PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The Predictive Power of Family Environment and Communication Skills on Problem Solving Skills: An Investigation on Vocational School Students/Aile Ortamı ve İletişim Becerilerinin Problem Çözme Becerilerini Yordama Gücü: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üz

Year 2016, Volume 7, Issue 2, 0 - 0, 01.08.2016
https://doi.org/10.19160/e-ijer.46720

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationships between family environment, communication skills and problem solving skills in health services vocational school and technical vocational school studens. The universe of the study was consisted of the health services vocational high school and technical vocational high school student who University of Eskişehir Osmangazi and University of Bilecik S. Edebali. The participants were randomly selected diffirent departments during 2011- 2012 academic year. A total of 333 students (101 female, 232 male) completed the Inventory of Problem Solving Skills, Family Environment and Communication Skills Scale. The study found that students’ points on family unity, communication skills, and problem solving scales have significant distinctions according to attending department. Additionaly, regression analysis show that family unity are predictors of self-confidence and planned approach. Communication skills are predictors of problem solvings’ all of sub-dimensions Keywords: Family Envoriment, Communication Skills, Problem Solving. Özet: Araştırmanın amacı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Teknik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin aile ortamı ve iletişim becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki incelemektir. Araştırmada tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli ve kesitsel çalışma deseni kullanılmıştır. Veriler farklı yaş grubundaki üniverste öğrencilerinden toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulunda teknik programlara devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada üniversite öğrencilerin aile birliği, iletişim becerileri ve problem çözme alt boyutlarının devam ettikleri bölüm değişkenine göre farklılaştığı bulunmuştur. Teknik Meslek Yüksek Okulu öğrencilerin aile birliği ve iletişim becerileri puanları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerin puanlarından yüksektir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerin problem çözme becerileri Teknik Meslek Yüksek Okulu öğrencilerin problem çözme becerilerinden daha iyidir. Anahtar Kelimeler: Aile Ortamı, İletişim Becerileri, Problem Çözme

References

 • Aufseeser, D., Jekielek, S., & Brown, B. (2006). The family envoriment and adolescent well-being: Exposure to pozitive and negative family İnfluences. From child trends and the National Adolescent Health information center, USA.
 • Aydın, B.; Öztütüncü, F. (2001). Examination of adolescents’ negative thoughts, depressive mood, and family envoriment. Adolescence, 36, 141-151.
 • Basmacı- Kılıç, S. (1998). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini algılamalarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya) https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Belter, J. (2008). What happens Monday? The ımpact group ınitiatives have on self-upp raised problem-solving ability. Clemson University Ph.D. Disertation & Theses.
 • Bilen, M. (2004). İletişim. Sağlıklı insan ilişkileri, Ankara: Armoni LTD. TI.
 • Bozkurt, N., Serin, O.; Erman, B.(2003). İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin, İletişim Becerileri, Problem Çözme ve Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2003, 2: 2373-1393. 15-18 Ekim, Antalya, Türkiye.
 • Byrne, D.G., Davenport, C., & Mazanov, J. (2007). Profiles of Adolescent Stress: The Development of the Adolescent Stress Questionnaire. Journal of Adolescence, 5 (30), 393-16.
 • Cüceloğlu; D.( 1999). Yeniden İnsan İnsana. İstanbul. Remzi Kitabevi
 • Çam, S. (1997). İletişim becerileri eğitimi programının öğretmen adaylarının ego durumlarına ve problem çözme becerisi algılarına etkisi (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara) https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Çam, S.; Akkoyun, F. (2001). The effects of communication skills training on ego states and problem solving. Transactional Analysis Journal, 3, 161-165.
 • Çetinkaya, Ö.; Alparslan, A.M. (1991). Duygusal Zekânın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi. Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (1), 363-377.
 • Clark, C. (2002). Problem Solving and Personallity Factors of Two At-Risk Collage Populations, Department of Counseling, Rehabilitation Counseling, and Counseling Psychology, (Unpublished Doctoral Theses, West Virginia University, Virginia)
 • Davidson, J. E., & Sternberg, R. J. (2003). The psychology of problem solving, USA: Cambridge University Press
 • Dündar, S. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 139-150
 • Erözkan, A. (2013). The effect of communication skills and ınterpersonal problem solving skills on social self-efficacy. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2) 739-745
 • Farber, E., & Hertzig, M. (2002). Annual Progress in Child Psychiatry and Child Development. Taylor & Francis Group, New York.
 • Foran, H. M., Beach, S. R.H., Slep, A. S.,Heyman, R.E., & Wamboldt, M. Z. (2013). Family Problems and Family Violance, New-York: Springer Publishing Company
 • Fowler, P. (1982). Factor structure of the family environment scale: effects of social desirability. Journal of Clinical Psychology, 38, 285-292.
 • Günaydın, S. (2008). Ortaöğretim kurumları öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin aile ortamı ve benlik imgesi ile ilişkisi (Trabzon ili örneği), (Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon) https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Heppner, P., & Petersen , C. (1982). The devolepment and ımplications of a personal problem-solving ınventory. Journal of Counsaling Phisicology, 29 (1), 66-75.
 • Heppner, P. P., & Krauskopf, C. J. (1987). An information-processing approach to personal problem solving. The Counseling Psychologist, 15, 371-447.
 • Heppner, P., Witty, T., & Dixon, W. (2004). Problem Solving Appraisal Helping Normal People Lead Better Lives. The Counseling Psychologist, 32, 439-449
 • Heppner, P.,& Krouskopt, J. (1987). An information-processing approach to personal problem solving. The Counseling Psychologist, 15, 371-447.
 • Karataş- Bolat, Z. (2002). Anne baba saldırganlığı ile lise öğrencilerinin saldırganlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana) https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Koç, B. Kılıç, Y.; Gül, A. ( 2015). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ile kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4 (1) , 369-390.
 • Korkut, F. (1996). İletişim Becerileri Eğitiminin Lise Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Değerlendirmelerine Etkisi. 3P (Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji), 5(4), 191-198.
 • Korkut, F. (1997). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri Kitabı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 208-218.
 • Küçükkaragöz, H.; Harmanlı, Z. (2002). Ergenlerde Aile Ortamı, Aileyi Değerlendirme ve Benlik Kavramı.” XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-13 Eylül, Ortu Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Öztan, N. (1994). Kişilerarası İlişkiler Ölçeği. VIII.Ulusal Psikoloji Blimsel Çalışmaları. Ankara: : Türk Psikologlar Derneği, 57-67.
 • Öztürk- Can, H., Öner, Ö.İ. ve Çelebi, E. (2004). Üniversite Öğrencilerinde Eğitimin Sorun Çözme Becerisine Etkisinin İncelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4 (10), 36-57.
 • Savaşır, I.; N. H. Şahin (Ed.). (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği
 • Sillars, A. (1995). Communication and Family Culture, In M. A. Fitzpatrick & A. L. Vangelisti (Eds.), Perspectives on family communication, 375- 399.
 • Şahin, N., Şahin, N., & Heppner, P. (1993). Psychometric proporties of the problem solving ınventory in a group of turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379-396.
 • Tümkaya, S.; Çelik, M., Aybek, B. (2010). Ergenlerin Kişilerarası İlişkilerini Etkileyen Sosyal Yaşantı Değişkenlerinin İncelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 163-178.
 • Usluer, S. (1989). The Reliability and the Validity of the Family Environment Questionnaire (Aile Ortamı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması), Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye (Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul)
 • Varvel, S. J.(2009). Gender role conflict, problem-solving appraisal, and the psychological functioning of firefıghters (Unpublished Doctoral Thesis, The Faculty of the Graduate School University of Missouri, USA). https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/9683/research.pdf?sequence=3
 • Wiltfang, G., & Scarbecz, M.(1990). Social Class and Adolescents’ Self-Esteem: Another Loook. Social Pyschology Quaterly, 53, 174-183.

Year 2016, Volume 7, Issue 2, 0 - 0, 01.08.2016
https://doi.org/10.19160/e-ijer.46720

Abstract

References

 • Aufseeser, D., Jekielek, S., & Brown, B. (2006). The family envoriment and adolescent well-being: Exposure to pozitive and negative family İnfluences. From child trends and the National Adolescent Health information center, USA.
 • Aydın, B.; Öztütüncü, F. (2001). Examination of adolescents’ negative thoughts, depressive mood, and family envoriment. Adolescence, 36, 141-151.
 • Basmacı- Kılıç, S. (1998). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini algılamalarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya) https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Belter, J. (2008). What happens Monday? The ımpact group ınitiatives have on self-upp raised problem-solving ability. Clemson University Ph.D. Disertation & Theses.
 • Bilen, M. (2004). İletişim. Sağlıklı insan ilişkileri, Ankara: Armoni LTD. TI.
 • Bozkurt, N., Serin, O.; Erman, B.(2003). İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin, İletişim Becerileri, Problem Çözme ve Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2003, 2: 2373-1393. 15-18 Ekim, Antalya, Türkiye.
 • Byrne, D.G., Davenport, C., & Mazanov, J. (2007). Profiles of Adolescent Stress: The Development of the Adolescent Stress Questionnaire. Journal of Adolescence, 5 (30), 393-16.
 • Cüceloğlu; D.( 1999). Yeniden İnsan İnsana. İstanbul. Remzi Kitabevi
 • Çam, S. (1997). İletişim becerileri eğitimi programının öğretmen adaylarının ego durumlarına ve problem çözme becerisi algılarına etkisi (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara) https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Çam, S.; Akkoyun, F. (2001). The effects of communication skills training on ego states and problem solving. Transactional Analysis Journal, 3, 161-165.
 • Çetinkaya, Ö.; Alparslan, A.M. (1991). Duygusal Zekânın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi. Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (1), 363-377.
 • Clark, C. (2002). Problem Solving and Personallity Factors of Two At-Risk Collage Populations, Department of Counseling, Rehabilitation Counseling, and Counseling Psychology, (Unpublished Doctoral Theses, West Virginia University, Virginia)
 • Davidson, J. E., & Sternberg, R. J. (2003). The psychology of problem solving, USA: Cambridge University Press
 • Dündar, S. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 139-150
 • Erözkan, A. (2013). The effect of communication skills and ınterpersonal problem solving skills on social self-efficacy. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2) 739-745
 • Farber, E., & Hertzig, M. (2002). Annual Progress in Child Psychiatry and Child Development. Taylor & Francis Group, New York.
 • Foran, H. M., Beach, S. R.H., Slep, A. S.,Heyman, R.E., & Wamboldt, M. Z. (2013). Family Problems and Family Violance, New-York: Springer Publishing Company
 • Fowler, P. (1982). Factor structure of the family environment scale: effects of social desirability. Journal of Clinical Psychology, 38, 285-292.
 • Günaydın, S. (2008). Ortaöğretim kurumları öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin aile ortamı ve benlik imgesi ile ilişkisi (Trabzon ili örneği), (Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon) https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Heppner, P., & Petersen , C. (1982). The devolepment and ımplications of a personal problem-solving ınventory. Journal of Counsaling Phisicology, 29 (1), 66-75.
 • Heppner, P. P., & Krauskopf, C. J. (1987). An information-processing approach to personal problem solving. The Counseling Psychologist, 15, 371-447.
 • Heppner, P., Witty, T., & Dixon, W. (2004). Problem Solving Appraisal Helping Normal People Lead Better Lives. The Counseling Psychologist, 32, 439-449
 • Heppner, P.,& Krouskopt, J. (1987). An information-processing approach to personal problem solving. The Counseling Psychologist, 15, 371-447.
 • Karataş- Bolat, Z. (2002). Anne baba saldırganlığı ile lise öğrencilerinin saldırganlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana) https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Koç, B. Kılıç, Y.; Gül, A. ( 2015). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ile kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4 (1) , 369-390.
 • Korkut, F. (1996). İletişim Becerileri Eğitiminin Lise Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Değerlendirmelerine Etkisi. 3P (Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji), 5(4), 191-198.
 • Korkut, F. (1997). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri Kitabı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 208-218.
 • Küçükkaragöz, H.; Harmanlı, Z. (2002). Ergenlerde Aile Ortamı, Aileyi Değerlendirme ve Benlik Kavramı.” XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-13 Eylül, Ortu Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Öztan, N. (1994). Kişilerarası İlişkiler Ölçeği. VIII.Ulusal Psikoloji Blimsel Çalışmaları. Ankara: : Türk Psikologlar Derneği, 57-67.
 • Öztürk- Can, H., Öner, Ö.İ. ve Çelebi, E. (2004). Üniversite Öğrencilerinde Eğitimin Sorun Çözme Becerisine Etkisinin İncelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4 (10), 36-57.
 • Savaşır, I.; N. H. Şahin (Ed.). (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği
 • Sillars, A. (1995). Communication and Family Culture, In M. A. Fitzpatrick & A. L. Vangelisti (Eds.), Perspectives on family communication, 375- 399.
 • Şahin, N., Şahin, N., & Heppner, P. (1993). Psychometric proporties of the problem solving ınventory in a group of turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379-396.
 • Tümkaya, S.; Çelik, M., Aybek, B. (2010). Ergenlerin Kişilerarası İlişkilerini Etkileyen Sosyal Yaşantı Değişkenlerinin İncelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 163-178.
 • Usluer, S. (1989). The Reliability and the Validity of the Family Environment Questionnaire (Aile Ortamı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması), Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye (Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul)
 • Varvel, S. J.(2009). Gender role conflict, problem-solving appraisal, and the psychological functioning of firefıghters (Unpublished Doctoral Thesis, The Faculty of the Graduate School University of Missouri, USA). https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/9683/research.pdf?sequence=3
 • Wiltfang, G., & Scarbecz, M.(1990). Social Class and Adolescents’ Self-Esteem: Another Loook. Social Pyschology Quaterly, 53, 174-183.

Details

Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Esra Dereli


Mehmet Ergim İman This is me

Publication Date August 1, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Dereli, E. & İman, M. E. (2016). The Predictive Power of Family Environment and Communication Skills on Problem Solving Skills: An Investigation on Vocational School Students/Aile Ortamı ve İletişim Becerilerinin Problem Çözme Becerilerini Yordama Gücü: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üz . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 0-0 . DOI: 10.19160/e-ijer.46720
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)