Research Article
BibTex RIS Cite

Examining Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels During the Covid-19 Pandemic / Covid-19 Salgını Sürecinde Öğretmenlerin İş Tatmini ile Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 381 - 399, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1246566

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı Covid-19 salgını sürecini yaşamış, hibrit sistemde eğitim öğretim vermiş öğretmenlerin iş tatmini ve tükenmişlik algı düzeylerinin ölçülmesi, aralarındaki olası ilişkinin incelenmesi ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkların belirlenmesidir. Araştırmada öğretmenlerin iş tatmini ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma verileri 302 öğretmenin ölçeklere verdikleri cevaplar ile belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile demografik değişkenlerle ilgili bilgiler toplanmış, öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerine ilişkin algılarını ve iş tatmini düzeylerine ilişkin algılarını ölçmek için “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ile “Minnesota İş Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde Google form analizinde Microsoft Excel ve SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, öğretmenlerin iş tatmini ile tükenmişlik düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yine duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma alt boyutlarında orta düzeyde, kişisel başarı alt boyutunda ise yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadıkları görülürken genel tükenmişlik ortalamasında ise orta düzeyde tükenmişlik yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin iş tatmini test sonuçlarına göre, içsel tatmin alt boyutu ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları arasında negatif yönlü, içsel tatmin ile kişisel başarı hissi alt düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yine öğretmenlerin dışsal tatmin alt boyutu ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları arasında negatif yönlü anlamlı ilişki bulunurken dışsal tatmin ile kişisel başarı hissi alt düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Kadın öğretmenlerin tüm boyut düzeylerinde erkek öğretmenlere göre iş tatmini algılarının bir miktar daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Teknolojik okuryazarlık düzeyini çok iyi olarak kategorize eden öğretmenlerin dışsal tatmin puanları diğer değişkenlere göre düşük çıkmıştır. Duyarsızlaşma alt boyutunda, lisans mezunu öğretmenin daha az duyarsızlaşma algısına sahip olduğu görülmüştür.

References

 • Akkoç, S. B. (2021). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerine etkisi: Hakkâri il’i merkez ilçesi devlet okullarında çalışan öğretmenler üzerinde bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 • Aksu, N. (2012). İş tatmininin bazı demografik değişkenle açısından incelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 14 (1), 59-79.
 • Alanoğlu, M. (2019). Algılanan okul müdürü yönetim tarzları ile öğretmenlerin karara katılma, örgütsel adalet, iş doyumu ve tükenmişlik algıları arasındaki ilişkinin analizi. (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Arucan, D. (2008). Özel eğitim kurumlarında ve kız meslek liselerinde görev yapan çocuk gelişimi ve eğitimcilerinin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Aşkın, R. Bozkurt, Y., ve Zeybek, Z. (2020). Covid-19 pandemisi: Psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
 • Avcı, Ü. ve Seferoğlu, S. (2011). Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 13-26.
 • Babaoğlan, E. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinde tükenmişlik (Düzce İli Örneği) (Yayınlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, Türkiye.
 • Bakırcı, H., Ertuş Tunç, Ü. ve Cengiz, E. (2023). Uzaktan eğitim aracılığıyla işlenen fen bilimleri dersine yönelik beşinci sınıf öğrencilerinin görüşleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(1), 171-186. DOI: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1212400
 • Başaran, İ.E. (1991). Örgütsel davranış. Gül Yayınevi.
 • Baycan, F.A. (1985). Farklı gruplarda çalışan kişilerde iş doyumunun bazı yönlerinin analizi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Bayram, V. (2016). Eğitim çalışanlarının tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Bıçak, M. (2021). Sınıf öğretmenlerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun, Türkiye.
 • Bingöl, D. (1990). Personel yönetimi ve beşeri ilişkiler. Atatürk Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Çakır, E. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinde iş tatmini algısının incelenmesi: Isparta ili örneği (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Türkiye.
 • Cemaloğlu, N. (2020). Bilimsel araştırma teknikleri ve etik. 2. Basım, Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çağlar, Ç. & Demirtaş, H. (2011). Dershane öğretmenlerinde tükenmişlik ve iş doyumu, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (2) , 30-49. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8014/105264
 • Çağlıyan, Y. (2007). Tükenmişlik sendromu ve iş doyumuna etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye.
 • Çalışkan, S. (2019). Öğretmenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Türkiye.
 • Çelebi, B. (2014). Çalışanlarda tükenmişlik ve iş doyumu. (Alanya Devlet Hastanesi hemşireleri örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Çolakoğlu, İ. (2014). Ortaokullarda görev yapan müzik öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi, eğitim yönetimi ve denetimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Deniz, S. & Bağçeci, B. (2022). Investigation of teachers’ attitudes towards distance education in terms of various variables / Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (6) , 45-64. DOI: 10.19160/e-ijer.1168784
 • Demirdağ, A. (2016). The relationship between faculty members’ school culture and burnout levels based on the perceptions of teacher candidates/Öğretmen adaylarının algılarına göre akademisyenlerin okul kültürü ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7 (3), Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/27014/283908
 • Erdoğan, İ. (1996). İşletme yönetiminde örgütsel davranış. Avcıoğlu Basım Yayım.
 • Eren, E. (2004). Örgütlerde Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Yayınları.
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve maslach tükenmişlik envanteri’ nin uyarlanması. Ankara Hacettepe Üniversitesi VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını, 143-154.
 • Erigüç, G. (2000). Sağlık personelinin kişisel özelliklerine göre iş doyumu üzerine bir inceleme. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(3), 7-40.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Seçkin Yayıncılık.
 • Evkaya, C. (2019). Lise öğretmenlerinde iş etiği ve iş tatmini algısının karşılaştırmalı analizi: İstanbul ili pendik ilçesi. (Doktora tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Girgin, G. (1995). İlkokul öğretmenlerinde meslekten tükenmişliğin gelişimini etkileyen değişkenlerin analizi ve bir model önerisi (İzmir ili kırsal ev kentsel yöre karşılaştırması) (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Gökçe, S., Önal, N. ve Çalışkan, E. (2021). Uzaktan eğitim sürecini değerlendirmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. Başkent Unıversıty Journal Of Educatıon Dergisi, 8 (2), 441-451.
 • Gökkaya, E. (2014). Rotasyona uğrayan okul yöneticilerinde iş doyumu ve tükenmişlik. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye.
 • Gül, V. (2019). Özel eğitim kurumlarında iş tatmini ve tükenmişlik ilişkisi: Matematik öğretmenleri ile ilgili bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Günay, A. (2016). Kabin ekiplerinde iş doyumu ve tükenmişlik sendromu (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
 • Güven, Ç. (2021). Öğretmenlerin örgütsel tükenmişlikleri ile örgütsel sessizlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hock, R. R. (1988). Professional burnoutamongpublicschoolteachers. PublicPersonnel Management, 17(2), 167-189.
 • Hong, S., Malik, M. L. ve Lee, M. K. (2003). Testingconfigural, metric, scalar, and latent mean invariance acrossgenders in sociotropyandautonomy using a non-Western sample. Educational and Psychological Measurement, 63(4), 636-654.
 • Izgar, H. (2000). Okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri nedenleri ve bazı etken faktörlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • Izgar, H. (2003). Okul yöneticilerinde tükenmişlik. 2. Basım, Nobel Yayın Dağıtım.
 • İnce, B. N. (2014). Birleştirilmiş ve bağımsız sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisan tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Kaleli-Yılmaz, G. & Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computerand Mathematics Education, 6(2), 299-322.
 • Kapçak, R. ve Sakız, H. (2022). Olağanüstü koşullarda öğretmenlerde tükenmişlik: Covid-19 sürecine ilişkin bir inceleme. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 39-1, no. 2. https://doi.org/10.52597/buje.1125141
 • Kavla, İ. (1998). Hemşirelerde iş ile tükenmişlik ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). Covıd-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55–73. Erişim bağlantısı: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/20
 • Keskin, M. & Özer-Kaya, D. (2020). Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kök, S.B. (2006). İş tatmini ve örgütsel bağlılığın incelenmesine yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 20 (1), 291-310.
 • Lee, K. (2017). Rethinking the accessibility of online highereducation: A historicalreview. The Internet and Higher Education, 33, 15-23. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.01.001
 • Maslach, C. ve Jackson, S. (1981). Themeasurement of experiencedburnout. Journal of Organizational Behavior, 2 (2), 99-11 3.
 • Maslach, C.; Leiter, M. P.; Jackson, S. E. (2012). Making a significant difference with burnout interventions: Researcher and practitioner collaboration, Journal of Organizational Behavior, J. Organiz. Behav, 33, 296–300.
 • Meriç, E. (2022). Öğretmenlerde sabır ve tükenmişlik ilişkisi. (Yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir, Türkiye.
 • Örmen, U. (1993). Tükenmişlik duygusu ve yöneticiler üzerine bir uygulama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Özdemir, İ. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki tükenmişliğini etkileyen değişkenlerin yapay sinir ağı ile öngörüsü (Zonguldak ili örneği) (Yayımlanmamış doktora tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.
 • Özkan, E.D. (2011). Kişilik bakış açısından örgüt yapısı ve iş tatmini. Beta Basım Yayım.
 • Özkul, R. (2021). Okul yöneticilerinin işkoliklik ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi: Bir uzaktan eğitim dönemi çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(4), 68-88. https://doi.org/10.19160/e-ijer.909513
 • Polat, A. (2014). Egzersiz yapan ve yapmayan emniyet mensuplarının yaşam doyumu iş tatmini ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Sakarya ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Polatçı, S. (2007). Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik personeli üzerinde bir analiz) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye.
 • Poyrazoğlu, N. (1992). Hastane çalışanlarında iş doyumu verimlilik ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Sezgin, F., Yıldızhan, Y., (2013), “Örgütsel adalet ile iş doyumu arasındaki ilişki: Eğitim teknolojileri genel müdürlüğü örneği”, Millî Eğitim Dergisi, 200/Güz, s.220-235
 • Schaufeli, W.B., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice: A critical analysis. Philadelphia: Taylor & Francis.
 • Şencan, D. (2019). Sınıf öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli, Türkiye.
 • Tarhan, Z. (2016). Yaşlılarla çalışan sağlık personelinin iş tatmini ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Tekin Bozkurt, A. (2023). School administrators’ views on problem situations and solution recommendations in distance education during Covid-19 pandemi, E-International Journal of Educational Research, 14(1), 154-170. DOI: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1184349
 • Telman, N., Ünsal, P. (2004). Çalışan memnuniyeti. 1. Baskı. Epsilon Yayıncılık.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi
 • Toprakçı, M. S., Hepsöğütlü, Z. B., ve Toprakçı, E. (2021). Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerin uzaktan öğretimde sorun kaynağı algıları (İzmir Atatürk Lisesi Örneği). E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(2), 41-61. https://orcid.org/0000-0001-9552-9094
 • Toprakçı, E. ve Hepsöğütlü, Z. B. (2022). Anadolu Lisesi öğretmenlerinin uzaktan öğretime ilişkin sorun kaynağı algıları. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 6(2), 1-14. https://doi.org/10.26023458
 • Uğurluoğlu, Ö., Şantaş, F., & Demir, B. (2013). Lider-üye etkileşimi ve tükenmişlik ilişkisi: hastanelerde bir uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 4 (8), 374-400.
 • WHO, (Mayıs, 2019). Dünya Sağlık Örgütü, Web: https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/en/ Erişim: 19.01.2021
 • Yavuz, B., & Toprakçı, E. (2021). The opinions shared in internet forums about schools’ distance education due to covid-19 pandemic/Covid-19 pandemisi sebebiyle okulların uzaktan öğretim yapması ile ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 9, 120-139.
 • Yıldırım, F. (2007). İş doyumu ve örgütsel adalet. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(1), 253-278.
 • Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., Doğanay, G. ve Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Palet Yayınları.
 • Yurtsever, N. (2015). İzmir’de çalışan evde bakım hemşirelerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye.

Covid-19 Salgını Sürecinde Öğretmenlerin İş Tatmini ile Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi / Examining Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels During the Covid-19 Pandemic

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 381 - 399, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1246566

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı covid-19 salgını sürecini yaşamış, hibrit sistemde eğitim öğretim vermiş öğretmenlerin iş tatmini ve tükenmişlik algı düzeylerinin ölçülmesi, aralarındaki olası ilişkinin incelenmesi ve demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıkların belirlenmesidir. Araştırmada öğretmenlerin iş tatmini ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 302 öğretmen katılmıştır. Araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ile demografik değişkenler ile ilgili bilgiler toplanmış, öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerine ilişkin algılarını ve iş tatmini düzeylerine ilişkin algılarını ölçmek için “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ile “Minnesota İş Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde Google form, analizinde Microsoft Excel ve SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, öğretmenlerin iş tatmini ile tükenmişlik düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma alt boyutlarında orta düzeyde, kişisel başarı alt boyutunda ise yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadıkları, genel tükenmişlik ortalamasında ise orta düzeyde tükenmişlik yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin iş tatmini test sonuçlarına göre, içsel tatmin alt boyutu ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları arasında negatif yönlü, içsel tatmin ile kişisel başarı hissi alt düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yine öğretmenlerin dışsal tatmin alt boyutu ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları arasında negatif yönlü anlamlı ilişki bulunurken dışsal tatmin ile kişisel başarı hissi alt düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Kadın öğretmenlerin tüm boyut düzeylerinde erkek öğretmenlere göre iş tatmini algılarının bir miktar daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Teknolojik okur yazarlık düzeyini çok iyi olarak kategorize eden öğretmenlerin dışsal tatmin puanları diğer değişkenlere göre düşük çıkmıştır. Duyarsızlaşma alt boyutunda lisans mezunu öğretmenin daha az duyarsızlaşma algısına sahip olduğu görülmüştür. Araştırmada Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan (Karar Tarihi: 04.11.2021; Toplantı: 14; Karar: 373) etik kurul onayı alınmıştır.

References

 • Akkoç, S. B. (2021). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerine etkisi: Hakkâri il’i merkez ilçesi devlet okullarında çalışan öğretmenler üzerinde bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 • Aksu, N. (2012). İş tatmininin bazı demografik değişkenle açısından incelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 14 (1), 59-79.
 • Alanoğlu, M. (2019). Algılanan okul müdürü yönetim tarzları ile öğretmenlerin karara katılma, örgütsel adalet, iş doyumu ve tükenmişlik algıları arasındaki ilişkinin analizi. (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Arucan, D. (2008). Özel eğitim kurumlarında ve kız meslek liselerinde görev yapan çocuk gelişimi ve eğitimcilerinin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Aşkın, R. Bozkurt, Y., ve Zeybek, Z. (2020). Covid-19 pandemisi: Psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.
 • Avcı, Ü. ve Seferoğlu, S. (2011). Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 13-26.
 • Babaoğlan, E. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinde tükenmişlik (Düzce İli Örneği) (Yayınlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, Türkiye.
 • Bakırcı, H., Ertuş Tunç, Ü. ve Cengiz, E. (2023). Uzaktan eğitim aracılığıyla işlenen fen bilimleri dersine yönelik beşinci sınıf öğrencilerinin görüşleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(1), 171-186. DOI: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1212400
 • Başaran, İ.E. (1991). Örgütsel davranış. Gül Yayınevi.
 • Baycan, F.A. (1985). Farklı gruplarda çalışan kişilerde iş doyumunun bazı yönlerinin analizi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Bayram, V. (2016). Eğitim çalışanlarının tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Bıçak, M. (2021). Sınıf öğretmenlerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun, Türkiye.
 • Bingöl, D. (1990). Personel yönetimi ve beşeri ilişkiler. Atatürk Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Çakır, E. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinde iş tatmini algısının incelenmesi: Isparta ili örneği (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Türkiye.
 • Cemaloğlu, N. (2020). Bilimsel araştırma teknikleri ve etik. 2. Basım, Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çağlar, Ç. & Demirtaş, H. (2011). Dershane öğretmenlerinde tükenmişlik ve iş doyumu, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (2) , 30-49. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8014/105264
 • Çağlıyan, Y. (2007). Tükenmişlik sendromu ve iş doyumuna etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye.
 • Çalışkan, S. (2019). Öğretmenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Türkiye.
 • Çelebi, B. (2014). Çalışanlarda tükenmişlik ve iş doyumu. (Alanya Devlet Hastanesi hemşireleri örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Çolakoğlu, İ. (2014). Ortaokullarda görev yapan müzik öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi, eğitim yönetimi ve denetimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Deniz, S. & Bağçeci, B. (2022). Investigation of teachers’ attitudes towards distance education in terms of various variables / Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (6) , 45-64. DOI: 10.19160/e-ijer.1168784
 • Demirdağ, A. (2016). The relationship between faculty members’ school culture and burnout levels based on the perceptions of teacher candidates/Öğretmen adaylarının algılarına göre akademisyenlerin okul kültürü ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7 (3), Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/27014/283908
 • Erdoğan, İ. (1996). İşletme yönetiminde örgütsel davranış. Avcıoğlu Basım Yayım.
 • Eren, E. (2004). Örgütlerde Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Yayınları.
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve maslach tükenmişlik envanteri’ nin uyarlanması. Ankara Hacettepe Üniversitesi VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını, 143-154.
 • Erigüç, G. (2000). Sağlık personelinin kişisel özelliklerine göre iş doyumu üzerine bir inceleme. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(3), 7-40.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Seçkin Yayıncılık.
 • Evkaya, C. (2019). Lise öğretmenlerinde iş etiği ve iş tatmini algısının karşılaştırmalı analizi: İstanbul ili pendik ilçesi. (Doktora tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Girgin, G. (1995). İlkokul öğretmenlerinde meslekten tükenmişliğin gelişimini etkileyen değişkenlerin analizi ve bir model önerisi (İzmir ili kırsal ev kentsel yöre karşılaştırması) (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Gökçe, S., Önal, N. ve Çalışkan, E. (2021). Uzaktan eğitim sürecini değerlendirmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. Başkent Unıversıty Journal Of Educatıon Dergisi, 8 (2), 441-451.
 • Gökkaya, E. (2014). Rotasyona uğrayan okul yöneticilerinde iş doyumu ve tükenmişlik. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye.
 • Gül, V. (2019). Özel eğitim kurumlarında iş tatmini ve tükenmişlik ilişkisi: Matematik öğretmenleri ile ilgili bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Günay, A. (2016). Kabin ekiplerinde iş doyumu ve tükenmişlik sendromu (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
 • Güven, Ç. (2021). Öğretmenlerin örgütsel tükenmişlikleri ile örgütsel sessizlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hock, R. R. (1988). Professional burnoutamongpublicschoolteachers. PublicPersonnel Management, 17(2), 167-189.
 • Hong, S., Malik, M. L. ve Lee, M. K. (2003). Testingconfigural, metric, scalar, and latent mean invariance acrossgenders in sociotropyandautonomy using a non-Western sample. Educational and Psychological Measurement, 63(4), 636-654.
 • Izgar, H. (2000). Okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri nedenleri ve bazı etken faktörlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • Izgar, H. (2003). Okul yöneticilerinde tükenmişlik. 2. Basım, Nobel Yayın Dağıtım.
 • İnce, B. N. (2014). Birleştirilmiş ve bağımsız sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisan tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Kaleli-Yılmaz, G. & Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computerand Mathematics Education, 6(2), 299-322.
 • Kapçak, R. ve Sakız, H. (2022). Olağanüstü koşullarda öğretmenlerde tükenmişlik: Covid-19 sürecine ilişkin bir inceleme. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 39-1, no. 2. https://doi.org/10.52597/buje.1125141
 • Kavla, İ. (1998). Hemşirelerde iş ile tükenmişlik ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). Covıd-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55–73. Erişim bağlantısı: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/20
 • Keskin, M. & Özer-Kaya, D. (2020). Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kök, S.B. (2006). İş tatmini ve örgütsel bağlılığın incelenmesine yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 20 (1), 291-310.
 • Lee, K. (2017). Rethinking the accessibility of online highereducation: A historicalreview. The Internet and Higher Education, 33, 15-23. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.01.001
 • Maslach, C. ve Jackson, S. (1981). Themeasurement of experiencedburnout. Journal of Organizational Behavior, 2 (2), 99-11 3.
 • Maslach, C.; Leiter, M. P.; Jackson, S. E. (2012). Making a significant difference with burnout interventions: Researcher and practitioner collaboration, Journal of Organizational Behavior, J. Organiz. Behav, 33, 296–300.
 • Meriç, E. (2022). Öğretmenlerde sabır ve tükenmişlik ilişkisi. (Yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir, Türkiye.
 • Örmen, U. (1993). Tükenmişlik duygusu ve yöneticiler üzerine bir uygulama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Özdemir, İ. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin mesleki tükenmişliğini etkileyen değişkenlerin yapay sinir ağı ile öngörüsü (Zonguldak ili örneği) (Yayımlanmamış doktora tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.
 • Özkan, E.D. (2011). Kişilik bakış açısından örgüt yapısı ve iş tatmini. Beta Basım Yayım.
 • Özkul, R. (2021). Okul yöneticilerinin işkoliklik ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi: Bir uzaktan eğitim dönemi çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(4), 68-88. https://doi.org/10.19160/e-ijer.909513
 • Polat, A. (2014). Egzersiz yapan ve yapmayan emniyet mensuplarının yaşam doyumu iş tatmini ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Sakarya ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Polatçı, S. (2007). Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik personeli üzerinde bir analiz) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye.
 • Poyrazoğlu, N. (1992). Hastane çalışanlarında iş doyumu verimlilik ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Sezgin, F., Yıldızhan, Y., (2013), “Örgütsel adalet ile iş doyumu arasındaki ilişki: Eğitim teknolojileri genel müdürlüğü örneği”, Millî Eğitim Dergisi, 200/Güz, s.220-235
 • Schaufeli, W.B., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice: A critical analysis. Philadelphia: Taylor & Francis.
 • Şencan, D. (2019). Sınıf öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli, Türkiye.
 • Tarhan, Z. (2016). Yaşlılarla çalışan sağlık personelinin iş tatmini ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Tekin Bozkurt, A. (2023). School administrators’ views on problem situations and solution recommendations in distance education during Covid-19 pandemi, E-International Journal of Educational Research, 14(1), 154-170. DOI: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1184349
 • Telman, N., Ünsal, P. (2004). Çalışan memnuniyeti. 1. Baskı. Epsilon Yayıncılık.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi
 • Toprakçı, M. S., Hepsöğütlü, Z. B., ve Toprakçı, E. (2021). Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerin uzaktan öğretimde sorun kaynağı algıları (İzmir Atatürk Lisesi Örneği). E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(2), 41-61. https://orcid.org/0000-0001-9552-9094
 • Toprakçı, E. ve Hepsöğütlü, Z. B. (2022). Anadolu Lisesi öğretmenlerinin uzaktan öğretime ilişkin sorun kaynağı algıları. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 6(2), 1-14. https://doi.org/10.26023458
 • Uğurluoğlu, Ö., Şantaş, F., & Demir, B. (2013). Lider-üye etkileşimi ve tükenmişlik ilişkisi: hastanelerde bir uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 4 (8), 374-400.
 • WHO, (Mayıs, 2019). Dünya Sağlık Örgütü, Web: https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/en/ Erişim: 19.01.2021
 • Yavuz, B., & Toprakçı, E. (2021). The opinions shared in internet forums about schools’ distance education due to covid-19 pandemic/Covid-19 pandemisi sebebiyle okulların uzaktan öğretim yapması ile ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 9, 120-139.
 • Yıldırım, F. (2007). İş doyumu ve örgütsel adalet. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(1), 253-278.
 • Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., Doğanay, G. ve Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Palet Yayınları.
 • Yurtsever, N. (2015). İzmir’de çalışan evde bakım hemşirelerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Turkan AKSU 0000-0003-1073-2339

Ferhat AY 0000-0002-7607-0457

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA AKSU, T., & AY, F. (2023). Covid-19 Salgını Sürecinde Öğretmenlerin İş Tatmini ile Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi / Examining Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels During the Covid-19 Pandemic. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(2), 381-399. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1246566

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye