PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) Yöntemine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi/An Evaluation of Preservice Science Teachers’ Views on Predict-Observe-Explain (POE) Method

Year 2017, Volume 8, Issue 1, 0 - 0, 30.03.2017

Abstract

Özet: Bu araştırma, öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımın sınıf içi uygulamalarından biri olan TGA yönteminin olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama sonucunda edindikleri deneyimlerinden faydalanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılının bahar döneminde Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıfında öğrenim gören ve “Genel Biyoloji Laboratuarı” dersini alan 37 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 12 hafta süren uygulama sonucunda öğretmen adaylarının TGA yönteminin, sınıf ortamında kullanılabilirliğiyle ilgili açık uçlu soruların yer aldığı görüşme formunda verdiği cevaplardan elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, içerik analizin yanı sıra frekans (f) ve yüzde (%) dağılımlarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; fen bilgisi öğretmen adayları, TGA yönteminin, zaman alıcı ve zorlayıcı olduğunu, buna karşın laboratuardaki uygulamalarının diğer yöntemlerinkinden daha zevkli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayının bilgi düzeyini ve bunları kullanmadaki bilişsel becerilerini ortaya koymaya olanak verdiği tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Biyoloji laboratuarı, Öğretmen adayları, TGA yöntemi. Abstract This study was conducted to reveal preservice teachers’ views on positive and negative aspects of Predict-Observe-Explain (POE) method, which is one of the in-class practices of constructivist approach. In this sense, the preservice science teachers’ experiences that were attained at the end of the practice were utilized. Case study method, which is a qualitative research method, was employed. The sample of the study consists of 37 preservice teachers studying in their 2nd year at Uludağ University Faculty of Education Department of Science Teaching during the 2014-2015 academic year spring term and taking the “General Biology Laboratory” course. The study data were obtained at the end of the 12-week practice from the preservice teachers through their responses to open-ended questions in the interview form regarding the practicability of POE method in the classes. For data analysis, frequency (f) and percentage (%) distributions were used as well as content analysis. In the end, the preservice science teachers stated that POE method is time-consuming and challenging; yet, practices in the laboratory are more entertaining than other methods. In addition, it allows preservice teachers to demonstrate their knowledge levels and cognitive skills to use such knowledge. Keywords: Biology laboratory, Preservice teachers, POE method.

References

 • Akgün, A., Tokur, F. ve Özkara, D. (2013). TGA stratejisinin basınç konusunun öğretimine olan etkisinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 348-369.
 • Bilen, K. (2009). Tahmin et-gözle-açıkla yöntemine dayalı lâboratuar uygulamalarının öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına, bilimsel süreç becerilerine, tutumlarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi, 169s, Ankara.
 • Bilen, K. ve Aydoğdu, M. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarına bitkilerde fotosentez ve solunum kavramlarını öğretmede TGA (Tahmin Et-Gözle-Açıkla) stratejisinin kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 179–194.
 • Bilen, K., ve Köse, S. (2012a). Yapılandırmacı öğrenme teorisine dayalı etkili bir strateji: tahmin-gözlem-açıklama (TGA) “bitkilerde büyüme ve gelişme”.Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 123-136.
 • Bilen, K. ve Köse, S. (2012b). Yapılandırmacı öğrenme teorisine dayalı etkili bir strateji: Tahmin-gözlem-açıklama (TGA) “Bitkilerde Büyüme ve Gelişme”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 123-136.
 • Chen, Y. L., Pan, P. R., Sung, Y. T. & Chang, K. E. (2013). Correcting misconceptions on electronics: Effects of a simulation-based learning environment backed by a conceptual change model. Educational Technology ve Society, 16(2), 212-227.
 • Chew, C. (2008). Effects of biology-infused demonstrations on achievement and attitudes in junior college physics. EdD Thesis. The University of Western Australian. Education of Faculty.
 • Çinici, A. ve Demir, Y. (2013). Teaching through cooperative poe tasks: a path to conceptual change. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 86(1), 1-10.
 • Harman, G. (2014). Hücre zarından madde geçişi ile ilgili kavram yanılgılarının tahmin-gözlem-açıklama yöntemiyle belirlenmesi. Journal of Turkish Science Education. 11(4),81-106.
 • Harman, G. (2015). Tahmin gözlem açıklama (TGA) yöntemine dayalı bir laboratuar etkinliği: hücre zarından madde geçişi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & ScienceEducation, 4(1).
 • Hong, J. C., Hwang, M. Y., Liu, M. C., Ho, H. Y. & Chen, Y. L. (2014). Using a “prediction–observation–explanation” inquiry model to enhance student interest and intention to continue science learning predicted by their Internet cognitive failure. Computers & Education, 72, 110-120.
 • İpek H., Kala N., Yaman F. ve Ayas A. (2010). Using POE strategy to investigate student teachers’ understanding about the effect of substance type on solubility. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 648–653.
 • Kaplan-Öztuna, A. (2013). Durum Çalışması. S. Baştürk (Ed.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri İçinde (197-217). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Kearney, M. (2004). Classroom use of multimedia supported predict-observe- explain tasks in a social constructivist learning environment. Research in Science Education, 34(4), 427-453.
 • Kearney M. & Treagust, D. F. (2001). Constructivism as a referent in the design and development of a computer program using interactive digital video to enhance learning in physics. Australian Journal of Educational Technology, 17(1), 64-79.
 • Kearney, M., Treagust, D., Yeo, S. & Zadnik, M. (2001). Student and teacher perceptions of the use of multimedia supported predict-observe-explain tasks to probe understanding. Research in Science Education, 31(4), 589-615.
 • Küçüközer, H. (2008). The effects of 3D computer modelling on conceptual change about seasons and phases of the moon. Physics Education. (43), 632-636.
 • McGregor, L. & Hargrave, C. (2008). The use of “predict-observe-explain” with on-line discussion boards to promote conceptual change in the science laboratory learning environment. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference (pp.4735-4740). Chesapeake, VA: AACE.
 • Mısır, N. (2009). Elektrostatik ve elektrik akımı ünitelerinde TGA yöntemine dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin uygulanması ve etkililiğinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 196 s., Trabzon.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. 2nd Edition. Calif.: SAGE Publications.
 • Özyılmaz, G. A. (2008). İlköğretimde analojiler, kavram karikatürleri ve tahmin-gözlem açıklama teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitiminin öğrenme ürünlerine etkisi. Doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 325 s., İzmir.
 • Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2009). Animasyon destekli tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin fen öğretiminde kullanılması. K.T.Ü., 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon.
 • Tatlı, Z. ve Ayas, A. (2011). Sanal kimya laboratuvarı geliştirilme süreci. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, Elazığ.
 • Teerasong, S., Chantore, W., Ruenwongsa, P. & Nacapricha, D. (2010). Development of a predict-observe-explain strategy for teaching flow injection at undergraduate chemistry. The International Journal of Learning, 17(8) , 137–150.
 • Tekin, S. (2006). Tahmin-gözlem-açıklama stratejisine dayalı fen bilgisi laboratuar deneyleri tasarlanması ve bunların öğrenci kazanımlarına katkılarının irdelenmesi. VII. Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Gazi Üniversitesi. 07-09 Eylül 2006 Ankara.
 • Tekin, S. (2008a). Kimya laboratuarının etkililiğinin aksiyon araştırması yaklaşımıyla geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi, 16(2), 567-576.
 • Tokur, F. (2011). TGA stratejisinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bitkilerde büyüme gelişme konusunu anlamalarına etkisi. Yüksek lisans tezi. Adıyaman Üniversitesi, 94 s., Adıyaman.
 • White, R. & Gunstone, R. (1992). Probing understanding. London And New York: The Falmer Pres.
 • Wu, Y. T. & Tsai, C. (2005). Effects of constructivist-oriented instruction on elementary school students’ cognitive structures. Journal of Biological Education, 39 (3), 113-120.
 • Yaman, F. (2012). Bilgisayara dayalı tahmin-gözlem-açıklama (TGA) etkinliklerinin öğrencilerin asit-baz kimyasına yönelik kavramsal anlamalarına etkisi: Türkiye ve ABD örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Yavuz, S. ve Çelik, G. (2013). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin gazlar konusundaki kavram yanılgılarına tahmin et-gözle-açıkla tekniğinin etkisi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1, 1-20.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, M. ve Ayas, A. (2004). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin asit-baz ve indikatör kavramlarını anlama seviyelerini tespit etmede tahmin-gözlem-açıklama (POE) metodunun web ortamında kullanılması. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Year 2017, Volume 8, Issue 1, 0 - 0, 30.03.2017

Abstract

References

 • Akgün, A., Tokur, F. ve Özkara, D. (2013). TGA stratejisinin basınç konusunun öğretimine olan etkisinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 348-369.
 • Bilen, K. (2009). Tahmin et-gözle-açıkla yöntemine dayalı lâboratuar uygulamalarının öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına, bilimsel süreç becerilerine, tutumlarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi, 169s, Ankara.
 • Bilen, K. ve Aydoğdu, M. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarına bitkilerde fotosentez ve solunum kavramlarını öğretmede TGA (Tahmin Et-Gözle-Açıkla) stratejisinin kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 179–194.
 • Bilen, K., ve Köse, S. (2012a). Yapılandırmacı öğrenme teorisine dayalı etkili bir strateji: tahmin-gözlem-açıklama (TGA) “bitkilerde büyüme ve gelişme”.Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 123-136.
 • Bilen, K. ve Köse, S. (2012b). Yapılandırmacı öğrenme teorisine dayalı etkili bir strateji: Tahmin-gözlem-açıklama (TGA) “Bitkilerde Büyüme ve Gelişme”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 123-136.
 • Chen, Y. L., Pan, P. R., Sung, Y. T. & Chang, K. E. (2013). Correcting misconceptions on electronics: Effects of a simulation-based learning environment backed by a conceptual change model. Educational Technology ve Society, 16(2), 212-227.
 • Chew, C. (2008). Effects of biology-infused demonstrations on achievement and attitudes in junior college physics. EdD Thesis. The University of Western Australian. Education of Faculty.
 • Çinici, A. ve Demir, Y. (2013). Teaching through cooperative poe tasks: a path to conceptual change. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 86(1), 1-10.
 • Harman, G. (2014). Hücre zarından madde geçişi ile ilgili kavram yanılgılarının tahmin-gözlem-açıklama yöntemiyle belirlenmesi. Journal of Turkish Science Education. 11(4),81-106.
 • Harman, G. (2015). Tahmin gözlem açıklama (TGA) yöntemine dayalı bir laboratuar etkinliği: hücre zarından madde geçişi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & ScienceEducation, 4(1).
 • Hong, J. C., Hwang, M. Y., Liu, M. C., Ho, H. Y. & Chen, Y. L. (2014). Using a “prediction–observation–explanation” inquiry model to enhance student interest and intention to continue science learning predicted by their Internet cognitive failure. Computers & Education, 72, 110-120.
 • İpek H., Kala N., Yaman F. ve Ayas A. (2010). Using POE strategy to investigate student teachers’ understanding about the effect of substance type on solubility. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 648–653.
 • Kaplan-Öztuna, A. (2013). Durum Çalışması. S. Baştürk (Ed.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri İçinde (197-217). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Kearney, M. (2004). Classroom use of multimedia supported predict-observe- explain tasks in a social constructivist learning environment. Research in Science Education, 34(4), 427-453.
 • Kearney M. & Treagust, D. F. (2001). Constructivism as a referent in the design and development of a computer program using interactive digital video to enhance learning in physics. Australian Journal of Educational Technology, 17(1), 64-79.
 • Kearney, M., Treagust, D., Yeo, S. & Zadnik, M. (2001). Student and teacher perceptions of the use of multimedia supported predict-observe-explain tasks to probe understanding. Research in Science Education, 31(4), 589-615.
 • Küçüközer, H. (2008). The effects of 3D computer modelling on conceptual change about seasons and phases of the moon. Physics Education. (43), 632-636.
 • McGregor, L. & Hargrave, C. (2008). The use of “predict-observe-explain” with on-line discussion boards to promote conceptual change in the science laboratory learning environment. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference (pp.4735-4740). Chesapeake, VA: AACE.
 • Mısır, N. (2009). Elektrostatik ve elektrik akımı ünitelerinde TGA yöntemine dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin uygulanması ve etkililiğinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 196 s., Trabzon.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. 2nd Edition. Calif.: SAGE Publications.
 • Özyılmaz, G. A. (2008). İlköğretimde analojiler, kavram karikatürleri ve tahmin-gözlem açıklama teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitiminin öğrenme ürünlerine etkisi. Doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 325 s., İzmir.
 • Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2009). Animasyon destekli tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin fen öğretiminde kullanılması. K.T.Ü., 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon.
 • Tatlı, Z. ve Ayas, A. (2011). Sanal kimya laboratuvarı geliştirilme süreci. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, Elazığ.
 • Teerasong, S., Chantore, W., Ruenwongsa, P. & Nacapricha, D. (2010). Development of a predict-observe-explain strategy for teaching flow injection at undergraduate chemistry. The International Journal of Learning, 17(8) , 137–150.
 • Tekin, S. (2006). Tahmin-gözlem-açıklama stratejisine dayalı fen bilgisi laboratuar deneyleri tasarlanması ve bunların öğrenci kazanımlarına katkılarının irdelenmesi. VII. Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Gazi Üniversitesi. 07-09 Eylül 2006 Ankara.
 • Tekin, S. (2008a). Kimya laboratuarının etkililiğinin aksiyon araştırması yaklaşımıyla geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi, 16(2), 567-576.
 • Tokur, F. (2011). TGA stratejisinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bitkilerde büyüme gelişme konusunu anlamalarına etkisi. Yüksek lisans tezi. Adıyaman Üniversitesi, 94 s., Adıyaman.
 • White, R. & Gunstone, R. (1992). Probing understanding. London And New York: The Falmer Pres.
 • Wu, Y. T. & Tsai, C. (2005). Effects of constructivist-oriented instruction on elementary school students’ cognitive structures. Journal of Biological Education, 39 (3), 113-120.
 • Yaman, F. (2012). Bilgisayara dayalı tahmin-gözlem-açıklama (TGA) etkinliklerinin öğrencilerin asit-baz kimyasına yönelik kavramsal anlamalarına etkisi: Türkiye ve ABD örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Yavuz, S. ve Çelik, G. (2013). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin gazlar konusundaki kavram yanılgılarına tahmin et-gözle-açıkla tekniğinin etkisi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1, 1-20.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, M. ve Ayas, A. (2004). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin asit-baz ve indikatör kavramlarını anlama seviyelerini tespit etmede tahmin-gözlem-açıklama (POE) metodunun web ortamında kullanılması. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Details

Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Sema Nur GÜNGÖR This is me


Muhlis ÖZKAN

Publication Date March 30, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Güngör, S. N. & Özkan, M. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) Yöntemine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi/An Evaluation of Preservice Science Teachers’ Views on Predict-Observe-Explain (POE) Method . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/pub/issue/29659/318530
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)