Research Article
BibTex RIS Cite

A Research on Opinions of Students, Teachers and Parents about Midterm Holiday / Ara Tatil Uygulamasına Yönelik Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 3, 182 - 197, 30.06.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1270982

Abstract

Countries occasionally make new reforms to make the education system more comprehensive and improve the quality of education. As an indicator of this effort in Turkey, a one-week midterm holiday activity plan was prepared in 2019, once in the spring and fall terms of each academic year. The prepared plan was put into effect considering that it will support educational activities. New research is needed to determine how this new practice is perceived and evaluated by education stakeholders. In this context, the current study was carried out to examine the views of teachers, students and parents about the holiday activity plan. Within the framework of this purpose, semi-structured interviews and focus group interviews were conducted based on the qualitative research approach in the fall semester of the 2022-2023 academic year, with 8 students, 8 teachers and 8 parents, who are the stakeholders of this application and who were selected according to the appropriate and maximum diversity sampling methods. The data obtained from the participants was analyzed by content analysis. Considering the results of the research, it is seen that the opinions of the teachers who participated in the research about the midterm holiday activities focused on breathing, cohesion, professional development, student problems; students' views focused on decreasing stress and rest, elimination of deficiencies, social activity, and course; on the other hand, the views of parents focused on such common topics as disruption of education and seeking support. Based on the research results; in order to spend the midterm holiday more efficiently, it is recommended to organize optional trainings by experts in their field that will contribute to the professional development of teachers, to prepare repetitive-based plans to prevent students from forgetting what they learned before the holiday, and finally to organize social and cultural activities for students by the ministry and school.

References

 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
 • Bilyay, Ş. & Kayalar, F. (2019). MEB’nın yeni ara tatil uygulaması ile ilgili okul yöneticileriningörüşlerinin incelenmesi. BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 101-105.
 • Burç, G. ve Karakuyu, A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dönem içerisinde ilk kez uygulanan ara tatil uygulaması hakkındaki görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(70), 745-752.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni (S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten.
 • Çağlar, F. ve Kayalar, F. (2019). İlk ve orta dereceli okullarda uygulamaya konulan yeni ara tatilin verimliliği konusunda öğretmen görüşleri. Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Yeni Gelişmeler Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı (Cilt I), (Ed. A. Sinanoğlu ve F. Faozi), 20-22 Aralık, Ankara, s. 501-505.
 • Doğan, A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ara tatillere yönelik görüşleri. O. Köse ve Y. Ulutürk- Sakarya (Ed.), Sosyal bilimlerde yeni araştırmalar-III içinde (s. 241-252). Ankara: Berikan.
 • Doğuş, Y. (2022). Türk eğitim sisteminde ilk ara tatil: Okul paydaşlarına göre güçlü ve zayıfyanlar, Trakya Eğitim Dergisi, 12(3), s. 1718-1736
 • Gökbulut, Y. ve Eroğlu, R. (2021). Öğrencilerin ara tatil uygulamasına bakışı: Turhal örneği. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(17), 134-151.
 • Kaya, S. (2020). Türk eğitim sisteminde yeni dönem: Ara tatil. Turkish Studies-Education, 15(2), 1049-1059.
 • Kaya, S. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin ara tatil hakkındaki görüşleri: bir karma yöntem çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 21-46.
 • Kıroğlu, K., Tut, E., Aydoğmuş, M. ve Torun, N. (2021). Ara tatilin okuma yazma öğrenme sürecine yansımaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 451-469.
 • Koç Akran, S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin ara tatil etkinliklerine ilişkin görüşleri. 3. Anadolu Sosyal Bilimler Kongresi Kitabı, (Ed. A. Aydın), 28-29 Aralık, Diyarbakır, s. 727-743.
 • Maxwell, J. A. (2018). Nitel araştırma tasarımı: etkileşimli bir yaklaşım (M. Çevikbaş, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
 • Merriam, S. B. (2013). Araştırmanın desenlenmesi ve örneklem seçimi (Çev. S. Turan ve D. Yılmaz), S. Turan (Çev. Ed.), Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber, içinde (ss.55-82), Ankara. Nobel.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Öğretmenlerin 2019 kasım dönemi mesleki çalışma programı. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_10/18193654_Mesleki_CalYYma.pdf adresinden alınmıştır.
 • Özcan, M. (2022). Ara tatil uygulamasına yönelik öğretmen görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 12(2), 741-762, doi: 10.23863/kalem.2022.249
 • Özer, S. (2020). 2023 Eğitim vizyonu kapsamında eğitime verilen ara tatilin öğretmenlerin görüşleri açısından incelenmesi. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU), Ankara: Pegem Akademi. 915-919.
 • Sellar, S. and Lingard, B. (2014). The oecd and the expansion of pisa: New global modes of governance in education, British Educational Research Journal, 40(6), 917–936.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara; Pegem
 • Toprakçı, E. ve Gülmez, D. (2018). Velilerin penceresinden öğrencilerin eğitim hayatı (Anılar bağlamında nitel bir analiz). Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 253-275. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s11m
 • Toraman, E. ve Kayalar, F. (2019). Ebeveynlerin MEB’nın yeni ara tatil uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı (Cilt I), (Ed. A. Sinanoğlu ve F. Faozi), 20-22 Aralık, Ankara, s. 111-116.
 • Yakıt, G., ve Yalın Uçar, M. (2020). Anadolu lisesi 11. sınıf öğrenci ve velilerin birinci ara tatile ilişkin görüşleri. Uluslarlarası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU-2020) (ss.162-178). Diyarbakır.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, H. (2020). Yeni ara tatil uygulamasına ilişkin eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri (Denizli ili Sarıköy ilçe örneği). Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Ara Tatil Uygulamasına Yönelik Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi / A Research on Opinions of Students, Teachers and Parents about Midterm Holiday

Year 2023, Volume: 14 Issue: 3, 182 - 197, 30.06.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1270982

Abstract

Ülkeler eğitim sistemini daha nitelikli bir hale getirebilmek ve öğretimin kalitesini artırabilmek için ara sıra yeni reformlar yapmaktadır. Türkiye’de de bu çabanın bir göstergesi olarak 2019 yılından itibaren her eğitim öğretim yılının bahar ve güz dönemlerinde birer hafta uygulanmak üzere ara tatil etkinlik planını hazırlanmıştır. Hazırlanan plan, eğitim öğretim faaliyetlerine destek olacağı göz önünde bulundurularak yürürlüğe geçirilmiştir. Ortaya konan bu yeni uygulamanın eğitim paydaşları tarafından nasıl algılandığını ve nasıl değerlendirildiğini belirlemek için yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu bağlamda mevcut çalışmada ara tatil etkinlik planına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç çerçevesinde bu uygulamanın paydaşları olan, uygun ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemlerine göre belirlenen 8 öğrenci, 8 öğretmen ve 8 veli ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde nitel araştırma yaklaşımı temel alınarak yarı yapılandırılmış görüşme ve odak grup görüşmesi yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna baktığımızda, araştırmaya katılım sağlayan öğretmenlerin ara tatil etkinliklerine ilişkin görüşlerinin; nefes alma, kaynaşma, mesleki gelişim, öğrenci sorunları; öğrenci görüşlerinin stresin azalması ve dinlenme, eksikleri kapatma, sosyal aktivite ve kurs; veli görüşlerinin ise eğitimin aksaması ve destek arayışı kategorileri etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak ara tatilin daha verimli geçirebilmesi için; öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak alanında uzman kişiler tarafından isteğe bağlı eğitimler düzenlenmesi, öğrencilerin tatil öncesi öğrenilenleri unutmasını engelleyecek tekrar temelli planlar hazırlanması ve son olarak bakanlık ve okul tarafından öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi önerilmektedir.

References

 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
 • Bilyay, Ş. & Kayalar, F. (2019). MEB’nın yeni ara tatil uygulaması ile ilgili okul yöneticileriningörüşlerinin incelenmesi. BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 101-105.
 • Burç, G. ve Karakuyu, A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dönem içerisinde ilk kez uygulanan ara tatil uygulaması hakkındaki görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(70), 745-752.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni (S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten.
 • Çağlar, F. ve Kayalar, F. (2019). İlk ve orta dereceli okullarda uygulamaya konulan yeni ara tatilin verimliliği konusunda öğretmen görüşleri. Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Yeni Gelişmeler Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı (Cilt I), (Ed. A. Sinanoğlu ve F. Faozi), 20-22 Aralık, Ankara, s. 501-505.
 • Doğan, A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ara tatillere yönelik görüşleri. O. Köse ve Y. Ulutürk- Sakarya (Ed.), Sosyal bilimlerde yeni araştırmalar-III içinde (s. 241-252). Ankara: Berikan.
 • Doğuş, Y. (2022). Türk eğitim sisteminde ilk ara tatil: Okul paydaşlarına göre güçlü ve zayıfyanlar, Trakya Eğitim Dergisi, 12(3), s. 1718-1736
 • Gökbulut, Y. ve Eroğlu, R. (2021). Öğrencilerin ara tatil uygulamasına bakışı: Turhal örneği. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(17), 134-151.
 • Kaya, S. (2020). Türk eğitim sisteminde yeni dönem: Ara tatil. Turkish Studies-Education, 15(2), 1049-1059.
 • Kaya, S. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin ara tatil hakkındaki görüşleri: bir karma yöntem çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 21-46.
 • Kıroğlu, K., Tut, E., Aydoğmuş, M. ve Torun, N. (2021). Ara tatilin okuma yazma öğrenme sürecine yansımaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 451-469.
 • Koç Akran, S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin ara tatil etkinliklerine ilişkin görüşleri. 3. Anadolu Sosyal Bilimler Kongresi Kitabı, (Ed. A. Aydın), 28-29 Aralık, Diyarbakır, s. 727-743.
 • Maxwell, J. A. (2018). Nitel araştırma tasarımı: etkileşimli bir yaklaşım (M. Çevikbaş, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
 • Merriam, S. B. (2013). Araştırmanın desenlenmesi ve örneklem seçimi (Çev. S. Turan ve D. Yılmaz), S. Turan (Çev. Ed.), Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber, içinde (ss.55-82), Ankara. Nobel.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Öğretmenlerin 2019 kasım dönemi mesleki çalışma programı. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_10/18193654_Mesleki_CalYYma.pdf adresinden alınmıştır.
 • Özcan, M. (2022). Ara tatil uygulamasına yönelik öğretmen görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 12(2), 741-762, doi: 10.23863/kalem.2022.249
 • Özer, S. (2020). 2023 Eğitim vizyonu kapsamında eğitime verilen ara tatilin öğretmenlerin görüşleri açısından incelenmesi. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU), Ankara: Pegem Akademi. 915-919.
 • Sellar, S. and Lingard, B. (2014). The oecd and the expansion of pisa: New global modes of governance in education, British Educational Research Journal, 40(6), 917–936.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara; Pegem
 • Toprakçı, E. ve Gülmez, D. (2018). Velilerin penceresinden öğrencilerin eğitim hayatı (Anılar bağlamında nitel bir analiz). Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 253-275. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s11m
 • Toraman, E. ve Kayalar, F. (2019). Ebeveynlerin MEB’nın yeni ara tatil uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı (Cilt I), (Ed. A. Sinanoğlu ve F. Faozi), 20-22 Aralık, Ankara, s. 111-116.
 • Yakıt, G., ve Yalın Uçar, M. (2020). Anadolu lisesi 11. sınıf öğrenci ve velilerin birinci ara tatile ilişkin görüşleri. Uluslarlarası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU-2020) (ss.162-178). Diyarbakır.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, H. (2020). Yeni ara tatil uygulamasına ilişkin eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri (Denizli ili Sarıköy ilçe örneği). Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Bahadır KILCAN 0000-0003-0646-1804

Onur GÜLERYÜZ 0000-0002-7771-156X

Gökmen GÜNEŞ 0000-0001-8112-8062

Tuğba KILCAN 0000-0002-7154-6399

Gökçe KILIÇOĞLU 0000-0002-6125-1853

Sadettin ERBAŞ 0000-0002-5150-9216

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA KILCAN, B., GÜLERYÜZ, O., GÜNEŞ, G., KILCAN, T., et al. (2023). Ara Tatil Uygulamasına Yönelik Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi / A Research on Opinions of Students, Teachers and Parents about Midterm Holiday. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(3), 182-197. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1270982

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye