Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmenlerin Gözünden Özel Dersin Paydaşlara Olumsuz Etkileri / Negative Effects of Private Tutoring on Stakeholders from Teachers' Perspective

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 1, 19 - 37, 28.02.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1016071

Öz

Özel ders diğer bir adıyla gölge eğitim hem dünyada hem de ülkemizde eğitim sisteminin yardımcı bir unsurudur. Matematik dersinin birçok üst düzey bilişsel beceriyi aynı anda kullanmayı gerektirmesi ve merkezi sınavlardaki matematik başarısının mevcut durumu matematik dersi için özel ders talebinin diğer derslere göre daha yüksek olmasının nedenlerindendir. Gerçekleştirilen araştırmalar genellikle öğrencilerin özel ders alma nedenleri üzerinde durmaktadır. Bu araştırmanın amacı ise özel ders veren öğretmenlerin gözünden özel ders sürecinin öğretmen, öğrenci ve veli üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmektir. Araştırmada var olan bir durumun ortaya çıkarılmasından dolayı betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, uygun örnekleme yönteminden yararlanılarak belirlenen ve özel ders verme tecrübesi olan 108 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama işlemi araştırmacılar tarafından geliştirilen, özel dersin öğretmen, öğrenci ve veli üzerindeki olumsuz etkileri hakkında öğretmen görüşlerini soran üç adet açık uçlu soru ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde “Google Form” kullanılarak online bir şekilde toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen verilere göre öğretmenler özel dersin öğretmende özsaygı, motivasyon ve ilgiyi azaltabildiğini belirtmişlerdir. Özel ders sürecinin öğretmenin örgün öğretimden uzaklaşması, çeşitli sağlık problemleri yaşaması, stres ve kaygı hissetmesi gibi olumsuzluklara neden olabildiği belirlenmiştir. Özel ders alan öğrencilerin ise sosyal çevreleri için yeteri kadar zaman bulamadıkları, stres/kaygı düzeylerinin arttığı ve örgün eğitimden uzaklaşıp özel dersten de soğuyabildikleri belirlenmiştir. Özel dersin veli üzerindeki en sık karşılaşılan olumsuz etkisi zamansal ve maddi sıkıntılar olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca özel ders veli üzerinde de kaygı ve strese neden olabilmektedir. Elde edilen bu sonuçlar literatürdeki benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmış ve çeşitli önerilerde bulunularak çalışma tamamlanmıştır.

Kaynakça

 • Akdemir, A. B., & Kılıç, A. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin özel ders alma nedenlerinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 1008-1023. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-589261
 • Atila, M., & Özeken, Ö. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: Fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 124-140.
 • Aykaç, N., & Atar, E. (2014, Ocak). Geçmişten günümüze ilköğretimden ortaöğretime geçiş sisteminin değerlendirilmesi. A. Akdoğanbulut İnsan, & A. Yavuz Akengin (Dü.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 83-104). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Aylar, E., & Aksoy, H. H. (2015). Dosya: Eğitimde merkezi sınavlar. Eleştirel Pedagoji, 7(42), 54-55.
 • Baker, C. (2013). Zorunlu eğitime hayır [Insoumission a l'ecole obligatoire]. (A. Sönmezay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Orijinal kitabın basım tarihi 1985)
 • Baker, D. P., Akiba, M., LeTendre, G. K., & Wiseman, A. W. (2001). Worldwide shadow education: Outside-school learning, institutional quality of schooling, and cross-national mathematics achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 23, 1–17.
 • Biçer, A., Capraro, M. M., & Capraro, R. M. (2013). The journey of a middle school student: Explorations of mathematics private tutoring in school life. Sakarya University Journal of Education, 3(3), 123-136.
 • Bray, T. M. (1999). The shadow education system: Private tutoring and its implications for planners. UNESCO International Institute for Educational Planning.
 • Bray, M. (2007). The shadow education system: private tutoring and its implications for planners. 2nd ed. UNESCO International Institute for Educational Planning, Paris. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000118486 adresinden edinilmiştir.
 • Bray, T. M. (2009). Confronting the shadow education system: What government policies for what private tutoring?. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; International Institute for Educational Planning.
 • Bray, M., & Kwo, O. (2014). Regulating private tutoring for public good -policy options for supplementary education in Asia. Comparative Education Research Centre (CERC) No.10 Hong Kong, China.
 • Bray, M., & Lykins, C. (2012). Shadow education: Private supplementary tutoring and its implications for policy makers in Asia (No. 9). Asian Development Bank.
 • Bray, M., Kwo, O., & Jokić, B. (Eds.). (2016). Researching private supplementary tutoring: Methodological lessons from diverse cultures (Vol. 32). Hong Kong: Comparative Education Research Center
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Chan, C., & Mongkolhutthi, P. (2017). The factors effecting students choice in studying English at private tutoring schools: A case of Thai upper-secondary school students. Journal of Nusantara Studies, 2(2), 44-52.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson Education.
 • Dawson, W. (2009). The tricks of the teacher: Shadow education and corruption in Cambodia. In S. P. Heynemann (Ed.), Buying your way into heaven: Education and corruption in international perspective. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Dinç, E., Uzun, C., & Çoban, O. (2014, Ocak). Öğretmen ve okul yöneticilerinin kademeler arası geçiş hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. A. Akdoğanbulut İnsan, & A. Yavuz Akengin (Dü.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 293-316). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Domingue, B., & Briggs, D. C. (2009). Using linear regression and propensity score matching to estimate the effect of coaching on the SAT. Multiple Linear Regression Viewpoints, 35(1), 12-29.
 • Erdem, A. R. (2014, Ocak). Yükseköğretime geçişin kritiği. A. Akdoğanbulut İnsan, & A. Yavuz Akengin (Dü.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 851-864). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Ergün, M. (2014, Ocak). Eğitimde kademelerin oluşması ve kademeler arası geçiş düzenlemelerine tarihi bakış. A. Akdoğanbulut İnsan, & A. Yavuz Akengin (Dü.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 1-40). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Guill, K., & Bos, W. (2014). Effectiveness of private tutoring in mathematics with regard to subjective and objective indicators of academic achievement. Evidence from a German secondary school sample. Journal for Educational Research Online, 6(1), 34-67.
 • Hajar, A. (2018). Exploring year 6 pupils’ perceptions of private tutoring: Evidence from three mainstream schools in England. Oxford Review of Education, 44(4), 514-531.
 • Heyneman, S. P. (2011). Private tutoring and social cohesion. Peabody Journal of Education, 86(2), 183–188. Hof, S. (2014). Does private tutoring work? The effectiveness of private tutoring: A nonparametric bounds analysis. Education Economics, 22(4), 347-366.
 • Hong, S. C., & Park, Y. S. (2012). An analysis of the relationship between selfstudy, private tutoring, and self-efficacy on self-regulated learning. Journal of Educational Policy, 9(1), 113-144.
 • Kelecioğlu, H. (2004). Üniversiteye girişte iki aşamalı sınavda uygulanmış olan öğrenci seçme sınavı puanları ile öğrenci yerleştirme sınavı puanları arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 29(133).
 • Kim, S., & Lee, J. H. (2010). Private tutoring and demand for education in South Korea. Economic Development and Cultural Change, 58(2), 259–296.
 • Klemm, K., & Hollenbach-Biele, N. (2016). Nachhilfeunterricht in Deutschland: Ausmaß-Wirkung-Kosten. Bertelsmann Stiftung.
 • Kösterelioğlu, İ. (2015). Private courses in education or education in private courses? International Online Journal of Educational Sciences, 7(1), 203-218.
 • Kurul, N., Küçüker, E., Yolcu, H., Özdemir, T., Çokluk, Ö., Baykal, N. S., et al. (2012,Ekim). Kapitalist sistemde öğrenme ve pazar ilişkisi: Metalaştırma, ölçme, standartlaştırma. N. Kurul, T. Öztürkk, & İ. Metinnam (Dü.), Kamusal Eğitim Sempozyumu içinde (s. 57-92). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Lee, C., Park, H., & Lee, H. (2009). Shadow Education Systems. In Gary Sykes, Barbara Schneider, and David N. Plank (Eds.), Handbook of Education Policy Research. New York: Routledge for the American Educational Research Association, pp.901–919.
 • Liu, J. (2012). Does cram schooling matter? Who goes to cram schools? Evidence from Taiwan. International Journal of Educational Development, 32(1), 46–52.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, MyEducationLab Series. Pearson.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi [Qualitative data analysis] (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çev.Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Mischo, C., & Haag, L. (2002). Expansion and effectiveness of private tutoring. European Journal of Psychology of Education, 17(3), 263–73.
 • Ono, H. (2007). Does examination hell pay off? A cost–benefit analysis of “ronin” and college education in Japan. Economics of Education Review, 26(3), 271-284.
 • Pallegedara, A., & Mottaleb, K. A. (2018). Patterns and determinants of private tutoring: The case of Bangladesh households. International Journal of Educational Development, 59, 43-50.
 • Saracaloğlu, A. S., Yakar, A., & Altay, B. (2014, Ocak). Türkiye'de ortaokula geçiş sürecinde yaşanan sorunlar ve özel dershaneler: Öğrenci-öğretmen-veli görüşleri (Muğla ve Aydın örnekleri). A. Akdoğanbulut İnsan, & A. Yavuz Akengin (Dü.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 347-386). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, öğrenme ve öğretim (25. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Silova, I. (Ed.). (2009). Private supplementary tutoring in Central Asia: New opportunities and burdens. Paříž: International Institute for Educational Planning.
 • Southgate, D. E. (2009). Determinants of shadow education: A cross-national analysis. (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio State University, Ohio, USA.
 • Şad, S. N., & Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.78720
 • Tan, C. (2017). Private supplementary tutoring and parentocracy in Singapore. Interchange, 48, 315–329.
 • Tansel, A., & Bircan, F. (2004). Private tutoring expenditures in Turkey. Discussion paper 2004/13, Turkish Economic Association http://www.tek.org.tr/dosyalar/A‐TANSEL‐MAY‐04.pdf
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf Yönetimi (3.Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Tsiplakides, L. (2018). Shadow education and social class inequalities in secondary education in Greece: The case of teaching English as a foreign language. International Journal of Sociology of Education, 7(1), 71-93.
 • Turan, R., Çilek, A., & Yavuz, İ. (2014, Ocak). Türkiye'de yükseköğretime geçiş sisteminin ortaöğretim sistemi üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri. A. Akdoğanbulut İnsan, & A. Yavuz Akengin (Dü.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 907-929). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Türkan, A., & Çeliköz, N. (2018). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik özel ders eğilim ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3(2), 398-410. https://doi.org/10.21733/ibad.421220
 • Türkan, A. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin özel ders eğilimleri ve paydaşların özel derse yönelik görüşleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Türkdoğan, A., & Koçak, E. (2021). Özel dersi yok saymak eğitimde eşitliği sağlamaz. Semra Kıranlı Güngör (Ed). Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar III içinde, Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Walberg, H. J. (2016). Üretken öğretmenler: Bilgi temelini belirleme [Contemporary issues in curriculum] (N.T. Bümen, Çev.Ed.). Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar içinde (ss. 87-102) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Yerebasmaz, Y. (2011). 657 sayılı devlet memurları kanunu'nun 28. maddesine göre memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağının kapsamı ve değerlendirilmesi. Journal of Istanbul University Law Faculty, 69(1-2), 1177-1198.
 • Zhang, W., & Bray, M. (2018). Equalising schooling, unequalising private supplementary tutoring: Access and tracking through shadow education in China. Oxford Review of Education, 44(2), 221-238.
 • Zhang, Y., & Liu, J. (2016). The effectiveness of private tutoring in China with a focus on class-size. International Journal of Educational Development, 46, 35-42.

Negative Effects of Private Tutoring on Stakeholders from Teachers' Perspective / Öğretmenlerin Gözünden Özel Dersin Paydaşlara Olumsuz Etkileri

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 1, 19 - 37, 28.02.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1016071

Öz

Private lessons, also known as shadow education, are an auxiliary element of the education system both in the world and in our country. The fact that mathematics course requires using many high-level cognitive skills at the same time and the current state of mathematics achievement in central exams are among the reasons why the demand for private lessons for mathematics is higher than for other courses. Conducted studies generally focus on the reasons why students take private lessons. The purpose of this research is to determine the negative effects of the private lesson process on teachers, students, and parents from the perspective of teachers who give private lessons. In the study, descriptive research model was used because of revealing an existing situation. The study group consists of 108 mathematics teachers, who were determined by using the convenient sampling method and had private tutoring experience. The data collection process was carried out with 3 open-ended questions developed by the researchers asking the opinions of the teachers about the negative effects of private lessons on teachers, students and parents. The data of the research were collected online using "Google Form" in the fall semester of the 2020-2021 academic year. The obtained data were analyzed by content analysis method. According to the data obtained, the teachers stated that private lessons can reduce the self-esteem, motivation and interest of the teacher. It has been determined that the private lesson process can cause negativities such as the teacher's being away from formal education, experiencing various health problems, and feeling stress and anxiety. It was determined that the students who took private lessons could not find enough time for their social environment, their stress/anxiety levels increased, and they could distance themselves from formal education and alienate themselves from private lessons. The most common negative effect of private tutoring on parents is temporal and financial difficulties. In addition, private lessons can cause anxiety and stress on the parents. These results were compared with the results of similar studies in the literature and the study was completed by making various suggestions.

Kaynakça

 • Akdemir, A. B., & Kılıç, A. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin özel ders alma nedenlerinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 1008-1023. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-589261
 • Atila, M., & Özeken, Ö. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: Fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 124-140.
 • Aykaç, N., & Atar, E. (2014, Ocak). Geçmişten günümüze ilköğretimden ortaöğretime geçiş sisteminin değerlendirilmesi. A. Akdoğanbulut İnsan, & A. Yavuz Akengin (Dü.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 83-104). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Aylar, E., & Aksoy, H. H. (2015). Dosya: Eğitimde merkezi sınavlar. Eleştirel Pedagoji, 7(42), 54-55.
 • Baker, C. (2013). Zorunlu eğitime hayır [Insoumission a l'ecole obligatoire]. (A. Sönmezay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Orijinal kitabın basım tarihi 1985)
 • Baker, D. P., Akiba, M., LeTendre, G. K., & Wiseman, A. W. (2001). Worldwide shadow education: Outside-school learning, institutional quality of schooling, and cross-national mathematics achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 23, 1–17.
 • Biçer, A., Capraro, M. M., & Capraro, R. M. (2013). The journey of a middle school student: Explorations of mathematics private tutoring in school life. Sakarya University Journal of Education, 3(3), 123-136.
 • Bray, T. M. (1999). The shadow education system: Private tutoring and its implications for planners. UNESCO International Institute for Educational Planning.
 • Bray, M. (2007). The shadow education system: private tutoring and its implications for planners. 2nd ed. UNESCO International Institute for Educational Planning, Paris. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000118486 adresinden edinilmiştir.
 • Bray, T. M. (2009). Confronting the shadow education system: What government policies for what private tutoring?. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; International Institute for Educational Planning.
 • Bray, M., & Kwo, O. (2014). Regulating private tutoring for public good -policy options for supplementary education in Asia. Comparative Education Research Centre (CERC) No.10 Hong Kong, China.
 • Bray, M., & Lykins, C. (2012). Shadow education: Private supplementary tutoring and its implications for policy makers in Asia (No. 9). Asian Development Bank.
 • Bray, M., Kwo, O., & Jokić, B. (Eds.). (2016). Researching private supplementary tutoring: Methodological lessons from diverse cultures (Vol. 32). Hong Kong: Comparative Education Research Center
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Chan, C., & Mongkolhutthi, P. (2017). The factors effecting students choice in studying English at private tutoring schools: A case of Thai upper-secondary school students. Journal of Nusantara Studies, 2(2), 44-52.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson Education.
 • Dawson, W. (2009). The tricks of the teacher: Shadow education and corruption in Cambodia. In S. P. Heynemann (Ed.), Buying your way into heaven: Education and corruption in international perspective. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Dinç, E., Uzun, C., & Çoban, O. (2014, Ocak). Öğretmen ve okul yöneticilerinin kademeler arası geçiş hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. A. Akdoğanbulut İnsan, & A. Yavuz Akengin (Dü.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 293-316). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Domingue, B., & Briggs, D. C. (2009). Using linear regression and propensity score matching to estimate the effect of coaching on the SAT. Multiple Linear Regression Viewpoints, 35(1), 12-29.
 • Erdem, A. R. (2014, Ocak). Yükseköğretime geçişin kritiği. A. Akdoğanbulut İnsan, & A. Yavuz Akengin (Dü.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 851-864). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Ergün, M. (2014, Ocak). Eğitimde kademelerin oluşması ve kademeler arası geçiş düzenlemelerine tarihi bakış. A. Akdoğanbulut İnsan, & A. Yavuz Akengin (Dü.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 1-40). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Guill, K., & Bos, W. (2014). Effectiveness of private tutoring in mathematics with regard to subjective and objective indicators of academic achievement. Evidence from a German secondary school sample. Journal for Educational Research Online, 6(1), 34-67.
 • Hajar, A. (2018). Exploring year 6 pupils’ perceptions of private tutoring: Evidence from three mainstream schools in England. Oxford Review of Education, 44(4), 514-531.
 • Heyneman, S. P. (2011). Private tutoring and social cohesion. Peabody Journal of Education, 86(2), 183–188. Hof, S. (2014). Does private tutoring work? The effectiveness of private tutoring: A nonparametric bounds analysis. Education Economics, 22(4), 347-366.
 • Hong, S. C., & Park, Y. S. (2012). An analysis of the relationship between selfstudy, private tutoring, and self-efficacy on self-regulated learning. Journal of Educational Policy, 9(1), 113-144.
 • Kelecioğlu, H. (2004). Üniversiteye girişte iki aşamalı sınavda uygulanmış olan öğrenci seçme sınavı puanları ile öğrenci yerleştirme sınavı puanları arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 29(133).
 • Kim, S., & Lee, J. H. (2010). Private tutoring and demand for education in South Korea. Economic Development and Cultural Change, 58(2), 259–296.
 • Klemm, K., & Hollenbach-Biele, N. (2016). Nachhilfeunterricht in Deutschland: Ausmaß-Wirkung-Kosten. Bertelsmann Stiftung.
 • Kösterelioğlu, İ. (2015). Private courses in education or education in private courses? International Online Journal of Educational Sciences, 7(1), 203-218.
 • Kurul, N., Küçüker, E., Yolcu, H., Özdemir, T., Çokluk, Ö., Baykal, N. S., et al. (2012,Ekim). Kapitalist sistemde öğrenme ve pazar ilişkisi: Metalaştırma, ölçme, standartlaştırma. N. Kurul, T. Öztürkk, & İ. Metinnam (Dü.), Kamusal Eğitim Sempozyumu içinde (s. 57-92). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Lee, C., Park, H., & Lee, H. (2009). Shadow Education Systems. In Gary Sykes, Barbara Schneider, and David N. Plank (Eds.), Handbook of Education Policy Research. New York: Routledge for the American Educational Research Association, pp.901–919.
 • Liu, J. (2012). Does cram schooling matter? Who goes to cram schools? Evidence from Taiwan. International Journal of Educational Development, 32(1), 46–52.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, MyEducationLab Series. Pearson.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi [Qualitative data analysis] (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çev.Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Mischo, C., & Haag, L. (2002). Expansion and effectiveness of private tutoring. European Journal of Psychology of Education, 17(3), 263–73.
 • Ono, H. (2007). Does examination hell pay off? A cost–benefit analysis of “ronin” and college education in Japan. Economics of Education Review, 26(3), 271-284.
 • Pallegedara, A., & Mottaleb, K. A. (2018). Patterns and determinants of private tutoring: The case of Bangladesh households. International Journal of Educational Development, 59, 43-50.
 • Saracaloğlu, A. S., Yakar, A., & Altay, B. (2014, Ocak). Türkiye'de ortaokula geçiş sürecinde yaşanan sorunlar ve özel dershaneler: Öğrenci-öğretmen-veli görüşleri (Muğla ve Aydın örnekleri). A. Akdoğanbulut İnsan, & A. Yavuz Akengin (Dü.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 347-386). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, öğrenme ve öğretim (25. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Silova, I. (Ed.). (2009). Private supplementary tutoring in Central Asia: New opportunities and burdens. Paříž: International Institute for Educational Planning.
 • Southgate, D. E. (2009). Determinants of shadow education: A cross-national analysis. (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio State University, Ohio, USA.
 • Şad, S. N., & Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.78720
 • Tan, C. (2017). Private supplementary tutoring and parentocracy in Singapore. Interchange, 48, 315–329.
 • Tansel, A., & Bircan, F. (2004). Private tutoring expenditures in Turkey. Discussion paper 2004/13, Turkish Economic Association http://www.tek.org.tr/dosyalar/A‐TANSEL‐MAY‐04.pdf
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf Yönetimi (3.Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Tsiplakides, L. (2018). Shadow education and social class inequalities in secondary education in Greece: The case of teaching English as a foreign language. International Journal of Sociology of Education, 7(1), 71-93.
 • Turan, R., Çilek, A., & Yavuz, İ. (2014, Ocak). Türkiye'de yükseköğretime geçiş sisteminin ortaöğretim sistemi üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri. A. Akdoğanbulut İnsan, & A. Yavuz Akengin (Dü.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 907-929). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Türkan, A., & Çeliköz, N. (2018). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik özel ders eğilim ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3(2), 398-410. https://doi.org/10.21733/ibad.421220
 • Türkan, A. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin özel ders eğilimleri ve paydaşların özel derse yönelik görüşleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Türkdoğan, A., & Koçak, E. (2021). Özel dersi yok saymak eğitimde eşitliği sağlamaz. Semra Kıranlı Güngör (Ed). Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar III içinde, Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Walberg, H. J. (2016). Üretken öğretmenler: Bilgi temelini belirleme [Contemporary issues in curriculum] (N.T. Bümen, Çev.Ed.). Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar içinde (ss. 87-102) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Yerebasmaz, Y. (2011). 657 sayılı devlet memurları kanunu'nun 28. maddesine göre memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağının kapsamı ve değerlendirilmesi. Journal of Istanbul University Law Faculty, 69(1-2), 1177-1198.
 • Zhang, W., & Bray, M. (2018). Equalising schooling, unequalising private supplementary tutoring: Access and tracking through shadow education in China. Oxford Review of Education, 44(2), 221-238.
 • Zhang, Y., & Liu, J. (2016). The effectiveness of private tutoring in China with a focus on class-size. International Journal of Educational Development, 46, 35-42.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Sayı Makaleleri
Yazarlar

Ahmet YILDIZ> (Sorumlu Yazar)
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi
0000-0002-9149-5859
Türkiye


Ali TÜRKDOĞAN>
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
0000-0003-0216-5426
Türkiye


Ekrem KOÇAK>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-2612-9553
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yıldız, A. , Türkdoğan, A. & Koçak, E. (2022). Negative Effects of Private Tutoring on Stakeholders from Teachers' Perspective / Öğretmenlerin Gözünden Özel Dersin Paydaşlara Olumsuz Etkileri . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 13 (1) , 19-37 . DOI: 10.19160/e-ijer.1016071

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com      http://www.e-ijer.com              Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 35040 Bornova / İzmir