Research Article
BibTex RIS Cite

Okul Müdürleri İçin Ahenk Yaratan Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Turkish Adaptation of the Resonant Leadership Scale for Principals: The Validity and Reliability Study

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 17 - 30, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1205933

Abstract

Araştırmanın amacı, Estabrooks, Squires, Cummings, Birdsell ve Norton (2009) tarafından geliştirilen Alberta Context Tool ölçeğinin alt ölçeği olan Ahenk Yaratan Liderlik (Resonant Leadership) ölçeğini Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın ilk aşamasında ölçek İngilizceden Türkçeye çevrilmiş ve dil geçerliği uzman görüşleri ile doğrulanmıştır. Ölçeğin dil eşdeğerliğini sınamak için 50 İngilizce öğretmeninden iki hafta arayla ölçeğin İngilizce ve Türkçe formunu doldurmaları istenmiştir. Ölçeklerin analizi sonucunda; her iki ölçekteki toplam puanlar ve ölçeklerdeki aynı numaralı maddeler arasında yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması için ölçek Malatya, Battalgazi ilçesinde görev yapan basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş 247 öğretmene uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmış; güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizinde ölçek, özgün formundakine benzer şekilde, 10 maddeden oluşan tek boyutlu bir yapı göstermiş ve veriler değerlendirildiğinde, toplam varyansın %60.26’sını açıklamıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde ulaşılan uyum iyiliği değerleri, iyi ve kabul edilebilir uyum düzeyinde çıkmış ve ölçeğin tek faktörlü yapısını doğrulamıştır. Ayrıca, standartlaştırılmış yükler, t ve R2 değerlerinin .05 düzeyinde anlamlı olduğu ve ölçek maddelerine ilişkin faktör yüklerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu saptanmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizinde ise Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Ahenk Yaratan Liderlik ölçeğinin, öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin ahenk yaratan liderlik becerilerini ölçmek için eğitim örgütlerinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenilebilir.

References

 • Akyüz, M. (2019). Bilgi çağında yeni bir liderlik: Resonant (ahenk yaratan) liderlik. OPUS Uluslararası Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1819-1834. https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/49078/580701.
 • Aydın, M. (2013). Eğitimde Örgütsel Davranış. Gazi Kitapevi.
 • Bawafaa, E., Wong, C. A. ve Laschinger, H. (2015). The influence of resonant leadership on the structural empowerment and job satisfaction of registered nurses. Journal of Research in Nursing, 0(0), 1-13. https://www.researchgate.net/publication/283187178.
 • Boomer, L. (2013, Temmuz 26). Are you a resonant leader. Landscape Management. https://www.landscapemanagement.net/are-you-a-resonant-leader/.
 • Boyatzis, R. E. ve McKee, A. (2019). Yankılanan liderlik: Bilinç ve merhametle kendini yenile. (K. Arıkdoğan, Çev). (Orijinal yayın tarihi 2005). Albaraka Yayınları.
 • Boyatzis, R. Ve Mckee, A. (2006). Inspiring others through resonant leadership. Business Strategy Review, 17(2), 15-19. https://www.researchgate.net/publication/228136383_Inspiring_others_through_resonant_leadership.
 • Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (28. Baskı). Pegem Yayıncılık
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, Ş., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. (29. Baskı). Pegem Yayınları
 • Can, A. (2019). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (8. Baskı). Pegem Akademi.
 • Casale K. R. (2017). Exploring Nurse Faculty Incivility and Resonant Leadership. Nursing education perspectives, 38(4), 177–181. https://doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000000171
 • Cummings G. (2004). Investing relational energy: the hallmark of resonant leadership. Nursing leadership (Toronto, Ont.), 17(4), 76–87. https://doi.org/10.12927/cjnl.2004.17019
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. Ve Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. (5. Baskı). Pegem Akademi.
 • Demir, S. (2020). Resonant leadership in digital age: A qualitative research on senior managers in Turkey. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Estabrooks, Carole A., Janet E. Squires, Greta G. Cummings, Judy M. Birdsell ve Peter G. Norton. (2009). Development and Assessment of the Alberta Context Tool. BMC Health Services Research 9(1): 1–12. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-9-234.
 • Goleman, D. (2021). İşbaşında duygusal zeka (20. Baskı). (H. Balkara, Çev.) Varlık Yayınları.
 • Goleman, D., Boyatsiz, R., ve McKee, A. (2020). Yeni liderler. (15. Baskı). (F. Nayır ve O. Deniztekin, Çev.) Varlık Yayınları.
 • Hassan, M. ve Qureshi A. M. (2019). Resonant Leadership at Workplace: How Emotional Intelligence Impacts Employees’ attitudes-A Cross-Sectional Study. Pakistan Business Review (21)2: 237–251. https://www.academia.edu/41687834/RESONANT_LEADERSHIP_AT_WORKPLACE_HOW_EMOTIONAL_IN TELLIGENCE_IMPACTS_EMPLOYEES_ATTITUDES_A_CROSS_SECTIONAL_STUDY
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. (İkinci yazım, 35. Baskı). Nobel Yayıncılık.
 • Laschinger, H., Wong, C. A., Cummings, G. G. Ve Grau, A. L. (2014). Resonant leadership and workplace empowerment: The value of positive organizational cultures in reducing workplace incivility. Nursing economics, 32(1), 5-15. https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/individuals/pdf/LeadershipandWorkplaceempowerment.pdf.
 • McKee, A. ve Massimilian, D. (2006). Resonant leadership: A new kind of leadership for the digital age. Journal of Business Strategy, 27(5), 45–49. https://doi.org/10.1108/02756660610692707
 • Ralston, M. (2016). Running head: Neural perspective on resonant leadership. A neurological perspective on the effects of resonant and dissonant leadership behaviors on followers and perceived psychological safety. WILLIAM JAMES COLLAGE.
 • Seçer, İ. (2018). Psikolojik test geliştirme ve uygulama süreci: SPSS ve Lisrel uygulamaları. (2. Baskı). Anı Yayıncılık
 • Süzer, H. D. (2006, Şubat 1). Uyumlu lider performansı artırır. Capital. https://www.capital.com.tr/yonetim/liderlik/uyumlu-lider-performansi-arttirir.
 • Sürücü, L. Ve Yıkılmaz, İ. (2021). Resonant liderlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Yaşar University, 16(62). 739-753. https://www.researchgate.net/publication/351963494_Resonant_Liderlik_Olceginin_Turkceye_Uyarlanmasi_Gecerlik_ve_Guvenirlik_Calismasi.
 • Şimşek, Ö. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve Lisrel uygulamaları. Ekinoks Yayıncılık.
 • Taner, B. ve Aysen, B. (2013). The role of resonant leadership in organizations. European Scientific Journal, ESJ, 9(19), 594-601. https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/1292.
 • Toprakçı, E. (2000). Geleceğin müdürleri açısından okul müdürlerinin liderlik yeterliği, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 24, 117-128. (Basılı dergi) Elektronik Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/geleceğin-müdürleri2.pdf
 • Toprakçı, E. (2001). Okul yönetimi süreci ve liderlik, Eğitim Araştırmaları Dergisi 1(3-4), 139-149. Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/okul-yönetimi-süreci-ve-liderlik.pdf
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi Ankara: Pegem Yayınları
 • Turk, E. W. ve Wolfe, Z. M. (2019). Principal’s Perceived Relationship between Emotional Intelligence, Resilience, and Resonant Leadership throughout Their Career. International Journal of Educational Leadership Preparation, 14(1), 147-169. https://eric.ed.gov/?id=EJ1218931.
 • Wagner, J. I., Warren, S., Cummings, G., Smith, D. ve Olson, J. (2013). Resonant leadership, workplace empowerment, and spirit at work: Impact on RN job satisfaction and organizational commitment. The Canadian Journal Of Nursing Research (CJNR), 45(4), 108-128. https://cjnr.archive.mcgill.ca/article/view/2430/2424.

Turkish Adaptation of the Resonant Leadership Scale for Principals: The Validity and Reliability Study / Okul Müdürleri İçin Ahenk Yaratan Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 17 - 30, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1205933

Abstract

Abstract

This study aims to adapt the Turkish version of the Resonant Leadership scale, a subscale of the Alberta Context Tool developed by Estabrooks, Squires, Cummings, Birdsell, and Norton (2009) for educational organizations and to perform validity and reliability analyses of the scale. At first, the scale was translated into Turkish, and its linguistic validity was confirmed with expert opinions. It is titled as Ahenk Yaratan Liderlik Ölçeği. Both English and Turkish scale were applied to 50 English teachers two weeks apart so as to evaluate the linguistic equivalence of the scale. Then, a highly positive and meaningful relationship between the total scores from two scales and the same numbered substances on both scales was deduced. After the linguistic equivalence was achieved, the scale was applied to the participants selected by a random sampling method. 247 teachers in Malatya, Battalgazi in the 2021-2022 academic year took part in research for the validity and reliability studies. The exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and the Cronbach Alpha coefficient was used to verify the validity and reliability of the scale. In the exploratory factor analysis, it shows a one-dimensional structure consisting of ten items similar to its original form and explains 60.26% of the total variance. The goodness of fit values which were acquired in a consequence of the confirmatory factor analysis indicated an acceptable and good level of fit, which confirms the single-factor structure of the scale. Cronbach Alpha coefficient was calculated as α = .93. In conclusion, Turkish Adaptation of The Resonant Leadership Scale for Principals can be acclaimed as an effectual, dependable and sufficient tool to evaluate the leadership characteristics of principals as to the perceptions of teachers.

References

 • Akyüz, M. (2019). Bilgi çağında yeni bir liderlik: Resonant (ahenk yaratan) liderlik. OPUS Uluslararası Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1819-1834. https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/49078/580701.
 • Aydın, M. (2013). Eğitimde Örgütsel Davranış. Gazi Kitapevi.
 • Bawafaa, E., Wong, C. A. ve Laschinger, H. (2015). The influence of resonant leadership on the structural empowerment and job satisfaction of registered nurses. Journal of Research in Nursing, 0(0), 1-13. https://www.researchgate.net/publication/283187178.
 • Boomer, L. (2013, Temmuz 26). Are you a resonant leader. Landscape Management. https://www.landscapemanagement.net/are-you-a-resonant-leader/.
 • Boyatzis, R. E. ve McKee, A. (2019). Yankılanan liderlik: Bilinç ve merhametle kendini yenile. (K. Arıkdoğan, Çev). (Orijinal yayın tarihi 2005). Albaraka Yayınları.
 • Boyatzis, R. Ve Mckee, A. (2006). Inspiring others through resonant leadership. Business Strategy Review, 17(2), 15-19. https://www.researchgate.net/publication/228136383_Inspiring_others_through_resonant_leadership.
 • Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (28. Baskı). Pegem Yayıncılık
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, Ş., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. (29. Baskı). Pegem Yayınları
 • Can, A. (2019). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (8. Baskı). Pegem Akademi.
 • Casale K. R. (2017). Exploring Nurse Faculty Incivility and Resonant Leadership. Nursing education perspectives, 38(4), 177–181. https://doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000000171
 • Cummings G. (2004). Investing relational energy: the hallmark of resonant leadership. Nursing leadership (Toronto, Ont.), 17(4), 76–87. https://doi.org/10.12927/cjnl.2004.17019
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. Ve Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. (5. Baskı). Pegem Akademi.
 • Demir, S. (2020). Resonant leadership in digital age: A qualitative research on senior managers in Turkey. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Estabrooks, Carole A., Janet E. Squires, Greta G. Cummings, Judy M. Birdsell ve Peter G. Norton. (2009). Development and Assessment of the Alberta Context Tool. BMC Health Services Research 9(1): 1–12. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-9-234.
 • Goleman, D. (2021). İşbaşında duygusal zeka (20. Baskı). (H. Balkara, Çev.) Varlık Yayınları.
 • Goleman, D., Boyatsiz, R., ve McKee, A. (2020). Yeni liderler. (15. Baskı). (F. Nayır ve O. Deniztekin, Çev.) Varlık Yayınları.
 • Hassan, M. ve Qureshi A. M. (2019). Resonant Leadership at Workplace: How Emotional Intelligence Impacts Employees’ attitudes-A Cross-Sectional Study. Pakistan Business Review (21)2: 237–251. https://www.academia.edu/41687834/RESONANT_LEADERSHIP_AT_WORKPLACE_HOW_EMOTIONAL_IN TELLIGENCE_IMPACTS_EMPLOYEES_ATTITUDES_A_CROSS_SECTIONAL_STUDY
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. (İkinci yazım, 35. Baskı). Nobel Yayıncılık.
 • Laschinger, H., Wong, C. A., Cummings, G. G. Ve Grau, A. L. (2014). Resonant leadership and workplace empowerment: The value of positive organizational cultures in reducing workplace incivility. Nursing economics, 32(1), 5-15. https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/individuals/pdf/LeadershipandWorkplaceempowerment.pdf.
 • McKee, A. ve Massimilian, D. (2006). Resonant leadership: A new kind of leadership for the digital age. Journal of Business Strategy, 27(5), 45–49. https://doi.org/10.1108/02756660610692707
 • Ralston, M. (2016). Running head: Neural perspective on resonant leadership. A neurological perspective on the effects of resonant and dissonant leadership behaviors on followers and perceived psychological safety. WILLIAM JAMES COLLAGE.
 • Seçer, İ. (2018). Psikolojik test geliştirme ve uygulama süreci: SPSS ve Lisrel uygulamaları. (2. Baskı). Anı Yayıncılık
 • Süzer, H. D. (2006, Şubat 1). Uyumlu lider performansı artırır. Capital. https://www.capital.com.tr/yonetim/liderlik/uyumlu-lider-performansi-arttirir.
 • Sürücü, L. Ve Yıkılmaz, İ. (2021). Resonant liderlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Yaşar University, 16(62). 739-753. https://www.researchgate.net/publication/351963494_Resonant_Liderlik_Olceginin_Turkceye_Uyarlanmasi_Gecerlik_ve_Guvenirlik_Calismasi.
 • Şimşek, Ö. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve Lisrel uygulamaları. Ekinoks Yayıncılık.
 • Taner, B. ve Aysen, B. (2013). The role of resonant leadership in organizations. European Scientific Journal, ESJ, 9(19), 594-601. https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/1292.
 • Toprakçı, E. (2000). Geleceğin müdürleri açısından okul müdürlerinin liderlik yeterliği, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 24, 117-128. (Basılı dergi) Elektronik Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/geleceğin-müdürleri2.pdf
 • Toprakçı, E. (2001). Okul yönetimi süreci ve liderlik, Eğitim Araştırmaları Dergisi 1(3-4), 139-149. Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/okul-yönetimi-süreci-ve-liderlik.pdf
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi Ankara: Pegem Yayınları
 • Turk, E. W. ve Wolfe, Z. M. (2019). Principal’s Perceived Relationship between Emotional Intelligence, Resilience, and Resonant Leadership throughout Their Career. International Journal of Educational Leadership Preparation, 14(1), 147-169. https://eric.ed.gov/?id=EJ1218931.
 • Wagner, J. I., Warren, S., Cummings, G., Smith, D. ve Olson, J. (2013). Resonant leadership, workplace empowerment, and spirit at work: Impact on RN job satisfaction and organizational commitment. The Canadian Journal Of Nursing Research (CJNR), 45(4), 108-128. https://cjnr.archive.mcgill.ca/article/view/2430/2424.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Sevda Keleş 0000-0003-2587-4233

Melike Cömert 0000-0001-5406-6943

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Keleş, S., & Cömert, M. (2023). Okul Müdürleri İçin Ahenk Yaratan Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Turkish Adaptation of the Resonant Leadership Scale for Principals: The Validity and Reliability Study. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(2), 17-30. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1205933

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye