Research Article
BibTex RIS Cite

Examining Teachers' Organizational Happiness and Organizational Commitment / Öğretmenlerin Örgütsel Mutlulukları ile Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 289 - 309, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1247022

Abstract

During this study, it is aimed to examine the level of relationship between teachers' organizational happiness and organizational commitment and the differentiation of teachers' perceptions of organizational happiness and organizational commitment according to independent variables. This research was carried out in two stages as Study 1 and Study 2, and so mixed design was preferred in this context. First of all, within the scope of Study 1, teachers' organizational happiness and organizational commitment perception levels were examined with quantitative research methods. Also, with the qualitative research carried out within the scope of Study 2, the situations related to the perception level of organizational happiness and organizational commitment were tried to be examined in depth. As a result of the quantitative study carried out in the first stage of the study, it was found that teachers' perceptions of organizational happiness and organizational commitment did not differ significantly according to gender and education level; On the other hand, it has been concluded that it differs according to the variable of place of duty and seniority in teaching. In the qualitative research, it has been revealed that the situations that make teachers happy about their profession are establishing a family atmosphere at school, doing the teaching profession with pleasure, bringing the physical simplicities of the school to a sufficient level, reducing the class sizes to a reasonable level and establishing positive communication with the organization members in the school. Regarding the teachers' levels of commitment, it was concluded that the school's financial opportunity is insufficient, the parents’ have a disinterested attitude, the classrooms are overcrowded, the physical, social and cultural conditions of the school are inadequate, the children have behavioral disorders and the school is not clean enough. Various suggestions were made by synthesizing the results obtained in the two parts of the research.

References

 • Aliustaoğlu, S. (2019). Özel ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aksakal, H, İ., (2020). İlköğretim okullarında örgütsel sinisizm ve örgütsel maneviyatın örgütsel bağlılık üzerindeki rolü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize
 • Akduman, G ve Yüksekbilgili, Z. (2015). İnsan kaynaklarında yeni bir vizyon: Mutluluk yönetimi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Allen, N. J and Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1-18.
 • Arslan, Y. (2018). Öğretmenlerin farklılıkların yönetimi yaklaşımlarına ilişkin algıları ile örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Aslan, M ve Ağıroğlu Bakır, A. (2014). Öğretmenlerin okullarındaki örgütsel bağlılığa ilişkin görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 189-206.
 • Aytaç, M. S. (2021). Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişkisinin incelenmesi: Şanlıurfa örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
 • Ayyıldız, Ş ve Kahveci, G. (2022). İlköğretim okulu öğretmenlerinin algılarıan göre örgütsel dışlanma ile örgütsel mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, 9(29), 15-31.
 • Bakan, İ. (2011). Örgütsel stratejilerin temeli örgütsel bağlılık kavram, kuram, sebep ve sonuçlar. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Balay, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı (Ankara ili örneği) (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Becker, H. S. (2017). Notes on the Concept of Commitment. In Sociological Work (pp. 261-274). Routledge.
 • Bulut, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algılarının incelenmesi: bir norm çalışması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Bursalıoğlu, Z. (2011). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (16. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bülbül, Ş ve Giray, S. (2011). Sosyodemografik Özellikler ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki Yapısının Analizi. Ege Academic Review, 11.
 • Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el litabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2018). Karma yöntem araştırmaları, tasarımı ve yürütülmesi. (Çev. Ed. Y. Dede ve S. B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çelikten, M. ve Çanak, M. (2014). Okul yöneticilerinin örgütsel bağlılıkları ile örgütsel sinizmleri arasındaki ilişki. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi. 4 (6), 45-78.
 • Çetin, F ve Fıkırkoca, A. (2010). Rol Ötesi Olumlu Davranışlar Kişisel ve Tutumsal Faktörlerle Öngörülebilir mi? A.Ü. Sbf Dergisi, 65(4): 41-66.
 • Dale, K ve Fox, ML. (2008). Leadership style and organizational commitment: Mediating effect of role stress. Journal of Managerial issues, 109-130.
 • Demircan, T. (2019). Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Doğan, S ve Özdemir, A. (2016). Mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğretmenlerinin değişime karşı dirençleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki: Bakırköy ilçesi örneği. Turkish Studies (Elektronik), 11(3), 929-952.
 • Doğan, T. ve Sapmaz, F. (2012). Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25(4), 297-304.
 • Frey, B. ve Stutzer, A. (2001). Happiness and economics: How the economy and institutions affect human well-being. New Jersey: Princeton University Press.
 • Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions: The emerging science of positive psychology is coming to understand why it’s good to feel good. American scientist, 91(4), 330-335.
 • Gavin, J. H and Mason, R. O. (2004). The Virtuous Organization: The Value of Happiness in the Workplace. Organizational dynamics, 33(4), 379-392.
 • Günce, S. (2013). İlköğretim okullarında örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
 • Gürbüz, G. (2020). Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları ile örgütsel güven arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hills, P ve Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and individual differences, 33(7), 1073-1082.
 • İncekara, S. (2020). Özel okul öğretmenlerinin örgütsel mutluluk ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki (Master's thesis, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi).
 • Olgungül, F. K. (2017). Örgütsel bağlılık ve çalışma süresi ilişkisi üzerine bir araştırma: devlet ve özel ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdasli, K., Kanten, S ve Kanten, P. (2009). Yöneticilerin kariyer ilerleme arzusu ile örgütsel bağlılıklarının, akıl hocalığı eğilimlerine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 14(3).
 • Özgen, K. M. (2005). Farabi’nin Mutluluk Anlayışı, Yayımlanmış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kalkandelen, C. (2019). Örgütsel bağlılık ile algılanan kuurmsal destek ilişkisinin lüks konsepte hizmet veren bir otelde incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Kanter, R. M. (1968). Commitment and social organization: A study of commitment mechanisms in utopian communities. American sociological review, 499-517.
 • Karamustafaoğlu, N. (2022). Öğretmen algılarına göre okul imajı ile örgütsel mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doctoral dissertation, Kastamonu Üniversitesi).
 • Keyes, C. L., Shmotkin, D and Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. Journal of personality and social psychology, 82(6), 1007.
 • Koç, H. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Sadakat İlişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 200-211.
 • Koçak, O. (2019). Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki.
 • Korkmaz, C. (2017). Örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
 • Korkut, A. (2019). Öğretmenlerin örgütsel mutluluk, örgütsel sinizm ve örgütsel adalet algılarının analizi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Kuvvet, A. B. (2019). Okul müdürlerinin öğretim liderlikleri ile sınıf öğretmenlerinin örgütsel mutlulukları arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J and Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of applied psychology, 78(4), 538.
 • Mowday, RT., Steers, RM and Porter, LW. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of vocational behavior, 14(2), 224-247.
 • Pallant, J. (2020). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using IBM SPSS. Routledge.
 • Pryce-Jones, J. (2010). Happiness at work: Maximizing your psychological capital for success. United Kingdom: Wiley-Blackwell Publication.
 • Rabindarang, S., Bing, K. W and Yin, K. Y. (2014). The impact of demographic factors on organizational commitment in. Malaysian Journal of Research, 2(1), 56-61.
 • Saldaña, J. (2019). Nitel araştırmacılar için kodlama el kitabı. (3. Baskı). (Çev. Ed. A. T. Akcan ve S. N. Şad). Ankara: Pegem.
 • Taşdan, M ve Tiryaki, E. (2008). Özel ve devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(147), 54-70.
 • Toprakçı, E. (1995) Okul örgütünün amaçlar açısından kendine özgü yönleri, Eğitim Yönetimi Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, ss: 113-120 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108751
 • Toprakçı, E. (1996). Okul örgütünün teknoloji açısından kendine özgü yönleri, Eğitim Yönetimi Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 1, 139-149. Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/teknoloji-acisindan.pdf
 • Toprakçı, E. (2001-a) İşbölümü açısından okulu diğer örgütlerden ayıran özellikler, Eğitim ve Bilim Dergisi, 23(122), 3-10. Erişim: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5262
 • Toprakçı, E. (2001-b). Güç merkezleri açısından okulun örgütsel farklılıkları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 26(26), 277-287. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108501
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi Ankara: Pegem Yayıncılık (3.Baskı)
 • Uyaroğlu, E. S. (2019). Örgütsel bağlılığın örgütsel mutluluğa etkisi: Eğitim sektörü örneği (Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. (2011). Kötümserlik ve mutsuzluk izlekleri çerçevesinde guy de maupassant'ın romancılığı: Bir hayat örneği ve flaubert etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 35(2).
 • Yıldız, K. (2013). Örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişki. Electronic Turkish Studies, 8(6).
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4. Baskı). London: Sage Publications.

Öğretmenlerin Örgütsel Mutlulukları ile Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi / Examining Teachers' Organizational Happiness and Organizational Commitment

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 289 - 309, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1247022

Abstract

Bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel mutluluk ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki düzeyinin ve öğretmenlerin örgütsel mutluluk ve örgüt bağlılık algılarının bağımsız değişkenlere göre farklılaşma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma Çalışma 1 (nicel) ve Çalışma 2 (nitel) olarak iki aşamada yürütülmüş olup, bu kapsamda karma desen tercih edilmiştir. Araştırmanın verileri Mardin Artuklu ilçesindeki eğitim paydaşlarından toplanmıştır. Çalışma 1 kapsamında öncelikle nicel araştırma yöntemleri ile öğretmenlerin örgütsel mutluluk ve örgütsel bağlılık algı düzeyleri incelenmiştir. Çalışma 2 kapsamında yapılan nitel araştırma ile örgütsel mutluluk ve örgütsel bağlılık algı düzeyine ilişkin durumlar derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve öğretmenler ile okul yöneticilerinden oluşan 30 katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında yapılan nicel çalışma sonucunda öğretmenlerin örgütsel mutluluk ve örgütsel bağlılık algılarının cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; buna karşın görev yeri ile öğretmenlikteki kıdem değişkenine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan nitel araştırmada ise öğretmenlerin mesleğe ilişkin mutlu olmalarını sağlayan durumların okulda aile ortamının tesis edilmesi, öğretmenlik mesleğinin severek yapılması, okulun fiziki imkânlarının yeterli düzeye getirilmesi, sınıf mevcutlarını makul düzeye çekilmesi ve okuldaki paydaşlarla pozitif iletişim kurulması şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin bağlılık algı düzeylerine ilişkin olarak okulun maddi imkânlarının yetersiz olması, velilerin ilgisizliği, sınıf mevcutlarının çok kalabalık olması, okulun fiziki, sosyal ve kültürel şartlarının yetersiz olması, çocuklarda davranış bozukluklarının olması ve okulun yeterince temiz olmaması gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmanın iki safhasında ulaşılan sonuçların sentezlenmesiyle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Aliustaoğlu, S. (2019). Özel ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aksakal, H, İ., (2020). İlköğretim okullarında örgütsel sinisizm ve örgütsel maneviyatın örgütsel bağlılık üzerindeki rolü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize
 • Akduman, G ve Yüksekbilgili, Z. (2015). İnsan kaynaklarında yeni bir vizyon: Mutluluk yönetimi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Allen, N. J and Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1-18.
 • Arslan, Y. (2018). Öğretmenlerin farklılıkların yönetimi yaklaşımlarına ilişkin algıları ile örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Aslan, M ve Ağıroğlu Bakır, A. (2014). Öğretmenlerin okullarındaki örgütsel bağlılığa ilişkin görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 189-206.
 • Aytaç, M. S. (2021). Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişkisinin incelenmesi: Şanlıurfa örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
 • Ayyıldız, Ş ve Kahveci, G. (2022). İlköğretim okulu öğretmenlerinin algılarıan göre örgütsel dışlanma ile örgütsel mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, 9(29), 15-31.
 • Bakan, İ. (2011). Örgütsel stratejilerin temeli örgütsel bağlılık kavram, kuram, sebep ve sonuçlar. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Balay, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı (Ankara ili örneği) (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Becker, H. S. (2017). Notes on the Concept of Commitment. In Sociological Work (pp. 261-274). Routledge.
 • Bulut, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algılarının incelenmesi: bir norm çalışması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Bursalıoğlu, Z. (2011). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (16. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bülbül, Ş ve Giray, S. (2011). Sosyodemografik Özellikler ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki Yapısının Analizi. Ege Academic Review, 11.
 • Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el litabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2018). Karma yöntem araştırmaları, tasarımı ve yürütülmesi. (Çev. Ed. Y. Dede ve S. B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çelikten, M. ve Çanak, M. (2014). Okul yöneticilerinin örgütsel bağlılıkları ile örgütsel sinizmleri arasındaki ilişki. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi. 4 (6), 45-78.
 • Çetin, F ve Fıkırkoca, A. (2010). Rol Ötesi Olumlu Davranışlar Kişisel ve Tutumsal Faktörlerle Öngörülebilir mi? A.Ü. Sbf Dergisi, 65(4): 41-66.
 • Dale, K ve Fox, ML. (2008). Leadership style and organizational commitment: Mediating effect of role stress. Journal of Managerial issues, 109-130.
 • Demircan, T. (2019). Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Doğan, S ve Özdemir, A. (2016). Mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğretmenlerinin değişime karşı dirençleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki: Bakırköy ilçesi örneği. Turkish Studies (Elektronik), 11(3), 929-952.
 • Doğan, T. ve Sapmaz, F. (2012). Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25(4), 297-304.
 • Frey, B. ve Stutzer, A. (2001). Happiness and economics: How the economy and institutions affect human well-being. New Jersey: Princeton University Press.
 • Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions: The emerging science of positive psychology is coming to understand why it’s good to feel good. American scientist, 91(4), 330-335.
 • Gavin, J. H and Mason, R. O. (2004). The Virtuous Organization: The Value of Happiness in the Workplace. Organizational dynamics, 33(4), 379-392.
 • Günce, S. (2013). İlköğretim okullarında örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
 • Gürbüz, G. (2020). Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları ile örgütsel güven arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hills, P ve Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and individual differences, 33(7), 1073-1082.
 • İncekara, S. (2020). Özel okul öğretmenlerinin örgütsel mutluluk ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki (Master's thesis, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi).
 • Olgungül, F. K. (2017). Örgütsel bağlılık ve çalışma süresi ilişkisi üzerine bir araştırma: devlet ve özel ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdasli, K., Kanten, S ve Kanten, P. (2009). Yöneticilerin kariyer ilerleme arzusu ile örgütsel bağlılıklarının, akıl hocalığı eğilimlerine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 14(3).
 • Özgen, K. M. (2005). Farabi’nin Mutluluk Anlayışı, Yayımlanmış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kalkandelen, C. (2019). Örgütsel bağlılık ile algılanan kuurmsal destek ilişkisinin lüks konsepte hizmet veren bir otelde incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Kanter, R. M. (1968). Commitment and social organization: A study of commitment mechanisms in utopian communities. American sociological review, 499-517.
 • Karamustafaoğlu, N. (2022). Öğretmen algılarına göre okul imajı ile örgütsel mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doctoral dissertation, Kastamonu Üniversitesi).
 • Keyes, C. L., Shmotkin, D and Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. Journal of personality and social psychology, 82(6), 1007.
 • Koç, H. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Sadakat İlişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 200-211.
 • Koçak, O. (2019). Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki.
 • Korkmaz, C. (2017). Örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
 • Korkut, A. (2019). Öğretmenlerin örgütsel mutluluk, örgütsel sinizm ve örgütsel adalet algılarının analizi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Kuvvet, A. B. (2019). Okul müdürlerinin öğretim liderlikleri ile sınıf öğretmenlerinin örgütsel mutlulukları arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J and Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of applied psychology, 78(4), 538.
 • Mowday, RT., Steers, RM and Porter, LW. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of vocational behavior, 14(2), 224-247.
 • Pallant, J. (2020). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using IBM SPSS. Routledge.
 • Pryce-Jones, J. (2010). Happiness at work: Maximizing your psychological capital for success. United Kingdom: Wiley-Blackwell Publication.
 • Rabindarang, S., Bing, K. W and Yin, K. Y. (2014). The impact of demographic factors on organizational commitment in. Malaysian Journal of Research, 2(1), 56-61.
 • Saldaña, J. (2019). Nitel araştırmacılar için kodlama el kitabı. (3. Baskı). (Çev. Ed. A. T. Akcan ve S. N. Şad). Ankara: Pegem.
 • Taşdan, M ve Tiryaki, E. (2008). Özel ve devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(147), 54-70.
 • Toprakçı, E. (1995) Okul örgütünün amaçlar açısından kendine özgü yönleri, Eğitim Yönetimi Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, ss: 113-120 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108751
 • Toprakçı, E. (1996). Okul örgütünün teknoloji açısından kendine özgü yönleri, Eğitim Yönetimi Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 1, 139-149. Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/teknoloji-acisindan.pdf
 • Toprakçı, E. (2001-a) İşbölümü açısından okulu diğer örgütlerden ayıran özellikler, Eğitim ve Bilim Dergisi, 23(122), 3-10. Erişim: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5262
 • Toprakçı, E. (2001-b). Güç merkezleri açısından okulun örgütsel farklılıkları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 26(26), 277-287. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108501
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi Ankara: Pegem Yayıncılık (3.Baskı)
 • Uyaroğlu, E. S. (2019). Örgütsel bağlılığın örgütsel mutluluğa etkisi: Eğitim sektörü örneği (Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. (2011). Kötümserlik ve mutsuzluk izlekleri çerçevesinde guy de maupassant'ın romancılığı: Bir hayat örneği ve flaubert etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 35(2).
 • Yıldız, K. (2013). Örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişki. Electronic Turkish Studies, 8(6).
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4. Baskı). London: Sage Publications.
There are 60 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Halil Karadaş 0000-0003-0855-3702

Mehmet Ali Akın 0000-0002-9387-0149

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Karadaş, H., & Akın, M. A. (2023). Öğretmenlerin Örgütsel Mutlulukları ile Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi / Examining Teachers’ Organizational Happiness and Organizational Commitment. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(2), 289-309. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1247022

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye