Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Affedicilik / Forgiveness as Predictor of Psychological Resiliency

Year 2014, Volume: 5 Issue: 4, 70 - 82, 24.03.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.05325

Abstract

Bu çalışmada “Üniversite öğrencilerinin kendine, diğerlerine ve duruma yönelik affetme düzeylerinin onların psikolojik sağlamlıklarını yordamakta mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır..  Üniversite öğrencilerinin affedicilik düzeyleri ile psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişki ilişkisel tarama modeli kullanılarak incelenmiştir. Pamukkale Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 368 öğrenci (264 kadın 104 erkek) çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veriler Heartland Affedicilik Ölçeği ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Veriler korelasyon ve adımsal regresyon analizi ile incelenmiştir. Bulgulara göre öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ile affedicilik özellikleri arasında olumlu ilişki olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak, üniversite öğrencilerinin affedicilik özelliklerinin onların psikolojik sağlamlıklarının önemli belirleyicileri olduğu söylenebilir.  Kişilik gelişimlerinin devam ettiği ve kendilerini geliştirmek için oldukça fazla fırsata sahip olan üniversite öğrencilerinin sağlıklı kişilikler geliştirebilmeleri için üniversitelere büyük  görevler düşmektedir. Üniversitelerin programları, öğrencilerin kişisel özelliklerini keşfetmelerine yardım edecek şekilde seçmeli derslerle zenginleştirilebilir. Üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren merkezlerinde, öğrencilerin kendilerini tanımaları ve kişiliklerini geliştirmeleri yönünde psikolojik yardım hizmetleri ve seminerler düzenlenebilir.

References

 • Al-Mabuk, R. H., & Downs, W. R. (1996). Forgiveness therapy with parents of adolescent suicide victims. Journal of Family Psychotherapy, 7, 21-39.
 • Arthur, N., & Hiebert, B. (1996). Coping with the transition to post-secondary education. Canadian Journal of Counselling, 30(2), 93-103.
 • Begun, A. L. (1993). Human behavior and the social environment: The vulnerability, risk, and resilience model. Journal of Social Work Education, 29(1), 26-31.
 • Bilgin, M. (2000). Üniversite öğrencilerinin sorunları ile değerleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 18-25.
 • Block, J., & Kremen, A. M. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 349-361.
 • Brewin, C. R., Andrews, B., & Valentine, J. D. (2000). Meta–analysis of risk factors for Posttraumatic Stress Disorder in trauma–exposed adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 748–766.
 • Broyles, L. C. (2005). Resilience: Its Relationship to Forgiveness in Older Adults. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Tennessee.
 • Bugay, A. ve Demir, A. (2010). A Turkish version of Heartland Forgiveness Scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1927-1931.
 • Comock, B. L. (2005). Forgıveness: Is it a resiliency factor for adult children of alcoholics? (Unpublished Doctoral Dissertation). Windsor, Ontario, Canada.
 • Conner, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new Resilience Scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
 • DiBlasio, F. A. (2000). Decision-based forgiveness treatment in cases of marital infidelity. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 37(2), 149-158.
 • Eminağaoğlu, N. (2006). Güç koşullarda yaşayan sokak çocuklarında dayanıklılık (sağlamlık). (Yayınlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Enright, R. D. (1996). Counseling within the forgiveness triad: On forgiving, receiving forgiveness, and self forgiveness. Counseling and Values, 40(2), 107-126.
 • Erkan, S., Özbay, Y., Cihangir-Çankaya, Z. ve Terzi, Ş. (2012). University students’ problem areas and psychological help-seeking willingness. Education and Science, 37 (164), 94-107.
 • Faison, M. V. (2007). The relationship of forgiveness to psychological resilience and health among Afrıcan Amerıcan women. (Unpublished Doctoral Dissertation). Capella University.
 • Fitzgibbons, R. (1998). Anger and the healing power of forgiveness: A psychiatrist’s view. In R. D. Enright & J. North (Eds.), Exploring forgiveness (pp. 63-74). Madison, WI: University of Wisconsin Press.
 • Freedman, S. R., & Enright, R. D. (1996). Forgiveness as an intervention goal with incest survivors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 983–992.
 • Gizir, C. A. (2004). Akademik sağlamlık: Yoksulluk içindeki 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına katkıda bulunan koruyucu faktörlerin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Gu, Q., & Day, C. (2007). Teachers’ resilience: a necessary condition for effectiveness. Teaching and Teacher Education, 23(8), 1302-1316.
 • Hall, J. H., & Fincham, F. D. (2005). Self-forgiveness: The stepchild of forgiveness research. Journal of Social and Clinical Psychology, 24, 621–637.
 • Halisdemir, D. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları, kendini affetme düzeyleri ve geçmişe yönelik anne kabul red algıları arasındaki ilişkiler. (Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hart, K. E. & McAleer, M. (1997). Anger coping style in adult children of alcoholics. Addiction Research, 5, 473-486.
 • Haynes, N. M. (2005). Personalized leadership for effective schooling. 23 Ağustos 2014 tarihinde www.atdp.berkeley.edu/haynes_keynote_04.ppt adresinden elde edilmiştir.
 • Hebl, J. H., & Enright, R. D. (1993). Forgiveness as a psychotherapeutic goal with elderly females. Psychotherapy, 30, 658-667.
 • Henderson, N., & Milstein, M. M. (1996). Resiliency in schools: Making it happen for Students and educators. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc.
 • Jaffe, M. L. (1998). Adolescence. John Wiley & Sons, Inc.
 • Kacur, M. & Atak, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: Erciyes Üniversitesi örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(2), 273-297.
 • Karaırmak, Ö. (2006). Psikolojik sağlamlık, risk ve koruyucu faktörler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, III, 26, 129-139.
 • Luthar, S. S. (1991). Vulnerability and resilience: A study of high-risk adolescents. Child Development, 62, 600–616.
 • Luthar, SS.; Becker, B., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: a critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543-62.
 • Maltby, J., Day, L., & Barber, L. (2005). Forgiveness and happiness. The differing contexts of forgiveness using the distinction between hedonic and eudaimonic happiness. Journal of Happiness Studies, 6, 1-13.
 • Masten, A. S. (1994). Resiliency in individual development. Succesfull adaptation despite risk and adversity. Wang M.C. Gordon, E.W. (Eds.) Educational Resiliency in Inner City America. Challenges and Prospects. Erlbaum, Hillssdale, N. J.
 • Mauger, P. A., Perry, J. E., Freeman, T., Grove, D. C., McBride, A. G., &McKinney, K. E. (1992). The measurement of forgiveness: Preliminary research. Journal of Psychology and Christianity, 11, 170–180.
 • McCubbin, L. (2001). Challenges to the definition of resilience, Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association ,San Francisco.
 • McCullough, M. E., Pargament, K. I., & Thoresen, C. E. (2000). Forgiveness: Theory, research and practice. New York: Guilford Press.
 • Murray, C. (2003). Risk factors, protective factors, vulnerability, and resilience: A framework for understanding and supporting the adult transitions of youth with high-incidence disabilities. Remedial and Special Education, 24(1), 16–26.
 • Ostemdorf, C. L. (2000). Effects o f a forgiveness education intervention with adult children of alcoholics. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Wisconsin Madison.
 • Rutter, M. (1999). Resilience concepts and findings: Implications for family therapy. Journal of Family Therapy, 21(2), 119-144.
 • Rye, M. S., & Pargament, K. I. (2002). Evaluation of a secular and religiously integrated forgiveness group therapy program for college students who have been wronged by a romantic partner. Journal of Clinical Psychology, 58, 419–441.
 • Tangney, J., Fee, R., Reinsmith, C., Boone, A. L., & Lee, N. (1999). Assessing individual differences in the propensity to forgive. Paper presented at the annual meeting of the American Psychological Association, Boston.
 • Thompson, L. Y., Snyder, C. R., Hoffman, L., Michael, S. T., Rasmussen, H. N., & Billings, L. S. (2005). Dispositional forgiveness of self, others, and situations. Journal of Personality, 73, 313-359.
 • Tse, W. S., & Yip, T. H. J. (2009). Relationship among dispositional forgiveness of others, interpersonal adjustment and psychological well-being: Implication for interpersonal theory of depression. Personality and Individual Differences, 46(3), 365-368.
 • Tuck, I., & Anderson, L. (2014). Forgiveness, Flourishing, and Resilience: The Influences of Expressions of Spirituality on Mental Health Recovery. Issues in Mental Health Nursing, 35, 277– 282.
 • Weston, K. J., & Parkin, J. R. (2010). From at-risk to at-promise: The resilience movement. In C. S. Clauss-Ehlers (Eds.), Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology (pp. 808-815). New York: Springer.
 • Windle, M. (1999). Critical conceptual and measurement issues in the study of resilience. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and development. Positive life adaptations. (pp.161-176). New York: Kluwer Academic / Plenum.

Forgiveness as Predictor of Psychological Resiliency / Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Affedicilik

Year 2014, Volume: 5 Issue: 4, 70 - 82, 24.03.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.05325

Abstract

University years are the most stressful period of time for teenagers since they face the challenge of staying away from their family and of adjusting to a new environment. In this period of time, the students have to get used to being away from their families and friends, making friends and maintaining emotional relationships within a new environment and taking the responsibility of their daily lives. The adjustment of students to stressful life conditions positively affects their psychological and physical health. Particular personality traits are known to influence the personal and environmental adjustment of the individuals. In this respect, psychological resiliency and forgiveness concepts grounded in the paradigm of positive psychology can be considered as traits that help the individuals maintain their psychological health even in negative conditions. Psychological resiliency is defined as an ability to withstand stress, loses and catastrophe with a good personal and environmental adjustment. Forgiveness is defined as emotional replacement of negative emotions that harm the individual himself and his environment with positive other-orientated emotions. In positive psychology, both forgiveness and psychological resiliency are stated to be concepts serving for the same purpose in that they both seek to rectify negative situations and relations. In the light of these facts, this study aims to answer the question, “do forgiveness traits of university students towards themselves, others and situations predict their psychological resiliency?”
Method: The research has been conducted with 368 students (264 female, 104 male) studying at Pamukkale University. In the study, Heartland Forgiveness Scale and Psychological Resiliency Scale were used. Heartland Forgiveness Scale was developed by Thompson and his friends (2005), interpretation and adaptation for Turkish culture was performed by Bugay and Demir (2010). The scale is a 7 point- likert scale and consists of 18 items with three sub-sections -forgiving yourself, others and situation-. The Ego Resiliency Scale (Block &Kremen, 1996) was administered to assess trait psychological resiliency which is the capacity to modify responses to changing situational demands; especially frustrating and stressful encounters. Interpretation and adaptation of the scale for Turkish culture is performed by Karaırmak (2006). The scale includes 14 items. Data were investigated through multiple regression analysis. In data analysis, Pearson correlation and stepwise regression were used.
Findings: Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were carried out in order to investigate whether university students' forgiveness grades towards themselves, others and situations predict their psychological resiliency levels or not. According to the research findings, positive and meaningful relations have been found between variables of psychological resiliency and self-forgiveness [r = .38, 95% C.I. (.29, .46)], forgiveness towards others[r = .36, 95% C.I. (.27, .45)] and situational forgiveness [r = .42, 95% C.I. (.33, .50)]. Stepwise regression analysis was carried out in order to understand whether sub-dimensions of trait of forgiveness predict psychological resiliency. According to results of analysis, model was found as significant (F(3, 367) = 37.96, p< .001) and trait of forgiveness was observed to explain psychological resiliency with 24% variance (R2 = .238, Adjusted R2 = .232). According to the results, situational forgiveness was found to explain psychological resiliency variance at the ratio of approximately 17% (R2= .175, adjusted R2= .173). Self-forgiveness explained psychological resiliency variance at the ratio of 4%(ΔR2= .042), and forgiveness towards others explained psychological resiliency at the ratio of 2% (ΔR2= .021).
Conclusion: The findings of the study revealed that psychological resilience of the students are predicted by forgiveness towards situation, themselves and others. According to the finding of the study, psychological resilience of the students increase as their forgiveness levels increase.
Keywords: forgiveness, psychological resiliency, university students, multiple regression analysis.

References

 • Al-Mabuk, R. H., & Downs, W. R. (1996). Forgiveness therapy with parents of adolescent suicide victims. Journal of Family Psychotherapy, 7, 21-39.
 • Arthur, N., & Hiebert, B. (1996). Coping with the transition to post-secondary education. Canadian Journal of Counselling, 30(2), 93-103.
 • Begun, A. L. (1993). Human behavior and the social environment: The vulnerability, risk, and resilience model. Journal of Social Work Education, 29(1), 26-31.
 • Bilgin, M. (2000). Üniversite öğrencilerinin sorunları ile değerleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 18-25.
 • Block, J., & Kremen, A. M. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 349-361.
 • Brewin, C. R., Andrews, B., & Valentine, J. D. (2000). Meta–analysis of risk factors for Posttraumatic Stress Disorder in trauma–exposed adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 748–766.
 • Broyles, L. C. (2005). Resilience: Its Relationship to Forgiveness in Older Adults. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Tennessee.
 • Bugay, A. ve Demir, A. (2010). A Turkish version of Heartland Forgiveness Scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1927-1931.
 • Comock, B. L. (2005). Forgıveness: Is it a resiliency factor for adult children of alcoholics? (Unpublished Doctoral Dissertation). Windsor, Ontario, Canada.
 • Conner, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new Resilience Scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
 • DiBlasio, F. A. (2000). Decision-based forgiveness treatment in cases of marital infidelity. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 37(2), 149-158.
 • Eminağaoğlu, N. (2006). Güç koşullarda yaşayan sokak çocuklarında dayanıklılık (sağlamlık). (Yayınlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Enright, R. D. (1996). Counseling within the forgiveness triad: On forgiving, receiving forgiveness, and self forgiveness. Counseling and Values, 40(2), 107-126.
 • Erkan, S., Özbay, Y., Cihangir-Çankaya, Z. ve Terzi, Ş. (2012). University students’ problem areas and psychological help-seeking willingness. Education and Science, 37 (164), 94-107.
 • Faison, M. V. (2007). The relationship of forgiveness to psychological resilience and health among Afrıcan Amerıcan women. (Unpublished Doctoral Dissertation). Capella University.
 • Fitzgibbons, R. (1998). Anger and the healing power of forgiveness: A psychiatrist’s view. In R. D. Enright & J. North (Eds.), Exploring forgiveness (pp. 63-74). Madison, WI: University of Wisconsin Press.
 • Freedman, S. R., & Enright, R. D. (1996). Forgiveness as an intervention goal with incest survivors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 983–992.
 • Gizir, C. A. (2004). Akademik sağlamlık: Yoksulluk içindeki 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına katkıda bulunan koruyucu faktörlerin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Gu, Q., & Day, C. (2007). Teachers’ resilience: a necessary condition for effectiveness. Teaching and Teacher Education, 23(8), 1302-1316.
 • Hall, J. H., & Fincham, F. D. (2005). Self-forgiveness: The stepchild of forgiveness research. Journal of Social and Clinical Psychology, 24, 621–637.
 • Halisdemir, D. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları, kendini affetme düzeyleri ve geçmişe yönelik anne kabul red algıları arasındaki ilişkiler. (Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hart, K. E. & McAleer, M. (1997). Anger coping style in adult children of alcoholics. Addiction Research, 5, 473-486.
 • Haynes, N. M. (2005). Personalized leadership for effective schooling. 23 Ağustos 2014 tarihinde www.atdp.berkeley.edu/haynes_keynote_04.ppt adresinden elde edilmiştir.
 • Hebl, J. H., & Enright, R. D. (1993). Forgiveness as a psychotherapeutic goal with elderly females. Psychotherapy, 30, 658-667.
 • Henderson, N., & Milstein, M. M. (1996). Resiliency in schools: Making it happen for Students and educators. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc.
 • Jaffe, M. L. (1998). Adolescence. John Wiley & Sons, Inc.
 • Kacur, M. & Atak, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: Erciyes Üniversitesi örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(2), 273-297.
 • Karaırmak, Ö. (2006). Psikolojik sağlamlık, risk ve koruyucu faktörler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, III, 26, 129-139.
 • Luthar, S. S. (1991). Vulnerability and resilience: A study of high-risk adolescents. Child Development, 62, 600–616.
 • Luthar, SS.; Becker, B., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: a critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543-62.
 • Maltby, J., Day, L., & Barber, L. (2005). Forgiveness and happiness. The differing contexts of forgiveness using the distinction between hedonic and eudaimonic happiness. Journal of Happiness Studies, 6, 1-13.
 • Masten, A. S. (1994). Resiliency in individual development. Succesfull adaptation despite risk and adversity. Wang M.C. Gordon, E.W. (Eds.) Educational Resiliency in Inner City America. Challenges and Prospects. Erlbaum, Hillssdale, N. J.
 • Mauger, P. A., Perry, J. E., Freeman, T., Grove, D. C., McBride, A. G., &McKinney, K. E. (1992). The measurement of forgiveness: Preliminary research. Journal of Psychology and Christianity, 11, 170–180.
 • McCubbin, L. (2001). Challenges to the definition of resilience, Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association ,San Francisco.
 • McCullough, M. E., Pargament, K. I., & Thoresen, C. E. (2000). Forgiveness: Theory, research and practice. New York: Guilford Press.
 • Murray, C. (2003). Risk factors, protective factors, vulnerability, and resilience: A framework for understanding and supporting the adult transitions of youth with high-incidence disabilities. Remedial and Special Education, 24(1), 16–26.
 • Ostemdorf, C. L. (2000). Effects o f a forgiveness education intervention with adult children of alcoholics. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Wisconsin Madison.
 • Rutter, M. (1999). Resilience concepts and findings: Implications for family therapy. Journal of Family Therapy, 21(2), 119-144.
 • Rye, M. S., & Pargament, K. I. (2002). Evaluation of a secular and religiously integrated forgiveness group therapy program for college students who have been wronged by a romantic partner. Journal of Clinical Psychology, 58, 419–441.
 • Tangney, J., Fee, R., Reinsmith, C., Boone, A. L., & Lee, N. (1999). Assessing individual differences in the propensity to forgive. Paper presented at the annual meeting of the American Psychological Association, Boston.
 • Thompson, L. Y., Snyder, C. R., Hoffman, L., Michael, S. T., Rasmussen, H. N., & Billings, L. S. (2005). Dispositional forgiveness of self, others, and situations. Journal of Personality, 73, 313-359.
 • Tse, W. S., & Yip, T. H. J. (2009). Relationship among dispositional forgiveness of others, interpersonal adjustment and psychological well-being: Implication for interpersonal theory of depression. Personality and Individual Differences, 46(3), 365-368.
 • Tuck, I., & Anderson, L. (2014). Forgiveness, Flourishing, and Resilience: The Influences of Expressions of Spirituality on Mental Health Recovery. Issues in Mental Health Nursing, 35, 277– 282.
 • Weston, K. J., & Parkin, J. R. (2010). From at-risk to at-promise: The resilience movement. In C. S. Clauss-Ehlers (Eds.), Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology (pp. 808-815). New York: Springer.
 • Windle, M. (1999). Critical conceptual and measurement issues in the study of resilience. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and development. Positive life adaptations. (pp.161-176). New York: Kluwer Academic / Plenum.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Specialist Studies in Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Yrd.doç.dr.bahtiyar ERASLAN ÇAPAN


Yrd.doç.dr.ahu ARICIOĞLU

Publication Date March 24, 2015
Published in Issue Year 2014Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Eraslan Çapan, Y. & Arıcıoğlu, Y. (2014). Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Affedicilik / Forgiveness as Predictor of Psychological Resiliency . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (4) , 70-82 . DOI: 10.19160/e-ijer.05325

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir