Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation of Student Activity Books Used within the Scope of Education Program in Primary Schools According to Teachers' Views / İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Kapsamında Kullanılan Öğrenci Etkinlik Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 225 - 242, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1210660

Abstract

The IYEP course, which was started to be implemented for the first time in our country in the 2018-2019 academic year; It is a training program that aims to increase the success level of primary school students who are less successful in Turkish and mathematics lessons than their peers. In our education system, the functionality of the textbooks used as teaching materials plays an extremely important role in reaching the goals and skills determined in the teaching process of individuals. In this study, it is aimed to determine the opinions of the classroom teachers who are the program implementers about all the dimensions (Content, Assessment and Evaluation, Learning and Teaching) of the student activity books used in the IYEP courses and to provide feedback to all stakeholders involved in the preparation of the program. The study group of this research consists of 20 classroom teachers working in the Ministry of National Education in 7 different primary schools in the city center of Malatya in the 2021-2022 academic year. Phenomenology design was used in accordance with the nature of the research. In order to obtain the research data, a semi-structured interview form developed by the researcher was used. Classroom teachers' IEP activity books; external features, content ( language, style, intelligibility, fluency ),It has been tried to determine his views on many issues such as its suitability for 3 basic language skills (Reading, Writing and Oral communication) and its suitability for the curriculum. The obtained interview findings were analyzed by transferring them to the MAXQDA 2020 qualitative analysis program. As a result of the research, it was determined that the primary school teachers generally thought that it is necessary to enrich the texts and activities in the İYEP book in terms of external and content features and the measurement and evaluation activities should be compatible with the achievements, and finally they reflected positive views about the activity books in terms of suitability for the student's level.

References

 • Avlukyarı, N.(2019). İlkokullarda Yetiştirme Programı(İyep)’İn Öğretmen Ve Yöneticiler Tarafından Değerlendirmesi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi].Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Aydın, S. ve Yakar, L. (2020). İlkokullarda Yetiştirme Programında (İYEP) Karşılaşılan Sorunlar, Paydaşlarına Olan Katkıları ve Çözüm Önerileri. Trakya Eğitim Dergisi. 10 (3) , 795-814 . DOI: 10.24315/tred.642786
 • Balantekin, Y.(2020). İlkokullarda Yetiştirme Programı(İyep) Türkçe Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,18(1),153-184.Https://Doi.Org/10,37217/Tebd.673849.
 • Baş, T. ve Akturan U. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri Nvivo 7,0 İle Nitel Veri Analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bektaş, M., Okur, A. ve Karadağ, B. (2014). İlkokul Ve Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Metaforik Algı Olarak Kitap. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 28(2), 154-168.
 • Burrell, A. and Bubb, S, (2000). Teacher feedback in the reception class: associations with children's positive adjustment to school” Education, 3-13 28 (3). 58-69.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. 2019. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Yayıncılık. 1-360.
 • Chadwick, J. (1984). Folklore And Witchcraft İn Dorset And Wiltshire. Nigel J. Clarke. Dorset, United Kingdom.
 • Clarke, A. E. (2016). From Grounded Theory To Situational Analysis: What’s New? Why? How? In J. M. Morse, P. N. Stern, J. Corbin, B. Bowers, K. Charmaz & A. E. Clarke (Eds.), Developing Grounded Theory.194-233.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma Ve Araştırma Deseni (3 B.). (M. Bütün, & B. Demir, Çev.).Siyasal Kitapevi.
 • Cesur, B. ve Yetkiner, A. (2020). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Başkent University Journal Of Education. 7(2), 375-392
 • Çelik, A. (2021). İlkokullarda Yetiştirme Programının Öğrencilerin Gelişimlerine Katkısı Ve Program Geliştirme Önerileri: İstanbul-Avcılar Örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi].İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Çepni, S. (2009). AraşTırma ve Proje ÇalışMalarına Giriş.Trabzon: Celepleryayıncılık. Denzin, N.K. ve Lincoln, Y.S. (2012). The Landscape Of Qualitative Research: Theories An Dissues. Sage Publications.
 • Dilekçi, Ü. (2019). İlkokullarda Yetiştirme Programına (İyep) İlişkin Öğretmen Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 433-454.
 • Eroğlu, S. ve Bektaş, O. (2016). Stem Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Stem Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri. Eğİtimde Nitel AraşTırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.Doı: 10,14689/İssn.2148-2624,1.4c3s3m.
 • Gençoğlu, C. (2019). Millî Bir Destekleme Ve Yetiştirme Sistemi Modeli: İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep), Millî Eğitim Dergisi,48, 853-881.
 • Gürol, M. ve Gül, M. (2021). İlkokullarda yetiştirme programinin (İYEP) işlevselliğinin incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1),16-33.
 • İlgar, S. C. ve İlgar, M. Z. (2014). Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Programları Kullanılması. İzü Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 31-78.
 • Kaçar, H. ve Uz, V. (2019).İlkokullarda Yetiştirme Programının Sınıf Öğretmenlerinin Gözlem Ve Deneyimlere Göre İncelenmesi. The Journal Of International Education Science. 21(6).20-53.
 • Keskin, M. (2021). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep)’Nın Dezavantajlı Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi].Amasyaüniversitesi, Amasya, Türkiye.
 • Keskin, M. ve Üstün, A. (2020). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep)’nın Dezavantajlı Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi, International Social Sciences Studies Journal. 6(54),138-144.
 • Kırnık, D.,Susam, E. ve Özbek, R. (2019). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep) Uygulamalarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Mili Eğitim Dergisi, 48(1), 387-415.
 • Kızıltepe, Z. (2017). İçerik analizi. F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Eds.), Nitel araştırma: yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları.(s. 253–266) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Koçyiğit, S. (2014). Çocukların Bakış Açısıyla Okul Öncesi Eğitim. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (36) , 203-201.
 • Kozikoğlu, İ. ve Tosun, Y. (2020). İlkokullarda Yetiştirme Programına (İyep) İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çözümleme. Ankara University Journal Of Faculty Of Educational Sciences (Jfes) , 53 (3) , 903-930. Doı: 10,30964/Auebfd.679050.
 • Leech, N. L. ve Onwuegbuzı, A. J. (2007). An Array Of Qualitative Data Analysis Tools: A Call For Data Analysis Triangulation. School Psychology Quarterly.
 • MEB. (2018). İlkokullarda Yetiştirme Programı Uygulama Kılavuzu. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. S. Turan(Çev. Ed.). Ankara: Nobelyayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep). Milli Eğitim Dergisi, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Özdoğru, M. (2022). İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın (İYEP) değerlendirilmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 6(1), 53-63.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research And Evaluation Methods (Third Edition).Sage Publications.
 • Topcu, İ. ve Ersoy, M. (2019). Meb Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Öğretmen Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(3), 61–75.
 • Toprakçı, E. (2010). Türkiye’de Temel Eğitim ve İlköğretim Okulları Gerçeği. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking Classroom Management: A New Perspective, A New Horizon. E-İnternational Journal Of Educational Research, 3(3), 84-110.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitbilim- Pedandragoji. Eğitbilim- Pedandragoji, (Ed: Erdal Toprakçı) Ütopya Yayıncılık.
 • Toptaş, V. ve Karaca, E.(2019). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep) Kapsamındaki Matematik Derslerini Yürüten Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi.48(1), 417-431.
 • Ülger, K. (2012). Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerileri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. E-International Journal Of Educational Research, 3(2), 50-62.
 • Van Manen, M. (2007). Phenomenology Of Practice. Phenomenology And Practice.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016).Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, V. A. ve Kılıç, D. (2020). İlkokullarda yetiştirme programı (İYEP) kurs sürecinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Turkish Studies - Education, 15(2), 1399-1410. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40293

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Kapsamında Kullanılan Öğrenci Etkinlik Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation of Student Activity Books Used within the Scope of Education Program in Primary Schools According to Teachers' Views

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 225 - 242, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1210660

Abstract

Ülkemizde İlk kez 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kursu; Türkçe ve Matematik derslerinde akranlarına göre daha az başarılı olan ilkokul seviyesindeki öğrencilerin başarı düzeyini arttırmayı hedef alan bir yetiştirme programıdır. Eğitim sistemimizde bireylerin öğretim sürecinde belirlenen hedeflere ve becerilere ulaşabilmede öğretim materyali olarak kullanılan ders kitaplarının işlevselliği son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada İYEP kurslarında kullanılan öğrenci etkinlik kitaplarının temel dayanağı olan öğretim programında yer alan her bir boyutun işlevselliğini, programın uygulayıcısı olan sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultsunda belirlemek ve elde edilen bulgular vasıtasıyla programın hazırlanmasında görev alan tüm paydaşlara dönüt sağlamak amaçlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Malatya il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 7 farklı resmi ilkokulda görev yapan 20 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın amacına en uygun araştırma yöntemi olduğu düşünüldüğünden nitel araştırma yöntemi ve dâhilindeki olgu bilim araştırma deseni tercih edilmiştir. Diğer yandan, araştırma verilerinin elde edilmesi amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerin İYEP etkinlik kitaplarının; dış özellikleri, içerik (dil, üslup, anlaşılırlık, akıcılık), 3 temel dil becerisi (okuma, yazma ve sözlü iletişim) uygunluğu ve öğretim programına uygunluğu gibi birçok hususta görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen görüşme bulguları, Maxqda nitel analiz programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin genel olarak İYEP kitabındaki metinler ve etkinliklerin dışsal ve içerik özellikleri açısından daha da zenginleştirilmesi, ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin kazanımlarla uyumlu olması gerektiği, ayrıca öğrenci düzeyine uygunluk açısından olumlu değerlendirdikleri tespit edilmiştir.

References

 • Avlukyarı, N.(2019). İlkokullarda Yetiştirme Programı(İyep)’İn Öğretmen Ve Yöneticiler Tarafından Değerlendirmesi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi].Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • Aydın, S. ve Yakar, L. (2020). İlkokullarda Yetiştirme Programında (İYEP) Karşılaşılan Sorunlar, Paydaşlarına Olan Katkıları ve Çözüm Önerileri. Trakya Eğitim Dergisi. 10 (3) , 795-814 . DOI: 10.24315/tred.642786
 • Balantekin, Y.(2020). İlkokullarda Yetiştirme Programı(İyep) Türkçe Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,18(1),153-184.Https://Doi.Org/10,37217/Tebd.673849.
 • Baş, T. ve Akturan U. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri Nvivo 7,0 İle Nitel Veri Analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bektaş, M., Okur, A. ve Karadağ, B. (2014). İlkokul Ve Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Metaforik Algı Olarak Kitap. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 28(2), 154-168.
 • Burrell, A. and Bubb, S, (2000). Teacher feedback in the reception class: associations with children's positive adjustment to school” Education, 3-13 28 (3). 58-69.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. 2019. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Yayıncılık. 1-360.
 • Chadwick, J. (1984). Folklore And Witchcraft İn Dorset And Wiltshire. Nigel J. Clarke. Dorset, United Kingdom.
 • Clarke, A. E. (2016). From Grounded Theory To Situational Analysis: What’s New? Why? How? In J. M. Morse, P. N. Stern, J. Corbin, B. Bowers, K. Charmaz & A. E. Clarke (Eds.), Developing Grounded Theory.194-233.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma Ve Araştırma Deseni (3 B.). (M. Bütün, & B. Demir, Çev.).Siyasal Kitapevi.
 • Cesur, B. ve Yetkiner, A. (2020). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Başkent University Journal Of Education. 7(2), 375-392
 • Çelik, A. (2021). İlkokullarda Yetiştirme Programının Öğrencilerin Gelişimlerine Katkısı Ve Program Geliştirme Önerileri: İstanbul-Avcılar Örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi].İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Çepni, S. (2009). AraşTırma ve Proje ÇalışMalarına Giriş.Trabzon: Celepleryayıncılık. Denzin, N.K. ve Lincoln, Y.S. (2012). The Landscape Of Qualitative Research: Theories An Dissues. Sage Publications.
 • Dilekçi, Ü. (2019). İlkokullarda Yetiştirme Programına (İyep) İlişkin Öğretmen Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 433-454.
 • Eroğlu, S. ve Bektaş, O. (2016). Stem Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Stem Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri. Eğİtimde Nitel AraşTırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.Doı: 10,14689/İssn.2148-2624,1.4c3s3m.
 • Gençoğlu, C. (2019). Millî Bir Destekleme Ve Yetiştirme Sistemi Modeli: İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep), Millî Eğitim Dergisi,48, 853-881.
 • Gürol, M. ve Gül, M. (2021). İlkokullarda yetiştirme programinin (İYEP) işlevselliğinin incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1),16-33.
 • İlgar, S. C. ve İlgar, M. Z. (2014). Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Programları Kullanılması. İzü Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 31-78.
 • Kaçar, H. ve Uz, V. (2019).İlkokullarda Yetiştirme Programının Sınıf Öğretmenlerinin Gözlem Ve Deneyimlere Göre İncelenmesi. The Journal Of International Education Science. 21(6).20-53.
 • Keskin, M. (2021). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep)’Nın Dezavantajlı Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi].Amasyaüniversitesi, Amasya, Türkiye.
 • Keskin, M. ve Üstün, A. (2020). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep)’nın Dezavantajlı Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi, International Social Sciences Studies Journal. 6(54),138-144.
 • Kırnık, D.,Susam, E. ve Özbek, R. (2019). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep) Uygulamalarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Mili Eğitim Dergisi, 48(1), 387-415.
 • Kızıltepe, Z. (2017). İçerik analizi. F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Eds.), Nitel araştırma: yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları.(s. 253–266) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Koçyiğit, S. (2014). Çocukların Bakış Açısıyla Okul Öncesi Eğitim. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (36) , 203-201.
 • Kozikoğlu, İ. ve Tosun, Y. (2020). İlkokullarda Yetiştirme Programına (İyep) İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çözümleme. Ankara University Journal Of Faculty Of Educational Sciences (Jfes) , 53 (3) , 903-930. Doı: 10,30964/Auebfd.679050.
 • Leech, N. L. ve Onwuegbuzı, A. J. (2007). An Array Of Qualitative Data Analysis Tools: A Call For Data Analysis Triangulation. School Psychology Quarterly.
 • MEB. (2018). İlkokullarda Yetiştirme Programı Uygulama Kılavuzu. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. S. Turan(Çev. Ed.). Ankara: Nobelyayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep). Milli Eğitim Dergisi, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Özdoğru, M. (2022). İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın (İYEP) değerlendirilmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 6(1), 53-63.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research And Evaluation Methods (Third Edition).Sage Publications.
 • Topcu, İ. ve Ersoy, M. (2019). Meb Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Öğretmen Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(3), 61–75.
 • Toprakçı, E. (2010). Türkiye’de Temel Eğitim ve İlköğretim Okulları Gerçeği. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Toprakçı, E. (2012). Rethinking Classroom Management: A New Perspective, A New Horizon. E-İnternational Journal Of Educational Research, 3(3), 84-110.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitbilim- Pedandragoji. Eğitbilim- Pedandragoji, (Ed: Erdal Toprakçı) Ütopya Yayıncılık.
 • Toptaş, V. ve Karaca, E.(2019). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep) Kapsamındaki Matematik Derslerini Yürüten Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi.48(1), 417-431.
 • Ülger, K. (2012). Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerileri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. E-International Journal Of Educational Research, 3(2), 50-62.
 • Van Manen, M. (2007). Phenomenology Of Practice. Phenomenology And Practice.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016).Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, V. A. ve Kılıç, D. (2020). İlkokullarda yetiştirme programı (İYEP) kurs sürecinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Turkish Studies - Education, 15(2), 1399-1410. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40293
There are 40 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Kaan Güney 0000-0002-5141-9827

Yusuf Emrah Yaman 0000-0003-4844-7250

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 6

Cite

APA Güney, K., & Yaman, Y. E. (2022). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Kapsamında Kullanılan Öğrenci Etkinlik Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation of Student Activity Books Used within the Scope of Education Program in Primary Schools According to Teachers’ Views. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(6), 225-242. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1210660

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye