Conference Paper
BibTex RIS Cite

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleklerine, Geleceklerine, İstihdamlarına ve Eğitim Politikalarına İlişkin Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions of Pedagogical Formation Students on their Occupatıon, Future, Employment and Education Policies

Year 2014, Volume: 5 Issue: 4, 57 - 69, 24.03.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.56142

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adayı olan formasyon öğrencilerinin gelecek, istihdam, KPSS, politika ve eğitim politikasına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkartmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2013-2014 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında formasyon eğitimi almakta olan toplam 50 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın uygulaması, ders öğretmeninden izin alınarak araştırmacı ve ders öğretmeni tarafından gerçekleştirilmiştir. Öncelikle öğrencilere metafor tekniği hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra öğrencilerden cümleleri tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilerde verilen kelimeleri kullanarak ve sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini dile getirmeleri istenmiştir. Öğrencilere yöneltilen cümle ile ilgili metaforlar oluşturmaları için bir ders saati zaman verilmiştir. Araştırma 50 formasyon öğrencisi ile gerçekleştirilmiş, ancak bunlardan anlamlı metafor kurabilen, ya da kurduğu metaforun sebebini mantıklı şekilde açıklayabilen 45 formasyon öğrencisinin çalışması değerlendirilmiştir. Katılımcıların geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; (1) metaforların belirlenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) kategori geliştirme olmak üzere üç aşamada gerçekleşmiştir. Araştırmanın bulgularına göre katılımcılar 190 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 17 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; formasyon öğrencilerinin derin bir gelecek kaygısı yaşadıkları görülmektedir. formasyon öğrencilerinin gelecek kavramı umutsuzluk ve belirsizlik ile özdeşleşmiştir. Oluşturulan 30 metafordan 20 tanesi çelişki, bilinmezlik denklemi, belirsizlik, illüzyon, sisli yol ve karmaşa metaforlarından oluşmaktadır. Buna karşın bir kısım formasyon öğrencisinin gelecekten ümitli oldukları ve geleceği umut metaforuyla açıkladıkları görülmüştür. Katılımcıların KPSS’ye dair algılarının oldukça olumsuz olduğu bulunmuştur. Formasyon öğrencilerinin çoğu Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı eziyet, zulüm, kaos, kabus, ölüm, engel, basamak, gereksiz, hayal metaforlarıyla açıklamışlardır. Katılımcıların, politika kavramına tereddütle yaklaştığı ağırlıklı olarak dürüst olmayan, kaygan bir zemin olarak algıladıkları anlaşılmıştır

References

 • Aksu, M., Engin-Demir, C.,Daloglu, A., Yıldırım, S., ve Kiraz, E. (2010). Who are future teachers in Turkey? Characteristics of entering student teachers. International Journal of Educational Development, 30 (1), 91-101.
 • Aristotales (2004). Retorik (Çev. Mehmet H. Doğan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 35(171), 100-108.
 • Atay, E. ve Sönmez, S. (2013). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavı (KPSS)’na ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 01-13.
 • Aydın, F. ve Ünaldı, Ü. E. (2010). Coğrafya öğretmen adaylarının ‘coğrafya’ kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 600-622. [Internet-10.11.2014] http://www.iojes.net/userfiles/article/iojes_217.pdf
 • Botha, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African of Education, 29, 431-444.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Çapan, E. B. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 140-154.
 • Döş, İ. (2010). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına ilişkin metafor algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 607-629.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ Üzerine Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 3(1), 207-221.
 • Erbay, M. (2000). Plastik Sanatlar Eğitiminin Gelişimi. İstanbul: Boğaziçi, Üniversitesi Yayınları.
 • Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1-14.
 • Gillis, C. ve Johnson, C. L. (2002). Metaphor as renewal: Re-imaginingour professional selves. English Journal, 91(6), 37-43.
 • Guerrero, M. C. M. & Villamil, O. S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ELS teaching and learning. Language Teaching Research, 6(2), 95-120.
 • Kaya, H. (2011). The analysis of secondary education students’ perceptions towards ‘The World’ concept. World Applied Sciences Journal, 12(2), 190-196.
 • Kıcır, B. (2010). Üniversite son sınıf öğrencilerinde işsizlik kaygısı: psikolojik etmenler açısından bir inceleme. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekononmisi ve Endüstri İlişkileri anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Ankara.
 • Levine, P.M. (2005), Metaphors and ımages of classrooms, Kapa Delta Pi Record, 41(4), 172-175.
 • Mütevellioğlu, N., Zanbak, M. ve Mert, M. (2010). İşsizlik, üniversiteli gençlik ve gelecek: bir alan araştırmasının bulguları. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 207-229.
 • Miles, M. B.&Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 20(3), 327-358. doi: 10.14527/kuey.2014.014
 • Öztürk, Ç. (2007). Sosyal Bilgiler, Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ‘Coğrafya’ Kavramına Yönelik Metafor Durumları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 55-69.
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326
 • Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Öğretmen Adaylarının Akademik ve Sosyal Yaşantılarına Yansımaları. TSA Dergisi, 15(3), 9-22.
 • Visakorpi, J., Stankovic, F., Pedrosa, J. ve Rozsnyai, C. (2008). Türkiye’de yükseköğretim: eğilimler, sorunlar ve fırsatlar yükseköğretim sistemi üzerine 17 Türk üniversitesinin EUA-IEP kurumsal değerlendirme raporlarına dayanan gözlemler ve öneriler. Yayın No. TÜSİAD-T/2008–10/473). İstanbul.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 942-973, [Internet-10.11.2014] http://www.j- humansciences.com/ojs/index.php /IJHS/article/ viewFile/1503/692.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.Baskı - Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Metaphorical Perceptions of Pedagogical Formation Students on their Occupatıon, Future, Employment and Education Policies / Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleklerine, Geleceklerine, İstihdamlarına Ve Eğitim Politikalarına İlişkin Metaforik Algıları/

Year 2014, Volume: 5 Issue: 4, 57 - 69, 24.03.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.56142

Abstract

Purpose: The main purpose of this research is to uncover the perceptions of the teacher candidates who are pedagogical formation students about future, employment, KPSS, politics and educational policy by means of metaphors. In accordance with this target these questions are tried to be answered: What metaphors do the teacher training students have about ‘future’, ‘KPSS’, ‘employment’, ‘occupation’, ‘politics’ and ‘Turkish Educational Policy’ ? Method: In this research to identify the metaphorical thinking states of the teacher candidates who are pedagogical formation students about those six concepts; phenomenology, one of the qualitative research designs, has been used. The sample of the study consists of the 50 students who take pedagogical formation at Abant İzzet Baysal University in the Spring Semester of the 2013-2014 Educational Year. 38 female students and 12 male students form the study group. The application of the research has been done by the lecturer and the researcher with the permission of the lecturer. In the beginning students are informed about the metaphor technique and then they are asked to complete the sentences. The students are asked to express their opinions by using the words given before and focusing on only one metaphor each time. The students are given one course time to form metaphors about the sentences given them. The metaphors created by the students form the basic data source of this study. The application phase of the study has been done on the 50 pedagogical formation students but 45 of them could set meaningful metaphors or explain the reasons of the metaphors sensibly and these 45 studies are evaluated. The research is analyzed in three phases. First of all a temporal list of metaphors produced by the participants was prepared and then the answers were checked to see whether they were meaningful or not.

References

 • Aksu, M., Engin-Demir, C.,Daloglu, A., Yıldırım, S., ve Kiraz, E. (2010). Who are future teachers in Turkey? Characteristics of entering student teachers. International Journal of Educational Development, 30 (1), 91-101.
 • Aristotales (2004). Retorik (Çev. Mehmet H. Doğan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 35(171), 100-108.
 • Atay, E. ve Sönmez, S. (2013). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavı (KPSS)’na ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 01-13.
 • Aydın, F. ve Ünaldı, Ü. E. (2010). Coğrafya öğretmen adaylarının ‘coğrafya’ kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 600-622. [Internet-10.11.2014] http://www.iojes.net/userfiles/article/iojes_217.pdf
 • Botha, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African of Education, 29, 431-444.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Çapan, E. B. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 140-154.
 • Döş, İ. (2010). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına ilişkin metafor algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 607-629.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ Üzerine Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 3(1), 207-221.
 • Erbay, M. (2000). Plastik Sanatlar Eğitiminin Gelişimi. İstanbul: Boğaziçi, Üniversitesi Yayınları.
 • Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1-14.
 • Gillis, C. ve Johnson, C. L. (2002). Metaphor as renewal: Re-imaginingour professional selves. English Journal, 91(6), 37-43.
 • Guerrero, M. C. M. & Villamil, O. S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ELS teaching and learning. Language Teaching Research, 6(2), 95-120.
 • Kaya, H. (2011). The analysis of secondary education students’ perceptions towards ‘The World’ concept. World Applied Sciences Journal, 12(2), 190-196.
 • Kıcır, B. (2010). Üniversite son sınıf öğrencilerinde işsizlik kaygısı: psikolojik etmenler açısından bir inceleme. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekononmisi ve Endüstri İlişkileri anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Ankara.
 • Levine, P.M. (2005), Metaphors and ımages of classrooms, Kapa Delta Pi Record, 41(4), 172-175.
 • Mütevellioğlu, N., Zanbak, M. ve Mert, M. (2010). İşsizlik, üniversiteli gençlik ve gelecek: bir alan araştırmasının bulguları. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 207-229.
 • Miles, M. B.&Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 20(3), 327-358. doi: 10.14527/kuey.2014.014
 • Öztürk, Ç. (2007). Sosyal Bilgiler, Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ‘Coğrafya’ Kavramına Yönelik Metafor Durumları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 55-69.
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326
 • Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Öğretmen Adaylarının Akademik ve Sosyal Yaşantılarına Yansımaları. TSA Dergisi, 15(3), 9-22.
 • Visakorpi, J., Stankovic, F., Pedrosa, J. ve Rozsnyai, C. (2008). Türkiye’de yükseköğretim: eğilimler, sorunlar ve fırsatlar yükseköğretim sistemi üzerine 17 Türk üniversitesinin EUA-IEP kurumsal değerlendirme raporlarına dayanan gözlemler ve öneriler. Yayın No. TÜSİAD-T/2008–10/473). İstanbul.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 942-973, [Internet-10.11.2014] http://www.j- humansciences.com/ojs/index.php /IJHS/article/ viewFile/1503/692.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.Baskı - Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Doçdr.şenay Sezgin Nartgün

İlknur Gökçer

Publication Date March 24, 2015
Published in Issue Year 2014Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Sezgin Nartgün, D., & Gökçer, İ. (2015). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleklerine, Geleceklerine, İstihdamlarına ve Eğitim Politikalarına İlişkin Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions of Pedagogical Formation Students on their Occupatıon, Future, Employment and Education Policies. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 57-69. https://doi.org/10.19160/e-ijer.56142

Cited By
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye