Research Article
BibTex RIS Cite

Lise Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya Gönüllülükleri ile Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişki / The Relationship between High School Students’ Willingness to Seek Psychological Help and Their Psychological Symptoms

Year 2014, Volume: 5 Issue: 2, 89 - 104, 08.09.2014
https://doi.org/10.19160/e-ijer.97616

Abstract

Bu çalışmada, lise öğrencilerinin psikolojik yardım aramaya gönüllülükleri ile psikolojik belirtileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma kapsamına; ihtiyaç duyulan örneklem büyüklüğüne ulaşana kadar en ulaşılabilir örnekler kullanılarak seçilen okullardaki 303’ü kız ve 284’ü erkek toplam 587 gönüllü öğrenci dâhil edilmiştir. Öğrencilerin psikolojik belirtileri Kısa Semptom Envanteri (KSE), psikolojik yardım aramaya gönüllülükleri ise Psikolojik Yardım Aramaya Gönüllülük Ölçeği (PYAGÖ) ile ölçülmüşür. İkili değişkenler için t-Testi ve çoklu değişkenler için ANOVA istatistik tekniği kullanılmıştır. Bulgulara göre; cinsiyet, sınıf düzeyi ve daha önce yardım alıp almama durumu ile psikolojik yardım aramaya gönüllülük arasında anlamlı bir fark yoktur. Psikolojik belirtilerin psikolojik yardım aramaya gönüllülüğü ne denli yordadığını belirlemek için adımsal regresyon analizi yapılmıştır. Obsesyon ve paranoid düşünce belirtilerinin, psikolojik yardım aramaya gönüllülüğü anlamlı düzeyde açıkladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur

References

 • Abay, E., Pulular, A., Memiş, Ö. Ç. ve Süt, N. (2010). Edirne ili merkezindeki lise öğrencilerinde obsesif-kompulsif bozukluğun epidemiyolojisi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 23(4), 230-237. DOI: 10.5350/DAJPN2010230402
 • Acar, T. (2009). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinde akran zorbalığı ve psikolojik belirtiler. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3e031db4041bf44d b3805e9eebb7bdaafb33ffc7279816282493d3cbc6822339b
 • Akkoç, F. F. (2012). Lise öğrencilerinin mesleki kararsızlıklarının sosyo-demografik faktörlere göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: 23, 215- 233.https://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/efd/article/view/429/318
 • Arslantaş, H. (2000). Yetişkinlerde profesyonel psikolojik yardım arama tutumu ve bunu etkileyen faktörler. (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Aşkın, R. vd. (1995). Lise öğrencilerinde SCL-90-R ile semptom taraması. Düşünen Adam: 8(1), 43 47. http://www.dusunenadamdergisi.org/tr/DergiPdf/DUSUNEN_ADAM_DERGISI_dc4e74c5e 0ee48de93f23788d6d6ce0f.pdf
 • Atıcı, M. (2008). İlköğretim öğrencilerinin arkadaşlarıyla yaşadığı çatışmaları çözmede okuldaki psikolojik danışmanın yardımına ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi: 53, 25- 47. http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/291
 • Batıgün, D. A ve Kılıç, N. (2012). İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi: 26 (67), 1-10. http://www.kokdemir.info/courses/psk112/articles/ART00_InternetBagimliligi.pdf
 • Batmaz, M. (2012). İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin psikolojik belirtilere göre sanal zorba/mağdur düzeylerinin yordanması. Sakarya Üniversitesi, Sakarya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3a2299a654f557131 4a449e146c592f8e774159007a9e50354163a8a459c77a51
 • Birel, S. (2012). Lise öğrencilerinin bazı değişkenlere göre rekabetçi tutum, psikolojik belirtiler ve problem çözme beceri düzeyleri. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. 4a256444b7eb80b73949d2ae30d0bc028f37e0457c65b8df
 • Bradley, L. K., Robinson, M. L. ve Brannen, L. C. (2012). Adolescent help-seeking for psychological distress, depression, and anxiety using an internet program. International Journal of Mental Health Promotion: 14 (1), 23-34. DOI: 10.1080/14623730.2012.665337
 • Büyüköztürk, Ş. vd. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Carnevale, P. J. (2001). Danışmanlık İncileri. İstanbul: Anahtar Kitaplar.
 • Cihangir-Çankaya, Z., Altun, E. ve Sürücü, M. (2007, Ekim). Problem alanları ve yardım aramaya gönüllülük ölçeği: Geçerlik ve güvenirliği. IX.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulan bildiri, Çeşme, İzmir.
 • Cihangir-Çankaya, Z., Erkan, S. Terzi, Ş., Özbay, Y. (2012). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım aramaya gönüllülük düzeylerinin yordanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(1), 25- 42.http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/020698c615f812f2f3bbaa71494144f102a.pdf
 • Çınar, L. (2008). Evlilik Doyumu: Cinsiyet Rolleri ve Yardım Arama Tutumu. Gazi Üniversitesi, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd32ee4d7d6 ed88a294be18766157ad295f95e7f2f2764fdfe1c7eaf40cc2fd71b1Dacey, J. ve Kenny, M. (1994). Adolescent Development. Madison, UK: Braun ve Benchmark.
 • Deane, F. P. & Todd, D. M. (1996). Attitudes and intentions to seek professional psychological help for personal problems or suicidal thinking. Journal of College Student Psychotherapy.10(4). doi: 10.1300/J035v10n04_06
 • Deane, K.P., & Chamberlain, K. (1994). Treatment fearfulness and distress as predictors of professional psychological help-seeking. British Journal of Guidance and Counseling, 22, 207–218.
 • Demirdöğen, N. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile psikolojik yardım arayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3ab673b46fd28e52 5ec1237e544a3a9289a2db08c30d0f935db79c56235c47c389c56d28fd0d3dcd6
 • Düzgün, Ş. (1995). Lise öğrencilerinin psikolojik belirtileri ile ana-baba tutumu arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi, Erzurum. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd38c8ddda03f21d10 b949de259cd6d30ae3c54d2b52f3e226a1a0d5ca458229f32
 • Erdayı, G. S. (2009). Üniversite sınavına hazırlanan ergenlerin psikolojik yardım aramaya gönüllülük düzeyleri. Gazi Üniversitesi, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd312163230c464123f 64bd120aa16004e9ed7b361be088d37b5e12ed493d0c3656
 • Fischer, E. H. ve Turner, J. L. (1970). Orientations to seeking professional help: Development and research utility of an attitude scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology: 35, 79-90. doi: http://dx.doi.org/10.1037/h0029636
 • Fry, A. D. vd. (2013). Adolescent relationship violence: help-seeking and help-giving behaviour among peers. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine. doi:10.1007/s11524-013-9826-7
 • Gander, J. M., Gardiner, W. H. (2007). Çocuk ve Ergen Gelişimi (6. Basım). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Gladding, T. S. (2013). Psikolojik Danışma: Kapsamlı Bir Meslek. Nilüfer Voltan Acar (Ed.), Psikolojik Danışma Alanları içinde (s. 398-427). Ankara: Nobel
 • Goodwin, D. R. vd. (2013). Thoughts of self-harm and help-seeking behavior among youth in the community. Suicide and Life-Threatening Behavior: 43 (3), 305-311. doi:10.1111/sltb.12017
 • Göker, Y. (2013). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin yaşam doyumları ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3ab673b46 fd28e5252f9416cbbf96583b13127b7fdd20f4232fb507ab3351f8db025ed693e6a0673b
 • Gulliver, A., Griffiths, M. K. ve Christensen, H. (2010). Perceived barriers and facilitators to mental health help-seeking in young people: a systematic review. BMC Psychiatry: 10: 113.
 • Gülgez, E. Ö. (2007). Lise öğrencilerinin olumsuz risk alma davranışlarının psikolojik belirtiler, yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi: Ankara ili örneği. Gazi Üniversitesi, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd353d20ca3 991cc9a5c9fa99010f102bc30c514db9482a9a3a14023af12d9ba832
 • Hinson, J. A., & Swanson, J. L. (1993). Willingness to seek help as a function of self disclosure and problem severity. Journal of Counseling and Development, 71, 465–470. DOI: 10.1002/j.1556- 6676.1993.tb02666.x
 • Hirsch, B. J. Ve Rapkin, B. D. (1987). The transition to junior high school: a longitudinal study of self- esteem, psychological symptomatology, school life, and social support. Child Development: 58(5), 1235-1243. doi: 10.2307/1130617
 • Kandell, D. B. Ve Davies, M. (1996). High school students who use crack and other drugs. Arch Gen Psychiatry.53(1), 71-80. doi:10.1001/archpsyc.1996.01830010073010.
 • Kapçı, G. E. ve Hamamcı, Z. (2010). Aile işlevi ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişki: erken dönem uyum bozucu şemaların aracı rolü. Klinik Psikiyatri, 13, 127-136.
 • Karaalp, A. (2009). Lise öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Üniversitesi, İzmir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd370f03689c6a78935 ebfa63b1dc57ea03374ec8d7ce06369e367db12bbde3ab6d
 • Kelleci, M., Güler, N., Sezer, H. Ve Gölbaşı, Z. (2009). Lise öğrencilerinde internet kullanma süresinin cinsiyet ve psikiyatrik belirtiler ile ilişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin: 8(3), 223-230.
 • Kılıç, M. (1987). Değişik psikolojik arazlara sahip olan ve olmayan öğrencilerin sorunları. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd385f4b8f7db9d22e 9c99891b38a131ece8efa8ca559160579cf22b7a4b29b00a5
 • Kırımlı, F. (2007). Lise öğrencilerinin psikolojik yardım arama tutumlarını etkileyen etmenler. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd343165919 e7dff23b36d0eab834b9dc523629f255687a9d559259a53040fa8b3c
 • Komiya, N., Good, G. E., Sherrod, N. B.(2000). Emotional openness as a predictor of college students' attitudes toward seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology: 47(1), 138-143. doi: 10.1037/0022-0167.47.1.138Kulaksızoğlu, A. (1997). Ergenlik dönemi. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.
 • Lin, Y. N. (2002). Taiwanese university students’ perspectives on helping. Counseling Psychology Quarterly, 15, 47–58.
 • Meydan, B. ve Lüleci, B. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinde psikolojik yardım almaya ilişkin tutumun yordayıcısı olarak önceki psikolojik yardım alma deneyimi, algılanan sosyal destek ve yalnızlık. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi: 3(4), 45-56.
 • Özbay, H. ve Öztürk, E. (1992). Gençlik. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özdemir, S. (2012). Psikolojik yardım alma tutumu ile kişilik, kendini saklama, cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiler. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. aaa849701a7238ddd30804809b55ab60497b34192d4bbdda
 • Özkara, N. (2010). Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin ahlaki yargı yetenek düzeyleri, sosyal destek algıları ve psikolojik belirtilerinin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd39c2aaed9 bc38e4295038f62da86d7ec2ef6e9ac388585a2c3cd7f07ba092882a
 • Pisani, R. A. vd. (2012). Associations between suicidal high school students’ help-seeking and their attitudes and perceptions of social environment. Journal of Youth Adolesence, 41, 1312-1324. DOI 10.1007/s10964-012-9766-7
 • Rickwood, D., Deane, P. F., Wilson, J. C. & Ciarrochi, J. (2005). Young people's help-seeking for mental health problems. Advances in Mental Health: 4(3), 218-251. doi: 10.5172/jamh.4.3.218
 • Rickwood, D.J., & Braithwaite, V.A. (1994). Social-psychological factors affecting help-seeking for emotional problems. Social Science and Medicine, 39, 563–572. DOI: 10.1016/0277-9536(94)90099-X
 • Riggio, H. R. ve Kwong Y. W. (2011). Paranoid thinking, quality of relationships with parents, and social outcomes among young adults. Journal of Family Issues: 32(8), 1030-1049. DOI: 10.1177/0192513X11403281
 • Sakarya, Ö. (2013). Ergenlerin ruhsal belirtileri ile duygusal özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3ab673b46fd28e52 59fa4160bfd01acd6200ca2378aa01f28f250044d232138781b3afc16e5fae2f9
 • Sarı, C. (2008). Ergenlerin psikolojik belirti düzeyleri ve uyumlarını yordayan bazı değişkenler. Selçuk Üniversitesi, Konya.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd32ee4d7d6e d88a29448e380c7c12f9c19ffc53020b6b693ce7b6e292c985c6938
 • Satılmış, B. H. (2012). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin bazı değişkenlere göre psikolojik belirtileri ve empatik eğilim düzeyleri. Hacettepe Üniversite, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd307a257b7 43fb32ff083aba508d948884bd947380a860617b97ac40acf8495056
 • Sayıl, I. ve ark. (2000). İntihar davranışı, Kriz ve Krize Müdahale. (1. Basım). Ankara: Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, 6, 165–197.
 • Schneider, K. S., vd. (2011). Cyberbullying, school bullying, and psychological distress: a regional census of high school students. American Journal of Public Health: 102(1), 171-177. doi: 10.2105/AJPH.2011.300308
 • Serim, F. (2011). Yetişkinlerin psikolojik yardım arama tutumlarının yordanması. Ege Üniversitesi, İzmir.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd38a580598a7 218505a7336cc45f4675c3a12743431551baea80805b98153f04a7
 • Singer, M. I., vd. (1995). Adolescents' exposure to violence and associated symptoms of psychological trauma. JAMA: 273(6), 477-482. doi:10.1001/jama.1995.03520300051036.
 • Siyez, M. S. (2006). 15-17 yaş arası ergenlerde görülen problem davranışların koruyucu ve risk faktörleri açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd39defac1ccce 0a7184c49fda0637dee8606c74bf5de776c4948f97ecf0b084117.
 • Soykatırcı, M. (2004). Ergenlik dönemindeki öğrencilerin okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine bakış açıları. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3f94d9c0f4 84385d544f3c06998c632fd03ac7337454b1c1f337949b191f8948b
 • Şavur, E. (2012). İnsani yardım çalışanlarının yardım arama davranışına ilişkin bir inceleme: psikolojik belirtiler, psikolojik sağlamlık ve sosyal destek algısı. Ankara Üniversitesi, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd307a257b7 43fb32ffa477ac3298941673c5c928c22d428eb5f06e5a2c37b927d2
 • Telef, B. B. ve Karaca, R. (2012). Ergenlerin öz-yeterliklerinin ve psikolojik semptomlarının incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: 8 (16), 499-518. http://asosindex.com/journal-article-abstract?id=15879#.U57IVHJ_vMg
 • Topkaya, N. ve Meydan, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin problem yaşadıkları alanlar, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: 3 (1), 25-37. http://www.pegegog.net/index.php/pegegog/article/view/C3S4M3
 • Türküm, A. S. (2000). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumları ve kendini açma eğilimleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: 10(2), 205-220.
 • Voltan-Acar, N., Yıldırım, İ., & Ergene, T. (1996). Psikolojik danışma hizmetlerinden kimler yararlanıyor?. 3P Dergisi, 4(2), 122-129.
 • Wilson, C. J. , Deane, F. B. (2001). Adolescent opinions about reducing help seeking barriers and increasing appropriate help engagement. Journal of Educational and Psychological Consultation, 12(4), 345–364.
 • Yılan, G. (2007). Psikolojik yardımın dıştan denetimli insanların içten denetim düzeyini yükseltmeye etkisi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd353d20ca3 991cc9a5812b26ed43d66b4af03d4ea32fdb8b822e8e0e1564512fbf
 • Yıldırım, T. (2013). A process of short-term dynamics oriented and individual counseling: A case of stuttering. International Journal of Psychology and Counselling, 5 (6),104-113.
 • Yeşilyaprak, B. (2009). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanının geleceği: Yeni açılımlar ve öngörüler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 193-213.
 • Yılmaz, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinde sosyal karşılaştırma ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişki. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3f0be111c 8ea896644f2083832e29e96d7db3a27b2afaa790b36220867fce3151
 • Zhang, H. vd. (2011). Mental health problems and coping styles of urban and rural high school students in China. Journal of Community Psychology, 39(8), 1019-1030. DOI: 10.1002/jcop.20492

The Relationship between High School Students’ Willingness to Seek Psychological Help and Their Psychological Symptoms / Lise Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya Gönüllülükleri ile Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişki

Year 2014, Volume: 5 Issue: 2, 89 - 104, 08.09.2014
https://doi.org/10.19160/e-ijer.97616

Abstract

Adolescence is a stormy period, whereby the individual themselves and the people around them carefully focus on the individual. During the process of education, the phase where visible and invisible problems of adolescence are intensified is the period of secondary education (high school). In these secondary education institutions, noticing the problems of adolescents and making necessary interventions on time become significant. Despite the abundance of studies on the problems that high school student's face, the lack in the studies on their willingness for the solution of their problems is striking. Moreover, this study becomes significant in the identification of problem areas experienced by adolescents, who have the tendency to hide themselves, and their psychological symptoms. In this way, this study is also crucial, since it enables psychological counselors at schools to reach out for risk groups more easily. In this study, the relationship between high school students' willingness to seek psychological help and their psychological symptoms is examined.
Method: Relational screening model is used in this research, which aims to analyze high school students' willingness to seek psychological help with respect to different variables and to identify the relationship between psychological symptoms and their willingness to seek psychological help. In this research, convenience sampling method is utilized in identifying the study group. During the 2013-2014 school year, students from four high schools (Kangal Koç Anadolu Lisesi, Kangal Lisesi, Kangan İmam Hatip Lisesi and Kangal Meslek Lisesi), located in the city of Sivas, in Kangal district and two high schools in the city of Malatya (Malatya Ticaret Meslek Lisesi and Konak Anadolu Lisesi) constitute the study group of this research. 303 (51.6 %) of the students are female and 284 (48.4 %) of the students are male. The questionnaire containing “Brief Symptom Inventory”, “Willingness to Seek Counseling Scale” and personal information form were used as data collection tools. In this research, Cronbach's alpha reliability coefficient of the “willingness to seek counseling scale” is calculated as .81.
Findings: High school students' willingness to seek psychological help [t(585)=1.96; p <.05] displays significant difference with respect to gender. The mean point of female students' ( =23.52) willingness to seek psychological help is higher than the mean point of male students ( =22.04). High school students' willingness to seek psychological help [t(585)=-1,748; p >.05] does not display a significant difference with respect to the status of having previous psychological help. As a result of the ANOVA test, high school students' willingness to seek psychological help displays a significant variance with respect to class level [F(3,583)= .308; p >.05]. There is significant positive relationship at the level of (p=<.01) between willingness to seek psychological help and obsessive-compulsive symptoms (r=.22), paranoid ideation (r=.21), anxiety (r=.21), depression (r=.18), hostility (r=.17), interpersonal sensitivity (r=.17), psychoticism (r=.16), additional scala (r=.16), phobic-anxiety (r=.15) and somatization (r=.15). In the first phase of the stepwise regression, it is seen that the variable of obsessive-compulsive explains 5 % [F(1,585)= 30.570; p <.001] of high school students' willingness to seek psychological help. In the second phase of the stepwise regression analysis, the variable of paranoid ideation is inserted along with the variable of obsessive-compulsive. Together, variables of obsessive-compulsive and paranoid ideation explain 6 % [F(2,584)= 18.856; p <.001] of willingness to seek psychological help.
Conclusion: Female students are more willing to seek psychological help than male students. When the correlation between willingness to seek psychological help and psychological symptoms is examined, it is seen that there is a positive relationship between psychological symptoms, with all sub-dimensions, and willingness to seek psychological help. This finding shows that as psychological symptoms increase, it also increases psychological help seeking willingness. In the stepwise regression analysis, carried out within the scope of this study, it is found that obsessive-compulsive symptoms and paranoid ideation, which are sub-dimensions of psychological symptoms, explain psychological help seeking willingness at a significant level.
Keywords: Psychological help, Help seeking, Willingness, Psychological Symptoms, High school students

References

 • Abay, E., Pulular, A., Memiş, Ö. Ç. ve Süt, N. (2010). Edirne ili merkezindeki lise öğrencilerinde obsesif-kompulsif bozukluğun epidemiyolojisi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 23(4), 230-237. DOI: 10.5350/DAJPN2010230402
 • Acar, T. (2009). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinde akran zorbalığı ve psikolojik belirtiler. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3e031db4041bf44d b3805e9eebb7bdaafb33ffc7279816282493d3cbc6822339b
 • Akkoç, F. F. (2012). Lise öğrencilerinin mesleki kararsızlıklarının sosyo-demografik faktörlere göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: 23, 215- 233.https://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/efd/article/view/429/318
 • Arslantaş, H. (2000). Yetişkinlerde profesyonel psikolojik yardım arama tutumu ve bunu etkileyen faktörler. (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Aşkın, R. vd. (1995). Lise öğrencilerinde SCL-90-R ile semptom taraması. Düşünen Adam: 8(1), 43 47. http://www.dusunenadamdergisi.org/tr/DergiPdf/DUSUNEN_ADAM_DERGISI_dc4e74c5e 0ee48de93f23788d6d6ce0f.pdf
 • Atıcı, M. (2008). İlköğretim öğrencilerinin arkadaşlarıyla yaşadığı çatışmaları çözmede okuldaki psikolojik danışmanın yardımına ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi: 53, 25- 47. http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/291
 • Batıgün, D. A ve Kılıç, N. (2012). İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi: 26 (67), 1-10. http://www.kokdemir.info/courses/psk112/articles/ART00_InternetBagimliligi.pdf
 • Batmaz, M. (2012). İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin psikolojik belirtilere göre sanal zorba/mağdur düzeylerinin yordanması. Sakarya Üniversitesi, Sakarya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3a2299a654f557131 4a449e146c592f8e774159007a9e50354163a8a459c77a51
 • Birel, S. (2012). Lise öğrencilerinin bazı değişkenlere göre rekabetçi tutum, psikolojik belirtiler ve problem çözme beceri düzeyleri. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. 4a256444b7eb80b73949d2ae30d0bc028f37e0457c65b8df
 • Bradley, L. K., Robinson, M. L. ve Brannen, L. C. (2012). Adolescent help-seeking for psychological distress, depression, and anxiety using an internet program. International Journal of Mental Health Promotion: 14 (1), 23-34. DOI: 10.1080/14623730.2012.665337
 • Büyüköztürk, Ş. vd. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Carnevale, P. J. (2001). Danışmanlık İncileri. İstanbul: Anahtar Kitaplar.
 • Cihangir-Çankaya, Z., Altun, E. ve Sürücü, M. (2007, Ekim). Problem alanları ve yardım aramaya gönüllülük ölçeği: Geçerlik ve güvenirliği. IX.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulan bildiri, Çeşme, İzmir.
 • Cihangir-Çankaya, Z., Erkan, S. Terzi, Ş., Özbay, Y. (2012). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım aramaya gönüllülük düzeylerinin yordanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(1), 25- 42.http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/020698c615f812f2f3bbaa71494144f102a.pdf
 • Çınar, L. (2008). Evlilik Doyumu: Cinsiyet Rolleri ve Yardım Arama Tutumu. Gazi Üniversitesi, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd32ee4d7d6 ed88a294be18766157ad295f95e7f2f2764fdfe1c7eaf40cc2fd71b1Dacey, J. ve Kenny, M. (1994). Adolescent Development. Madison, UK: Braun ve Benchmark.
 • Deane, F. P. & Todd, D. M. (1996). Attitudes and intentions to seek professional psychological help for personal problems or suicidal thinking. Journal of College Student Psychotherapy.10(4). doi: 10.1300/J035v10n04_06
 • Deane, K.P., & Chamberlain, K. (1994). Treatment fearfulness and distress as predictors of professional psychological help-seeking. British Journal of Guidance and Counseling, 22, 207–218.
 • Demirdöğen, N. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile psikolojik yardım arayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3ab673b46fd28e52 5ec1237e544a3a9289a2db08c30d0f935db79c56235c47c389c56d28fd0d3dcd6
 • Düzgün, Ş. (1995). Lise öğrencilerinin psikolojik belirtileri ile ana-baba tutumu arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi, Erzurum. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd38c8ddda03f21d10 b949de259cd6d30ae3c54d2b52f3e226a1a0d5ca458229f32
 • Erdayı, G. S. (2009). Üniversite sınavına hazırlanan ergenlerin psikolojik yardım aramaya gönüllülük düzeyleri. Gazi Üniversitesi, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd312163230c464123f 64bd120aa16004e9ed7b361be088d37b5e12ed493d0c3656
 • Fischer, E. H. ve Turner, J. L. (1970). Orientations to seeking professional help: Development and research utility of an attitude scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology: 35, 79-90. doi: http://dx.doi.org/10.1037/h0029636
 • Fry, A. D. vd. (2013). Adolescent relationship violence: help-seeking and help-giving behaviour among peers. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine. doi:10.1007/s11524-013-9826-7
 • Gander, J. M., Gardiner, W. H. (2007). Çocuk ve Ergen Gelişimi (6. Basım). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Gladding, T. S. (2013). Psikolojik Danışma: Kapsamlı Bir Meslek. Nilüfer Voltan Acar (Ed.), Psikolojik Danışma Alanları içinde (s. 398-427). Ankara: Nobel
 • Goodwin, D. R. vd. (2013). Thoughts of self-harm and help-seeking behavior among youth in the community. Suicide and Life-Threatening Behavior: 43 (3), 305-311. doi:10.1111/sltb.12017
 • Göker, Y. (2013). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin yaşam doyumları ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3ab673b46 fd28e5252f9416cbbf96583b13127b7fdd20f4232fb507ab3351f8db025ed693e6a0673b
 • Gulliver, A., Griffiths, M. K. ve Christensen, H. (2010). Perceived barriers and facilitators to mental health help-seeking in young people: a systematic review. BMC Psychiatry: 10: 113.
 • Gülgez, E. Ö. (2007). Lise öğrencilerinin olumsuz risk alma davranışlarının psikolojik belirtiler, yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi: Ankara ili örneği. Gazi Üniversitesi, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd353d20ca3 991cc9a5c9fa99010f102bc30c514db9482a9a3a14023af12d9ba832
 • Hinson, J. A., & Swanson, J. L. (1993). Willingness to seek help as a function of self disclosure and problem severity. Journal of Counseling and Development, 71, 465–470. DOI: 10.1002/j.1556- 6676.1993.tb02666.x
 • Hirsch, B. J. Ve Rapkin, B. D. (1987). The transition to junior high school: a longitudinal study of self- esteem, psychological symptomatology, school life, and social support. Child Development: 58(5), 1235-1243. doi: 10.2307/1130617
 • Kandell, D. B. Ve Davies, M. (1996). High school students who use crack and other drugs. Arch Gen Psychiatry.53(1), 71-80. doi:10.1001/archpsyc.1996.01830010073010.
 • Kapçı, G. E. ve Hamamcı, Z. (2010). Aile işlevi ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişki: erken dönem uyum bozucu şemaların aracı rolü. Klinik Psikiyatri, 13, 127-136.
 • Karaalp, A. (2009). Lise öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Üniversitesi, İzmir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd370f03689c6a78935 ebfa63b1dc57ea03374ec8d7ce06369e367db12bbde3ab6d
 • Kelleci, M., Güler, N., Sezer, H. Ve Gölbaşı, Z. (2009). Lise öğrencilerinde internet kullanma süresinin cinsiyet ve psikiyatrik belirtiler ile ilişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin: 8(3), 223-230.
 • Kılıç, M. (1987). Değişik psikolojik arazlara sahip olan ve olmayan öğrencilerin sorunları. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd385f4b8f7db9d22e 9c99891b38a131ece8efa8ca559160579cf22b7a4b29b00a5
 • Kırımlı, F. (2007). Lise öğrencilerinin psikolojik yardım arama tutumlarını etkileyen etmenler. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd343165919 e7dff23b36d0eab834b9dc523629f255687a9d559259a53040fa8b3c
 • Komiya, N., Good, G. E., Sherrod, N. B.(2000). Emotional openness as a predictor of college students' attitudes toward seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology: 47(1), 138-143. doi: 10.1037/0022-0167.47.1.138Kulaksızoğlu, A. (1997). Ergenlik dönemi. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.
 • Lin, Y. N. (2002). Taiwanese university students’ perspectives on helping. Counseling Psychology Quarterly, 15, 47–58.
 • Meydan, B. ve Lüleci, B. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinde psikolojik yardım almaya ilişkin tutumun yordayıcısı olarak önceki psikolojik yardım alma deneyimi, algılanan sosyal destek ve yalnızlık. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi: 3(4), 45-56.
 • Özbay, H. ve Öztürk, E. (1992). Gençlik. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özdemir, S. (2012). Psikolojik yardım alma tutumu ile kişilik, kendini saklama, cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiler. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. aaa849701a7238ddd30804809b55ab60497b34192d4bbdda
 • Özkara, N. (2010). Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin ahlaki yargı yetenek düzeyleri, sosyal destek algıları ve psikolojik belirtilerinin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd39c2aaed9 bc38e4295038f62da86d7ec2ef6e9ac388585a2c3cd7f07ba092882a
 • Pisani, R. A. vd. (2012). Associations between suicidal high school students’ help-seeking and their attitudes and perceptions of social environment. Journal of Youth Adolesence, 41, 1312-1324. DOI 10.1007/s10964-012-9766-7
 • Rickwood, D., Deane, P. F., Wilson, J. C. & Ciarrochi, J. (2005). Young people's help-seeking for mental health problems. Advances in Mental Health: 4(3), 218-251. doi: 10.5172/jamh.4.3.218
 • Rickwood, D.J., & Braithwaite, V.A. (1994). Social-psychological factors affecting help-seeking for emotional problems. Social Science and Medicine, 39, 563–572. DOI: 10.1016/0277-9536(94)90099-X
 • Riggio, H. R. ve Kwong Y. W. (2011). Paranoid thinking, quality of relationships with parents, and social outcomes among young adults. Journal of Family Issues: 32(8), 1030-1049. DOI: 10.1177/0192513X11403281
 • Sakarya, Ö. (2013). Ergenlerin ruhsal belirtileri ile duygusal özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3ab673b46fd28e52 59fa4160bfd01acd6200ca2378aa01f28f250044d232138781b3afc16e5fae2f9
 • Sarı, C. (2008). Ergenlerin psikolojik belirti düzeyleri ve uyumlarını yordayan bazı değişkenler. Selçuk Üniversitesi, Konya.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd32ee4d7d6e d88a29448e380c7c12f9c19ffc53020b6b693ce7b6e292c985c6938
 • Satılmış, B. H. (2012). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin bazı değişkenlere göre psikolojik belirtileri ve empatik eğilim düzeyleri. Hacettepe Üniversite, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd307a257b7 43fb32ff083aba508d948884bd947380a860617b97ac40acf8495056
 • Sayıl, I. ve ark. (2000). İntihar davranışı, Kriz ve Krize Müdahale. (1. Basım). Ankara: Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, 6, 165–197.
 • Schneider, K. S., vd. (2011). Cyberbullying, school bullying, and psychological distress: a regional census of high school students. American Journal of Public Health: 102(1), 171-177. doi: 10.2105/AJPH.2011.300308
 • Serim, F. (2011). Yetişkinlerin psikolojik yardım arama tutumlarının yordanması. Ege Üniversitesi, İzmir.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd38a580598a7 218505a7336cc45f4675c3a12743431551baea80805b98153f04a7
 • Singer, M. I., vd. (1995). Adolescents' exposure to violence and associated symptoms of psychological trauma. JAMA: 273(6), 477-482. doi:10.1001/jama.1995.03520300051036.
 • Siyez, M. S. (2006). 15-17 yaş arası ergenlerde görülen problem davranışların koruyucu ve risk faktörleri açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd39defac1ccce 0a7184c49fda0637dee8606c74bf5de776c4948f97ecf0b084117.
 • Soykatırcı, M. (2004). Ergenlik dönemindeki öğrencilerin okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine bakış açıları. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3f94d9c0f4 84385d544f3c06998c632fd03ac7337454b1c1f337949b191f8948b
 • Şavur, E. (2012). İnsani yardım çalışanlarının yardım arama davranışına ilişkin bir inceleme: psikolojik belirtiler, psikolojik sağlamlık ve sosyal destek algısı. Ankara Üniversitesi, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd307a257b7 43fb32ffa477ac3298941673c5c928c22d428eb5f06e5a2c37b927d2
 • Telef, B. B. ve Karaca, R. (2012). Ergenlerin öz-yeterliklerinin ve psikolojik semptomlarının incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: 8 (16), 499-518. http://asosindex.com/journal-article-abstract?id=15879#.U57IVHJ_vMg
 • Topkaya, N. ve Meydan, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin problem yaşadıkları alanlar, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: 3 (1), 25-37. http://www.pegegog.net/index.php/pegegog/article/view/C3S4M3
 • Türküm, A. S. (2000). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumları ve kendini açma eğilimleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: 10(2), 205-220.
 • Voltan-Acar, N., Yıldırım, İ., & Ergene, T. (1996). Psikolojik danışma hizmetlerinden kimler yararlanıyor?. 3P Dergisi, 4(2), 122-129.
 • Wilson, C. J. , Deane, F. B. (2001). Adolescent opinions about reducing help seeking barriers and increasing appropriate help engagement. Journal of Educational and Psychological Consultation, 12(4), 345–364.
 • Yılan, G. (2007). Psikolojik yardımın dıştan denetimli insanların içten denetim düzeyini yükseltmeye etkisi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd353d20ca3 991cc9a5812b26ed43d66b4af03d4ea32fdb8b822e8e0e1564512fbf
 • Yıldırım, T. (2013). A process of short-term dynamics oriented and individual counseling: A case of stuttering. International Journal of Psychology and Counselling, 5 (6),104-113.
 • Yeşilyaprak, B. (2009). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanının geleceği: Yeni açılımlar ve öngörüler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 193-213.
 • Yılmaz, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinde sosyal karşılaştırma ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişki. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3f0be111c 8ea896644f2083832e29e96d7db3a27b2afaa790b36220867fce3151
 • Zhang, H. vd. (2011). Mental health problems and coping styles of urban and rural high school students in China. Journal of Community Psychology, 39(8), 1019-1030. DOI: 10.1002/jcop.20492
There are 66 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Taşkın Yıldırım 0000-0002-6592-7865

Yrd.doç.dr.abdullah Atlı

Canan Çitil

Publication Date September 8, 2014
Published in Issue Year 2014Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Yıldırım, T., Atlı, Y., & Çitil, C. (2014). Lise Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya Gönüllülükleri ile Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişki / The Relationship between High School Students’ Willingness to Seek Psychological Help and Their Psychological Symptoms. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 89-104. https://doi.org/10.19160/e-ijer.97616

Cited By
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye