Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of Teachers’ Attitudes towards Distance Education in Terms of Various Variables / Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 45 - 64, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1168784

Abstract

The purpose of this study is to determine the general attitude levels of teachers towards distance education in terms of different variables. Also, this study aims to reveal whether the attitudes of teachers differ according to the district, education level, gender, institution type, graduation, experience year, and branch variables, as well as to seek answers to the questions of whether there is a relationship between the frequency of in-service training on distance education and the perception of technology competence of teachers and their attitudes. The sample of the study, which was carried out in the descriptive survey model, consists of 886 teachers working at primary, secondary, and high school levels, private and public schools in Gaziantep Şehitkamil, and Şahinbey districts in 2020-2021. The research used the “Personal Information Form” and “Distance Education Attitude Scale towards Teachers” as data collection tools. The data were collected in the digital environment and the Jamovi (1.6.9) package program was used in the analysis of the obtained data. The study concluded that teachers' attitudes towards distance education were low, although close to the medium level. In addition, the variables of gender, district, and graduation status of teachers do not change the attitudes of teachers towards distance education, however, the type of institution (private / state), education level, experience year, branch, and in-service training related to distance education affect teachers’ attitudes towards distance education and have a decisive effect on their attitudes. The study results also showed a positive relationship between teachers’ perceptions of technological competence and their attitudes toward distance education. Creating supportive in-service training opportunities related to distance education for teachers can increase success in distance education and increasing the technological competence of teachers will facilitate them to have a positive attitude towards distance education. Developing distance education programs applied to younger age groups will increase primary school teachers’ negative attitutowardards distance education.

References

 • Adnan M., Anwar K. (2020). Οnline Learning amid the COVID-19 Pandemic: Students' Perspectives. Online Submission, 2(1): 45-51. doi.org/10.33902/JPSP.2020261309
 • Ağır, F. (2007). Özel Okullarda ve Devlet Okullarında Çalışan İlköğretim Öğretmenlerı̇nı̇n Uzaktan Eğı̇tı̇me Karşı Tutumlarının Belirlenmesi̇. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Aktay, Y. (2002) Eğitimde Küresel İmkanlar-Küreselleșen Dünyada Eğitimde Fırsat Eșitliği ve Özgürleșim Fırsatları Üzerine. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (1), 7-22.
 • Akyürek, M. İ. (2021). Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi: Şırnak İli Örneği. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 6 (2), 179-191. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrinen/issue/67037/763850
 • Ali, W. (2020). Online and Remote Learning in Higher Education Institutes: A Necessity in Light of COVID-19 Pandemic. Higher Education Studies, 10 (3), 16. Doi:10.5539/hes.v10n3p16.
 • Alkan, C. (1996). Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi, Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, (12-15 Kasım) Ankara, Uzaktan Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Ateş, A. & Altun, E.H. (2008). Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (54), 125–45. doi:10.17152/GEFD.42014.
 • Alsubaie, M. A., Alzarah, L. N., & Alhemly, F. A. (2022). Faculty Members’ Attitudes and Practices: How They Responded to Forced Adoption of Distance Education? SAGE Open, 12(3).
 • Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri / Science Teachers' Views on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process. Turkish Studies. 15. 109-129. Doi:10.7827/TurkishStudies.43502.
 • Barış, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Sakarya University Journal of Education, 2(August), 36–46.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 368-397.
 • Bay, E., Vural, O., Demir, S. & Bağceci, B. (2015). An analysis of the candidate teachers’ beliefs related to knowledge, learning, and teaching. International Education Studies, 8(6), 75–79. https://doi.org/10.5539/ies.v8n6p75
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sırasında İlköğretim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik İmge ve Algıları: Bir Metafor Analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. doi: 10.29065/usakead.777652
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (25. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/55662/761354
 • Çakır, R. & Yükseltürk, E. (2010). Bilgi Toplumu Olma Yolunda Öğrenen Organizasyonlar, Bilgi Yönetimi ve E-Öğrenme Üzerine Teorik Bir Çözümleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 501–12.
 • Çelik, B. & Uzunboylu, H. (2020). Developing an Attitude Scale towards Distance Learning. Behaviour & Information Technology. DOI: 10.1080/0144929X.2020.1832576.
 • Deniz, S. & Bağçeci, B. (2021). Development of Distance Education Attitude Scale for Teachers: A Study of Validity and Reliability. Open Journal for Educational Research, 2021, 5(2), 207-222. https://doi.org/10.32591/coas.ojer.0502.07207d
 • Deniz, S. (2021). Öğretmenlere Yönelik Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Douglas, C. E. & Michael, F. A. (1991). On distribution-free multiple comparisons in the one-way analysis of variance. Communications in Statistics- Theory and Methods, 20(1), 127–139. https://doi.org/10.1080/03610929108830487
 • Fırat, M., Kılınç, H. & Yüzer, T. V. (2018). Level of intrinsic motivation of distance education students in e‐learning environments. Journal of Computer Assisted Learning, 34(1), 63-70.
 • Fidan, M. (2020). Covid-19 Belirsizliğinde eğitim: İlkokulda zorunlu uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-43.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London: Sage.
 • Gelişli, Y. (2015). Uzaktan Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları: Tarihçe ve Gelişim. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 313–21.
 • Halder, U. (2012). A Study on Distance Learners' Attitude towards Distance Education. International Journal of Pedagogy and Course Design, 4(3), 49-65.
 • Hebebci, M. T., Bertiz, Y. & Alan, S. (2020). Investigation of views of students and teachers on distance education practices during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 267-282.
 • Huang, R.H., Liu, D.J., Tlili, A., Yang, J.F., Wang, H.H., et al. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak. Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal University. Retrieved from: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://iite.unesco.org/wpcontent/uploads/2020/03/Handbook-on-Facilitating-Flexible-Learning-in-COVID-19-Outbreak-SLIBNU-V1.2-20200315.pdf&ved=2ahUKEwjoi4v_1_joAhWVF4gKHfjpDd4QFjAGegQIBhAC&usg=AOvVaw2FtJwbDrHSYTlB_tIJ-fl2
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. (4. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
 • Kahramanoğlu, R., Yokuş, E., Cücük, E., Vural, S., & Şiraz, F. (2018). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies Educational Sciences, 13(11), 1669–1686. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13561
 • Karavida, V., Charissi, A., & Tympa, E. (2021). Greek Unıversıty Students’ Attıtudes About Dıstance Educatıon Due To Emergency Cırcumstances. European Journal of Open Education and E-learning Studies, 6(1). doi: http://dx.doi.org/10.46827/ejoe.v6i1.3529
 • Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). Difficulties experienced by teachers in the distance education during covid-19 pandemic (COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan öğretimde yaşadığı zorluklar) E-International Journal of Pedandragogy, 1(1), 55–73. TrDoi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.20
 • Keegan, D. (1996). Foundations of Distance Education. (3rd ed.). London: Routledge.
 • Kerby, D. S. (2014). The Simple Difference Formula: An Approach to Teaching Nonparametric Correlation. Comprehensive Psychology, 3,1.
 • Kırık, A. (2016). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 0(21), 73-94. doi: 10.17829/midr.20142110299.
 • Kisanga, D.H. (2016). Determinants of Teachers’ Attitudes Towards E-Learning in Tanzanian Higher Learning Institutions. International Review of Research in Open and Distance Learning. 17(5), 109-125. DOI: 10.19173/irrodl.v17i5.2720.
 • Lall, S., & Singh, N. (2020). COVID-19: Unmasking the new face of education. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 11(SPL1), 48-53. DOI: 10.26452/ijrps.v11iSPL1.2122.
 • Marjerison, R.K., Rahman, J.M. & Li, Z. (2020). Students’ Attitudes Towards Distance Education: A Comparative Study between Sino-Foreign Cooperative Universities and Typical Universities in China. Journal of Instructional Pedagogies, Vol. 25. 1-22.
 • Moore, M.G. & Thompson, M.M. (1990). The Effects of Distance Learning: A Summary of Literature. Research Monograph, Number 2. 2:83.
 • Odabaş, H. (2004). İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Modelinin Bilgi Hizmetlerine Yönelik Yüksek Öğretim Programlarında Kullanımı. (21–24 in) Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu: Saga of Librarianship International Symposium. Ankara.
 • Oliveira, G., Grenha Teixeira, J., Torres, A., & Morais, C. (2021). An exploratory study on the emergency remote education experience of higher education students and teachers during the COVID-19 pandemic. British Journal of Educational Technology, 52, 1357– 1376. https://doi.org/10.1111/bjet.13112
 • Sample Size Calculator, (2021). Sample Size Calculator. https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html
 • Toquero, C. M. (2020). Emergency remote education experiment amid COVID-19 pandemic. IJERI Int. J. Educ. Res. Innov, 15, 162–176.
 • Tomczak, M. & Tomczak, E. (2014). The need to report effect size estimates revisited. An overview of some recommended measures of effect size. Trends in Sport Sciences, 1(21), 19–25. http://www.wbc.poznan.pl/Content/325867/5_Trends_Vol21_2014_no1_20.pdf
 • Toprakçı, E. (2007) The profiles of the use of the internet for study purposes among university students The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET July 2007 ISSN: 1303-6521 Volume 6, Issue 3, p.129-145 ERIC No: ED500215 Full Paper:: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED500215.pdf
 • Toprakçı, E. ve Ersoy, M. (2008) Uzaktan öğretimde öğretmen rolleri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (sözel bildiri). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16-18 Nisan 2008 Kuşadası/İzmır Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/uzaktan-egitim-öğretmen-rolleri.pdf
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf Yönetimi. Pegem Yayınları (3.Baskı).
 • Toprakçı, M.S., Hepsöğütlü, Z. B. & Toprakçı, E. (2021) The perceptions of students related to the sources of problems in distance education during the covid-19 epidemic (example of İzmir Anatolian High School. E-International Journal of Pedandragogy, (e-ijpa) 1(2), 41-61. TrDoi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.40
 • Toprakcı, E. & Hepsöğütlü, Z. B. (2022). Source of the problem perceptions of anadolu high school teachers regarding distance education (Anadolu lisesi öğretmenlerinin uzaktan öğretime ilişkin sorun kaynağı algıları) Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 6 (2), 1-14. TrDoi: https://trdoi.org/10.26023458/uled.1166943
 • UNESCO. (2020). UNESCO Covid-19 Education Response. https://en.unesco.org/covid19
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. (1. Baskı). Nobel Yayın.
 • Ülkü, S. (2018). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Veletsianos, G. (2010). Emerging Technologies in Distance Education. Edmonton: AU Press, Athabasca University.
 • Yamamoto, G. T. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25–34. https://doi.org/10.32329/uad.711110
 • Yıldız, S. (2016). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 301–29. https://doi.org/10.11616/basbed.vi.455852
 • Yusoff, M.B.S. (2019). ABC of Content Validation and Content Validity Index Calculation. Education in Medicine Journal 11(2), 49–54. https://doi.org/10.21315/eimj2019.11.2.6
 • Zhao, Y. (2020). COVID-19 as a Catalyst for Educational Change. Prospects, 49(1–2), 29–33. DOI: 10.1007/s11125-020-09477-y.
 • Yavuz, B. & Toprakcı, E. (2021). The opinions shared in internet forums about schools’ distance education due to covid-19 pandemic (Covid-19 pandemisi sebebiyle okulların uzaktan öğretim yapması ile ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler) Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (1) , 120-139. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/issue/63030/913518

Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi / Investigation of Teachers’ Attitudes towards Distance Education in Terms of Various Variables

Year 2022, Volume: 13 Issue: 6, 45 - 64, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1168784

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik genel tutum düzeylerinin belirlenmesi ve öğretmen tutumlarının görev yaptığı ilçe, cinsiyet, görev yaptığı kurum türü ve eğitim kademesi, mezuniyet, hizmet yılı, branş değişkenlerine göre değişip değişmediği ayrıca uzaktan eğitimle ilgili hizmet içi eğitim alma sıklıklarının ve öğretmenlerin sahip olduğu teknoloji yetkinliği algısı ile tutumları arasında bir ilişki olup olmadığı sorularına cevap aramaktır. Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini 2020-2021 yılında Gaziantep merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde, ilk, orta ve lise kademelerinde, özel ve devlet okullarında görev yapan toplam 886 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel bilgi formu” ve “Öğretmenlere Yönelik Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler dijital ortamda toplanmış, elde edilen verilerin analizinde Jamovi (1.6.9) paket programı kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının orta düzeye yakın derecede düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca cinsiyet, görev yapılan ilçe ve öğretmenlerin mezuniyet durumu değişkenlerinin öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını değiştirmediği, bununla birlikte öğretmenlerin görev yaptığı kurum türü (özel/devlet), eğitim kademesi, kıdemleri, branşları ve uzaktan eğitimle ilgili hizmet içi eğitim alma durumlarının öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını etkilediği ve tutumları üzerinde belirleyici etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin sahip olduğu teknoloji yetkinlik algıları ile uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında pozitif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenler için uzaktan eğitim ile ilgili destekleyici hizmet içi eğitim fırsatlarının oluşturulması uzaktan eğitimde başarıyı artırmaya yardımcı olacak ve öğretmenlerin teknolojik yeterliklerinin arttırılması uzaktan eğitime karşı olumlu tutuma sahip olmalarını kolaylaştıracaktır. Daha küçük yaş gruplarına yönelik uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi, sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlayacaktır.

References

 • Adnan M., Anwar K. (2020). Οnline Learning amid the COVID-19 Pandemic: Students' Perspectives. Online Submission, 2(1): 45-51. doi.org/10.33902/JPSP.2020261309
 • Ağır, F. (2007). Özel Okullarda ve Devlet Okullarında Çalışan İlköğretim Öğretmenlerı̇nı̇n Uzaktan Eğı̇tı̇me Karşı Tutumlarının Belirlenmesi̇. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Aktay, Y. (2002) Eğitimde Küresel İmkanlar-Küreselleșen Dünyada Eğitimde Fırsat Eșitliği ve Özgürleșim Fırsatları Üzerine. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (1), 7-22.
 • Akyürek, M. İ. (2021). Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi: Şırnak İli Örneği. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 6 (2), 179-191. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrinen/issue/67037/763850
 • Ali, W. (2020). Online and Remote Learning in Higher Education Institutes: A Necessity in Light of COVID-19 Pandemic. Higher Education Studies, 10 (3), 16. Doi:10.5539/hes.v10n3p16.
 • Alkan, C. (1996). Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi, Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, (12-15 Kasım) Ankara, Uzaktan Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Ateş, A. & Altun, E.H. (2008). Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (54), 125–45. doi:10.17152/GEFD.42014.
 • Alsubaie, M. A., Alzarah, L. N., & Alhemly, F. A. (2022). Faculty Members’ Attitudes and Practices: How They Responded to Forced Adoption of Distance Education? SAGE Open, 12(3).
 • Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri / Science Teachers' Views on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process. Turkish Studies. 15. 109-129. Doi:10.7827/TurkishStudies.43502.
 • Barış, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Sakarya University Journal of Education, 2(August), 36–46.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 368-397.
 • Bay, E., Vural, O., Demir, S. & Bağceci, B. (2015). An analysis of the candidate teachers’ beliefs related to knowledge, learning, and teaching. International Education Studies, 8(6), 75–79. https://doi.org/10.5539/ies.v8n6p75
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sırasında İlköğretim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik İmge ve Algıları: Bir Metafor Analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. doi: 10.29065/usakead.777652
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (25. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/55662/761354
 • Çakır, R. & Yükseltürk, E. (2010). Bilgi Toplumu Olma Yolunda Öğrenen Organizasyonlar, Bilgi Yönetimi ve E-Öğrenme Üzerine Teorik Bir Çözümleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 501–12.
 • Çelik, B. & Uzunboylu, H. (2020). Developing an Attitude Scale towards Distance Learning. Behaviour & Information Technology. DOI: 10.1080/0144929X.2020.1832576.
 • Deniz, S. & Bağçeci, B. (2021). Development of Distance Education Attitude Scale for Teachers: A Study of Validity and Reliability. Open Journal for Educational Research, 2021, 5(2), 207-222. https://doi.org/10.32591/coas.ojer.0502.07207d
 • Deniz, S. (2021). Öğretmenlere Yönelik Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Douglas, C. E. & Michael, F. A. (1991). On distribution-free multiple comparisons in the one-way analysis of variance. Communications in Statistics- Theory and Methods, 20(1), 127–139. https://doi.org/10.1080/03610929108830487
 • Fırat, M., Kılınç, H. & Yüzer, T. V. (2018). Level of intrinsic motivation of distance education students in e‐learning environments. Journal of Computer Assisted Learning, 34(1), 63-70.
 • Fidan, M. (2020). Covid-19 Belirsizliğinde eğitim: İlkokulda zorunlu uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-43.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London: Sage.
 • Gelişli, Y. (2015). Uzaktan Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları: Tarihçe ve Gelişim. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 313–21.
 • Halder, U. (2012). A Study on Distance Learners' Attitude towards Distance Education. International Journal of Pedagogy and Course Design, 4(3), 49-65.
 • Hebebci, M. T., Bertiz, Y. & Alan, S. (2020). Investigation of views of students and teachers on distance education practices during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 267-282.
 • Huang, R.H., Liu, D.J., Tlili, A., Yang, J.F., Wang, H.H., et al. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak. Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal University. Retrieved from: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://iite.unesco.org/wpcontent/uploads/2020/03/Handbook-on-Facilitating-Flexible-Learning-in-COVID-19-Outbreak-SLIBNU-V1.2-20200315.pdf&ved=2ahUKEwjoi4v_1_joAhWVF4gKHfjpDd4QFjAGegQIBhAC&usg=AOvVaw2FtJwbDrHSYTlB_tIJ-fl2
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. (4. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
 • Kahramanoğlu, R., Yokuş, E., Cücük, E., Vural, S., & Şiraz, F. (2018). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies Educational Sciences, 13(11), 1669–1686. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13561
 • Karavida, V., Charissi, A., & Tympa, E. (2021). Greek Unıversıty Students’ Attıtudes About Dıstance Educatıon Due To Emergency Cırcumstances. European Journal of Open Education and E-learning Studies, 6(1). doi: http://dx.doi.org/10.46827/ejoe.v6i1.3529
 • Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). Difficulties experienced by teachers in the distance education during covid-19 pandemic (COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan öğretimde yaşadığı zorluklar) E-International Journal of Pedandragogy, 1(1), 55–73. TrDoi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.20
 • Keegan, D. (1996). Foundations of Distance Education. (3rd ed.). London: Routledge.
 • Kerby, D. S. (2014). The Simple Difference Formula: An Approach to Teaching Nonparametric Correlation. Comprehensive Psychology, 3,1.
 • Kırık, A. (2016). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 0(21), 73-94. doi: 10.17829/midr.20142110299.
 • Kisanga, D.H. (2016). Determinants of Teachers’ Attitudes Towards E-Learning in Tanzanian Higher Learning Institutions. International Review of Research in Open and Distance Learning. 17(5), 109-125. DOI: 10.19173/irrodl.v17i5.2720.
 • Lall, S., & Singh, N. (2020). COVID-19: Unmasking the new face of education. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 11(SPL1), 48-53. DOI: 10.26452/ijrps.v11iSPL1.2122.
 • Marjerison, R.K., Rahman, J.M. & Li, Z. (2020). Students’ Attitudes Towards Distance Education: A Comparative Study between Sino-Foreign Cooperative Universities and Typical Universities in China. Journal of Instructional Pedagogies, Vol. 25. 1-22.
 • Moore, M.G. & Thompson, M.M. (1990). The Effects of Distance Learning: A Summary of Literature. Research Monograph, Number 2. 2:83.
 • Odabaş, H. (2004). İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Modelinin Bilgi Hizmetlerine Yönelik Yüksek Öğretim Programlarında Kullanımı. (21–24 in) Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu: Saga of Librarianship International Symposium. Ankara.
 • Oliveira, G., Grenha Teixeira, J., Torres, A., & Morais, C. (2021). An exploratory study on the emergency remote education experience of higher education students and teachers during the COVID-19 pandemic. British Journal of Educational Technology, 52, 1357– 1376. https://doi.org/10.1111/bjet.13112
 • Sample Size Calculator, (2021). Sample Size Calculator. https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html
 • Toquero, C. M. (2020). Emergency remote education experiment amid COVID-19 pandemic. IJERI Int. J. Educ. Res. Innov, 15, 162–176.
 • Tomczak, M. & Tomczak, E. (2014). The need to report effect size estimates revisited. An overview of some recommended measures of effect size. Trends in Sport Sciences, 1(21), 19–25. http://www.wbc.poznan.pl/Content/325867/5_Trends_Vol21_2014_no1_20.pdf
 • Toprakçı, E. (2007) The profiles of the use of the internet for study purposes among university students The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET July 2007 ISSN: 1303-6521 Volume 6, Issue 3, p.129-145 ERIC No: ED500215 Full Paper:: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED500215.pdf
 • Toprakçı, E. ve Ersoy, M. (2008) Uzaktan öğretimde öğretmen rolleri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (sözel bildiri). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16-18 Nisan 2008 Kuşadası/İzmır Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/uzaktan-egitim-öğretmen-rolleri.pdf
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf Yönetimi. Pegem Yayınları (3.Baskı).
 • Toprakçı, M.S., Hepsöğütlü, Z. B. & Toprakçı, E. (2021) The perceptions of students related to the sources of problems in distance education during the covid-19 epidemic (example of İzmir Anatolian High School. E-International Journal of Pedandragogy, (e-ijpa) 1(2), 41-61. TrDoi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.40
 • Toprakcı, E. & Hepsöğütlü, Z. B. (2022). Source of the problem perceptions of anadolu high school teachers regarding distance education (Anadolu lisesi öğretmenlerinin uzaktan öğretime ilişkin sorun kaynağı algıları) Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 6 (2), 1-14. TrDoi: https://trdoi.org/10.26023458/uled.1166943
 • UNESCO. (2020). UNESCO Covid-19 Education Response. https://en.unesco.org/covid19
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. (1. Baskı). Nobel Yayın.
 • Ülkü, S. (2018). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Veletsianos, G. (2010). Emerging Technologies in Distance Education. Edmonton: AU Press, Athabasca University.
 • Yamamoto, G. T. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25–34. https://doi.org/10.32329/uad.711110
 • Yıldız, S. (2016). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 301–29. https://doi.org/10.11616/basbed.vi.455852
 • Yusoff, M.B.S. (2019). ABC of Content Validation and Content Validity Index Calculation. Education in Medicine Journal 11(2), 49–54. https://doi.org/10.21315/eimj2019.11.2.6
 • Zhao, Y. (2020). COVID-19 as a Catalyst for Educational Change. Prospects, 49(1–2), 29–33. DOI: 10.1007/s11125-020-09477-y.
 • Yavuz, B. & Toprakcı, E. (2021). The opinions shared in internet forums about schools’ distance education due to covid-19 pandemic (Covid-19 pandemisi sebebiyle okulların uzaktan öğretim yapması ile ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler) Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (1) , 120-139. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/issue/63030/913518
There are 57 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Serpil Deniz 0000-0002-1827-8196

Birsen Bağçeci 0000-0001-8189-4912

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 6

Cite

APA Deniz, S., & Bağçeci, B. (2022). Investigation of Teachers’ Attitudes towards Distance Education in Terms of Various Variables / Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(6), 45-64. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1168784

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye