Cilt: 12 Sayı: 5, 31.12.2021

Yıl: 2021

Sayı Makaleleri

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi(E-UEAD) kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten sosyal sorumluluk politikaları kapsamında eğitim sistemini geliştirmeyi önemsemekte ve eğitim sorunlarını çözme ve kuram üretme potansiyeline sahip nitelikli bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duymaktadır.

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini yayınlayan uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Nisan 2021'den itibaren yılda altı sayı olarak yayınlanır. Bu tarihten sonraki ilk sayı 30 Haziran 2021'de yayınlanacak ve sonrakiler de Ağustos, Ekim, Aralık, Şubat, Nisan şeklinde devam edecektir. 

E-UEAD'nde aşağıdaki konular üzerine yazılmış yazılar kabul edilir:
Eğitbilimin Temel Dalları olarak nitelenen; Eğitim Yönetimi, Eğitim Denetimi, Eğitim Felsefesi, Eğitim Tarihi, Eğitim Ekonomisi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Planlaması, Eğitim Psikolojisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Okulöncesi Eğitimi, Özel Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Halk Eğitimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri; Eğitim Teknolojisi; Eğitimde Program Geliştirme vb.
Eğitbilimin Alan-Bilim Eğitimi Dalları olarak nitelenen;
• Fen ve Matematik Alanları Eğitimi kapsamında; Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi; Kimya Eğitimi, Fizik Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Astronomi Eğitimi, Mühendislik (İnşaat, Elektrik, Elektronik vb.) Eğitimi, Bilgisayar (Yapay zekâ, Nesnelerin interneti vb.) Eğitimi, Tarım (Ziraat) Eğitimi, Su Ürünleri Eğitimi, Hayvancılık Eğitimi vb.
• Sağlık Bilimleri Eğitimi kapsamında; Tıp Eğitimi, Hemşirelik Eğitimi, Veteriner Hekimlik Eğitimi, Eczacılık Eğitimi, Diş Hekimliği Eğitimi, Beden Eğitimi, Spor Eğitimi, Halk Sağlığı Eğitimi vb.
• Güzel Sanatlar Eğitimi kapsamında; Tiyatro Eğitimi, Sahne Sanatları Eğitimi, Fotoğrafçılık Eğitimi, Film Eğitimi, Grafik Eğitimi, Resim Eğitimi, Heykel Eğitimi, Müzik Eğitimi, Opera Eğitimi, Geleneksel Sanatlar Eğitimi, Tasarım (Seramik, Cam, Tekstil vb.) Eğitimi vb.
• Sosyal Bilimler Eğitimi kapsamında; Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Hizmetler Eğitimi, Psikoloji Eğitimi, Hukuk Eğitimi, Tarih Eğitimi, Antropoloji Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Sosyoloji Eğitimi, Psikoloji Eğitimi, Felsefe Eğitimi, Din Eğitimi, Ekonomi Eğitimi vb.
• Dil Eğitimi kapsamında; Türkçe Eğitimi, İngilizce Eğitimi, Çince Eğitimi, Rusça Eğitimi vb.
Ayrıca eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer yazılar yayınlanır. Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışındaki ve yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar editör ya da yayın kurulu kararı ile hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir. 

Dergi sayfasına yüklenmiş olan başvurular dergi editörü veya onun belirlemiş olduğu bir alan editörü tarafında ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sürecinde, uygun bulunan yazılar değerlendirme aşamasına geçirilirken, yayın koşullarına uymayan yazılar düzeltilmek üzere sorumlu yazara geri gönderilebilir, biçimce düzenlenebilir veya reddedilebilir. Değerlendirme aşamasında editör ya da alan editörü, yazıyı uygun gördüğü danışmanlara (hakemlere) incelenmek üzere gönderir. Aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olan gönderiler hakem sürecine dahil edilir:

 • Gönderilerin derginin amaç, kapsam, yayın etiği ve politikası dahilinde olması gerekir.
 • Gönderinin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 • Dergide kör hakemlik sistemi (iki hakem) uygulanmaktadır. Bu yüzden ilk gönderide asla yazar(lar)ın kimliğini belirtecek bir işaret, isim ya da ifadeye yer verilmez.
 • Türkçe gönderiler kapsamında İngilizce 250-300 arası sözcükten oluşan kısa bir “Özet” ile 1200-ve üstü kelime arası sözcükten oluşan bir “Genişletilmiş Özet” dahil edilir.
 • Gönderilen çalışmanın intihal raporu (Ithenticate, Turnitin vb.) gönderi ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Kaynakça ve yöntem hariç benzeşim %20 oranını geçmemelidir.
 • Bir çalışmanın uzunluğu ekler dâhil 7000 sözcüğün üzerinde olmamalıdır.
 • Gönderilerin biçimi APA 7th stiline uygun olmalıdır.
 • Gönderiler, Word formatında ve "İlk Gönderi Şablonuna"(Dergi Ana Sayfasından indirilebilir) göre hazırlanmalıdır.
 • "Makale şablonu" ise gönderinizin hakem süreci ile kabul edildikten sonra takip edeceğiniz kuralları içerir.Yayın Etiği ve Politikaları
E- Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi (E-UEAD), 2010 yılından bu yana eğitim bilimlerinin tüm disiplinlerinde makaleler yayınlayan, kar amacı gütmeyen, hakemli uluslararası akademik bir dergidir. E-UEAD’nin yayın aşamaları, bilimsel yöntemin uygulanmasını ve tarafsızlığı sağlayan hakemli makaleler aracılığıyla bilgilerin tarafsız üretimi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanmaktadır. Buna göre dergide çift kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Yayıncı (ya da protokolle yetkilendirilmiş kuruluş), editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucular olarak tüm bileşenler, yayıncılık etiğine ve politikalarına uymalıdır. Araştırmada tahrif edilmiş veya uydurulmuş verilerin tespit edilmesi durumunda, bu durum resmi olarak yazarın kurumuna bildirilecek ve çalışma reddedilecektir. Yayın kurulu üyeleri ve/veya hakemler, yazar(lar) dan makalede kullanılan ham verileri sağlamasını isteme hakkını saklı tutar.
E-UEAD Yayın Kurulu üyeleri, eğitim bilimlerinin çeşitli disiplinlerindeki uzmanlıkları göz önünde bulundurularak atanır. Yayın Kurulu başkanlığına bir editör ve ayrıca iki alan editörü atanır. Editör, araştırmanın konusuna göre Yayın Kurulu üyesi olmayan diğer bazı uzmanlara makale gönderebilir.

Yayın Kurulunun Sorumlulukları
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi (E-UEAD), içeriğin yayın etiği açısından uygun olmasını sağlamak için çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, COPE (Committee on Publication Ethics) web sitesindeki kılavuzlarda belirtilen tavsiyelere uyulur.

 • E-UEAD Yayın Kurulu, gönderilen yazıların tüm hakem değerlendirme süreçlerinden sorumludur. Bilim camiası ve kamu yararı açısından önemi ile ilgili olarak bu makalelerden hangisinin yayınlanacağına bağımsız olarak karar vermekle yükümlüdür.
 • Yayıncı ile Yayın Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık politikasına dayanmaktadır ve editörlerin tüm kararları yayıncıdan ve diğer kişi ve kurumlardan bağımsızdır.
 • E-UEAD Yayın Kurulu derginin bilimsel kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.
 • E-UEAD Yayın Kurulu dergi politikalarını belirler ve uygular (yayın, kör inceleme, değerlendirme süreci ve etik ilkeler, vb.).
 • E-UEAD Yayın Kurulu, her makalenin kaydını elektronik veya yazılı olarak tutar.

Editör ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

 • Editörler, yazarların ve okuyucuların taleplerini karşılamalı; düzeltme veya açıklama gerektiren konularda geri bildirim sağlamaya ve şeffaf olmaya özen göstermelidir.
 • Editörler, makalelerin orijinal olmasını sağlamakla sorumludur ve literatüre, okuyuculara, araştırmacılara ve uygulayıcılara katkı sağlar.
 • Editörler, kör inceleme ve değerlendirme sürecinin politikalarını uygular, hakemlerin kimliklerini gizli tutar ve her makalenin tarafsız ve zamanında değerlendirilmesini sağlar.
 • Editörler, incelenen makalelerde kişisel verilerin korunmasını sağlar ve yazarların, hakemlerin ve okuyucuların kişisel verilerini korur.
 • Editörler makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına dikkat ederler. Makaleye katkı yapanların açık rızasını belgelemeye özen gösterir ve etik kurul onayına dikkat ederler.
 • Editörler suiistimallere karşı önlemler alır. Gerektiğinde objektif bir soruşturma yürütebilir ve bulgularını paylaşabilirler.
 • Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet haklarını korurlar, ihlal durumunda dergi ve yazar/yazarların haklarını savunurlar.
 • Editörler ayrıca, yayınlanan makalelerin içeriğinin diğer yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi için gerekli önlemleri alır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Hakemler, E-UEAD’da aşağıdaki etik sorumlulukları taşımalıdır:

 • Hakemler, yalnızca uzmanlık alanlarıyla ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Hakemler, değerlendirmeyi tarafsız ve gizli bir şekilde yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini veya siyasi inançlar, ticari kaygılar vb. değerlendirmenin tarafsızlığını bozmamalıdır.
 • Hakemler bir çatışma veya işbirliği olduğunu anladıklarında, editörleri bilgilendirmeli ve makaleyi değerlendirmeyi reddetmelidirler. Ayrıca, değerlendirmeye gönderilen araştırma ile yayınlanmış veya yayınlanmamış bir araştırmanın benzerliği hakkında şüphelenilmesi durumunda editörlere bilgi vermelidir.
 • Hakemler makaleleri yapıcı bir tavırla değerlendirmeli ve aşağılayıcı ve düşmanca kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Yazarların kişisel olarak eleştirilmesi uygunsuz olacaktır.
 • Hakemler gerek "ilkgönderi" yi gerekse "makale" yi değerlendirirken "Yazım Kuralları", "İlkgönderi Şablonu" ve "Makale Şablonu" nu birer ölçüt olarak dikkate alacaklardır.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Yazarların etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • E-UEAD’a gönderilen herhangi bir makale orijinal olmalıdır. Mevcut veya benzer haliyle daha önce yayınlanmamış olması gerekir. Makalenin herhangi bir önemli unsuru daha önce yayınlanmışsa, durumun dergi editörüne belirtilmesi gerekir.
 • Araştırma başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Araştırmayı E-UEAD’a göndererek, yazar(lar) çalışmanın mevcut herhangi bir telif hakkını ihlal etmediğini garanti eder.
 • Yazar (lar), istenmesi halinde, katılımcıların ham verileri, araştırma iznini ve onayını editör kadrosuna vermek zorundadır.
 • Yazar (lar), etik veri toplama sürecine ilişkin kanıtları (ölçek, anket, fotoğraf, vb. belgelerini kullanmak için başkalarından izin almak gibi) makalede sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiğine ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin telif hakkı yönetmeliklerine uyulduğu belirtilmelidir. Çalışma insan ve / veya hayvan denekler üzerinde yapılıyorsa, çalışmanın yerel ve uluslararası yönergelere uygun olarak yürütüldüğü makalede belirtilmelidir.
 • Yazar(lar), başka eserlerden uygun şekilde alıntı yaptığını belgelendirirler. Yazarlar, makale gönderimine intihal raporu (Benzerlik raporu) da eklerler. Birden (bir eser için en fazla % 2) fazla eserden olmak şartıyla alıntı oranı %20'yi geçemez
 • Yazar(lar), araştırmada herhangi bir hata görürlerse baş editöre haber verme; düzeltme veya geri çekilme sürecinde işbirliği yapmakla yükümlüdür.
 • Kabul edilen makalenin mizampaj işlemi tamamlandığında sorumlu yazara bilgi verilir ve sorumlu yazar tüm yazarlar adına "Mizanpaj Taahhütnamesi" doldurarak sisteme "ek dosya" olarak yükler.

Yayın Etiği ve Politikaları ile Tutarsızlık Bildirimi
Değerlendirme sürecinde E-UPAD'ın “Yayın Etiği ve Politikaları”na uymayan etik olmayan bir durum, erken görünümde veya yayınlanmış bir makalede olması fark etmeksizin editöre bildirilmelidir.

Açık Erişim Politikası
Bu dergide yayınlanan makaleler, herkesin okuması, indirmesi, kopyalaması, dağıtması, yazdırması, araştırması ve bu makalelerin tam metinlerine bağlantı vermesi için kalıcı olarak ücretsizdir.

Lisans Politikası
Bu dergide yayınlanan makaleler "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lisansı" ile lisanslanmıştır.

Telif Hakkı Politikası
Bu dergide yayınlanan makalelerin yazarları tüm yayın haklarını E-UPAD’a devrederler.

Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

Yayınlanan dergi makalesinin nihai versiyonu anında herkesin ücretsiz kullanımına açılır.
Süreç masrafları yazar(lar)ın kendisi veya yazar adına kuruluşu/finansör kurumu/topluluğu tarafından, genelde bir Makale İşlem Finansı (MİF) şeklinde karşılanır. Bu arada kabul ve ret kararlarına bakmaksızın hakemlere de ücret ödenir. Derginin devamlılığını sağlayacak bu işlemin gerçekleştirilmesi için Eduscience Akademi (http://www.eduscience.net/) ile protokol imzalanmıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye dergi ana sayfasındaki Makale İşlem Finansı (MİF) linkinden ulaşılabilir.

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]        http://www.e-ijer.com       Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Bornova/İzmir