Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Eğitimcilerin Sendikal Örgütlenme Nedenlerinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 2, 50 - 67, 25.09.2020
https://doi.org/10.19160/ijer.730221

Öz

Bu çalışmanın amacı eğitimcilerin sendikal örgütlenme nedenlerini incelemektir. Bu amaçla nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem desenlerinden yakınsayan paralel karma yöntem deseni tercih edilmiştir. Çalışmanın nicel boyutunun çalışma grubunu Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı farklı okul kademelerinde görev yapan 270 eğitimci (öğretmen ve okul yöneticisi) oluşturmaktadır. Katılımcılardan toplanan veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda eğitimcilerin sendikal örgütlenme nedenleri arasında ilk sırada maddi ve sosyal beklentilerini karşılama isteğinin olduğu görülmüştür. Onu sırayla mesleki ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılama ile duygusal nedenler izlemektedir. Ayrıca eğitimcilerin sendikal örgütlenme nedenlerinin yapılan görev ve sendikaya üyelik değişkenine göre farklılaştığı, cinsiyet, kıdeme görev yapılan okul kademesi değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Çalışmanın nitel boyutunda ise maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulan çalışma grubundan elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak analiz edildiğinde eğitimcilerin görüşlerinin üç tema altında toplandığı görülmüştür. Eğitimcilerin sendikalara üye olma nedenleri teması altında; eğitimcilerin haklarını korumaları ve geliştirmeleri, mesleki gelişimi düzenleyici faaliyetler düzenlemeleri ve dünya görüşünü temsil etmeleri gibi görüşlerin eğitimcilerin sendikalara üye olmasında öne çıktığı görülmektedir. Eğitimcilerin sendikaya üye olmama nedenleri teması altında; sendikaların siyasi ve ideolojik yapıya sahip olmaları, çalışanların haklarını tam olarak koruyamamaları ve etiketlenme korkusu gibi görüşlerin daha çok vurgulandığı belirlenmiştir. İdeal bir eğitim sendikasının nasıl olması gerektiği teması altında ise; sendikalar siyasetten uzak durmalı, eğitim çalışanları arasında birlik ve beraberliği sağlamalı ve çalışanların haklarını korumalı ve geliştirmeli gibi görüşlerin daha çok ifade edildiği görülmüştür.

Kaynakça

 • Aksoy, M. (2013). Lise Öğretmenlerinin Sendikal Örgütlenmeye Bakışları: Eskişehir İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Arslan, C. (2014). Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenmeye İlişkin Tutumları ve Sendikal Örgütlenme Nedenleri. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Baysal, Ö. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Örgütlenme Tutumları Uşak Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Baysal, Ö., Türkmen, L., & Yücel, C. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Örgütlenmeye Yönelik Tutumları: Uşak İli Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 16(3), 329-352.
 • Berkant, H. G. & Gül, M. (2017). Sendika Üyesi Öğretmenlerin Sendikalara Yönelik Algıları ve Sendikalardan Beklentileri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 419-442.
 • Brunner, E., Bathke, A. C., & Konietschke, F. (2018). Rank and Pseudo-Rank Procedures for Independent Observations in Factorial Designs. Springer International Publishing.
 • Boyacı, H. (1994). Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmeye İlgilerinin Düzeyi ve Bu İlgi Düzeyinin Etkenleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Cerev, G. (2013). Geçmişten Günümüze Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenme Mücadelesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 203-216.
 • Creswell, J.W. (2017). Nitel, Nicel Ve Karma Yöntem Yaklaşımları Araştırma Deseni. (Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Davey, L. (1991). The Application of Case Study Evaluations. Practical Assessment, Research & Evaluation, 2(9). Erişim: http://PAREonline.net/getvn.asp?v=2&n=9
 • Demir, E. (2014). Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Esenyurt Örneği). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Engels, F. (1994). Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm. İstanbul: Sol Yayınları
 • Eraslan, L. (2012). Türkiye’de Eğitim Sendikacılığının Tarihsel Perspektifi ve Günümüz Eğitim Sendikacılığının Değerlendirilmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar (28), 1-15.
 • Erdoğan, Ç. & Güneş Karaman, H. (2016). Türkiye’deki Eğitim Sendikalarına Yönelik Bir İnceleme: Amaçlar, Beklentiler ve Sorunlar. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 123-140.
 • Faydalı, M.C.(2009).Türkiye İşçi - Emekçi Hareketinin Tarihsel Mücadele Süreçleri ve Kesk, Erişim: www.yapiyolsen.org.
 • Gemici, Y. (2008). Eğitimde sendika-yönetim ilişkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Gül, M. H. (2007). Eğitim çalışanlarının Eğitim Sendikalarına Bakışı, Beklentileri ve Sendikaların Eğitim Çalışanlarına Yönelik Faaliyetleri ve Beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gülmez, B. (1991). Memur ve Sendikal Haklar. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Gülmez, M. (1988). Sendikal Hakların Uluslararası Kuralları ve Türkiye. Ankara:TODAİE
 • Güneş, H.(2013). Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi. ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 1(1), 69-72.
 • Kalkan, Ö. (1999). Memur Sendikacılığı ve Adapazarı’ndaki Sendikal Görüşler Üzerine İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Kara, S. (2018). Öğretmenlerin Sendika Algıları: Niğde Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Karakaya, H. (2001). Öğretmenlerin Örgütlenme Nedenleri (Ankara İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayıkçı, K. (2013). Türkiye’de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri. Amme İdaresi Dergisi, 46 (1), 99-126.
 • Kayıkçı, K., & İnceoğlu, E. (2010). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Sendikaların İşleyişine İlişkin Algıları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 35(371), 22-29.
 • Koca, Ö. (2010). Avrupa Birliği ve uluslararası antlaşmalar ışığında Türkiye'de çalışanların sendikal hakları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Koç, C., & Koç, Y. (2009). KESK Tarihi, Risk Alanlar, Yolu Açanlar. Ankara: Epos
 • Koç, Y. (2000). Türkiye'de İşçiler ve Sendikalar: (Tarihten Sayfalar). Ankara: Türkiye Yol-İş Sendikası.
 • Konca, C. (2012). Denizli Merkez İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sendikalardan Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Köybaşı, F., Uğurlu, C. T. & Arslan, C. (2016). Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenmeye İlişkin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 101- 23
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. USA: SAGE
 • Öcal, L. (1998). Türkiye'de Memur Sendikacılığı: Öğretmen Sendikacılığı Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sarpkaya, R. (2005). Öğretmenlerin Sendikalara Üye Olma Durumlarını Etkileyen Etmenlerin Profili. Mülkiye Dergisi, 29 (247), 109-127.
 • Söylemez, M. (2019). Eğitim Çalışanlarının Sendikalara İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2012). Using Multivariate Statistics (6th ed.). New Jersey: Pearson
 • Taş, H. (2018). Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolunda Faaliyet Gösteren Sendikaların Yenilenen Öğretim Programlarına İlişkin Görüşlerinin Programın Öğeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 57(11).
 • Taşdan, M. (2013). Eğitim İşkolundaki Sendikalara İlişkin Öğretmen Görüşleri; Nitel Bir Araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 231-265.
 • Tekeş, M. A. (2010). Öğretmenlerin Sendikalardan Beklentileri (İstanbul Örneği). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tezcan, M. (1988). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Toprakçı, Erdal (2009) Öğretmenlerin Suç Karnesi- Yargı Kararlı Gazete Haberleri Ölçütünde Karşılaştırmalı Bir Analiz Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, IV.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Kitabı, 14-15 Mayıs 2009 (ss.475-487) Online: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/suc-karnesi.pdf
 • Toprakçı, E., E.Bozpolat ve S.Buldur (2010) Öğretmen Davranışlarının Kamu Meslek Etiği İlkelerine Uygunluğu e international journal of educational research Volume: 1 Issue: 2 Autumn 2010 pp.35 50 http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/1073000034/1073000025.pdf
 • Toprakçı, Erdal, Ilknur Çakırer, Asuman Bilbay, Esen Bagcivan, Ilkay Bayraktutan (2010) Kuram ve Uygulamada Eğitim Denetmenleri Meslek Etiği Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Volume 5, Number 1 January 2010 ss.14-23 http://www.inased.org/epasad/v5n1/EPASADv5n1.pdf
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Uğurlu, C. T. & Arslan, C. (2020). Sendikal Örgütlenme Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(74), 750-759.
 • Zincirkıran, M. & Keser, A. (2018). Örgütsel Davraniş. (1. Baskı), Bursa: Dora Yayınları.

An Analysis on the Reasons for Unionization of Educators

Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 2, 50 - 67, 25.09.2020
https://doi.org/10.19160/ijer.730221

Öz

The aim of this study is to examine the reasons of unionization of educators. For this purpose, convergent parallel design among mixed-method design where qualitative and quantitative methods were used together was preferred. The study group of the quantitative dimension consists of 270 educators (teachers and school administrators) working at different levels of schools under Kilis Provincial Directorate of National Education. As a result of the analysis conducted on the data obtained from the participants, it has been observed that the willingness of educators to meet their financial and social expectations was the first reason for a union organization. It was followed by fulfilling the professional and personal development needs and emotional reasons. In addition, it was noted that the reasons for unionization of educators differed according to the variables of their professional position and membership of the union and that they did not differ according to the variables of gender, seniority and school ranking. For the qualitative dimension of the study, when the data obtained from the study group which was formed by using the maximum variation sampling method, were analyzed by using descriptive and content analysis methods. It was observed that the opinions of educators were mainly under three themes. It has been found that such views as protecting and improving the rights of educators, organizing activities to regulate professional development and representing the worldview are prominent for educators in terms of becoming members of unions under the theme of why educators become members of unions. Opinions such as the political and ideological structure of unions, the failure to fully protect the rights of employees and the fear of being labeled were highly emphasized under the theme of why educators do not become members of unions. It has been seen that the opinions such as unions should stay away from politics, they should ensure unity and solidarity among education workers and protect and improve the rights of employees are mostly expressed under the theme of how an ideal education union should be.

Kaynakça

 • Aksoy, M. (2013). Lise Öğretmenlerinin Sendikal Örgütlenmeye Bakışları: Eskişehir İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Arslan, C. (2014). Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenmeye İlişkin Tutumları ve Sendikal Örgütlenme Nedenleri. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Baysal, Ö. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Örgütlenme Tutumları Uşak Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Baysal, Ö., Türkmen, L., & Yücel, C. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Örgütlenmeye Yönelik Tutumları: Uşak İli Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 16(3), 329-352.
 • Berkant, H. G. & Gül, M. (2017). Sendika Üyesi Öğretmenlerin Sendikalara Yönelik Algıları ve Sendikalardan Beklentileri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 419-442.
 • Brunner, E., Bathke, A. C., & Konietschke, F. (2018). Rank and Pseudo-Rank Procedures for Independent Observations in Factorial Designs. Springer International Publishing.
 • Boyacı, H. (1994). Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmeye İlgilerinin Düzeyi ve Bu İlgi Düzeyinin Etkenleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Cerev, G. (2013). Geçmişten Günümüze Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenme Mücadelesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 203-216.
 • Creswell, J.W. (2017). Nitel, Nicel Ve Karma Yöntem Yaklaşımları Araştırma Deseni. (Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Davey, L. (1991). The Application of Case Study Evaluations. Practical Assessment, Research & Evaluation, 2(9). Erişim: http://PAREonline.net/getvn.asp?v=2&n=9
 • Demir, E. (2014). Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Esenyurt Örneği). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Engels, F. (1994). Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm. İstanbul: Sol Yayınları
 • Eraslan, L. (2012). Türkiye’de Eğitim Sendikacılığının Tarihsel Perspektifi ve Günümüz Eğitim Sendikacılığının Değerlendirilmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar (28), 1-15.
 • Erdoğan, Ç. & Güneş Karaman, H. (2016). Türkiye’deki Eğitim Sendikalarına Yönelik Bir İnceleme: Amaçlar, Beklentiler ve Sorunlar. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 123-140.
 • Faydalı, M.C.(2009).Türkiye İşçi - Emekçi Hareketinin Tarihsel Mücadele Süreçleri ve Kesk, Erişim: www.yapiyolsen.org.
 • Gemici, Y. (2008). Eğitimde sendika-yönetim ilişkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Gül, M. H. (2007). Eğitim çalışanlarının Eğitim Sendikalarına Bakışı, Beklentileri ve Sendikaların Eğitim Çalışanlarına Yönelik Faaliyetleri ve Beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gülmez, B. (1991). Memur ve Sendikal Haklar. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Gülmez, M. (1988). Sendikal Hakların Uluslararası Kuralları ve Türkiye. Ankara:TODAİE
 • Güneş, H.(2013). Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi. ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 1(1), 69-72.
 • Kalkan, Ö. (1999). Memur Sendikacılığı ve Adapazarı’ndaki Sendikal Görüşler Üzerine İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Kara, S. (2018). Öğretmenlerin Sendika Algıları: Niğde Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Karakaya, H. (2001). Öğretmenlerin Örgütlenme Nedenleri (Ankara İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayıkçı, K. (2013). Türkiye’de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri. Amme İdaresi Dergisi, 46 (1), 99-126.
 • Kayıkçı, K., & İnceoğlu, E. (2010). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Sendikaların İşleyişine İlişkin Algıları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 35(371), 22-29.
 • Koca, Ö. (2010). Avrupa Birliği ve uluslararası antlaşmalar ışığında Türkiye'de çalışanların sendikal hakları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Koç, C., & Koç, Y. (2009). KESK Tarihi, Risk Alanlar, Yolu Açanlar. Ankara: Epos
 • Koç, Y. (2000). Türkiye'de İşçiler ve Sendikalar: (Tarihten Sayfalar). Ankara: Türkiye Yol-İş Sendikası.
 • Konca, C. (2012). Denizli Merkez İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sendikalardan Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Köybaşı, F., Uğurlu, C. T. & Arslan, C. (2016). Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenmeye İlişkin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 101- 23
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. USA: SAGE
 • Öcal, L. (1998). Türkiye'de Memur Sendikacılığı: Öğretmen Sendikacılığı Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sarpkaya, R. (2005). Öğretmenlerin Sendikalara Üye Olma Durumlarını Etkileyen Etmenlerin Profili. Mülkiye Dergisi, 29 (247), 109-127.
 • Söylemez, M. (2019). Eğitim Çalışanlarının Sendikalara İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2012). Using Multivariate Statistics (6th ed.). New Jersey: Pearson
 • Taş, H. (2018). Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolunda Faaliyet Gösteren Sendikaların Yenilenen Öğretim Programlarına İlişkin Görüşlerinin Programın Öğeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 57(11).
 • Taşdan, M. (2013). Eğitim İşkolundaki Sendikalara İlişkin Öğretmen Görüşleri; Nitel Bir Araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 231-265.
 • Tekeş, M. A. (2010). Öğretmenlerin Sendikalardan Beklentileri (İstanbul Örneği). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tezcan, M. (1988). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Toprakçı, Erdal (2009) Öğretmenlerin Suç Karnesi- Yargı Kararlı Gazete Haberleri Ölçütünde Karşılaştırmalı Bir Analiz Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, IV.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Kitabı, 14-15 Mayıs 2009 (ss.475-487) Online: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/suc-karnesi.pdf
 • Toprakçı, E., E.Bozpolat ve S.Buldur (2010) Öğretmen Davranışlarının Kamu Meslek Etiği İlkelerine Uygunluğu e international journal of educational research Volume: 1 Issue: 2 Autumn 2010 pp.35 50 http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/1073000034/1073000025.pdf
 • Toprakçı, Erdal, Ilknur Çakırer, Asuman Bilbay, Esen Bagcivan, Ilkay Bayraktutan (2010) Kuram ve Uygulamada Eğitim Denetmenleri Meslek Etiği Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Volume 5, Number 1 January 2010 ss.14-23 http://www.inased.org/epasad/v5n1/EPASADv5n1.pdf
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Uğurlu, C. T. & Arslan, C. (2020). Sendikal Örgütlenme Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(74), 750-759.
 • Zincirkıran, M. & Keser, A. (2018). Örgütsel Davraniş. (1. Baskı), Bursa: Dora Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi Bilimleri
Yazarlar

Hüseyin AKAR (Sorumlu Yazar)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0453-6465
Türkiye


Ahmet ERSÜ Bu kişi benim
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1070-8347
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 25 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akar, H. & Ersü, A. (2020). Eğitimcilerin Sendikal Örgütlenme Nedenlerinin İncelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 11 (2) , 50-67 . DOI: 10.19160/ijer.730221

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)