Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Coğrafya Öğretmenlerinin Coğrafi Sorgulama Yöntem ve Becerilerine İlişkin Uygulamalarının İncelenmesi / Investigation of Geography Teachers' Practices on Geographical Inquiry Methods and Skills

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 202 - 219, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1246103

Abstract

Bu araştırma da, öğretmenlerin coğrafi sorgulamayı ve sorgulamaya ilişkin seçilmiş bazı uygulamaları öğrenme ortamında kullanma sıklığı ile bu sıklığı etkileyen değişkenlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Nicel yöntemlerden biri olan tarama metoduyla yapılan çalışmada araştırmacı tarafından hazırlanan otuz beş soruluk anket formu kullanılmıştır. Ankette öğretmenlerin demografik özellikleri ile coğrafi sorgulama hakkındaki bilgi ve düşüncelerini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Ayrıca Roberts’ın (2003) modelinden faydalanılarak on dokuz maddelik coğrafi sorgulamaya ilişkin uygulama basamakları belirlenmiştir. Araştırmada, 209 öğretmenden elde edilen veriler betimsel istatistik, bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılarak yorumlanmıştır. Sonuçlara göre; öğretmenlerin yalnızca % 47’si coğrafi sorgulama yaklaşımını sınıf ortamında sıklıkla kullanmaktadır. Öğretmenlerin, cinsiyeti, meslekteki ve görev yaptığı okuldaki çalışma süresi coğrafi sorgulama becerisini sınıf ortamında kullanma sıklığını etkilememiştir. Coğrafi sorgulamayı, özel okulda görev yapan, proje çalışmasına katılan ve lisansüstü eğitime sahip öğretmenler daha çok kullanmaktadır. Öğrenme ortamında coğrafi sorgulamaya ait uygulamaları öğrencilerine yaptıran öğretmenlerin oranı % 35,4 ile % 63,2 arasında değişmektedir. Sorgulama, uygulamalarını öğrencilerine yaptırmakta da en zayıf oldukları basamak “veriye ulaşma”dır. Tüm uygulamalar arasında, en düşük ortalama “araç-gereç/alet/cihaz kullanmaya (3,19)”; en fazla yoğunlaştıkları uygulama, “kavram öğretimine (4,00)” yöneliktir. Kavram öğrenimini, “coğrafi sorular sorma, harita, grafik, tablo yorumlama ve analiz etme” uygulamaları takip etmektedir. Sonuçlar, öğrencilerin sorgulamanın sonunda ulaştıkları sonuçları düşüncelerini açıklama şeklinde ortaya koyduklarını, sınıf içi uygulamaların sunuş yoluyla yürütüldüğünü göstermektedir. Öğretmenlerin alan eğitimi bilgilerini artırıcı, özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamaya, alana özgü materyal geliştirme, tasarlama ve kullanmaya, bilgi teknolojilerinden etkin ve verimli yararlanmaya yönelik becerilerini artırıcı faaliyetlere, proje ve hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmaları için teşvik edilmesi önerilir.

References

 • Açıkgöz, D. (2019). Fen alanı öğretmenlerinin araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye.
 • Aksoy, Y. (2019). Sınıf öğretmenlerinin sorgulamaya dayalı fen öğretimi anlayışlarının belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • Alkış Küçükaydın, M. (2017). Araştırma sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı bağlamında sınıf öğretmenlerinin fen konularındaki pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye.
 • Arabacıoğlu, S. (2019). Öğretmenlerin sorgulama temelli fen bilimleri uygulamalarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • Artvinli, E. (2010).Coğrafya derslerini yapılandırmak: aksiyon (eylem) araştırmasına dayalı bir ders tasarımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 21, 184-218.
 • Balcıoğulları, A. (2004). Adana ili merkez ilçelerindeki resmi genel liselerde coğrafya öğretiminin coğrafi düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
 • Balcıoğulları, A. (2011). Coğrafi bilgi sistemleri destekli coğrafi düşünme becerileri öğretiminin öğrencilerin coğrafi düşünme becerilerine, akademik başarılarına ve bunların kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Türkiye.
 • Bernard, P., Macıejowska, I., Odrowąż, E, Dudek K. ve Geoghegan, R. (2012). İntroduction of inquiry based science education into Polish science curriculum - general findings of teacher’attitude. Chem Dıdact Ecol Metrol, 17(1-2), 49-59.
 • Akça, D. (2014). Coğrafya öğretiminde coğrafi sorgulama becerisinin öğrencilerin tutum ve başarıları ile öğrenmenin kalıcılığı üzerine etkisi. (Yüksek lisans tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • Creswll, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. ed. S. B. Demir). Ankara. Eğiten Kitap.
 • Davidson, G. (2009). GTIP think piece – geographical enquiry. Geographical Association. https://www.geography.org.uk/write/mediauploads/research%20library/ga_tp_ s_enquiry.pdf.
 • Demirkaya, H. (2008). Coğrafya öğretiminde eleştirel düşünme stratejileri ve sorgulama yoluyla öğrenmenin kullanımı. TSA Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12, 1, 89-117.
 • Dostál, J. (2015). The definition of the term “Inquiry-based instruction. International Journal of Instruction,8 (2),69-82.
 • Erkuş, A. (2017). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-II: Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ve ölçme kuramları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Engi̇n, G. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının sorgulama yaklaşımını algılama ve öğretim becerilerinin araştırılması: Türkiye-Hollanda karşılaştırma çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Gardner, H. (2006). The Development and education of the mind: The selected works of Howard Gardner. London: Routledge.
 • Howell, J. B. & Maddox, L. E. (2022). Geographic inquiry for citizenship: Identifying barriers to improving teachers’ practice. The Journal of Social Studies Research (Articles in press). https://doi.org/10.1016/j.jssr.2022.04.001.
 • İlhan, A., Gülersoy, A.E., Çelik, M.A. (2017). Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde coğrafya öğretiminde sorgulama temelli öğrenme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 43, 59-78.
 • İnan, H. Z.(2010). Examining Pre-School Education Teacher Candidates’ Content Knowledge and Pedagogical Content Knowledge. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,10 (4),2309-2323.
 • Kapucu, S. (2016). Guided inquiry-based electricity experiments: pre-service elementary science teachers’ difficulties. Journal of Education and Future, 10, 71-93.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi, kavramlar, ilkeler ve teknikler. (35. Basım). Ankara: Nobel.
 • Kidman, G. & Casinader, N. (2017). Inquiry-based teaching and learning across disciplines, comparative theory and practice in schools. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
 • Kidman, G.& Chakraborty, D. (2022). Inquiry-based practices in primary school geography. In: Kidman, G.& Schmeinck, D. (eds) Teaching Primary Geography. Key Challenges in Geography (pp 95-111). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99970-4_7
 • Lambert, D. & Balderstone, D. (2000). Learning to teach geography in the secondary school. London: Routledge/Falmer.
 • Lofthouse, R. (2011). Is this big enough? Using big geographical questions to develop subject pedagogy. Teaching Geography, 36(1), 20-21.
 • MEB, (2005). Coğrafya dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim.
 • MEB,(2018). Coğrafya dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=336 sayfasından erişilmiştir.
 • Passon, J.& Schlesinger, J. (2019). Inquiry-based learning in geography. H. A. Mieg (Ed.). In ınquiry-based learning, undergraduate research the german multidisciplinary experience, (pp.281-290) Switzerland: Springer.
 • Purnell, K. & Harrison, A. (2011). Inquiry in geography and science : can it work? Geographical Education. 24, 34-40. https://search.informit.org/doi/10.3316/aeipt.191137
 • Roberts, M. (2003). Learning through enquiry. Making sense of geography in the key stage 3. UK: Geograpical Association.
 • Roberts, M. (2013). Geography through enquiry. Sheffield: Geograpical Association.
 • Roberts, M. (2017). Planning for enquiry. M. Jones (Ed.). In The handbook of secondary geography, (pp. 48-59), Geographical Association.
 • Seow, T., Chang J. & Irvine K. (2019). Field-based inquiry as a signature pedagogy for geography in Singapore. Journal of Geography, 118(6), 227-237. https://doi. 10.1080/00221341.2018.1561740
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı (Çev. M. Baloğlu). Ankara: Nobel.
 • Tatar, N. (2012). Inquiry-based science laboratories: an analysis of preservice teachers’ beliefs about learning science through inquiry and their performances. Journal of Baltic Science Education, 11 (3), 248-66. https://doi.org/10.33225/jbse/12.11.248
 • Tomčíková, I. (2020). Implementation of inquiry-based education in geography teaching – findings about teachers´attitudes. Review of International Geographical Education Online, 10 (4), 533-548. DOI: 10.33403/rigeo.791713
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim Pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Ünlü, M. (2011). Coğrafya derslerinde coğrafi becerilerin gerçekleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4) , 2155-2172.
 • Wullf, C. (2019 .) From teaching to learning: characteristics and challenges of a student-centered learning culture H. A., Mieg, (ed.). In Inquiry-Based Learning – Undergraduate Research: The German Multidisciplinary Experience, (pp.47-55). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14223-0.
 • Yaralı, D. (2022). Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri ile Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (5), 297-314. https://doi. 10.19160/e-ijer.1169783
 • Yılmaz, S. (2021). Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin fen öğretimi yeterlik inançları ve karşılaşılan engeller açısından incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.
 • Yiğit Özüdoğru, H. (2021). Coğrafya eğitiminde coğrafi sorgulama becerilerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Yüksel, K. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerine göre sorgulama becerilerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye.

Investigation of Geography Teachers' Practices on Geographical Inquiry Methods and Skills / Coğrafya Öğretmenlerinin Coğrafi Sorgulama Yöntem ve Becerilerine İlişkin Uygulamalarının İncelenmesi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 202 - 219, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1246103

Abstract

This study was conducted to determine the frequency of teachers' use of geographical inquiry and some selected applications related to inquiry in the learning environment and the variables affecting this frequency. Survey method and a 35-questions questionnaire, prepared by the researcher, was used in the study. The questionnaire included questions to determine teachers' demographic characteristics and their knowledge and opinions about geographical inquiry. Nineteen-item implementation steps for geographical inquiry were determined by utilizing Roberts' (2003) model. The data from 209 teachers were interpreted using descriptive statistics, t-tests for independent samples and a one-way analysis of variance. According to the results, only 47% of the teachers frequently use the geographical inquiry approach in classroom. Teachers' gender, length of service in the profession and in the school did not affect the frequency of using geographical inquiry skills in classroom. Teachers who work in private schools, who participate in project studies, and who have postgraduate education use geographical inquiry more. The rate of teachers who had their students do geographical inquiry practices in the learning environment varied between 35.4% and 63.2%. "Accessing data" was the step at which they were the weakest in getting their students to do inquiry practices. The lowest average was in "using gadgets/tools/devices (3.19)" and the most-focused application was teaching concepts (4.00)". “Asking geographical questions, interpreting and analyzing maps, graphs, and tables" followed concept learning. The results show that students put forward the results they reached in the form of making remarks and that in-class practices were carried out through presentation. It is recommended that teachers be encouraged to participate in activities, projects and in-service training activities that increase their knowledge of the field of education, apply special teaching methods and techniques, develop, design and use field-specific materials, and increase their skills in using information technologies effectively and efficiently.

References

 • Açıkgöz, D. (2019). Fen alanı öğretmenlerinin araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye.
 • Aksoy, Y. (2019). Sınıf öğretmenlerinin sorgulamaya dayalı fen öğretimi anlayışlarının belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • Alkış Küçükaydın, M. (2017). Araştırma sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı bağlamında sınıf öğretmenlerinin fen konularındaki pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye.
 • Arabacıoğlu, S. (2019). Öğretmenlerin sorgulama temelli fen bilimleri uygulamalarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • Artvinli, E. (2010).Coğrafya derslerini yapılandırmak: aksiyon (eylem) araştırmasına dayalı bir ders tasarımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 21, 184-218.
 • Balcıoğulları, A. (2004). Adana ili merkez ilçelerindeki resmi genel liselerde coğrafya öğretiminin coğrafi düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
 • Balcıoğulları, A. (2011). Coğrafi bilgi sistemleri destekli coğrafi düşünme becerileri öğretiminin öğrencilerin coğrafi düşünme becerilerine, akademik başarılarına ve bunların kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Türkiye.
 • Bernard, P., Macıejowska, I., Odrowąż, E, Dudek K. ve Geoghegan, R. (2012). İntroduction of inquiry based science education into Polish science curriculum - general findings of teacher’attitude. Chem Dıdact Ecol Metrol, 17(1-2), 49-59.
 • Akça, D. (2014). Coğrafya öğretiminde coğrafi sorgulama becerisinin öğrencilerin tutum ve başarıları ile öğrenmenin kalıcılığı üzerine etkisi. (Yüksek lisans tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • Creswll, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. ed. S. B. Demir). Ankara. Eğiten Kitap.
 • Davidson, G. (2009). GTIP think piece – geographical enquiry. Geographical Association. https://www.geography.org.uk/write/mediauploads/research%20library/ga_tp_ s_enquiry.pdf.
 • Demirkaya, H. (2008). Coğrafya öğretiminde eleştirel düşünme stratejileri ve sorgulama yoluyla öğrenmenin kullanımı. TSA Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12, 1, 89-117.
 • Dostál, J. (2015). The definition of the term “Inquiry-based instruction. International Journal of Instruction,8 (2),69-82.
 • Erkuş, A. (2017). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-II: Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ve ölçme kuramları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Engi̇n, G. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının sorgulama yaklaşımını algılama ve öğretim becerilerinin araştırılması: Türkiye-Hollanda karşılaştırma çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Gardner, H. (2006). The Development and education of the mind: The selected works of Howard Gardner. London: Routledge.
 • Howell, J. B. & Maddox, L. E. (2022). Geographic inquiry for citizenship: Identifying barriers to improving teachers’ practice. The Journal of Social Studies Research (Articles in press). https://doi.org/10.1016/j.jssr.2022.04.001.
 • İlhan, A., Gülersoy, A.E., Çelik, M.A. (2017). Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde coğrafya öğretiminde sorgulama temelli öğrenme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 43, 59-78.
 • İnan, H. Z.(2010). Examining Pre-School Education Teacher Candidates’ Content Knowledge and Pedagogical Content Knowledge. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,10 (4),2309-2323.
 • Kapucu, S. (2016). Guided inquiry-based electricity experiments: pre-service elementary science teachers’ difficulties. Journal of Education and Future, 10, 71-93.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi, kavramlar, ilkeler ve teknikler. (35. Basım). Ankara: Nobel.
 • Kidman, G. & Casinader, N. (2017). Inquiry-based teaching and learning across disciplines, comparative theory and practice in schools. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
 • Kidman, G.& Chakraborty, D. (2022). Inquiry-based practices in primary school geography. In: Kidman, G.& Schmeinck, D. (eds) Teaching Primary Geography. Key Challenges in Geography (pp 95-111). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99970-4_7
 • Lambert, D. & Balderstone, D. (2000). Learning to teach geography in the secondary school. London: Routledge/Falmer.
 • Lofthouse, R. (2011). Is this big enough? Using big geographical questions to develop subject pedagogy. Teaching Geography, 36(1), 20-21.
 • MEB, (2005). Coğrafya dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim.
 • MEB,(2018). Coğrafya dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=336 sayfasından erişilmiştir.
 • Passon, J.& Schlesinger, J. (2019). Inquiry-based learning in geography. H. A. Mieg (Ed.). In ınquiry-based learning, undergraduate research the german multidisciplinary experience, (pp.281-290) Switzerland: Springer.
 • Purnell, K. & Harrison, A. (2011). Inquiry in geography and science : can it work? Geographical Education. 24, 34-40. https://search.informit.org/doi/10.3316/aeipt.191137
 • Roberts, M. (2003). Learning through enquiry. Making sense of geography in the key stage 3. UK: Geograpical Association.
 • Roberts, M. (2013). Geography through enquiry. Sheffield: Geograpical Association.
 • Roberts, M. (2017). Planning for enquiry. M. Jones (Ed.). In The handbook of secondary geography, (pp. 48-59), Geographical Association.
 • Seow, T., Chang J. & Irvine K. (2019). Field-based inquiry as a signature pedagogy for geography in Singapore. Journal of Geography, 118(6), 227-237. https://doi. 10.1080/00221341.2018.1561740
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı (Çev. M. Baloğlu). Ankara: Nobel.
 • Tatar, N. (2012). Inquiry-based science laboratories: an analysis of preservice teachers’ beliefs about learning science through inquiry and their performances. Journal of Baltic Science Education, 11 (3), 248-66. https://doi.org/10.33225/jbse/12.11.248
 • Tomčíková, I. (2020). Implementation of inquiry-based education in geography teaching – findings about teachers´attitudes. Review of International Geographical Education Online, 10 (4), 533-548. DOI: 10.33403/rigeo.791713
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim Pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Ünlü, M. (2011). Coğrafya derslerinde coğrafi becerilerin gerçekleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4) , 2155-2172.
 • Wullf, C. (2019 .) From teaching to learning: characteristics and challenges of a student-centered learning culture H. A., Mieg, (ed.). In Inquiry-Based Learning – Undergraduate Research: The German Multidisciplinary Experience, (pp.47-55). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14223-0.
 • Yaralı, D. (2022). Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri ile Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (5), 297-314. https://doi. 10.19160/e-ijer.1169783
 • Yılmaz, S. (2021). Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin fen öğretimi yeterlik inançları ve karşılaşılan engeller açısından incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.
 • Yiğit Özüdoğru, H. (2021). Coğrafya eğitiminde coğrafi sorgulama becerilerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Yüksel, K. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerine göre sorgulama becerilerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Specialist Studies in Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Hülya YİĞİT ÖZÜDOĞRU
Ankara Hacı bayram Veli Üniversitesi
0000-0001-5504-1641
Türkiye

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Yiğit Özüdoğru, H. (2023). Coğrafya Öğretmenlerinin Coğrafi Sorgulama Yöntem ve Becerilerine İlişkin Uygulamalarının İncelenmesi / Investigation of Geography Teachers' Practices on Geographical Inquiry Methods and Skills . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 14 (2) , 202-219 . DOI: 10.19160/e-ijer.1246103

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir