Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İngilizce Eğitimi ve Müzik Üzerine Bir İnceleme: İlkokul İkinci Sınıf Şarkıları Örneği / A Study on English Education and Music: The Example of Second Grade Songs in Primary School

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 333 - 349, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1215527

Abstract

Dil yeteneği, insanların iletişim kurmak, düşüncelerini ifade etmek ve anlamak için kullandıkları temel bir beceridir ve insan zekâsının önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda toplumların kültürel zenginliği olan bu önemli araç günden güne gelişip değişmektedir. İnsanların sadece yakın çevresi değil, dünyanın geri kalanında olan diğer insanlarla iletişim kurması küresel bir dünyanın gerekliliğidir. Bu noktada yabancı dil öğrenilmesi diğer dillerde konuşan insanlar ile iletişim kurulması için önemlidir. Günümüzde küreselleşme ve teknolojinin ulaştığı nokta, ana dil dışında kalan dilleri öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Dil eğitiminde kullanılan öğrenme yöntemleri arasında müzik ile eğitim önemli bir tekniktir. Yapılan araştırmalar müziğin kullanımının dil eğitiminde etkilerinin olumlu olduğunu göstermektedir. Özellikle dildeki gramer yapısını müzikte olan kurallar ile bağdaştıran araştırmacılar, öğrencilerin derse olan tutumlarında iyileşme olduğunu ortaya koymuştur. Müzik eğitiminde bireylere istendik müziksel davranışlar kazandırmak amaçlanmaktadır. Dil eğitiminde şarkıların kullanılması ise, öğrencilere müziksel davranışlar yoluyla yabancı dil gelişimlerine katkı sunabilir. Bu sebeple araştırmanın amacı, devlet okullarında İngilizce eğitimine başlanan ikinci sınıftaki ders kitaplarında bulunan şarkıların analizini yapmaktır. Araştırmanın verilerini Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2018 yılında ders kitabı olarak kabul ettiği kitaptaki şarkılar oluşturmaktadır. Söz konusu şarkıların ses kayıtları nota yazma programıyla yazılarak doküman analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada analiz edilen şarkıların çoğunlukla 6’lı aralığa sahip 4/4’lük ritimlerle do majör tonunda eserler olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre analiz edilen şarkılar İngilizce eğitiminde öğrencilerin hem eğlenmesini hem de ünite içindeki konuları daha iyi pekiştirmesini sağlayabilir. Ayrıca yapılan analizlerin müzik eğitimine de katkı sunabileceği düşünülmektedir. Sonraki araştırmalarda İngilizce eğitiminde şarkı öğretiminin deneysel olarak araştırılması ve etkilerinin incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca İngilizce eğitiminde şarkıların kullanılmasının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

References

 • Adorno, T. W., & Gillespie, S. (1993). Music, language, and composition. The Musical Quarterly, 77(3), 401-414. http://www.jstor.org/stable/742388?origin=JSTOR-pdf.
 • Altmışdört, G. (2013). Dil edinimi ve dil öğrenimi olgusuna beyin ve dil gelişimi açısından bir bakış. Ege Eğitim Dergisi, 14(2), 41-62.
 • Arleo, A. (2000). Music, song and foreign language teaching. Cahiers de l'APLIUT, 19(4), 5-19. https://www.persee.fr/doc/apliu_0248-9430_2000_num_19_4_3005.
 • Atay, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I. Ankara: Kök.
 • Ayotte, S. B. M. (2004). The acquisition of verb forms through song. (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (Order No. 3145974). https://www.proquest.com/dissertations-theses/acquisition-verb-forms-through-song/docview/305156048/se-2.
 • Babaç, E. E., ve Yıldız, G. (2018). Dil gelişiminde müziğin yeri. Fine arts, 13(3), 10-22.
 • Batdı, V. ve Semerci, Ç. (2012). Şarkıların yabancı dil becerilerini geliştirmedeki etkililiğine ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 126-133.
 • Besson, M; Schön, D. (2001). Comparison between Language and Music. The Biological Foundations Of Music, 930 (1), 232–258. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.2001.tb05736.x.
 • Coyle, Y., & Gómez Gracia, R. (2014). Using songs to enhance L2 vocabulary acquisition in preschool children. Elt Journal, 68(3), 276-285. http://dx.doi.org/10.1093/elt/ccu015.
 • Çelebi, N., & Kazu, İ. Y. (2019). Multimodal Text Design in English Language Teaching. e-Uluslararası Pedagoji Dergisi, 9(1), 255-270.
 • Dağabakan F. Ö. ve Dağabakan D., (2022). Dil ve çocukta dil gelişim kuramları, http://www.anaokullu.com/aa-belge/okul-oncesi-makale-dil-gelisimi.pdf, adresinden 10 Ekim 2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Danacı, E. F., Karagöz, B., ve Şad, S. N. (2022). İlkokul ve ortaokul İngilizce derslerinde kullanılan şarkıların müziksel açıdan değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 51(234), 1011-1030. https://doi.org/10.37669/milliegitim.877605.
 • Darmawan, I. M., Palenkahu, N., & Rorimpandey, R. (2022). Increasing the students’ vocabulary mastery through songs a study conducted at the “ETTY” Tondano Orphanage. JoTELL: Journal of Teaching English, Linguistics, and Literature, 1(5), 625-638. https://doi.org/10.36582/jotell.v1i5.3941.
 • Degrave, P. (2019). Music in the foreign language classroom: How and why. Journal of Language Teaching and Research, 10(3), 412-420. http://dx.doi.org/10.17507/jltr.1003.02.
 • Drakoulaki, K. (2022, October 28). Similarities and differences in language and music: using Marr’s 3 levels of analysis. PsyArXiv. 1-20. https://doi.org/10.31234/osf.io/pur2g.
 • Engh, D. (2013). Why use music in English language learning? A survey of the literature. English Language Teaching, 6(2), 113-127. http://dx.doi.org/10.5539/elt.v6n2p113.
 • Fiveash, A., & Pammer, K. (2014). Music and language: Do they draw on similar syntactic working memory resources? Psychology of Music, 42(2), 190-209. https://doi.org/10.1177/0305735612463949.
 • Good, A. J., Russo, F. A., & Sullivan, J. (2015). The efficacy of singing in foreign-language learning. Psychology of Music, 43(5), 627-640. https://doi.org/10.1177/03057356145288.
 • Gökşenli, E. Y. (2012). Yabancı dil olarak İspanyolca öğretiminde müziğin öğretim aracı olarak kullanımı. Mediterraneo/Mediterraneo, (6). https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuispanyol/issue/1021/11477.
 • Güngör, Z. Y. (2014). Yabancı dil öğretiminde şarkıların kullanımı: Fransız dili eğitimi bölümü öğrencileriyle bir uygulama. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 141-151. https://doi.org/10.20304/husbd.01073.
 • Isnaini, S., & Aminatun, D. (2021). Do you like listening to music?: Students' thought on their vocabulary mastery using English songs. Journal of English Language Teaching and Learning, 2(2), 62-67. https://doi.org/10.33365/jeltl.v2i2.901.
 • Jadhav, L. (2015). Teaching Grammar Through Songs. Asian Quartile an International Journal of Contemporary Education. 12(4). 76-82.
 • Karacan, E. (2000). Bebeklerde ve çocuklarda dil gelişimi. Klinik Psikiyatri, 3(4), 263-268.
 • Karaelma, B., & Demirel, S. (2021). Çocuklarda müziksel işitme algisi için ölçek geliştirme. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 13(1). https://doi.org/10.46291/ZfWT/130115.
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189. https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/issue/54983/727462.
 • Köksal, A. C. (2013). Using Music in Teaching English as a Foreign Language, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(4) (2013): 29-36.
 • Kömür, Ş., Saraç, G., & Şeker, H. (2005). Teaching English through songs (Practice in Muğla/Turkey). Journal of Social Sciences and Humanities Researches, 15, 109-120.
 • Li, X., & Brand, M. (2009). Effectiveness of music on vocabulary acquisition, language usage, and meaning for mainland Chinese ESL learners. Contributions to Music Education, 73-84.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2018). İngilizce dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Modiri, I. G. (2010). Okul öncesinde müzik aracılığı ile yabancı dil öğretimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 505-516
 • Özkan, U. B. (2021). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. Pegem Akademi
 • Patel, A., D., (2008). Music, language, and the brain. Oxford University Press.
 • Saka, A. (2008). Using songs in english language teaching: the use of music activities in the classroom. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı, İstanbul.
 • Sırakaya, E. ve Özdemir, Ş. (2020) The Effect of Music on Vocabulary Learning and Memory Recall, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 239-249.
 • Schön, D, Magne, D., Besson, M. (2004). The music of speech: Music training facilitates pitch processing in both music and language. , 41(3), 341–349. https://doi.org/10.1111/1469-8986.00172.x.
 • Sulaymonova, D. H. (2019). Using music and song in teaching foreign languages. International scientific review, (LXIV), 72-74.
 • Tan, F. (2018). İlkokul İngilizce 2.sınıf ders kitabı. Bilim ve Kültür Yayınları.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi Ankara: Pegem Yayıncılık (3.Baskı)
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim Pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Tozan, H. (2019). The role of music education in the development of cultural intelligence. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(2), 231-240.
 • Üstün, H. (2023). Yabancı öğrencilere Türkçe öğretiminde çocuk şarkılarının etkisi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 1-14.

A Study on English Education and Music: The Example of Second Grade Songs in Primary School / İngilizce Eğitimi ve Müzik Üzerine Bir İnceleme: İlkokul İkinci Sınıf Şarkıları Örneği

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 333 - 349, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1215527

Abstract

The ability to use language is a fundamental skill that humans use to communicate, express their thoughts, and understand others, and it is an essential part of human intelligence. This crucial tool of cultural richness for societies is constantly evolving and changing. People must communicate with those in their immediate surroundings and others worldwide in today's globalized world. Learning a foreign language is vital for communicating with people who speak other languages. Nowadays, globalization and advancements in technology have made it easier to learn languages other than one's native language. Using music as a teaching tool is an essential technique among the methods used for language education. Studies show that using music in language education has positive effects, particularly when researchers relate the grammar structure in language to the rules found in music. Researchers have found that students improve their attitude towards the subject matter as a result. This study aims to analyze the songs in English language textbooks used in the second grade in state schools. The songs in the textbook approved by the Ministry of National Education Curriculum Board in 2018 were used as the data for this study. The songs were analyzed using the document analysis method after being written in musical notation with a note-writing program. It was found that the analyzed songs were mainly composed in the key of C major with 4/4 rhythms and six-note intervals. Based on the results obtained, the analyzed songs can help students have fun while learning English and reinforce the concepts taught in the unit. Moreover, the findings of this analysis can contribute to music education. Future research should experimentally investigate the effects of song teaching in English education and examine their impact. Additionally, the use of songs in English education should be noticed.

References

 • Adorno, T. W., & Gillespie, S. (1993). Music, language, and composition. The Musical Quarterly, 77(3), 401-414. http://www.jstor.org/stable/742388?origin=JSTOR-pdf.
 • Altmışdört, G. (2013). Dil edinimi ve dil öğrenimi olgusuna beyin ve dil gelişimi açısından bir bakış. Ege Eğitim Dergisi, 14(2), 41-62.
 • Arleo, A. (2000). Music, song and foreign language teaching. Cahiers de l'APLIUT, 19(4), 5-19. https://www.persee.fr/doc/apliu_0248-9430_2000_num_19_4_3005.
 • Atay, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I. Ankara: Kök.
 • Ayotte, S. B. M. (2004). The acquisition of verb forms through song. (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (Order No. 3145974). https://www.proquest.com/dissertations-theses/acquisition-verb-forms-through-song/docview/305156048/se-2.
 • Babaç, E. E., ve Yıldız, G. (2018). Dil gelişiminde müziğin yeri. Fine arts, 13(3), 10-22.
 • Batdı, V. ve Semerci, Ç. (2012). Şarkıların yabancı dil becerilerini geliştirmedeki etkililiğine ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 126-133.
 • Besson, M; Schön, D. (2001). Comparison between Language and Music. The Biological Foundations Of Music, 930 (1), 232–258. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.2001.tb05736.x.
 • Coyle, Y., & Gómez Gracia, R. (2014). Using songs to enhance L2 vocabulary acquisition in preschool children. Elt Journal, 68(3), 276-285. http://dx.doi.org/10.1093/elt/ccu015.
 • Çelebi, N., & Kazu, İ. Y. (2019). Multimodal Text Design in English Language Teaching. e-Uluslararası Pedagoji Dergisi, 9(1), 255-270.
 • Dağabakan F. Ö. ve Dağabakan D., (2022). Dil ve çocukta dil gelişim kuramları, http://www.anaokullu.com/aa-belge/okul-oncesi-makale-dil-gelisimi.pdf, adresinden 10 Ekim 2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Danacı, E. F., Karagöz, B., ve Şad, S. N. (2022). İlkokul ve ortaokul İngilizce derslerinde kullanılan şarkıların müziksel açıdan değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 51(234), 1011-1030. https://doi.org/10.37669/milliegitim.877605.
 • Darmawan, I. M., Palenkahu, N., & Rorimpandey, R. (2022). Increasing the students’ vocabulary mastery through songs a study conducted at the “ETTY” Tondano Orphanage. JoTELL: Journal of Teaching English, Linguistics, and Literature, 1(5), 625-638. https://doi.org/10.36582/jotell.v1i5.3941.
 • Degrave, P. (2019). Music in the foreign language classroom: How and why. Journal of Language Teaching and Research, 10(3), 412-420. http://dx.doi.org/10.17507/jltr.1003.02.
 • Drakoulaki, K. (2022, October 28). Similarities and differences in language and music: using Marr’s 3 levels of analysis. PsyArXiv. 1-20. https://doi.org/10.31234/osf.io/pur2g.
 • Engh, D. (2013). Why use music in English language learning? A survey of the literature. English Language Teaching, 6(2), 113-127. http://dx.doi.org/10.5539/elt.v6n2p113.
 • Fiveash, A., & Pammer, K. (2014). Music and language: Do they draw on similar syntactic working memory resources? Psychology of Music, 42(2), 190-209. https://doi.org/10.1177/0305735612463949.
 • Good, A. J., Russo, F. A., & Sullivan, J. (2015). The efficacy of singing in foreign-language learning. Psychology of Music, 43(5), 627-640. https://doi.org/10.1177/03057356145288.
 • Gökşenli, E. Y. (2012). Yabancı dil olarak İspanyolca öğretiminde müziğin öğretim aracı olarak kullanımı. Mediterraneo/Mediterraneo, (6). https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuispanyol/issue/1021/11477.
 • Güngör, Z. Y. (2014). Yabancı dil öğretiminde şarkıların kullanımı: Fransız dili eğitimi bölümü öğrencileriyle bir uygulama. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 141-151. https://doi.org/10.20304/husbd.01073.
 • Isnaini, S., & Aminatun, D. (2021). Do you like listening to music?: Students' thought on their vocabulary mastery using English songs. Journal of English Language Teaching and Learning, 2(2), 62-67. https://doi.org/10.33365/jeltl.v2i2.901.
 • Jadhav, L. (2015). Teaching Grammar Through Songs. Asian Quartile an International Journal of Contemporary Education. 12(4). 76-82.
 • Karacan, E. (2000). Bebeklerde ve çocuklarda dil gelişimi. Klinik Psikiyatri, 3(4), 263-268.
 • Karaelma, B., & Demirel, S. (2021). Çocuklarda müziksel işitme algisi için ölçek geliştirme. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 13(1). https://doi.org/10.46291/ZfWT/130115.
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189. https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/issue/54983/727462.
 • Köksal, A. C. (2013). Using Music in Teaching English as a Foreign Language, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(4) (2013): 29-36.
 • Kömür, Ş., Saraç, G., & Şeker, H. (2005). Teaching English through songs (Practice in Muğla/Turkey). Journal of Social Sciences and Humanities Researches, 15, 109-120.
 • Li, X., & Brand, M. (2009). Effectiveness of music on vocabulary acquisition, language usage, and meaning for mainland Chinese ESL learners. Contributions to Music Education, 73-84.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2018). İngilizce dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Modiri, I. G. (2010). Okul öncesinde müzik aracılığı ile yabancı dil öğretimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 505-516
 • Özkan, U. B. (2021). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. Pegem Akademi
 • Patel, A., D., (2008). Music, language, and the brain. Oxford University Press.
 • Saka, A. (2008). Using songs in english language teaching: the use of music activities in the classroom. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı, İstanbul.
 • Sırakaya, E. ve Özdemir, Ş. (2020) The Effect of Music on Vocabulary Learning and Memory Recall, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 239-249.
 • Schön, D, Magne, D., Besson, M. (2004). The music of speech: Music training facilitates pitch processing in both music and language. , 41(3), 341–349. https://doi.org/10.1111/1469-8986.00172.x.
 • Sulaymonova, D. H. (2019). Using music and song in teaching foreign languages. International scientific review, (LXIV), 72-74.
 • Tan, F. (2018). İlkokul İngilizce 2.sınıf ders kitabı. Bilim ve Kültür Yayınları.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi Ankara: Pegem Yayıncılık (3.Baskı)
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim Pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Tozan, H. (2019). The role of music education in the development of cultural intelligence. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(2), 231-240.
 • Üstün, H. (2023). Yabancı öğrencilere Türkçe öğretiminde çocuk şarkılarının etkisi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 1-14.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Specialist Studies in Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Serkan DEMİREL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3459-2836
Türkiye

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Demirel, S. (2023). İngilizce Eğitimi ve Müzik Üzerine Bir İnceleme: İlkokul İkinci Sınıf Şarkıları Örneği / A Study on English Education and Music: The Example of Second Grade Songs in Primary School . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 14 (2) , 333-349 . DOI: 10.19160/e-ijer.1215527

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir