Research Article
BibTex RIS Cite

Ergenlerde Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki: Sosyal Karşılaştırma Ve Yalnızlığın Aracı Rolü / The Relationship between Fear of Missing Out and Subjective Well-Being in Adolescent: The Mediating Role of Social Comparison and Loneliness

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 83 - 101, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1187412

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ergenlerde Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (GKK) ile Öznel İyi Oluş (ÖİO) arasındaki ilişkide Sosyal Karşılaştırma ve Yalnızlığın aracılık rolünü incelemek olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırma betimsel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir.
Araştırmaya 1000 ergen (505 kadın ve 495 erkek) katılmıştır. Katılımcılar, seçkisiz/olasılıklı örnekleme yöntemlerinden olan tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bu çalışmada her tabaka için, o tabakanın evren içindeki dağılım oranına bağlı olarak örnekleme eleman seçilmesini esas alan oranlı tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak Eksik Kalma Korkusu Ölçeği, Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği-Kısa Formu olmak üzere dört ölçek ve sosyodemografik sorulardan oluşan bir kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Ergenlerde sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide sosyal karşılaştırma ve yalnızlığın aracı rolünün olup olmadığı yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizlerinde Pearson momentler çarpım korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modeli tekniklerinden biri olan yol analizi kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları, GKK, ÖİO, sosyal karşılaştırma ve yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre ergenlerin sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkuları ile öznel iyi oluşları arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Sonuçlara göre, ergenlerin sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkuları arttıkça öznel iyi oluş düzeyleri azalmaktadır. Ayrıca, araştırmada, ergenlerin gelişmeleri kaçırma korkuları düzeyi arttıkça benlik değerlerinin azaldığı ve yalnızlık düzeylerinin arttığı sonucuna da ulaşılmıştır. Path analizi sonuçları, ergenlerde GKK ve ÖİO arasındaki ilişkide sosyal karşılaştırmanın aracılık rolü olduğunu göstermiştir. Path analizi sonuçları, ergenlerde GKK ve ÖİO arasındaki ilişkide yalnızlığın da aracılık rolü olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları, alanyazın ve daha önce gerçekleştirilmiş araştırmalar ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

References

 • Allan, S., & Gilbert, P. (1995). A social comparison scale: Psychometric properties and relationship to psychopathology. Personality and Individual Differences, 19(3), 293– 299. https://doi.org/10.1016/0191-8869(95)00086-L
 • Alt, D. (2015). College students’ academic motivation, media engagement and fear of missing out. Computers in Human Behavior, 49, 111–119. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.057
 • Alutaybi, A., Al-Thani, D., McAlaney, J., & Ali, R. (2020). Combating fear of missing out (FoMO) on social media: The fomo-r method. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(17), 6128. https://doi.org/10.3390/ijerph17176128
 • Apaolaza, V., Hartmann, P., Medina, E., Barrutia, J. M., & Echebarria, C. (2013). The relationship between socializing on the Spanish online networking site Tuenti and teenagers’ subjective wellbeing: The roles of self-esteem and loneliness. Computers in Human Behavior, 29(4), 1282–1289. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.01.002
 • Bais, D. M., & Reyes, M. E. S (2019). Psychological predictors of Facebook addiction tendencies among Filipino millennials in Metro Manila. AFOR Journal of Psychology ve the Behavioral Sciences, 5(2), 37-56. https://doi.org/10.22492/ijpbs.5.2.03
 • Baker, Z. G., Krieger, H., & LeRoy, A. S. (2016). Fear of missing out: Relationships with depression, mindfulness, and physical symptoms. Translational Issues in Psychological Science, 2 (3), 275–282. https://doi.org/10.1037/tps0000075
 • Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173– 1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
 • Barry, C. T., Sidoti, C. L., Briggs, S. M., Reiter, S. R., & Lindsey, R. A. (2017). Adolescent social media use and mental health from adolescent and parent perspectives. Journal of Adolescence, 61,1–11. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.08.005
 • Barry, C. T., & Wong M. Y. (2020). Fear of missing out (FoMO): A generational phenomenon or an individual difference? Journal Of Social And Personal Relationships, 37, 2952–2966. https://doi.org/10.1177/0265407520945394
 • Becker, J. C., Hartwich, L., & Haslam, S. A. (2021). Neoliberalism can reduce well‐being by promoting a sense of social disconnection, competition, and loneliness. British Journal Of Social Psychology, 60(3), 947-965.
 • Bekman, M. (2020). Halkla ilişkiler uygulamalarında dijital medyanın kullanımı: sosyal medya bağımlılığının, fomo ve kompülsif çevrimiçi satın almada aracılık rolü. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Beyens, I., Frison, E., & Eggermont, S. (2016). “I don’t want to miss a thing”: Adolescents’ fear of missing out and its relationship to adolescents’ social needs, Facebook use, and Facebook related stress. Computers in Human Behavior, 64, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.083
 • Buunk, A. P., & Gibbons, F. X. (2007). Social comparison: The end of a theory and the emergence of a field. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 102(1), 3–21. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2006.09.007
 • Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with AMOS. (Second Edition). New York: Routledge.
 • Can, G., & Satıcı, S. A. (2019). Adaptation of fear of missing out scale (FoMOs): Turkish version validity and reliability study. Psicologia: Reflexão e Crítica, 32(1), 1-7. https://doi.org/10.1186/s41155-019-0117-4
 • Çakır, Ö., & Oğuz, E. (2017). Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 418-429. https://doi.org/10.17860/mersinefd.290711
 • Çetinkaya, F.Ö. (2019). Sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusunun kişinin tatil satın alma niyetine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. 5. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self- determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1104_01
 • Dempsey, A., O’Brien, K., Tiamiyu, M., & Elhai, J. D. (2019). Fear of missing out (FoMO) and rumination mediate relations between social anxiety and problematic Facebook use. Addictive Behaviors Reports, 9, 100150. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2018.100150
 • Diener, E., & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68(4), 653–663. https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.4.653
 • Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55(1), 34–43. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34
 • Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, Culture, and Subjective Well- Being: Emotional and Cognitive Evaluations of Life. Annual Review of Psychology, 54(1), 403–425. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145056
 • Dolgin, K. G. (2014). Ergenlik psikolojisi, gelişim, ilişkiler ve kültür. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Dossey, L. (2014). FOMO, digital dementia, and our dangerous experiment. Explore: The Journal of Science and Healing, 10(2), 69–73. https://doi.org/10.1016/j.explore.2013.12.008
 • Du, H., King, R. B., & Chi, P. (2017). Self-esteem and subjective well-being revisited: The roles of personal, relational, and collective self-esteem. PLoS ONE, 12(8), 1-17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183958
 • Eryılmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 975-989.
 • Eryılmaz, A., Şiraz, M. F., & Yılbaş, B. (2022). Sağlık çalışanlarının öznel iyi oluşlarının yordayıcıları: özsaygı ve başa çıkma araştırması. Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2(2), 98-111.
 • Esen, E. (2010). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Fabris, M. A., Marengo, D., Longobardi, C., & Settanni, M. (2020). Investigating the links between fear of missing out, social media addiction, and emotional symptoms in adolescence: The role of stress associated with neglect and negative reactions on social media. Addictive Behaviors, 106, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106364
 • Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117–140. https://doi.org/10.1177/001872675400700202
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (Eight Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Fumagalli, E., Dolmatzian, M.B., & Shrum, L.J. (2021). Centennials, FOMO, and loneliness: An investigation of the impact of social networking and messaging/VoIP apps usage during the initial stage of the coronavirus pandemic. Frontiers in Psychology, 12, 620739. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.620739
 • Ghaiumy Anaraky, R., Freeman, G., Aragón, O. R., Knijnenburg, B. P., & Tallapragada, M. (2019). The Dark Side of social media. Conference Companion Publication of the 2019 on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing-CSCW ’19. Austin, TX, USA.
 • Giagkou, S., Hussain, Z., & Pontes, H. (2018). Exploring the interplay between passive following on facebook, fear of missing out, self-esteem, social comparison, age, and life satisfaction in a community-based sample. International Journal of Psychology ve Behavior Analysis, 4(2), 1-6. https://doi.org/10.15344/2455-3867/2018/149
 • Hair, J. F., William, C. B., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Essex:Pearson Education Limited.
 • Hays, R. D., & DiMatteo, M. R. (1987). A short-form measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 51(1), 69–81. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5101_6
 • Hodkinson, S. C., & Poropat, E. A. (2014). Chinese students’ participation: the effect of cultural factors. Education + Training, 56(5), 430–446. https://doi.org/10.1108/et-04- 2013-0057
 • Hombrados-Mendieta, I., García-Martín, M. A., & Gómez-Jacinto, L. (2012). The relationship between social support, loneliness, and subjective well-being in a Spanish sample from a multidimensional perspective. Social Indicators Research, 114(3), 1013– 1034. https://doi.org/10.1007/s11205-012-0187-5
 • Hunt, M.G., Marx, R., Lipson, C., & Young, J. (2018). No more fomo: Limiting social media decreases loneliness and depression. Journal of Social and Clinical Psychology, 37(10), 751–768. https://doi.org/10.1521/jscp.2018.37.10.751
 • Jach, H. K., Sun, J., Loton, D., Chin, T. C., & Waters, L. E. (2017). Strengths and subjective wellbeing in adolescence: Strength-based parenting and the moderating effect of mindset. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 19(2), 567–586. https://doi.org/10.1007/s10902-016-9841-y
 • Kağıtçıbaşı Ç., Cemalcılar Z.(2014). Dünden bugüne insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kartol, A., Peker, A. (2020). Ergenlerde sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) yordayıcılarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(21), 454- 474. https://doi.org/10.26466/opus.628081
 • Kaya, Z., Vangölü, M. S., Özdemir, M. & Marufoğlu, M. (2023). Lise öğrencilerinin dijital bağımlılık ve iyi oluş düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(1) , 117-138. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1173642
 • Kelly, Y., Zilanawala, A., Booker, C., & Sacker, A. (2018). Social media use and adolescent mental health: Findings from the UK Millennium Cohort Study. EClinicalMedicine, 6, 59-68.
 • Klein, W. M. (1997). Objective standards are not enough: Affective, self-evaluative, and behavioral responses to social comparison information. Journal of Personality and Social Psychology, 72(4), 763–774. https://doi.org/10.1037/0022-3514.72.4.763
 • Kline, R. B. (2019). Yapısal eşitlik modellemesinin ilkeleri ve uygulaması. 4. Baskı. Ankara: Atlas Akademik Basın Yayın.
 • Kong, F., & You, X. (2011). Loneliness and self-esteem as mediators between social support and life satisfaction in late adolescence. Social Indicators Research, 110(1), 271– 279. https://doi.org/10.1007/s11205-011-9930-6
 • Kumar, R. (2011). Araştırma yöntemleri. 3. Baskı. Ankara: Edge Akademi.
 • Kuss, D., & Griffiths, M. (2017). Social networking sites and addiction: Ten lessons learned. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(3), 311- 327. https://doi.org/10.3390/ijerph14030311
 • Lyubomirsky, S. (2001). Why are some people happier than others? American Psychologist, 56(3), 239–249. https://doi.org/1O37//0OO3-O66X.56.3.23
 • Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with application. Biometrika, 57(3), 519–530.
 • Michalcakova, R., Lacinova, L., & Jelinek, M. (2009). Fears in adolescence. Psihologijske Teme, 18(1), 21-36.
 • Milyavskaya, M., Saffran, M., Hope, N., & Koestner, R. (2018). Fear of missing out: prevalence, dynamics, and consequences of experiencing fomo. Motivation and Emotion, 42(3). 725–737 https://doi.org/10.1007/s11031-018-9683-5
 • Montserrat, C., Dinisman, T., Bălţătescu, S., Grigoraş, B. A., & Casas, F. (2014). The effect of critical changes and gender on adolescents’ subjective well-being: Comparisons across 8 countries. Child Indicators Research, 8(1), 111–131. https://doi.org/10.1007/s12187- 014-9288-9
 • Müller, S. M., Wegmann, E., Stolze, D., & Brand, M. (2020). Maximizing social outcomes? Social zapping and fear of missing out mediate the effects of maximization and procrastination on problematic social networks use. Computers in Human Behavior, 107, 106296. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106296
 • Nesi, J., & Prinstein, M. J. (2015). Using social media for social comparison and feedback- seeking: Gender and popularity moderate associations with depressive symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(8), 1427–1438. https://doi.org/10.1007/s10802-015-0020-0
 • Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M., & Chamarro, A. (2017). Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. Journal of Adolescence, 55, 51-60. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.12.008
 • Peplau, H. E. (1955). Loneliness. The American Journal of Nursing, 55(12), 1476.
 • Perlman, D., Peplau, L. A. (1998). Loneliness. In H. S. Friedman (Ed.) Encyclopedia of mental health, Vol 2 (pp. 571-581). San Diego, CA: Academic Press
 • Piteo, E. M., & Ward, K. (2020). Review: Social networking sites and associations with depressive and anxiety symptoms in children and adolescents – a systematic review. Child and Adolescent Mental Health, 25(4), 201-2016. https://doi.org/10.1111/camh.12373
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841–1848. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014
 • Reagle, J. (2015). Following the Joneses: Fomo and conspicuous sociality. First Monday, 20(10). https://doi.org/10.5210/fm.v20i10.6064
 • Reer, F., Tang, W. Y., & Quandt, T. (2019). Psychosocial well-being and social media engagement: The mediating roles of social comparison orientation and fear of missing out. New Media and Society, 21(7), 1-20. https://doi.org/10.1177/1461444818823719
 • Roberts, J. A., & David, M. E. (2019). The social media party: Fear of missing out (FoMO), social media intensity, connection, and well-being. International Journal of Human– Computer Interaction, 36(1), 1–7. https://doi.org/10.1080/10447318.2019.1646517
 • Rozgonjuk, D., Ryan, T., Kuljus, J. K., Täht, K., & Scott, G. G. (2019). Social comparison orientation mediates the relationship between neuroticism and passive Facebook use. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13(1), article 2. https://doi.org/10.5817/CP2019-1-2
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066x.55.1.68
 • Savaşır, S., & Şahin, N. H. (1997). Assessment in cognitive behavioral therapy. Ankara: Turkish Psychological Association Publishing
 • Stead, H., & Bibby, P. A. (2017). Personality, fear of missing out and problematic internet use and their relationship to subjective well-being. Computers in Human Behavior, 76, 534–540. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.08.016
 • Steinberg, L. (2013). Ergenlik. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Şahin, N. H., & Şahin, N. (1992). Adolescent guilt, shame and depression in relation to sociotropy and autonomy. Paper presented at the World Congress of Cognitive Therapy, June 17-23, Toronto, Canada, 1992.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell L.S (2020). Temel bileşenler ve faktör analizi. B. G. Tabachnick ve L. S. Fidell (Ed.), Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı (M. Baloğlu, Çev. Ed.) içinde (ss. 612-681). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tomczyk, Ł., & Selmanagic-Lizde, E. (2018). Fear of missing out (fomo) among youth in Bosnia and Herzegovina-scale and selected mechanisms. Children and Youth Services Review, 88, 541–549. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.03.048
 • Toprakçı, E. (2017). Class Management [Sınıf Yönetimi] Ankara: Pegem Publishing.
 • Tu, Y., & Zhang, S. (2014). Loneliness and subjective well-being among Chinese undergraduates: The mediating role of self-efficacy. Social Indicators Research, 124(3), 963–980. https://doi.org/10.1007/s11205-014-0809-1
 • Tuncer, M. U. (2016). Ağ Toplumunun çocukları: Z kuşağının kişilerarasi iletişim becerilerinin çok boyutlu analizi. Atatürk İletişim Dergisi, (10), 33-46.
 • Türk Dil Kurumu (2020). Güncel Türkçe sözlük, sozluk.gov.tr. (Erişim Tarihi: 17.10.2020, 21:05).
 • Türkel, Z., & Dilmaç, B. (2019) Ergenlerde sosyal medya kullanımı, yalnızlık ve yaşam doyumu arasındaki yordayıcı ilişkiler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 57-70.
 • Vanhalst, J., Klimstra, T. A., Luyckx, K., Scholte, R. H. J., Engels, R. C. M. E., & Goossens, L. (2011). The Interplay of loneliness and depressive symptoms across adolescence: Exploring the role of personality traits. Journal of Youth and Adolescence, 41(6), 776–787. https://doi.org/10.1007/s10964-011-9726-7
 • Van Roekel, E., Goossens, L., Verhagen, M., Wouters, S., Engels, R. C. M. E., & Scholte, R. H. J. (2013). Loneliness, affect, and adolescents’ appraisals of company: an experience sampling method study. Journal of Research on Adolescence, 24(2), 350–363. https://doi.org/10.1111/jora.12061
 • UNICEF (2017). Dijital Bir Dünyada Çocuklar: Dünya Çocuklarının Durumu 2017. https://www.unicef.org/turkiye/media/4291/file/D%C3%BCnya%20%C3%87ocuklar%C4%B1n%C4%B1n%20Durumu%202017:%20Dijital%20bir%20D%C3%BCnyada%20%C3%87ocuklar.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2021).
 • Uram, P., & Skalski, S. (2022). Still logged in? The link between Facebook addiction, FoMO, self-esteem, life satisfaction and loneliness in social media users. Psychological Reports, 125(1), 218-231. https://doi.org/10.1177/0033294120980970
 • Villanueva, L., Prado-Gascó, V., & Montoya-Castilla, I. (2022). Longitudinal analysis of subjective well being in preadolescents: The role of emotional intelligence, self-esteem and perceived stress. Journal of health psychology, 27(2), 278-291. https://doi.org/10.1177/1359105320951605
 • Wartberg, L., Kriston, L., & Thomasius, R. (2020). Internet gaming disorder and problematic social media use in a representative sample of German adolescents: Prevalence estimates, comorbid depressive symptoms and related psychosocial aspects. Computers in Human Behavior, 103, 31–36. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.09.014
 • Wayment, H. A., & Taylor, S. E. (1995). Self-evaluation processes: Motives, information use, and self-esteem. Journal of Personality, 63(4), 729–757. https://doi.org/10.1111/j.1467- 6494.1995.tb00315.x
 • We Are Social ve Hootsuite (2022). Digital in 2022: Another year of bumper growth. https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/ (Erişim Tarihi: 24.02.2023-10:00)
 • Wirtz, D., Tucker, A., Briggs, C., & Schoemann, A. M. (2021). How and why social media affect subjective well-being: Multi-site use and social comparison as predictors of c hange across time. Journal of Happiness Studies, 22(4), 1673-1691. https://doi.org/10.1007/s10902-020-0029-z
 • Wu, Q., Cao, H., Lin, X., Zhou, N., & Chi, P. (2022). Child maltreatment and subjective well-being in Chinese emerging adults: A process model involving self-esteem and self-compassion. Journal of interpersonal violence, 37(15-16), NP13685-NP13706. https://doi.org/10.1177/0886260521993924
 • Yang, C. (2016). Instagram use, loneliness, and social comparison orientation: Iınteract and browse on social media, but don’t compare. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(12), 703–708. https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0201
 • Yang, Q., Tian L., Huebner, E. S. ve Xinxin, Z. (2019). Relations among academic achievement, self-esteem, and subjective well-being in school among elementary school students: A longitudinal mediation model. School Psychology, 34(3), 328-340. https://doi.org/10.1037/spq0000292
 • Yavuzer, H. (2008). Çocuk psikolojisi, doğum öncesinden ergenlik sonuna. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, M. A., & Duy, B. (2014). Adaptation of the short-form of the UCLA loneliness scale (Uls-8) to Turkish for the adolescents. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27(3), 194-203. https://doi.org/10.5350/DAJPN2014270302
 • Yiğit, Y.E. (2019). Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının yalnızlık üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Biruni Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Yin, L., Wang, P., Nie, J., Guo, J., Feng, J., & Lei, L. (2019). Social networking sites addiction and FoMO: The mediating role of envy and the moderating role of need to belong. Current Psychology, 40(3). https://doi.org/10.1007/s12144-019-00344-4
 • Yurcu, G., & Kocakula, Ö. (2015). Konaklama işletmelerinde çalışan yalnızlığının öznel iyi oluş üzerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 30-41.

The Relationship between Fear of Missing Out and Subjective Well-Being in Adolescent: The Mediating Role of Social Comparison and Loneliness / Ergenlerde Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki: Sosyal Karşılaştırma Ve Yalnızlığın Aracı Rolü

Year 2023, Volume: 14 Issue: 2, 83 - 101, 29.04.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1187412

Abstract

The purpose of this study is to examine the mediating role of Social Comparison and Loneliness in the relationship between Fear of Missing Out (FoMO) and Subjective Well-Being (SWB) in adolescents. For this purpose, the research is conducted according to the relational survey model, one of the descriptive research models. 1000 adolescents (505 females and 495 males) participated in the study. Participants are selected using stratified sampling method, which is one of the random/probability sampling methods. In this study, proportional stratified sampling method, which is based on the selection of sampling elements for each stratum depending on the distribution rate of that stratum in the population, is used. Four scales including Fear of Missing Out Scale, Adolescent Subjective Well-Being Scale, Social Comparison Scale and UCLA Loneliness Scale-Short Form and a personal information form including of sociodemographic questions were used as data collection tools in the study. The mediating role of social comparison and loneliness in the relationship between fear of missing out in social settings and subjective well-being in adolescents is analyzed using structural equation modeling. Pearson product-moment correlation analysis and path analysis, one of the structural equation modelling techniques, were used in data analyses. The results of the correlation analysis show that there is a significant relationship between FoMO, SWB, social comparison and loneliness. According to the results of the study, there is a negative relationship between adolescents' FoMO and their SWB. According to the results, as adolescents' FoMO increases, their SWB levels decrease. In addition, it was also concluded that as the level of adolescents' FoMO, their self-worth decreases and their loneliness levels increase. Path analysis results show that social comparison mediate the relationship between FoMO and SWB in adolescents. Path analysis results show that loneliness also has a mediating role in the relationship between FoMO and SWB in adolescents. The results of the research are discussed in the light of the literature and previous studies and recommendations were presented.

References

 • Allan, S., & Gilbert, P. (1995). A social comparison scale: Psychometric properties and relationship to psychopathology. Personality and Individual Differences, 19(3), 293– 299. https://doi.org/10.1016/0191-8869(95)00086-L
 • Alt, D. (2015). College students’ academic motivation, media engagement and fear of missing out. Computers in Human Behavior, 49, 111–119. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.057
 • Alutaybi, A., Al-Thani, D., McAlaney, J., & Ali, R. (2020). Combating fear of missing out (FoMO) on social media: The fomo-r method. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(17), 6128. https://doi.org/10.3390/ijerph17176128
 • Apaolaza, V., Hartmann, P., Medina, E., Barrutia, J. M., & Echebarria, C. (2013). The relationship between socializing on the Spanish online networking site Tuenti and teenagers’ subjective wellbeing: The roles of self-esteem and loneliness. Computers in Human Behavior, 29(4), 1282–1289. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.01.002
 • Bais, D. M., & Reyes, M. E. S (2019). Psychological predictors of Facebook addiction tendencies among Filipino millennials in Metro Manila. AFOR Journal of Psychology ve the Behavioral Sciences, 5(2), 37-56. https://doi.org/10.22492/ijpbs.5.2.03
 • Baker, Z. G., Krieger, H., & LeRoy, A. S. (2016). Fear of missing out: Relationships with depression, mindfulness, and physical symptoms. Translational Issues in Psychological Science, 2 (3), 275–282. https://doi.org/10.1037/tps0000075
 • Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173– 1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
 • Barry, C. T., Sidoti, C. L., Briggs, S. M., Reiter, S. R., & Lindsey, R. A. (2017). Adolescent social media use and mental health from adolescent and parent perspectives. Journal of Adolescence, 61,1–11. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.08.005
 • Barry, C. T., & Wong M. Y. (2020). Fear of missing out (FoMO): A generational phenomenon or an individual difference? Journal Of Social And Personal Relationships, 37, 2952–2966. https://doi.org/10.1177/0265407520945394
 • Becker, J. C., Hartwich, L., & Haslam, S. A. (2021). Neoliberalism can reduce well‐being by promoting a sense of social disconnection, competition, and loneliness. British Journal Of Social Psychology, 60(3), 947-965.
 • Bekman, M. (2020). Halkla ilişkiler uygulamalarında dijital medyanın kullanımı: sosyal medya bağımlılığının, fomo ve kompülsif çevrimiçi satın almada aracılık rolü. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Beyens, I., Frison, E., & Eggermont, S. (2016). “I don’t want to miss a thing”: Adolescents’ fear of missing out and its relationship to adolescents’ social needs, Facebook use, and Facebook related stress. Computers in Human Behavior, 64, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.083
 • Buunk, A. P., & Gibbons, F. X. (2007). Social comparison: The end of a theory and the emergence of a field. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 102(1), 3–21. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2006.09.007
 • Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with AMOS. (Second Edition). New York: Routledge.
 • Can, G., & Satıcı, S. A. (2019). Adaptation of fear of missing out scale (FoMOs): Turkish version validity and reliability study. Psicologia: Reflexão e Crítica, 32(1), 1-7. https://doi.org/10.1186/s41155-019-0117-4
 • Çakır, Ö., & Oğuz, E. (2017). Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 418-429. https://doi.org/10.17860/mersinefd.290711
 • Çetinkaya, F.Ö. (2019). Sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusunun kişinin tatil satın alma niyetine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. 5. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self- determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1104_01
 • Dempsey, A., O’Brien, K., Tiamiyu, M., & Elhai, J. D. (2019). Fear of missing out (FoMO) and rumination mediate relations between social anxiety and problematic Facebook use. Addictive Behaviors Reports, 9, 100150. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2018.100150
 • Diener, E., & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68(4), 653–663. https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.4.653
 • Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55(1), 34–43. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34
 • Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, Culture, and Subjective Well- Being: Emotional and Cognitive Evaluations of Life. Annual Review of Psychology, 54(1), 403–425. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145056
 • Dolgin, K. G. (2014). Ergenlik psikolojisi, gelişim, ilişkiler ve kültür. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Dossey, L. (2014). FOMO, digital dementia, and our dangerous experiment. Explore: The Journal of Science and Healing, 10(2), 69–73. https://doi.org/10.1016/j.explore.2013.12.008
 • Du, H., King, R. B., & Chi, P. (2017). Self-esteem and subjective well-being revisited: The roles of personal, relational, and collective self-esteem. PLoS ONE, 12(8), 1-17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183958
 • Eryılmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 975-989.
 • Eryılmaz, A., Şiraz, M. F., & Yılbaş, B. (2022). Sağlık çalışanlarının öznel iyi oluşlarının yordayıcıları: özsaygı ve başa çıkma araştırması. Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry, 2(2), 98-111.
 • Esen, E. (2010). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Fabris, M. A., Marengo, D., Longobardi, C., & Settanni, M. (2020). Investigating the links between fear of missing out, social media addiction, and emotional symptoms in adolescence: The role of stress associated with neglect and negative reactions on social media. Addictive Behaviors, 106, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106364
 • Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117–140. https://doi.org/10.1177/001872675400700202
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (Eight Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Fumagalli, E., Dolmatzian, M.B., & Shrum, L.J. (2021). Centennials, FOMO, and loneliness: An investigation of the impact of social networking and messaging/VoIP apps usage during the initial stage of the coronavirus pandemic. Frontiers in Psychology, 12, 620739. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.620739
 • Ghaiumy Anaraky, R., Freeman, G., Aragón, O. R., Knijnenburg, B. P., & Tallapragada, M. (2019). The Dark Side of social media. Conference Companion Publication of the 2019 on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing-CSCW ’19. Austin, TX, USA.
 • Giagkou, S., Hussain, Z., & Pontes, H. (2018). Exploring the interplay between passive following on facebook, fear of missing out, self-esteem, social comparison, age, and life satisfaction in a community-based sample. International Journal of Psychology ve Behavior Analysis, 4(2), 1-6. https://doi.org/10.15344/2455-3867/2018/149
 • Hair, J. F., William, C. B., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Essex:Pearson Education Limited.
 • Hays, R. D., & DiMatteo, M. R. (1987). A short-form measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 51(1), 69–81. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5101_6
 • Hodkinson, S. C., & Poropat, E. A. (2014). Chinese students’ participation: the effect of cultural factors. Education + Training, 56(5), 430–446. https://doi.org/10.1108/et-04- 2013-0057
 • Hombrados-Mendieta, I., García-Martín, M. A., & Gómez-Jacinto, L. (2012). The relationship between social support, loneliness, and subjective well-being in a Spanish sample from a multidimensional perspective. Social Indicators Research, 114(3), 1013– 1034. https://doi.org/10.1007/s11205-012-0187-5
 • Hunt, M.G., Marx, R., Lipson, C., & Young, J. (2018). No more fomo: Limiting social media decreases loneliness and depression. Journal of Social and Clinical Psychology, 37(10), 751–768. https://doi.org/10.1521/jscp.2018.37.10.751
 • Jach, H. K., Sun, J., Loton, D., Chin, T. C., & Waters, L. E. (2017). Strengths and subjective wellbeing in adolescence: Strength-based parenting and the moderating effect of mindset. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 19(2), 567–586. https://doi.org/10.1007/s10902-016-9841-y
 • Kağıtçıbaşı Ç., Cemalcılar Z.(2014). Dünden bugüne insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kartol, A., Peker, A. (2020). Ergenlerde sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) yordayıcılarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(21), 454- 474. https://doi.org/10.26466/opus.628081
 • Kaya, Z., Vangölü, M. S., Özdemir, M. & Marufoğlu, M. (2023). Lise öğrencilerinin dijital bağımlılık ve iyi oluş düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(1) , 117-138. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1173642
 • Kelly, Y., Zilanawala, A., Booker, C., & Sacker, A. (2018). Social media use and adolescent mental health: Findings from the UK Millennium Cohort Study. EClinicalMedicine, 6, 59-68.
 • Klein, W. M. (1997). Objective standards are not enough: Affective, self-evaluative, and behavioral responses to social comparison information. Journal of Personality and Social Psychology, 72(4), 763–774. https://doi.org/10.1037/0022-3514.72.4.763
 • Kline, R. B. (2019). Yapısal eşitlik modellemesinin ilkeleri ve uygulaması. 4. Baskı. Ankara: Atlas Akademik Basın Yayın.
 • Kong, F., & You, X. (2011). Loneliness and self-esteem as mediators between social support and life satisfaction in late adolescence. Social Indicators Research, 110(1), 271– 279. https://doi.org/10.1007/s11205-011-9930-6
 • Kumar, R. (2011). Araştırma yöntemleri. 3. Baskı. Ankara: Edge Akademi.
 • Kuss, D., & Griffiths, M. (2017). Social networking sites and addiction: Ten lessons learned. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(3), 311- 327. https://doi.org/10.3390/ijerph14030311
 • Lyubomirsky, S. (2001). Why are some people happier than others? American Psychologist, 56(3), 239–249. https://doi.org/1O37//0OO3-O66X.56.3.23
 • Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with application. Biometrika, 57(3), 519–530.
 • Michalcakova, R., Lacinova, L., & Jelinek, M. (2009). Fears in adolescence. Psihologijske Teme, 18(1), 21-36.
 • Milyavskaya, M., Saffran, M., Hope, N., & Koestner, R. (2018). Fear of missing out: prevalence, dynamics, and consequences of experiencing fomo. Motivation and Emotion, 42(3). 725–737 https://doi.org/10.1007/s11031-018-9683-5
 • Montserrat, C., Dinisman, T., Bălţătescu, S., Grigoraş, B. A., & Casas, F. (2014). The effect of critical changes and gender on adolescents’ subjective well-being: Comparisons across 8 countries. Child Indicators Research, 8(1), 111–131. https://doi.org/10.1007/s12187- 014-9288-9
 • Müller, S. M., Wegmann, E., Stolze, D., & Brand, M. (2020). Maximizing social outcomes? Social zapping and fear of missing out mediate the effects of maximization and procrastination on problematic social networks use. Computers in Human Behavior, 107, 106296. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106296
 • Nesi, J., & Prinstein, M. J. (2015). Using social media for social comparison and feedback- seeking: Gender and popularity moderate associations with depressive symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(8), 1427–1438. https://doi.org/10.1007/s10802-015-0020-0
 • Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M., & Chamarro, A. (2017). Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. Journal of Adolescence, 55, 51-60. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.12.008
 • Peplau, H. E. (1955). Loneliness. The American Journal of Nursing, 55(12), 1476.
 • Perlman, D., Peplau, L. A. (1998). Loneliness. In H. S. Friedman (Ed.) Encyclopedia of mental health, Vol 2 (pp. 571-581). San Diego, CA: Academic Press
 • Piteo, E. M., & Ward, K. (2020). Review: Social networking sites and associations with depressive and anxiety symptoms in children and adolescents – a systematic review. Child and Adolescent Mental Health, 25(4), 201-2016. https://doi.org/10.1111/camh.12373
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841–1848. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014
 • Reagle, J. (2015). Following the Joneses: Fomo and conspicuous sociality. First Monday, 20(10). https://doi.org/10.5210/fm.v20i10.6064
 • Reer, F., Tang, W. Y., & Quandt, T. (2019). Psychosocial well-being and social media engagement: The mediating roles of social comparison orientation and fear of missing out. New Media and Society, 21(7), 1-20. https://doi.org/10.1177/1461444818823719
 • Roberts, J. A., & David, M. E. (2019). The social media party: Fear of missing out (FoMO), social media intensity, connection, and well-being. International Journal of Human– Computer Interaction, 36(1), 1–7. https://doi.org/10.1080/10447318.2019.1646517
 • Rozgonjuk, D., Ryan, T., Kuljus, J. K., Täht, K., & Scott, G. G. (2019). Social comparison orientation mediates the relationship between neuroticism and passive Facebook use. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13(1), article 2. https://doi.org/10.5817/CP2019-1-2
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066x.55.1.68
 • Savaşır, S., & Şahin, N. H. (1997). Assessment in cognitive behavioral therapy. Ankara: Turkish Psychological Association Publishing
 • Stead, H., & Bibby, P. A. (2017). Personality, fear of missing out and problematic internet use and their relationship to subjective well-being. Computers in Human Behavior, 76, 534–540. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.08.016
 • Steinberg, L. (2013). Ergenlik. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Şahin, N. H., & Şahin, N. (1992). Adolescent guilt, shame and depression in relation to sociotropy and autonomy. Paper presented at the World Congress of Cognitive Therapy, June 17-23, Toronto, Canada, 1992.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell L.S (2020). Temel bileşenler ve faktör analizi. B. G. Tabachnick ve L. S. Fidell (Ed.), Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı (M. Baloğlu, Çev. Ed.) içinde (ss. 612-681). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tomczyk, Ł., & Selmanagic-Lizde, E. (2018). Fear of missing out (fomo) among youth in Bosnia and Herzegovina-scale and selected mechanisms. Children and Youth Services Review, 88, 541–549. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.03.048
 • Toprakçı, E. (2017). Class Management [Sınıf Yönetimi] Ankara: Pegem Publishing.
 • Tu, Y., & Zhang, S. (2014). Loneliness and subjective well-being among Chinese undergraduates: The mediating role of self-efficacy. Social Indicators Research, 124(3), 963–980. https://doi.org/10.1007/s11205-014-0809-1
 • Tuncer, M. U. (2016). Ağ Toplumunun çocukları: Z kuşağının kişilerarasi iletişim becerilerinin çok boyutlu analizi. Atatürk İletişim Dergisi, (10), 33-46.
 • Türk Dil Kurumu (2020). Güncel Türkçe sözlük, sozluk.gov.tr. (Erişim Tarihi: 17.10.2020, 21:05).
 • Türkel, Z., & Dilmaç, B. (2019) Ergenlerde sosyal medya kullanımı, yalnızlık ve yaşam doyumu arasındaki yordayıcı ilişkiler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 57-70.
 • Vanhalst, J., Klimstra, T. A., Luyckx, K., Scholte, R. H. J., Engels, R. C. M. E., & Goossens, L. (2011). The Interplay of loneliness and depressive symptoms across adolescence: Exploring the role of personality traits. Journal of Youth and Adolescence, 41(6), 776–787. https://doi.org/10.1007/s10964-011-9726-7
 • Van Roekel, E., Goossens, L., Verhagen, M., Wouters, S., Engels, R. C. M. E., & Scholte, R. H. J. (2013). Loneliness, affect, and adolescents’ appraisals of company: an experience sampling method study. Journal of Research on Adolescence, 24(2), 350–363. https://doi.org/10.1111/jora.12061
 • UNICEF (2017). Dijital Bir Dünyada Çocuklar: Dünya Çocuklarının Durumu 2017. https://www.unicef.org/turkiye/media/4291/file/D%C3%BCnya%20%C3%87ocuklar%C4%B1n%C4%B1n%20Durumu%202017:%20Dijital%20bir%20D%C3%BCnyada%20%C3%87ocuklar.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2021).
 • Uram, P., & Skalski, S. (2022). Still logged in? The link between Facebook addiction, FoMO, self-esteem, life satisfaction and loneliness in social media users. Psychological Reports, 125(1), 218-231. https://doi.org/10.1177/0033294120980970
 • Villanueva, L., Prado-Gascó, V., & Montoya-Castilla, I. (2022). Longitudinal analysis of subjective well being in preadolescents: The role of emotional intelligence, self-esteem and perceived stress. Journal of health psychology, 27(2), 278-291. https://doi.org/10.1177/1359105320951605
 • Wartberg, L., Kriston, L., & Thomasius, R. (2020). Internet gaming disorder and problematic social media use in a representative sample of German adolescents: Prevalence estimates, comorbid depressive symptoms and related psychosocial aspects. Computers in Human Behavior, 103, 31–36. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.09.014
 • Wayment, H. A., & Taylor, S. E. (1995). Self-evaluation processes: Motives, information use, and self-esteem. Journal of Personality, 63(4), 729–757. https://doi.org/10.1111/j.1467- 6494.1995.tb00315.x
 • We Are Social ve Hootsuite (2022). Digital in 2022: Another year of bumper growth. https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/ (Erişim Tarihi: 24.02.2023-10:00)
 • Wirtz, D., Tucker, A., Briggs, C., & Schoemann, A. M. (2021). How and why social media affect subjective well-being: Multi-site use and social comparison as predictors of c hange across time. Journal of Happiness Studies, 22(4), 1673-1691. https://doi.org/10.1007/s10902-020-0029-z
 • Wu, Q., Cao, H., Lin, X., Zhou, N., & Chi, P. (2022). Child maltreatment and subjective well-being in Chinese emerging adults: A process model involving self-esteem and self-compassion. Journal of interpersonal violence, 37(15-16), NP13685-NP13706. https://doi.org/10.1177/0886260521993924
 • Yang, C. (2016). Instagram use, loneliness, and social comparison orientation: Iınteract and browse on social media, but don’t compare. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(12), 703–708. https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0201
 • Yang, Q., Tian L., Huebner, E. S. ve Xinxin, Z. (2019). Relations among academic achievement, self-esteem, and subjective well-being in school among elementary school students: A longitudinal mediation model. School Psychology, 34(3), 328-340. https://doi.org/10.1037/spq0000292
 • Yavuzer, H. (2008). Çocuk psikolojisi, doğum öncesinden ergenlik sonuna. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, M. A., & Duy, B. (2014). Adaptation of the short-form of the UCLA loneliness scale (Uls-8) to Turkish for the adolescents. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27(3), 194-203. https://doi.org/10.5350/DAJPN2014270302
 • Yiğit, Y.E. (2019). Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının yalnızlık üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Biruni Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Yin, L., Wang, P., Nie, J., Guo, J., Feng, J., & Lei, L. (2019). Social networking sites addiction and FoMO: The mediating role of envy and the moderating role of need to belong. Current Psychology, 40(3). https://doi.org/10.1007/s12144-019-00344-4
 • Yurcu, G., & Kocakula, Ö. (2015). Konaklama işletmelerinde çalışan yalnızlığının öznel iyi oluş üzerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 30-41.
There are 95 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Süleyman Çifçi 0000-0003-0979-6298

Hatice Kumcağız 0000-0002-0165-3535

Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Çifçi, S., & Kumcağız, H. (2023). The Relationship between Fear of Missing Out and Subjective Well-Being in Adolescent: The Mediating Role of Social Comparison and Loneliness / Ergenlerde Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki: Sosyal Karşılaştırma Ve Yalnızlığın Aracı Rolü. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(2), 83-101. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1187412

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye