Research Article
BibTex RIS Cite

Opinions of Gifted Students on Augmented Reality Application in Social Studies Course / Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamasına Yönelik Görüşleri

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 254 - 271, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1238478

Abstract

This research aims to determine the opinions of gifted students about AR applications in social studies courses. Within the scope of the research, qualitative research was carried out on augmented reality applications with gifted students attending the Science and Art Center in the Aegean Region in the 2020-2021 academic year within the framework of the social studies course and worked with 29 students. In this research, the basic qualitative research method, and one of the qualitative research designs, was used, and the data required for the research were collected using the "Student Interview Form". Descriptive analysis was applied to qualitative data. In the findings obtained as a result of the research, it was found out that the students wanted AR technology to be used by teachers and students, that they had a more enjoyable process in the courses that they used AR, that they thought that the information learned in this way was more permanent and that the use of AR in courses had results that would positively affect the learning process, such as making the class easier to understand and saving it from boringness. However, it was also pointed out that there is a process that includes negative aspects such as unattractive content, radiation, obligation to have a device like a tablet/a phone, and possibility to have internet connection problems while using AR. As a result, it has been predicted that using activities enriched by using AR in social studies courses will have positive effects on the learning process and the development of students. As a result, it has been predicted that the use of activities enriched by using AR in social studies courses will have positive effects on the learning process and the development of students, but a preventive approach will be preferred before and during the use of AR by the educators, and the efficiency of the education-teaching process will be increased.

References

 • Alpar, D., Batdal, G. ve Avcı, Y. (2007). Öğrenci merkezli eğitimde eğitim teknolojileri uygulamaları. HAYEF Journal of Education, 4(1), 19-31.
 • Altınışık, D. (2021). Canlılarda enerji dönüşümleri ünitesine yönelik artırılmış gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Aslan, S. (2021). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin ders başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Aytekin, P., Yakın V. ve Çelik, B. H. (2019). Artırılmış gerçeklik teknolojisinin pazarlamadaki yeri, Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 10(39), Doı: 10.5824/Ajit-E.2019.04.000
 • Ayvacı, H. Ş. Özbek, D. &. Sevim, S. (2018). Etkileşimli tahtaların öğretime entegrasyonu konusunda öğretmen görüşlerinin belirlenmesi: Trabzon ili örneği, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 1-13.
 • Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 6(4), 355-385.
 • Balog, A. ve Pribeanu, C. (2010). Öğrencilerin Artırılmış gerçeklik öğretim platformunu kabul etmelerinde algılanan keyfin rolü: Bir yapısal eşitlik modelleme yaklaşımı. Bilişim ve Kontrol Çalışmaları, 19(3), 319-330.
 • Baysan, E. & Uluyol, Ç. (2016). Arttırılmış gerçeklik kitabının (ag-kı̇tap) öğrencilerin akademik başarılarına etkisi ve eğitim ortamlarında kullanımı hakkında öğrenci görüşleri. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(14), 55-78.
 • Bakırcı, H., Ertuş Tunç, Ü. & Cengiz, E. (2023). Uzaktan eğitim aracılığıyla işlenen fen bilimleri dersine yönelik beşinci sınıf öğrencilerinin görüşleri / Opinions of fifth grade students on science lessons taught through distance education. e-uluslararası eğitim araştırmaları dergisi, 14 (1) , 171-186. DOI: 10.19160/e-ijer.1212400
 • Bingöl, B. (2018). Yeni bir yaşam biçimi: artırılmış gerçeklik (AG). Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (1), 44-55.
 • Boz, M. S. (2019). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamalarının değerlendirilmesi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cai, S., Chiang, F. K., & Wang, X. (2013). Using the augmented reality 3d technique for a convex imaging experiment in a physics Course. International Journal of Engineering Education, 29(4), 856-865.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.
 • Deniz, S. & Bağçeci, B. (2022). Investigation of teachers’ attitudes towards distance education in terms of various variables / Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (6) , 45-64. DOI: 10.19160/e-ijer.1168784
 • Durak, A. Ve Karaoğlan-Yılmaz, F. G. (2019). Artırılmış gerçekliğin eğitsel uygulamaları üzerine ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 468-481.
 • Eken, Ö., Tosun, N. Ve Tuzcu Eken, D. (2020). Covıd-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 113– 128.
 • Ekici, M. (2021). A systematic review of the use of gamification in flipped learning. Education and Information Technologies, 26(3), 3327-3346.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (3.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Endüstri 4.0. https://www.Endustri40.Com/Artirilmis-Gerceklik-Augmented-Reality/ (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • Eryılmaz, S. ve Özaydın Aydoğdu, Y. (2019). Yükseköğretim kurumlarında artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik yapılmış araştırmaların incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 2129 – 2140.
 • Gürcan, İ. (2021). Ortaöğretim öğrencilerinin eğitimde artırılmış gerçeklik kullanımına ilişkin görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Kalyoncu, F. (2021). Bilgisayar sistemlerinin temel kavramlarına yönelik artırılmış gerçeklik uygulamasının tasarlanması ve geliştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Karabıyık Yerden, N., Değerli, B., Uydacı, M. ve Ergün Tuncay, İ. (2020). Deneyimsel pazarlamada gastronomi turizmi açısından artırılmış gerçeklik uygulaması kullanımının deneyim değeri üzerine etkisi: Artırılmış gerçeklik menü uygulaması üzerine bir araştırma. Beykoz Akademi Dergisi, 8(1), 174-193.
 • Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55–73. Erişim bağlantısı: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/20
 • Kırmızıgül, H. G. (2020). Covıd-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci, Asead 7(5), 283-289.
 • Korucu, A.T., Gençtürk, T. ve Sezer, C. (2016). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. In XVIII. Akademik Bilişim Conference, Aydın.
 • Kunduz, N. (2013). Animasyonlarla öğretimin ve eğitsel oyunların “çöktürme titrimetrisi” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Küçük, S., Kapakin, S. ve Göktaş, Y. (2015). Tıp Fakültesi öğrencilerinin mobil artırılmış gerçeklikle anatomi öğrenimine yönelik görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 316-323.
 • Lu, S.-J., & Liu, Y.-C. (2014). Integrating augmented reality technology to enhance children's learning in marine education. Environmental Education Research, 21(4), 525-541.
 • Merriam, S. B. (2013). Qualitative research a guide to desing and ımplementation (Tran., Ed.: S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Lmt. Şti.
 • Milgram, P. & Kıshıno, F. (1994). A taxonomy of mixed reality. Ieıce.
 • Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2019) T.C. millî eğitim bakanlığı 2019 – 2023 stratejik planı Http://Sgb.Meb.Gov.Tr/Meb_İys_ Dosyalar/2019_12/31105532_Milli_Eyitim_Bakanlyyy_2019-2023_Stratejik_Plany __31.12.Pdf (Erişim Tarihi: 07.07. 2021).
 • Osuna, J. B., Gutiérrez-Castillo, J., Llorente-Cejudo, M. & Ortiz, R. V. (2019). Difficulties in the ıncorporation of augmented reality ın university education: visions from the experts. Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal), 8(2), 126-141.
 • Önal, N. (2017). Artırılmış gerçeklik eğitim uygulaması ilköğretim matematik öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarını etkiler mi? İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2847-2857.
 • Özarslan, Y. (2011). Öğrenen içerik etkileşiminin genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium Proceedings Book. Elâzığ, ss. 726-729.
 • Protopars, (2022). https://www.protopars.com/augmented-reality-artirilmis-gerceklik-avantajlari-ve-dezavantajlari/ (Erişim Tarihi: 25.03.2022).
 • Seven, M. A. ve Engin, A. O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 189-212.
 • Somyürek, S. (2014). Öğrenme sürecinde z kuşağının dikkatini çekme; artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 4(1), 63- 84.
 • Sun, M., Wu, X., Fan, Z. & Dong, L. (2019). Augmented reality based educational design for children. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 14(3), 51-60.
 • Taşkıran, A., Koral, E., & Bozkurt, A. (2015). Artırılmış gerçeklik uygulamasının yabancı dil öğretiminde kullanılması. Akademik Bilişim, 462, 467.
 • Timur, B. ve Özdemir, M. (2018). Fen Eğitiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2018(10), 62-75.
 • Tomlinson, C. A. (2014). Öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış eğitim. İstanbul: Redhouse Yayınları.
 • Toprakçı, E. ve Hepsöğütlü, Z. B. (2022). Anadolu lisesi öğretmenlerinin uzaktan öğretime ilişkin sorun kaynağı algıları. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED)/ International Journal of Leadership Training (IJOLT), 6(2), 1-14. TrDoi: https://trdoi.org/10.26023458/uled.1166943 Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2615800
 • Toprakçı, M. S., Hepsöğütlü, Z.B., & Toprakçı, E. (2021). Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerin uzaktan öğretimde sorun kaynağı algıları (İzmir Atatürk lisesi örneği). E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(2), 41–61. https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/40
 • Tünkler, V. (2019). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyon kaynaklarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (36), 38-49.
 • Uygur, M. (2022). Using information and communication technologies in education: exploring the views of classroom teachers (a mixed-method research), E-International Journal of Educational Research, 13(5).
 • Uzun Hazneci, Ö. (2019). Güncel artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim alanında kullanımı üzerine bir inceleme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu. Samsun, ss. 499-508.
 • Wojciechowski, R. & Cellary, W. (2013). Evaluation of learners’ attitude toward learning in arıes augmented reality environments. Computers & Education, 68, 570-585.
 • Yavuz, B. & Toprakçı, E. (2021). Covid-19 pandemisi sebebiyle okulların uzaktan öğretim yapması ile ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi / Karaelmas Journal of Educational Sciences 9 (2021) 120-139. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1699013
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamasına Yönelik Görüşleri / Opinions of Gifted Students on Augmented Reality Application in Social Studies Course

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 254 - 271, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1238478

Abstract

Öğretmenlik, her yıl yeni bir öğrenci kitlesinin öğretmenlerin karşısına çıkması ve bu öğrencilerin zaman içerisindeki değişimlerden etkilenmesi nedeniyle sürekli yenilenme ve gelişim gerektiren bir meslektir. Nitekim öğrenme ortamları da öğretmenlerin öncülüğünde bu değişime uyum sağlayarak güncellenmeli, öğrenme araçları açısından çağın getirdiği bazı yeniliklere derslerde yer verilmelidir. Bu araştırmanın amacı da, söz konusu yeniliklerden biri olarak özel yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde kullanılan artırılmış gerçeklik (AG) uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma kapsamında Sosyal Bilgiler dersi çerçevesinde 2020- 2021 eğitim- öğretim yılında Ege Bölgesi’ ndeki bir Bilim ve Sanat Merkezi’ ne devam etmekte olan özel yetenekli öğrencilerle artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik bir nitel araştırma gerçekleştirilmiş ve 29 öğrenci ile çalışılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan temel nitel araştırma yöntemi kullanılmış, araştırma için gerekli olan veriler “Öğrenci Görüşme Formu” kullanılarak toplanmıştır. Nitel veriler üzerinde betimsel analiz uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda; öğrencilerin AG teknolojisinin öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılmasını istedikleri, AG kullandıkları derslerde daha eğlenceli bir süreç yaşadıkları, bu yolla öğrenilen bilgilerin de daha kalıcı olduğunu düşündükleri; derslerde AG kullanılmasının daha kolay anlamayı sağlaması, dersi sıkıcılıktan kurtarması gibi öğrenme sürecini olumlu etkileyecek sonuçları olduğu ifadelerine rastlanmıştır. Bununla birlikte AG kullanılırken çekici olmayan içerik, radyasyon yayması, tablet/ telefon gibi bir araç yardımıyla kullanılmak zorunda olunması, internet bağlantı sorunu yaşanması gibi olumsuzluklar da içeren bir süreç olduğuna da dikkat çekilmiştir. Sonuç olarak, Sosyal Bilgiler dersinde AG kullanılarak zenginleştirilmiş etkinlikler kullanılmasının öğrenme süreci ve öğrencilerin gelişimine olumlu etkileri olacağı, ancak eğitimciler tarafından AG kullanmadan önce ve kullanım sırasında oluşabilecek olumsuzluklar konusunda önleyici bir yaklaşım tercih edilerek eğitim- öğretim sürecinin veriminin artırılacağı öngörüsüne ulaşılmıştır.

References

 • Alpar, D., Batdal, G. ve Avcı, Y. (2007). Öğrenci merkezli eğitimde eğitim teknolojileri uygulamaları. HAYEF Journal of Education, 4(1), 19-31.
 • Altınışık, D. (2021). Canlılarda enerji dönüşümleri ünitesine yönelik artırılmış gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Aslan, S. (2021). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin ders başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Aytekin, P., Yakın V. ve Çelik, B. H. (2019). Artırılmış gerçeklik teknolojisinin pazarlamadaki yeri, Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 10(39), Doı: 10.5824/Ajit-E.2019.04.000
 • Ayvacı, H. Ş. Özbek, D. &. Sevim, S. (2018). Etkileşimli tahtaların öğretime entegrasyonu konusunda öğretmen görüşlerinin belirlenmesi: Trabzon ili örneği, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 1-13.
 • Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 6(4), 355-385.
 • Balog, A. ve Pribeanu, C. (2010). Öğrencilerin Artırılmış gerçeklik öğretim platformunu kabul etmelerinde algılanan keyfin rolü: Bir yapısal eşitlik modelleme yaklaşımı. Bilişim ve Kontrol Çalışmaları, 19(3), 319-330.
 • Baysan, E. & Uluyol, Ç. (2016). Arttırılmış gerçeklik kitabının (ag-kı̇tap) öğrencilerin akademik başarılarına etkisi ve eğitim ortamlarında kullanımı hakkında öğrenci görüşleri. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(14), 55-78.
 • Bakırcı, H., Ertuş Tunç, Ü. & Cengiz, E. (2023). Uzaktan eğitim aracılığıyla işlenen fen bilimleri dersine yönelik beşinci sınıf öğrencilerinin görüşleri / Opinions of fifth grade students on science lessons taught through distance education. e-uluslararası eğitim araştırmaları dergisi, 14 (1) , 171-186. DOI: 10.19160/e-ijer.1212400
 • Bingöl, B. (2018). Yeni bir yaşam biçimi: artırılmış gerçeklik (AG). Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (1), 44-55.
 • Boz, M. S. (2019). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamalarının değerlendirilmesi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cai, S., Chiang, F. K., & Wang, X. (2013). Using the augmented reality 3d technique for a convex imaging experiment in a physics Course. International Journal of Engineering Education, 29(4), 856-865.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.
 • Deniz, S. & Bağçeci, B. (2022). Investigation of teachers’ attitudes towards distance education in terms of various variables / Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (6) , 45-64. DOI: 10.19160/e-ijer.1168784
 • Durak, A. Ve Karaoğlan-Yılmaz, F. G. (2019). Artırılmış gerçekliğin eğitsel uygulamaları üzerine ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 468-481.
 • Eken, Ö., Tosun, N. Ve Tuzcu Eken, D. (2020). Covıd-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 113– 128.
 • Ekici, M. (2021). A systematic review of the use of gamification in flipped learning. Education and Information Technologies, 26(3), 3327-3346.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (3.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Endüstri 4.0. https://www.Endustri40.Com/Artirilmis-Gerceklik-Augmented-Reality/ (Erişim Tarihi: 11.11.2021).
 • Eryılmaz, S. ve Özaydın Aydoğdu, Y. (2019). Yükseköğretim kurumlarında artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik yapılmış araştırmaların incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 2129 – 2140.
 • Gürcan, İ. (2021). Ortaöğretim öğrencilerinin eğitimde artırılmış gerçeklik kullanımına ilişkin görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Kalyoncu, F. (2021). Bilgisayar sistemlerinin temel kavramlarına yönelik artırılmış gerçeklik uygulamasının tasarlanması ve geliştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Karabıyık Yerden, N., Değerli, B., Uydacı, M. ve Ergün Tuncay, İ. (2020). Deneyimsel pazarlamada gastronomi turizmi açısından artırılmış gerçeklik uygulaması kullanımının deneyim değeri üzerine etkisi: Artırılmış gerçeklik menü uygulaması üzerine bir araştırma. Beykoz Akademi Dergisi, 8(1), 174-193.
 • Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55–73. Erişim bağlantısı: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/20
 • Kırmızıgül, H. G. (2020). Covıd-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci, Asead 7(5), 283-289.
 • Korucu, A.T., Gençtürk, T. ve Sezer, C. (2016). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. In XVIII. Akademik Bilişim Conference, Aydın.
 • Kunduz, N. (2013). Animasyonlarla öğretimin ve eğitsel oyunların “çöktürme titrimetrisi” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Küçük, S., Kapakin, S. ve Göktaş, Y. (2015). Tıp Fakültesi öğrencilerinin mobil artırılmış gerçeklikle anatomi öğrenimine yönelik görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 316-323.
 • Lu, S.-J., & Liu, Y.-C. (2014). Integrating augmented reality technology to enhance children's learning in marine education. Environmental Education Research, 21(4), 525-541.
 • Merriam, S. B. (2013). Qualitative research a guide to desing and ımplementation (Tran., Ed.: S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Lmt. Şti.
 • Milgram, P. & Kıshıno, F. (1994). A taxonomy of mixed reality. Ieıce.
 • Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2019) T.C. millî eğitim bakanlığı 2019 – 2023 stratejik planı Http://Sgb.Meb.Gov.Tr/Meb_İys_ Dosyalar/2019_12/31105532_Milli_Eyitim_Bakanlyyy_2019-2023_Stratejik_Plany __31.12.Pdf (Erişim Tarihi: 07.07. 2021).
 • Osuna, J. B., Gutiérrez-Castillo, J., Llorente-Cejudo, M. & Ortiz, R. V. (2019). Difficulties in the ıncorporation of augmented reality ın university education: visions from the experts. Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal), 8(2), 126-141.
 • Önal, N. (2017). Artırılmış gerçeklik eğitim uygulaması ilköğretim matematik öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarını etkiler mi? İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2847-2857.
 • Özarslan, Y. (2011). Öğrenen içerik etkileşiminin genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium Proceedings Book. Elâzığ, ss. 726-729.
 • Protopars, (2022). https://www.protopars.com/augmented-reality-artirilmis-gerceklik-avantajlari-ve-dezavantajlari/ (Erişim Tarihi: 25.03.2022).
 • Seven, M. A. ve Engin, A. O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 189-212.
 • Somyürek, S. (2014). Öğrenme sürecinde z kuşağının dikkatini çekme; artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 4(1), 63- 84.
 • Sun, M., Wu, X., Fan, Z. & Dong, L. (2019). Augmented reality based educational design for children. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 14(3), 51-60.
 • Taşkıran, A., Koral, E., & Bozkurt, A. (2015). Artırılmış gerçeklik uygulamasının yabancı dil öğretiminde kullanılması. Akademik Bilişim, 462, 467.
 • Timur, B. ve Özdemir, M. (2018). Fen Eğitiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2018(10), 62-75.
 • Tomlinson, C. A. (2014). Öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış eğitim. İstanbul: Redhouse Yayınları.
 • Toprakçı, E. ve Hepsöğütlü, Z. B. (2022). Anadolu lisesi öğretmenlerinin uzaktan öğretime ilişkin sorun kaynağı algıları. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED)/ International Journal of Leadership Training (IJOLT), 6(2), 1-14. TrDoi: https://trdoi.org/10.26023458/uled.1166943 Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2615800
 • Toprakçı, M. S., Hepsöğütlü, Z.B., & Toprakçı, E. (2021). Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerin uzaktan öğretimde sorun kaynağı algıları (İzmir Atatürk lisesi örneği). E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(2), 41–61. https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/40
 • Tünkler, V. (2019). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyon kaynaklarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (36), 38-49.
 • Uygur, M. (2022). Using information and communication technologies in education: exploring the views of classroom teachers (a mixed-method research), E-International Journal of Educational Research, 13(5).
 • Uzun Hazneci, Ö. (2019). Güncel artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim alanında kullanımı üzerine bir inceleme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu. Samsun, ss. 499-508.
 • Wojciechowski, R. & Cellary, W. (2013). Evaluation of learners’ attitude toward learning in arıes augmented reality environments. Computers & Education, 68, 570-585.
 • Yavuz, B. & Toprakçı, E. (2021). Covid-19 pandemisi sebebiyle okulların uzaktan öğretim yapması ile ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi / Karaelmas Journal of Educational Sciences 9 (2021) 120-139. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1699013
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 51 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Tuğçe Özden Çınar 0000-0002-1056-4251

Hakkı Yazıcı 0000-0001-8631-6126

Mehmet Tamer Kaya 0000-0001-5803-8755

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Özden Çınar, T., Yazıcı, H., & Kaya, M. T. (2023). Opinions of Gifted Students on Augmented Reality Application in Social Studies Course / Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamasına Yönelik Görüşleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(2), 254-271. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1238478

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye