Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Öğrencilerin Ortak Zorunlu Derslerdeki Başarılarının Bileşkesi Kanonik Değişkenlerin Lisans Genel Akademik Başarılarını Yordama Gücü / The Predictive Power of Canonic Variables Regarding Students' Academic Achievements in Common Compulsory Courses on Undergraduate General Academic Achievements

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 350 - 364, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1222852

Abstract

Toplumun yapısını sürdürebilmek için genç kuşaklara toplumun özünü, değerlerini aktarılması amacıyla ders programları yapılandırılmaktadır. Yükseköğretim Kanundaki “(5-ı) dersleri” bu anlayışa hizmet etmektedir. Lisans ve ön lisans programlarında en az iki dönem ortak zorunlu ders olarak Türk dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil yer almakta ve 2018 yılında ise Bilgisayar dersi ortak zorunlu ders olmaktan çıkarılmıştır. Bu çalışma doğrultusunda, öğrencilerin birinci dönemki (set-1) 5-ı dersleri (Bilgisayar-I, Türkçe-I, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Yabancı Dil-I) ve devamı niteliğindeki ikinci dönemki (set-2) 5-ı derslerindeki (Bilgisayar-II, Türkçe-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II, Yabancı Dil-II) başarı puanlarından elde edilen kanonik değişkenlerin sırasıyla u1 ve v1’in lisans genel not ortalamalarını (LGNO) yordayıp yordamadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin birinci ve ikinci dönem (5-ı) derslerdeki başarı puanları arasında kabul edilebilir düzeyde korelasyon olması bu derslerin birbirinin devamı olduğunu, aşamalılık ve birikimlilik özelliğini destekler nitelikte olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin Bilgisayar I-II ile Yabancı Dil II akademik başarı puanları ve ikinci dönem derslerdeki akademik başarı puanlarının bileşkesi “v1” değişkeni, LGNO’nun manidar yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I ve Türkçe I-II puanları ve birinci dönem 5ı bileşkesi “u1” kanonik değişkeni LGNO’nun manidar yordayıcısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, MEB ve YÖK işbirliği ile öğrencilerin hem uzaktan eğitim için gerekli yeterliklere sahip olmaları hem de bu derslerin MEB öğretim programlarının ortaöğretimden üniversite birinci döneme aşamalılık bağlamında öğrencilerde hazırbulunuşluk düzeyini geliştirecek şekilde revize edilmesi bakımından çalışmalar yapılması önerilir. Ayrıca pandemi, doğal afetler (deprem, sel vb.) döneminde ve sonrasında önemini daha da hissettiren dijital yetkinliklerin değer kazandığı günümüz dünyasında bilgisayar derslerinin, Yükseköğretim Kanun maddesinde ortak zorunlu ders olarak yeniden yer alması hususunda gerekli çalışmaların yapılması önerilir.

References

 • Afifi, A. A., & Clark, V. (1996). Discriminant analysis. In Computer-aided multivariate analysis pp. 243-280. Springer.
 • Akbaba, B., Kaymakcı, S., Birbudak, T., & Kılcan, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(2).
 • Akkaya, N. ve Sevindi, Z. E. (2015). Üniversitelerde okutulan ortak zorunlu Türk dili derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirme. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 92-103.
 • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Detay Yayıncılık.
 • Babaloğlu, R. (2013). Yükseköğretimde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersi (Amaç, kapsam ve güncel tartışmalar ışığında), Tarih Okulu Dergisi, 6(16), 589-603.
 • Bower, B. (2001). Distance education: Facing the faculty challenge. Online Journal of Distance Learning Administration. 4(2).
 • Cabı, E. (2018). Uzaktan eğitim ile bilgisayar okuryazarlığı öğretimi: eğitmen deneyimleri. Başkent University Journal of Education, 5(1), 61-68.
 • Cemiloğlu, M. (2004). Üniversitelerde okutulan Türk Dili dersi ile ilgili tespitler değerlendirmeler ve öneriler. Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 173-182.
 • Çakıcı, D. (2007). The attitudes of university students towards English within the scope of common compulsory courses. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (3), 21-35.
 • Çınar, İ. (2008). İlköğretimin önemi ve öğretmen. Eğitişim Dergisi, 20, 1-28.
 • Doyran, F. & Doyran, M. (2013). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi zorunlu ders olmalı mı? Üniversite öğrencilerinin görüş ve önerileri, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 163-177.
 • Durkheim, E. (1956). Education and sociology. (S. Fox, Çev.). Free Press.
 • Durkheim, E. (1964). Moral education: A study in theory and application of the sociology of education. Free Press
 • Ekmekçi, E. (2014). Distance Education in Foreign Language Teaching: Evaluations from the Perspectives of Freshman Students. IETC 2014 Konferans Bildirisi, Chicago, 390-397.
 • Eraslan, C., & Kaşkaya, A. (2011). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi’nin Uygulanmasına yönelik öğretim üyesi görüşleri: sorunlar ve çözüm önerileri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 27(80), 325-350.
 • Erdoğan, S., Şanlı, H. S., & Bekir, H. Ş. (2005). Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 479-496.
 • Eroğlu, F., & Kalaycı, N. (2020). Üniversitelerdeki zorunlu ortak derslerden Türk dili dersinin uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 1001-1027.
 • Eroğlu, F., & Kalaycı, N. (2022). Üniversitelerdeki Zorunlu Ortak Derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(34), 474-511.
 • Fidan, M., Debbağ, M. & Çukurbaşı, B. (2018). Ortak zorunlu derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesine ilişkin öğrenci görüşleri. The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK) Kars, Türkiye.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGram-Hill Companies.
 • Fuess, S. M. Jr. & Nancy D. M. (2011). General education reform: opportunities for ınstitutional alignment. Journal of General Education, 60 (1), 1-15.
 • Golladay, R., Prybutok, V. & Huff, R. (2000). Critical success factors for the online learner. Journal of Computer Information Systems, 40(4), 69-71.
 • Gürer, M. D., Tekinarslan, E. & Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47- 78.
 • Işıklı, E. (2017). Buharkent meslek yüksekokulu’nda örgün öğretim programındaki öğrencilerin “5i” uzaktan öğretim derslerine karşı tutumları. Ejovoc, 94-101.
 • Johnson, A. E. (2008). A nursing faculty's transition to teaching online. Nursing Education Perspectives, 29(1), 17-22.
 • Kan, Ç. (2010). Sosyal bilgiler dersi ve değerler eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 40(187), 138-145.
 • Kapucu, N. K., & Uşun, S. (2020). Üniversitelerde ortak zorunlu derslerin öğretiminde uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 8-27.
 • Karadağ, M. (2003). Kuram yöntem bağlamında yazılı sözlü anlatım. Ürün yayınları.
 • Karataş, M. (2013). Üniversitelerdeki Türk Dili dersi ve türkçe konusundaki tutumlar. Turkish Studies, 8(1), 1881-1898.
 • Kocatürk Kapucu, N. & Adnan, M. (2021). Uzaktan eğitimde bir etki değerlendirme çalışması: MSKÜ örneği. Journal of Continuous Vocational Education and Training, 4(1), 1-18.
 • Kocatürk Kapucu, N. & Uşun, S. (2020). Üniversitelerde ortak zorunlu derslerin öğretiminde uzaktan eğitim uygulamaları. AUAd, 6(1), 8- 27.
 • Kolçak, Ş. & Şimşek N. D. (2020). Üniversitelerde okutulan ortak Türk dili dersine yönelik öğrenci tutumlarının incelenmesi. Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, 5(7), 389-397.
 • Korkmaz, M., Kalkan, N., Doğan, A., Doğruluk, M. & Aydın, C. (2018). Hacettepe Üniversitesi’nde uzaktan eğitim yöntemi ile okutulan Türk dili derslerinin başarı oranlarının ön lisans ve lisans programlarında karşılaştırılması. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 7 (2), 207-215.
 • Li, F., Zhou, M. & Fan, B. (2014). Can distance education increase educational equality? Evidence from the expansion of Chinese higher education. Studies in Higher Education, 39(10), 1811-1822.
 • Lu, F., Liu, Z. & Liu, Z. (2018). “Smart phone endowed ıntelligent teaching for university general education curriculum in China”, IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE), pp.690-695. Wollongong, Australia.
 • McLean, J. (2006). Forgotten faculty: stress and job satisfaction among distance educators. Online Journal of Distance Learning Administration, IX(II).
 • Mertler, C.A. & Vannatta, R.A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods. Pyrczak Publishing.
 • Nakip, M. (2003). Pazarlama araştırmaları teknikler ve (SPSS destekli) uygulamalar. Seçkin Yayıncılık. Newton, R.R. (2000). Tensions and models in general education planning. Jge: The Journal of General Education, 49(3).
 • Ömeroğlu, A. F. (2018). Dil bilgisi öğretiminin 2004-2017 yılları arası Türkçe dersi öğretim programları açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 260-280.
 • Parlak, B. & Tatlıdil, H. (2013). 8. sınıf öğrencilerinin okul başarıları ile test puanları arasındaki ı̇lişkinin çok boyutlu incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 335-350.
 • Ritzer, G. ve Stepnisky, J. (2019). Sosyoloji Kuramları. (H. Hülür, Çev.) Deki Yayınları.
 • Safran, M. (2006). Tarih eğitimi makaleler ve bildiriler. Gazi Kitabevi
 • Sağdiç, M. (2020). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin genel kültür meselesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 43, 1-15.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Stevens, J.P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences. Taylor and Francis Group.
 • Sümer, M. (2016). Sanal derslere ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (27/3).
 • Swingewood, A. (1998). Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi. (O. Akınhay, Çev.) Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn and Bacon.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi Ankara: Pegem Yayınları (3.Baskı).
 • Ünal, M. ve Özdemir, M.Ç. (2008). Eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluk düzeylerinin akademik başarıya etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(1), 13-22.
 • Vural, H. (2007). Üniversitelerde okutulan Türk Dili dersi üzerine. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi. Cilt: XCIII. Sayı: 669. Eylül.
 • Yaman, İ. (2015). Üniversitelerde zorunlu İngilizce (5ı) derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesinin artı ve eksileri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 967-984
 • Yavuz, R. İ. (2012). Türkçe eğitim programlarındaki değiştirilebilir zorunlu derslerle seçmeli derslerin devlet üniversiteleri ölçeğinde değerlendirilmesi (Tez No. 323457) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi-Kayseri]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • YÖK, (2022). Yükseköğretim Kanunu (2022, Ekim 29). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2547.pdf

The Predictive Power of Canonic Variables Regarding Students' Academic Achievements in Common Compulsory Courses on Undergraduate General Academic Achievements / Öğrencilerin Ortak Zorunlu Derslerdeki Başarılarının Bileşkesi Kanonik Değişkenlerin Lisans Genel Akademik Başarılarını Yordama Gücü

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 350 - 364, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1222852

Abstract

To maintain the structure of society, the curriculum is structured to convey the essence and values of society to the younger generations. In this context, “(5-ı) courses” in the Higher Education Law serve this understanding. While Foreign Language, Turkish, Atatürk's Principles, and History of Revolution are common compulsory courses for at least two semesters in undergraduate and associate degree programs, the Computer course was no longer a common compulsory course in 2018. In line with this study, students' first semester (Turkish-I, Atatürk's Principles, and Revolution History I, Foreign Language-I, Computer-I) and the second semester (Turkish-II, Atatürk's Principles, and Revolution History-II, Foreign Language-II, Computer-I) II) It is aimed to determine the predictive power of the canonical variables (u1 and v1) producted from the academic achievements in the courses on the undergraduate general academic achievement grade point averages (UGPA). The acceptable level of correlation between the achievement scores of the students in the first and second term (5-ı) courses shows that these courses are a continuity of each other and support the progressive and cumulative feature. It was concluded that “v1 canonical variable" and academic achievement scores in Computer I-II and Foreign Language II were significant predictors of UGPA. It was concluded that“v1 canonical variable" and Atatürk's Principles and History of Revolution I-II, Foreign Language I and Turkish I-II academic achievement scores were not a significant predictor of UGPA. It is recommended to carry out studies in cooperation with the MEB and YOK in order to ensure that students have the necessary competencies for distance education and to revise the MEB curriculum of these courses in a way that improves the readiness level of students in the context of gradualism from secondary education to the first semester of university.

References

 • Afifi, A. A., & Clark, V. (1996). Discriminant analysis. In Computer-aided multivariate analysis pp. 243-280. Springer.
 • Akbaba, B., Kaymakcı, S., Birbudak, T., & Kılcan, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(2).
 • Akkaya, N. ve Sevindi, Z. E. (2015). Üniversitelerde okutulan ortak zorunlu Türk dili derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirme. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 92-103.
 • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Detay Yayıncılık.
 • Babaloğlu, R. (2013). Yükseköğretimde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersi (Amaç, kapsam ve güncel tartışmalar ışığında), Tarih Okulu Dergisi, 6(16), 589-603.
 • Bower, B. (2001). Distance education: Facing the faculty challenge. Online Journal of Distance Learning Administration. 4(2).
 • Cabı, E. (2018). Uzaktan eğitim ile bilgisayar okuryazarlığı öğretimi: eğitmen deneyimleri. Başkent University Journal of Education, 5(1), 61-68.
 • Cemiloğlu, M. (2004). Üniversitelerde okutulan Türk Dili dersi ile ilgili tespitler değerlendirmeler ve öneriler. Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 173-182.
 • Çakıcı, D. (2007). The attitudes of university students towards English within the scope of common compulsory courses. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (3), 21-35.
 • Çınar, İ. (2008). İlköğretimin önemi ve öğretmen. Eğitişim Dergisi, 20, 1-28.
 • Doyran, F. & Doyran, M. (2013). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi zorunlu ders olmalı mı? Üniversite öğrencilerinin görüş ve önerileri, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 163-177.
 • Durkheim, E. (1956). Education and sociology. (S. Fox, Çev.). Free Press.
 • Durkheim, E. (1964). Moral education: A study in theory and application of the sociology of education. Free Press
 • Ekmekçi, E. (2014). Distance Education in Foreign Language Teaching: Evaluations from the Perspectives of Freshman Students. IETC 2014 Konferans Bildirisi, Chicago, 390-397.
 • Eraslan, C., & Kaşkaya, A. (2011). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi’nin Uygulanmasına yönelik öğretim üyesi görüşleri: sorunlar ve çözüm önerileri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 27(80), 325-350.
 • Erdoğan, S., Şanlı, H. S., & Bekir, H. Ş. (2005). Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 479-496.
 • Eroğlu, F., & Kalaycı, N. (2020). Üniversitelerdeki zorunlu ortak derslerden Türk dili dersinin uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 1001-1027.
 • Eroğlu, F., & Kalaycı, N. (2022). Üniversitelerdeki Zorunlu Ortak Derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(34), 474-511.
 • Fidan, M., Debbağ, M. & Çukurbaşı, B. (2018). Ortak zorunlu derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesine ilişkin öğrenci görüşleri. The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK) Kars, Türkiye.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGram-Hill Companies.
 • Fuess, S. M. Jr. & Nancy D. M. (2011). General education reform: opportunities for ınstitutional alignment. Journal of General Education, 60 (1), 1-15.
 • Golladay, R., Prybutok, V. & Huff, R. (2000). Critical success factors for the online learner. Journal of Computer Information Systems, 40(4), 69-71.
 • Gürer, M. D., Tekinarslan, E. & Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47- 78.
 • Işıklı, E. (2017). Buharkent meslek yüksekokulu’nda örgün öğretim programındaki öğrencilerin “5i” uzaktan öğretim derslerine karşı tutumları. Ejovoc, 94-101.
 • Johnson, A. E. (2008). A nursing faculty's transition to teaching online. Nursing Education Perspectives, 29(1), 17-22.
 • Kan, Ç. (2010). Sosyal bilgiler dersi ve değerler eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 40(187), 138-145.
 • Kapucu, N. K., & Uşun, S. (2020). Üniversitelerde ortak zorunlu derslerin öğretiminde uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 8-27.
 • Karadağ, M. (2003). Kuram yöntem bağlamında yazılı sözlü anlatım. Ürün yayınları.
 • Karataş, M. (2013). Üniversitelerdeki Türk Dili dersi ve türkçe konusundaki tutumlar. Turkish Studies, 8(1), 1881-1898.
 • Kocatürk Kapucu, N. & Adnan, M. (2021). Uzaktan eğitimde bir etki değerlendirme çalışması: MSKÜ örneği. Journal of Continuous Vocational Education and Training, 4(1), 1-18.
 • Kocatürk Kapucu, N. & Uşun, S. (2020). Üniversitelerde ortak zorunlu derslerin öğretiminde uzaktan eğitim uygulamaları. AUAd, 6(1), 8- 27.
 • Kolçak, Ş. & Şimşek N. D. (2020). Üniversitelerde okutulan ortak Türk dili dersine yönelik öğrenci tutumlarının incelenmesi. Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, 5(7), 389-397.
 • Korkmaz, M., Kalkan, N., Doğan, A., Doğruluk, M. & Aydın, C. (2018). Hacettepe Üniversitesi’nde uzaktan eğitim yöntemi ile okutulan Türk dili derslerinin başarı oranlarının ön lisans ve lisans programlarında karşılaştırılması. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 7 (2), 207-215.
 • Li, F., Zhou, M. & Fan, B. (2014). Can distance education increase educational equality? Evidence from the expansion of Chinese higher education. Studies in Higher Education, 39(10), 1811-1822.
 • Lu, F., Liu, Z. & Liu, Z. (2018). “Smart phone endowed ıntelligent teaching for university general education curriculum in China”, IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE), pp.690-695. Wollongong, Australia.
 • McLean, J. (2006). Forgotten faculty: stress and job satisfaction among distance educators. Online Journal of Distance Learning Administration, IX(II).
 • Mertler, C.A. & Vannatta, R.A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods. Pyrczak Publishing.
 • Nakip, M. (2003). Pazarlama araştırmaları teknikler ve (SPSS destekli) uygulamalar. Seçkin Yayıncılık. Newton, R.R. (2000). Tensions and models in general education planning. Jge: The Journal of General Education, 49(3).
 • Ömeroğlu, A. F. (2018). Dil bilgisi öğretiminin 2004-2017 yılları arası Türkçe dersi öğretim programları açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 260-280.
 • Parlak, B. & Tatlıdil, H. (2013). 8. sınıf öğrencilerinin okul başarıları ile test puanları arasındaki ı̇lişkinin çok boyutlu incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 335-350.
 • Ritzer, G. ve Stepnisky, J. (2019). Sosyoloji Kuramları. (H. Hülür, Çev.) Deki Yayınları.
 • Safran, M. (2006). Tarih eğitimi makaleler ve bildiriler. Gazi Kitabevi
 • Sağdiç, M. (2020). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin genel kültür meselesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 43, 1-15.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Stevens, J.P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences. Taylor and Francis Group.
 • Sümer, M. (2016). Sanal derslere ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (27/3).
 • Swingewood, A. (1998). Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi. (O. Akınhay, Çev.) Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn and Bacon.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi Ankara: Pegem Yayınları (3.Baskı).
 • Ünal, M. ve Özdemir, M.Ç. (2008). Eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluk düzeylerinin akademik başarıya etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(1), 13-22.
 • Vural, H. (2007). Üniversitelerde okutulan Türk Dili dersi üzerine. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi. Cilt: XCIII. Sayı: 669. Eylül.
 • Yaman, İ. (2015). Üniversitelerde zorunlu İngilizce (5ı) derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesinin artı ve eksileri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 967-984
 • Yavuz, R. İ. (2012). Türkçe eğitim programlarındaki değiştirilebilir zorunlu derslerle seçmeli derslerin devlet üniversiteleri ölçeğinde değerlendirilmesi (Tez No. 323457) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi-Kayseri]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • YÖK, (2022). Yükseköğretim Kanunu (2022, Ekim 29). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2547.pdf

Details

Primary Language Turkish
Subjects Specialist Studies in Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Recep GÜR
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3686-4199
Türkiye


Ersin TÜRE
Erzincan Üniversitesi
0000-0001-8110-575X
Türkiye


Mustafa KÖROĞLU
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9610-8523
Türkiye

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Gür, R. , Türe, E. & Köroğlu, M. (2023). Öğrencilerin Ortak Zorunlu Derslerdeki Başarılarının Bileşkesi Kanonik Değişkenlerin Lisans Genel Akademik Başarılarını Yordama Gücü / The Predictive Power of Canonic Variables Regarding Students' Academic Achievements in Common Compulsory Courses on Undergraduate General Academic Achievements . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 14 (2) , 350-364 . DOI: 10.19160/e-ijer.1222852

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir