belirlenmesi: Bitlis ili örneği. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 185-201.
 • Terzi, M. (2002). İlköğretim yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, matematik dersine yönelik davranışlarını algılamaları ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ulular, G. F. (1997). Ortaokul öğrencilerinin okul başarılarını etkileyen zihinsel olmayan etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ursini, S., & Sánchez, G. (2008). Gender, technology and attitude towards mathematics: a comparative longitudinal study with Mexican students. ZDM, 40(4), 559-577.
 • Yağmur, A. (2012). Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Yenilmez, K., & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 132–146.
 • Yenilmez, K., & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 431-448.
 • Yıldız, S., & Turanlı, N. (2010). Öğrenci seçme sınavına hazırlanan öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 361-377.
 • Yılmaz, E. T. (2006). Uluslararası öğrenci başarı değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yücel, Z., & Koç, M. (2011). The relationship between the prediction level of elementary school students’ math achievement by their math attitudes and gender. Elementary Education Online, 10(1), 133-143.
 • Yürekli, Ü. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik öz-yeterlik algıları ve tutumları arasındaki ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other), Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Osman BİRGİN

Hüseyin DEMİRKAN

Publication Date August 15, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA BİRGİN, O., & DEMİRKAN, H. (2017). Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi / Investigation of Regional Boarding Secondary School Students’ Attitudes towards Mathematics According to Some Variables. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 1-15.

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye