PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ABD'de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Çözümlemesi/The Analysis of Dissertations in the Field of Educational Administration in the USA

Year 2013, Volume 4, Issue 1, 100 - 123, 15.02.2013

Abstract

Bu çalışmada, ABD'de Eğitim Yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinin analizi yapılmıştır. Bu amaçla, ABD'de Eğitim Yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinin (2000-2009 yılları arası) hangi konularda yoğunlaştığı ve tezlere ait bazı nicel verilerin (tezin yöntemi; başlık, özet, anahtar kelimelerdeki sözcük sayıları; kaynakça ve tezin sayfa sayısı) dağılımı belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel tarama modelindeki bu çalışma, nitel ve nicel boyutları olan karma (mix) türü bir araştırmadır. Araştırmanın nitel boyutundaki veriler içerik analizi ile nicel boyutundaki veriler ise frekans, yüzde değerlerinden ve Kruskal Wallis testinden yararlanılarak analiz edilmiştir. 2000-2009 yılları arasında ABD'de Eğitim Yönetimi alanında yapılan ve ProQuest'in veri tabanında yer alan doktora tezi sayısı 299'dur. Bunlardan biri Fransızca diğeri İspanyolca olan iki tez dışındaki 297 tezin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. ABD'de Eğitim Yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinde, en çok “kadın yöneticiler” ve “liderlik” konularında yoğunlaşıldığı, bunları sırasıyla “yönetici yeterliği”, “EYD programları” ve “okul geliştirme” konularının izlediği belirlenmiştir. Tezlerin yöntemine göre nicel (% 44) ve nitel (% 43) yöntemler neredeyse eşit sayıda kullanılmışken, karma yöntem % 12'de kalmıştır. Ancak son 5 yıla bakıldığında karma yöntemde bir artış eğilimi görülmektedir. Ortalama olarak tezlerin başlığında 14, özetinde 306 ve anahtar kavramalarında ise 5 sözcük kullanılmıştır. Tezlerin kaynakça sayısı ortalaması 124 ve sayfa sayısı ortalaması ise 200'dür. ABD'de yapılmış doktora tezlerinin ele aldığı, yoğunlaştığı konular, araştırma konusu belirleme aşamasındaki araştırmacılara esin kaynağı olabileceği gibi; doktora tezlerinde kullanılan araştırma yöntemlerinin yoğunluğu ve eğilimi; başlık, özet ve anahtar kavramlardaki sözcük sayısı ortalamaları; tezlerde kullanılan ortalama kaynakça sayısı ve tezlerin sayfa sayısı ortalaması, doktora tezi yapacaklara bir referans olabilir. Anahtar Sözcükler: ABD, Eğitim, Eğitim yönetimi, Doktora tezi Extended Abstract Purpose: In this study, it was aimed to analyze the dissertations in the field of educational administration in the USA for ten-year period, 2000-2009. For this purpose, it was determined the topics upon which the dissertations focused and some quantitative data within the thesis (thesis method, title, abstract, keywords, references and thesis itself). Method: As being a descriptive research model, this study is mixed type having qualitative and quantitative dimensions. Qualitative data were analyzed using content analysis, while quantitative data were analyzed using frequency, percentage and Kruskal-Wallis test. The number of dissertations, in ProQuest database, in educational administration in the USA between 2000-2009 is 299. Excluding one thesis in French and another in Spanish, all other 297 dissertations were included in the study. Findings: In dissertations in the field of educational administration in the USA, it was determined that mostly focused topics were “Woman Principals” and “Leadership”; next came “Principal Competency”, “Educational Administration Programmes” and “School Improvement”; also there seems to be an increasing trend in main themes such as “Leadership”, “Educational Administration Programmes”, “Woman Supervisors”, “Teacher Competency” and Special Education” According to the methods of thesis, mixed method rate was 12%, whereas quantitative and qualitative rates were nearly equal, 44%, 43% respectively. However, for the last five years, there has been an increase in using mixed method. It was determined that the most frequent words in thesis titles were “school” and “education/al”, next came “administration”, “leadership” and “study; yet there was no significant difference ( (2)= 5,736; p>0,05) between number of words in title and the method of the thesis. It was also determined that the most frequent words in abstracts were “study, research, survey”, “school” and “ education”, next came “leader/ship” and “administration; there was significant difference ( (2)= 8,434; p<0,05) between number of words in abstracts and the method of the thesis. The number of words in abstracts of mixed thesis was higher than that of abstracts of quantitative and qualitative thesis. It was determined that the most frequent words in keywords were “administrator/administration” and “education/al”, next came “leader/ship” and “school” and “principal/ship”; yet there was no significant difference ( (2)= 1,387; p>0,05) between number of words in keywords and the method of the thesis. It was also determined that the number of references varied between 26-582, average reference was 124; there was no significant difference ( (2) = 0,70; p>0,05) between number of references and the method of the thesis. Total page of theses varied between 66-848, and the average thesis had 200 pages. There was significant difference ( (2)= 44,261; p<0,05) between total page and method of the thesis. It was determined that total page of mixed-method theses was 25% higher than the general average of total page. Suggestions: The focused topics of US Educational Administration dissertations could be a source of inspiration for researchers in determining a research topic; The frequency and the trend of thesis methods, average number of words in title, abstract and keywords, average reference number and total page of the thesis could be a reference for doctoral students preparing to write a doctoral thesis. Keywords: USA, Education, Educational management, Dissertations

References

 • Aydın, A., Coşkun, E., & Sarıer, Y. (2010). A Comparison of articles published in the field of educational administration in terms of topics , methodologies and results. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 37–58.
 • Başaran, İ. E. (1994). Eğitim Yönetimi. Dördüncü basım. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Benligiray, S. (2009). Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler ve Bu Tezlerde İncelenen Temaların Analizi: 1983-2008 Dönemi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4 (1), 167-197.
 • Blaylock, R. L. (2004). Dissertation Integration At Texas A&M University-Commerce Educational Administration Department 1996-2003: A Historical Research Study. Unpublished Doctoral Dissertation. Graduate School of Texas A&M University Commerce, USA.
 • Bursalıoğlu, Z. (1978). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Üçüncü baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 71.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Onuncu Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç. Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Dördüncü baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Caffarella, E. P. (1999) 1977-1998 Yılları Arası Eğitim Teknolojileri Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin Ana Temaları ve Eğilimleri. National Convention of Association for Educational Communications and Technology, Houston, TX, USA February 10-14.
 • Karadağ, E. (2009) Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi. Ahi Evran Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.10, sayı.3, ss.75-87
 • Karadağ, E. (2010) Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt.16, Sayı.1, ss.49-71
 • Kaya, Y. K. (1986). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Üçüncü basım. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Melendez, J. (2002). Doctoral Scholarship Examined: Dissertation Research In The Field of Higher Education Studies. Unpublished Dissertation. Seton Hall University. ProQuest. (2010). http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/dai. shtml. Erişim Tarihi: 23 Aralık 2010.
 • Sevinç, L., Aydınlı, F. ve Yıldırım, O. (2003). İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında Türkiye'de 1985-2001 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezlerine yönelik içerik analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1): 87-97.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • TDK (2011). Türkçe Sözlük. Onbirinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Üstüner, M., & Cömert, M. (2008). Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalı lisansüstü dersleri ve tezlerine ilişkin bir inceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 497–515.

-

Year 2013, Volume 4, Issue 1, 100 - 123, 15.02.2013

Abstract

Bu çalışmada, ABD’de Eğitim Yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinin analizi yapılmıştır. Bu amaçla, ABD’de Eğitim Yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinin (2000-2009 yılları arası) hangi konularda yoğunlaştığı ve tezlere ait bazı nicel verilerin (tezin yöntemi; başlık, özet, anahtar kelimelerdeki sözcük sayıları; kaynakça ve tezin sayfa sayısı) dağılımı belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel tarama modelindeki bu çalışma, nitel ve nicel boyutları olan karma (mix) türü bir araştırmadır. Araştırmanın nitel boyutundaki veriler içerik analizi ile nicel boyutundaki veriler ise frekans, yüzde değerlerinden ve Kruskal Wallis testinden yararlanılarak analiz edilmiştir. 2000-2009 yılları arasında ABD’de Eğitim Yönetimi alanında yapılan ve ProQuest’in veri tabanında yer alan doktora tezi sayısı 299’dur. Bunlardan biri Fransızca diğeri İspanyolca olan iki tez dışındaki 297 tezin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. ABD’de Eğitim Yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinde, en çok “kadın yöneticiler” ve “liderlik” konularında yoğunlaşıldığı, bunları sırasıyla “yönetici yeterliği”, “EYD programları” ve “okul geliştirme” konularının izlediği belirlenmiştir. Tezlerin yöntemine göre nicel (% 44) ve nitel (% 43) yöntemler neredeyse eşit sayıda kullanılmışken, karma yöntem % 12’de kalmıştır. Ancak son 5 yıla bakıldığında karma yöntemde bir artış eğilimi görülmektedir. Ortalama olarak tezlerin başlığında 14, özetinde 306 ve anahtar kavramalarında ise 5 sözcük kullanılmıştır. Tezlerin kaynakça sayısı ortalaması 124 ve sayfa sayısı ortalaması ise 200’dür. ABD’de yapılmış doktora tezlerinin ele aldığı, yoğunlaştığı konular, araştırma konusu belirleme aşamasındaki araştırmacılara esin kaynağı olabileceği gibi; doktora tezlerinde kullanılan araştırma yöntemlerinin yoğunluğu ve eğilimi; başlık, özet ve anahtar kavramlardaki sözcük sayısı ortalamaları; tezlerde kullanılan ortalama kaynakça sayısı ve tezlerin sayfa sayısı ortalaması, doktora tezi yapacaklara bir referans olabilir

References

 • Aydın, A., Coşkun, E., & Sarıer, Y. (2010). A Comparison of articles published in the field of educational administration in terms of topics , methodologies and results. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 37–58.
 • Başaran, İ. E. (1994). Eğitim Yönetimi. Dördüncü basım. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Benligiray, S. (2009). Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler ve Bu Tezlerde İncelenen Temaların Analizi: 1983-2008 Dönemi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4 (1), 167-197.
 • Blaylock, R. L. (2004). Dissertation Integration At Texas A&M University-Commerce Educational Administration Department 1996-2003: A Historical Research Study. Unpublished Doctoral Dissertation. Graduate School of Texas A&M University Commerce, USA.
 • Bursalıoğlu, Z. (1978). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Üçüncü baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 71.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Onuncu Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç. Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Dördüncü baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Caffarella, E. P. (1999) 1977-1998 Yılları Arası Eğitim Teknolojileri Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin Ana Temaları ve Eğilimleri. National Convention of Association for Educational Communications and Technology, Houston, TX, USA February 10-14.
 • Karadağ, E. (2009) Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi. Ahi Evran Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.10, sayı.3, ss.75-87
 • Karadağ, E. (2010) Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt.16, Sayı.1, ss.49-71
 • Kaya, Y. K. (1986). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. Üçüncü basım. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Melendez, J. (2002). Doctoral Scholarship Examined: Dissertation Research In The Field of Higher Education Studies. Unpublished Dissertation. Seton Hall University. ProQuest. (2010). http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/dai. shtml. Erişim Tarihi: 23 Aralık 2010.
 • Sevinç, L., Aydınlı, F. ve Yıldırım, O. (2003). İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında Türkiye'de 1985-2001 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezlerine yönelik içerik analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1): 87-97.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • TDK (2011). Türkçe Sözlük. Onbirinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Üstüner, M., & Cömert, M. (2008). Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalı lisansüstü dersleri ve tezlerine ilişkin bir inceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 497–515.

Details

Primary Language tr;en
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Yrd.Doç.Dr.Necdet Konan
0000-0001-6444-9745


Dok.Öğr.Ali Kış
0000-0003-4768-3964

Publication Date February 15, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Konan, Y. & Kış, D. (). . , 4 (1) , 100-123 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/pub/issue/8021/105391
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)