BibTex RIS Cite

The Theory of Magnetism in Educational Administration/Eğitim Yönetiminde Manyetizma Kuramı

Year 2014, Volume: 5 Issue: 2, 20 - 37, 09.07.2014
https://doi.org/10.19160/e-ijer.02513

Abstract

Abstract

In this study, it was set out thinking that theories specific to educational administration that is independent from the field of administration could be developed. Using analogy method, similarity was sought between the basic principles of magnetism theory in Physics and the behavior of administrator who has the position of a subject of administrative activities. Every similarity found has been turned into a principle of “The Theory of Magnetism in Educational Administration” that can be constructed in the field of educational administration. It is thought that “The Theory of Magnetism in Educational Administration” can contribute to the field of educational administration both in terms of the aspects that should be taken into consideration within the process of bringing up an administrator and the behavior of the administrator following this period in a more scientific way and it is expected that it can hold light to studies that will be carried out for the field of education to have new theories in its own context.

Keywords: The theories of educational administration, Magnetism theory, Educational administrator's education, Manyetic educational administrator


Genişletilmiş Özet

Problem: Bu çalışmada eğitim yönetimi alanında, yönetim bilim dalından bağımsız bir biçimde kendine özgü kuramların geliştirilebileceği düşüncesinden hareketle, fizikteki manyetizma kuramı ile eğitim yönetimi alanındaki benzerliklerden yola çıkarak “Eğitim Yönetimde Manyetizma Kuramı” oluşturulmaya çalışılmıştır.
Yöntem: Amaç doğrultusunda öncelikle fizikteki manyetizma kuramının temel ilkeleri ve işleyişi ile yönetim faaliyetinin öznesi konumundaki yöneticinin yönetme adına işlettiği sürecin özellikleri gözden geçirilmiş, ardından analoji metodu kullanılarak ilke ve özelliklerin benzerlikleri ortaya konulmuştur. Bulunan her bir benzerlik, özellikle eğitim yönetimi alanına özgü biçimde inşa edilebilecek “Eğitim Yönetiminde Manyetizma Kuramı”nın birer ilkesi haline dönüştürülmüştür. Manyetizma kuramı ilkeleri ve eğitim yönetimi alanına yansımaları ayrı ayrı şematize edilerek izah edilmiş, ayrıca her bir ilke için de yönetim uygulamalarından örnekler sunulmuştur.
Bulgular: İdeal bir eğitim yöneticisinde beklenen istendik davranışları, manyetizmanın temel ilkeleri bazında benzerlikleriyle değerlendirerek ilkeleştiren kuram ile; gerek yönetici yetiştirme süreci gerekse süreç sonrasındaki yönetici tutumları daha bilimsel biçimde açıklanmaya çalışılmıştır. Kurama göre, bir maddenin manyetik özelliği ile bir bireyin yönetsel niteliği eşdeğer tutulmuş; tıpkı manyetizma kuramında sonradan manyetik özellik kazandırılabilen maddeler olduğu gibi; eğitim yöneticisi yetiştirme sürecinde de “yöneticiliğin eğitimle kazandırılabilirliği” fakat bunun yanında, doğal manyetik özelliğe sahip maddelerin de varlığı göz önüne alınarak, süreç sonunda ideal ve tam anlamıyla yetkin bir yöneticiye ulaşılabilmesi için “yönetici adayının eğitim sürecine birtakım bireysel yeterliklere sahip olarak katılması gerekliliği” vurgulanmıştır. Kuram, yönetim süreci içerisinde eğitim yöneticisini tarif ederken; manyetik alana giren maddelerin elektronlarının rasgelelikten kurtularak bir düzene girmesindeki gibi “üyelerin davranışlarını örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirme”, bir mıknatısın suya da atılsa havada asılı da tutulsa kutuplarının aynı doğrultuyu korumasındaki gibi “her koşulda örgütün amaçlarına uygun davranma”, manyetik kuvvetin şiddetinin manyetik alanın büyüklüğü ile orantılı olmasındaki gibi “örgüte uygun nicelik ve niteliklere sahip olma”, kütlesi büyük olan cismin manyetik kuvvetinin daha fazla olmasındaki gibi “nicelik ve nitelikler konusunda diğer üyelerden üstün ve donanımlı olma”, manyetik nitelikli cisimlerde benzer kutuplar birbirini iterken karşı kutupların birbirini çekmesindeki gibi “nitelikli işler ortaya koyabilmek için farklı görüşleri bir araya getirebilme”, iki mıknatısın aynı kutuplarının birbirini iterken pozisyonlarını da korudukları bir manyetik ortam oluşturmasındaki gibi “örgütün içindeki ve dışındaki güçleri örgütün amaçları doğrultusunda eşgüdümleyerek dengeleyebilme” ilkelerini sunmuştur. Bunun yanında nitelikli bir yönetim organizasyonuna sahip örgüt için; bir mıknatıs ikiye bölündüğünde her iki parçanın da etrafında tam bir manyetik alan ortaya çıkmasındaki gibi “örgütün büyüklüğü oranında yönetimsel yetki devirleri yapılabileceği ve yönetimin özerk bölümlere ayrılabileceği”, mıknatısların bölgecik adı verilen milyonlarca minik birimden oluşması ve her birimin minyatür bir mıknatıs gibi davranmasındaki gibi “her bir üyenin bir süre sonra kendi çevresinde yönetimsel ortamlar oluşturabileceği” gibi ilkeler ortaya koymuştur. Her bir ilkesini manyetizmanın temel ilkeleriyle bağdaştırarak sunan kuram, eğitim yöneticisini sahip olması gereken farklı yönleriyle bir bütün olarak nitelerken, bir eğitim yöneticisinin eğitim sürecinden başlayarak yönetim süreci içerisindeki rollerini ve yönetimsel özelliklerinin gerek örgüt gerekse diğer örgüt üyeleri üzerindeki yansımalarını da ortaya koymuştur.
Sonuç ve Öneriler: Kuram eğitim yönetiminde yöneticilik eğitimi ve yönetim süreci ilkelerini, fizikteki manyetizma kuramı penceresinden gözlemleyerek daha somut ve bilimsel bir biçimde ortaya koymuştur. Uygulama alanından örneklerle desteklenen “Eğitim Yönetiminde Manyetizma Kuramı”nın, eğitim yönetimi alanına katkı sağlayabileceği düşünülmekte ve benzer şekilde eğitim yönetimi alanının, kendi kavramsalında yeni kuramlara kavuşması için yapılacak çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Eğitim yönetimi kuramları, Manyetizma kuramı, Eğitim yöneticisi eğitimi, Manyetik eğitim yöneticisi

References

 • Adamcyzk, P & Law, P. (2007). Elektrik ve Manyetizma. TÜBİTAK (Çev.) Türkiye, Ankara: Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu Yayını, 11.basım
 • Bayrak, M. (2002). Temel Elektrik ve Manyetizma. Türkiye, İstanbul: Atlas Yayınları.
 • Blanchette, I. & Dunbar, K. (2001). Analogy Use in Naturalistic Settings: The Influence of Audience, Emotion, and Goals. Memory and Cognition, 29(5), 730-735.
 • Colin, C. (1978). On Human Communication a Review, a Survey, and a Criticism. Cambridge Massachusetts: MIT Press,
 • Demir, Ö. & Acar, M. (1997). Sosyal Bilimler Sözlüğü. Ankara, Türkiye: Vadi Yayınları
 • Fileden (2012). Mıknatıslar ve Özellikleri. Retrieved from ww.fileden.com/files/2008/12/9/2216985/mıknatıslanma.pdf]
 • Gentner D., Holyoak, K. J., & Kokinov, B. N. (2001). Introduction: The Place of Analogy in Cognition The Analogical Mind. In D. Gentner , K. J. Holyoak & B. K. Kokinov (Eds.), The Analogical Mind : Perspectives from Cognitive Science. (pp. 1-19).Cambridge Massachusetts: The MIT Press.
 • Givigliano, A. (2000). Fuzzy Logic, Analogy and Methods of Research: A Complex Multidimensional Approach J. Blasius. J. Hox. E. de Leeuw. P. ScmiDT (Eds.). Social Science Methodology in the New Millennium. Proceedings of the Fifth International Conference on Logic and Methodology, Publikaties. Koln (CD-ROM)
 • Hey, J., Linsey, J., Agogino, A., & Wood, K. (2008). Analogies and Metaphors in Creative Design. International Journal of Engineering Education, 24(2), 283-294
 • Hummel, J. E., & Holyoak, K. J. (1997). Distributed Representations of Structure: A Theory of Analogical Access and Mapping. Psychological Review, 104(3), 427-466.
 • Özçep, F. (2011). Pusula. Retrieved from http://www.istanbul.edu.tr/eng2/jfm/ozcep/pusula/pusula.htm]
 • Şahin, S.Y. (2012). Kristal Fizik (Ders notları). Retrieved from iujfk.files.wordpress.com/2011/06/kristal-fizik-ders-iii.pdf]
 • Şenyurt, Ö. & Akdağ, R. (2012). Manyetizma ve Elektromanyetizma. Retrieved from www.ozersenyurt.com/site/ders/daa/daa1/daa109.pdf]
 • TDK (2012). Türkçe Sözlük Türk Dil Kurumu. Retrieved from http://tdkterim.gov.tr/bts/arama/?kategori=verilst&kelime=manyetizma&ayn=tam]
Year 2014, Volume: 5 Issue: 2, 20 - 37, 09.07.2014
https://doi.org/10.19160/e-ijer.02513

Abstract

References

 • Adamcyzk, P & Law, P. (2007). Elektrik ve Manyetizma. TÜBİTAK (Çev.) Türkiye, Ankara: Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu Yayını, 11.basım
 • Bayrak, M. (2002). Temel Elektrik ve Manyetizma. Türkiye, İstanbul: Atlas Yayınları.
 • Blanchette, I. & Dunbar, K. (2001). Analogy Use in Naturalistic Settings: The Influence of Audience, Emotion, and Goals. Memory and Cognition, 29(5), 730-735.
 • Colin, C. (1978). On Human Communication a Review, a Survey, and a Criticism. Cambridge Massachusetts: MIT Press,
 • Demir, Ö. & Acar, M. (1997). Sosyal Bilimler Sözlüğü. Ankara, Türkiye: Vadi Yayınları
 • Fileden (2012). Mıknatıslar ve Özellikleri. Retrieved from ww.fileden.com/files/2008/12/9/2216985/mıknatıslanma.pdf]
 • Gentner D., Holyoak, K. J., & Kokinov, B. N. (2001). Introduction: The Place of Analogy in Cognition The Analogical Mind. In D. Gentner , K. J. Holyoak & B. K. Kokinov (Eds.), The Analogical Mind : Perspectives from Cognitive Science. (pp. 1-19).Cambridge Massachusetts: The MIT Press.
 • Givigliano, A. (2000). Fuzzy Logic, Analogy and Methods of Research: A Complex Multidimensional Approach J. Blasius. J. Hox. E. de Leeuw. P. ScmiDT (Eds.). Social Science Methodology in the New Millennium. Proceedings of the Fifth International Conference on Logic and Methodology, Publikaties. Koln (CD-ROM)
 • Hey, J., Linsey, J., Agogino, A., & Wood, K. (2008). Analogies and Metaphors in Creative Design. International Journal of Engineering Education, 24(2), 283-294
 • Hummel, J. E., & Holyoak, K. J. (1997). Distributed Representations of Structure: A Theory of Analogical Access and Mapping. Psychological Review, 104(3), 427-466.
 • Özçep, F. (2011). Pusula. Retrieved from http://www.istanbul.edu.tr/eng2/jfm/ozcep/pusula/pusula.htm]
 • Şahin, S.Y. (2012). Kristal Fizik (Ders notları). Retrieved from iujfk.files.wordpress.com/2011/06/kristal-fizik-ders-iii.pdf]
 • Şenyurt, Ö. & Akdağ, R. (2012). Manyetizma ve Elektromanyetizma. Retrieved from www.ozersenyurt.com/site/ders/daa/daa1/daa109.pdf]
 • TDK (2012). Türkçe Sözlük Türk Dil Kurumu. Retrieved from http://tdkterim.gov.tr/bts/arama/?kategori=verilst&kelime=manyetizma&ayn=tam]
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language en;tr
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Erdal Toprakcı 0000-0001-9552-9094

Bil.uzm.sümeyye Mermer

Publication Date July 9, 2014
Published in Issue Year 2014Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Toprakcı, E., & Mermer, B. (2014). The Theory of Magnetism in Educational Administration/Eğitim Yönetiminde Manyetizma Kuramı. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 20-37. https://doi.org/10.19160/e-ijer.02513

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye