Research Article
BibTex RIS Cite

Öğretmenlerin Örgütsel Güç Mesafesi Algıları ile Özerklik Davranışları Arasındaki İlişkide Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Aracı Rolü / The Mediating Role of Teachers’ Critical Thinking Dispositions in the Relationship between their Organisational Power Distance Perceptions and Autonomy Behaviors

Year 2022, Volume: 13 Issue: 2, 90 - 107, 30.04.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1076433

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi algıları ile özerklik davranışları arasındaki ilişkide eleştirel düşünme eğilimlerinin aracı rolünün belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, Muğla ili Menteşe ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışan 322 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Örgütsel Güç Mesafesi Ölçeği, UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ve Öğretmen Özerkliği Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler ve Pearson korelasyon katsayıları kullanılmıştır. Öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi algıları ile özerklik davranışları arasındaki ilişkide eleştirel düşünme eğilimlerinin aracı etkisi yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmenler, örgütsel güç mesafesinin boyutları açısından, en çok gücü kabullenme, en az gücü meşrulaştırma algısına sahiptir. Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimleri ve özerklik davranışları yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin özerklik davranışları ile gücü araçsal kullanma, gücü meşrulaştırma ve güce razı olma arasında düşük düzeyde, negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Eleştirel düşünme eğilimi ile gücü kabullenme, gücü araçsal kullanma ve güce razı olma arasında düşük düzeyde, negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Eleştirel düşünme eğilimi ile gücü meşrulaştırma arasında orta düzeyde, negatif yönlü; eleştirel düşünme eğilimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasında ise orta düzeyde, pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Örgütsel güç mesafesinin boyutlarından gücü meşrulaştırma ve güce razı olma ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişkide eleştirel düşünme eğiliminin tam aracı rolünde olduğu ortaya konmuştur.

References

 • Alkın Şahin, S., Tunca, N., Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2016). Relationship between professional values and critical thinking disposition of science-technology and mathematics teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(1), 25-40. https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1371a
 • Ateş, A. (2019). Öğretmenlerin mizaçları ile güç mesafesi algıları arasındaki ilişki (Tez No. 538375) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Atmaca, T. (2021). Öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi ve örgütsel muhalefet algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 8(1), 11-27. https://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/358
 • Ayral, M., Özdemir, N., Türedi, A., Yılmaz-Fındık, L., Büyükgöze, H., Demirezen, S., Özarslan, H., & Tahirbegi, Y. (2014). Öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki: PISA örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(Özel Sayı 1), 207-218. https://doi.org/10.12973/jesr.2014.4os12a
 • Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
 • Białas, S. (2009). Power distance as a determinant of relations between managers and employees in the enterprises with foreign capital. Journal of Intercultural Management, 1(2), 105-115. https://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171424256
 • Buyruk, H., & Akbaş, A. (2021). An analysis on the relationship between teachers’ occupational professionalism and their autonomy. Education and Science, 46(208), 431-451. https://doi.org/10.15390/EB.2021.9996
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (20. bs.). Pegem Akademi.
 • Cicek Saglam, A., Yorulmaz, Y. I., Turkkas Anasiz, B., Colak, I., & Dumlu, N. N. (2018). Prediction of academic staffs’ organizational silence through their power distance perceptions. Üniversitepark Bülten, 7(2), 143-166. https://doi.org/10.22521/unibulletin.2018.72.6
 • Çiçek Sağlam, A., & Göldede, D. (2020). Öğretmenlerin güç mesafesi algıları ile örgütsel sessizlikleri arasındaki ilişki. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), 1-23. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/55211/736462
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (3. bs.). Pegem Akademi.
 • Çolak, İ., & Altınkurt, Y. (2017). Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1), 33-71. https://kuey.net/index.php/kuey/article/view/87
 • Çolak, İ., Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2017). Öğretmenlerin özerklik davranışları ile iş doyumları arasındaki ilişki. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 189-208. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksbd/issue/34220/383408
 • Çolak, İ., Türkkaş-Anasız, B., Yorulmaz, Y. İ., & Duman, A. (2019). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerine cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumu değişkenlerinin etkisinin incelenmesi: Bir meta analiz çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(1), 67-86. https://doi.org/10.19160/ijer.541861
 • Demirer, K. (2018). Çalışanlarda güç mesafesine bağlı olarak prosedür adaleti algısı ve yönetici tatmini, iş arkadaşlarından tatmin, iş tatminine ilişkin İskenderun’da öğretmenler üzerine yapılan bir araştırma (Tez No. 530673) [Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Deniz, A. (2013). Okullarda güç mesafesi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki (Tez No. 350972) [Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Emir, S. (2013). Öğretmenlerin düşünme stillerinin eleştirel düşünme eğilimlerini yordama gücü (İstanbul-Fatih Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 325-347. https://jestp.com/index.php/estp/issue/view/32
 • Ennis, R. H. (1987). A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. In J. B. Baron & R. J. Sternberg (Eds.), Teaching thinking skills: Theory and practice (pp. 9-26). Freeman.
 • Ennis, R. H. (1991). Critical thinking: A streamlined conception. Teaching Philosophy, 14(1), 5-24. https://doi.org/teachphil19911412
 • Ersoy, E., & Levent, F. (2020). Öğretmen algılarına göre örgütsel güç mesafesi ile örgütsel sinerji düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 12(4), 345-356. https://doi.org/10.17932/iau.iaud.2009.002/iaud_v12i4003
 • Eurydice. (2008). Levels of autonomy and responsibilities of teachers in Europe. https://doi.org/10.2766/35479
 • Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. Research finding and recommendations. American Philosophical Association. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED315423.pdf
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). Multi-variate data analysis (7th ed.). Prentice-Hall.
 • Hallinger, P. (2004). Meeting the challenges of cultural leadership: The changing role of principals in Thailand. Discourse: Studies in The Cultural Politics of Education, 25(1), 61-73. https://doi.org/10.1080/0159630042000178482
 • Hofstede, G. (1983). The cultural relativity of organizational practices and theories. Journal of International Business Studies, 14(2), 75-89. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490867
 • Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.). Sage.
 • Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind, intercultural cooperation and its importance for survival. McGraw-Hill.
 • Iliman Püsküllüoğlu, E., & Altınkurt, Y. (2018). Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimleri ile örgütsel muhalefet davranışları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(4), 897-914. https://doi.org/10.16986/HUJE.2018037422
 • Ingersoll, R. M. (2007). Short on power long on responsibility. Educational Leadership, 65(1), 20-25. https://repository.upenn.edu/gse_pubs/129
 • Judd, C. M., & Kenny, D. A. (1981). Process analysis: Estimating mediation in treatment evaluations. Evaluation Review, 5(5), 602-619. https://doi.org/10.1177/0193841X8100500502
 • Kamii, C. (1991). Toward autonomy: The importance of critical thinking and choice making. School Psychology Review, 20(3), 382-388. https://doi.org/10.1080/02796015.1991.12085561
 • Karabacak, M. S. (2014). Ankara ili genel liselerinde görev yapan öğretmenlerin özerklik algıları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişki (Tez No. 370318) [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Keskin, E. (2021). Okul müdürlerinin kullandıkları güç türleri ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki (İzmir ili örneği) (Tez No. 656853) [Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Kılıç, H. E., & Şen, A. İ. (2014). UF/EMI eleştirel düşünme eğilimi ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 1-12. https://doi.org/10.15390/EB.2014.3632
 • Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th ed.). The Guilford Press.
 • Kurban, C., & Tok, T. N. (2019). Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimlerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1729-1745. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3275
 • Lei, P. W., & Wu, Q. (2007). Introduction to structural equation modeling: Issues and practical considerations. Educational Measurement: Issues and Practice, 26(3), 33-43. https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2007.00099.x
 • Lipman, M. (1988). Critical thinking - What can it be. Educational Leadership, 46(1), 38-43. https://eric.ed.gov/?id=ED352326
 • Moomaw, W. E. (2005). Teacher-perceived autonomy: A construct validation of the teacher autonomy scale [Doctoral Dissertation, The University of West Florida]. UWF Theses and Dissertations. https://purl.flvc.org/uwf/fd/WFE0000027
 • Muega, M. A., Acido, M. B., & Lusung-Oyzon, M. V. (2016). Communication, social, and critical thinking skills of students with low-power-distance teachers in a high-power-distance country. International Journal of Whole Schooling, 12(1), 22-39. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1095344.pdf
 • OECD. (2014). Lessons from PISA for Korea, strong performers and successful reformers in education. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264190672-en
 • Polat, M. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile yaratıcılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Tez No. 457397) [Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Robertson, S. L. (1996). Teachers’ work, restructuring and postfordism: Constructing the new ‘professionalism’. In I. Goodson & A. Hargreaves (Eds.), Teachers’ professional lives (pp. 28-55). Falmer Press.
 • Robertson S. L. (2010). Teachers matter… Don’t they? Placing teachers and their work in the global knowledge economy. In S. Macrine, P. McLaren, & D. Hill (Eds.), Revolutionizing pedagogy: Education for social justice within and beyond global neo-liberalism (pp. 235-255). Palgrave Macmillan.
 • Rudolph, L. (2006). Decomposing teacher autonomy: A study investigating types of teacher autonomy and how it relates to job satisfaction (UMI No. 3209981) [Doctoral Dissertation, University of Pennsylvania]. ProQuest Dissertations and Theses Global. https://proquest.com/pqdtglobal/docview/ 305243601/D473A2E3086E43A2PQ/1?accountid=16595
 • Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of Educational Research, 99(6), 323-338. https://doi.org/10.3200/JOER.99.6.323-338
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A beginner’s guide to structural equation modeling (3rd ed.). Taylor & Francis.
 • Scriven, M., & Paul, R. (1987). Defining critical thinking. The 8th Annual International Conference on Critical Thinking and Education Reform. https://criticalthinking.org/pages/definingcritical-thinking/766
 • Shengnan, L., & Hallinger, P. (2021). Unpacking the effects of culture on school leadership and teacher learning in China. Educational Management Administration & Leadership, 49(2), 214-233. https://doi.org/10.1177/1741143219896042
 • Soodmand Afshar, H., Rahimi, A., & Rahimi, M. (2014). Instrumental motivation, critical thinking, autonomy and academic achievement of Iranian EFL learners. Issues in Educational Research, 24(3), 281-298. https://iier.org.au/iier24/soodmand.pdf
 • Şimşek, O. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ekinoks.
 • Truong, T. D., Hallinger, P., & Sanga, K. (2017). Confucian values and school leadership in Vietnam: Exploring the influence of culture on principal decision making. Educational Management Administration & Leadership, 45(1), 77-100. https://doi.org/10.1177/1741143215607877
 • Vusparatih, D. S. (2017). Power distance between teacher and students in learning process based on Curriculum 2013. Humaniora, 8(4), 361-371. https://doi.org/10.21512/humaniora.v8i4.3726
 • Wang, H. W., & Guan, B. (2018) The positive effect of authoritarian leadership on employee performance: The moderating role of power distance. Frontiers in Psychology, 9, (Article 357). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00357
 • Weston, R., & Gore Jr, P. A. (2006). A brief guide to structural equation modeling. The Counseling Psychologist, 34(5), 719-751. https://doi.org/10.1177/0011000006286345
 • Wilches, J. U. (2007). Teacher autonomy: A critical review of the research and concept beyond applied linguistics. İkala, 12(18), 245-275. https://revistas.udea.edu.co/index.php/ikala/article/view/2720
 • Winch, C. (2006). Education, autonomy and critical thinking. Routledge.
 • Yazıcı, A. Ş. (2016). Öğretmenlerin özerklik davranışları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. https://doi.org/10.12973/jesr.2016.62.1
 • Yazıcı, A. Ş., & Akyol, B. (2017). Okul müdürlerinin liderlik davranışları ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişki. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(10), 189-208. https://doi.org/10.16991/inesjournal.1365
 • Yorulmaz, Y. İ. (2021). Öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi algılarının incelenmesi: Eğitim örgütlerine yansımaları, yapısal nedenleri ve yapılaşması (Tez No. 10394876) [Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Yorulmaz, Y. İ., Çolak, İ., Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2018). Örgütsel Güç Mesafesi Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 8(4), 671-686. https://doi.org/10.24315/trkefd.411916
 • Yorulmaz, Y. İ., Çolak, İ., & Çiçek Sağlam, A. (2018). The relationship between teachers’ structural and psychological empowerment and their autonomy. Journal of Educational Sciences Research, 8(2), 81-96. https://doi.org/10.22521/jesr.2018.82.3
 • Zurmehly, J. (2008). The relationship of educational preparation, autonomy, and critical thinking to nursing job satisfaction. The Journal of Continuing Education in Nursing, 39(10), 453-460. https://doi.org/10.3928/00220124-20081001-10

The Mediating Role of Teachers’ Critical Thinking Dispositions in the Relationship between their Organisational Power Distance Perceptions and Autonomy Behaviors / Öğretmenlerin Örgütsel Güç Mesafesi Algıları ile Özerklik Davranışları Arasındaki İlişkide Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Aracı Rolü

Year 2022, Volume: 13 Issue: 2, 90 - 107, 30.04.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1076433

Abstract

The aim of this study is to determine the mediating role of teachers’ critical thinking dispositions in the relationship between their organisational power distance perceptions and autonomy behaviors. The sample of the research consists of 322 teachers working in primary, secondary, and high schools in Menteşe district of Muğla province. Organizational Power Distance Scale, UF/EMI Critical Thinking Disposition Scale, and Teacher Autonomy Scale were used as data collection instruments. Descriptive statistics and Pearson correlation coefficients were used in the analysis of the data. The mediating effect of teachers’ critical thinking dispositions in the relationship between their organisational power distance perceptions and autonomy behaviors was tested with structural equation modeling. According to the research findings, teachers have the perception of acceptance of power the most and justification of power the least in terms of the dimensions of organisational power distance. Teachers' critical thinking dispositions and their autonomy behaviors are at high levels. There are low level, negative and statistically significant relationships between teachers' autonomy behaviors and their instrumental use of power, justification of power, and acquiescence of power. There are low level, negative, and statistically significant relationships between critical thinking disposition and acceptance of power, instrumental use of power, and acquiscence of power. In addition, there is a moderate level, negative, and statistically significant relationship between critical thinking disposition and justification of power, and a moderate level, positive, and statistically significant relationship between critical thinking disposition and teachers' autonomy behaviors. It has been revealed that the critical thinking disposition has a full mediator role in the relationship between teacher autonomy and the dimensions of organisational power distance which are justification of power and acquiescence of power.

References

 • Alkın Şahin, S., Tunca, N., Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2016). Relationship between professional values and critical thinking disposition of science-technology and mathematics teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(1), 25-40. https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1371a
 • Ateş, A. (2019). Öğretmenlerin mizaçları ile güç mesafesi algıları arasındaki ilişki (Tez No. 538375) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Atmaca, T. (2021). Öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi ve örgütsel muhalefet algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 8(1), 11-27. https://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/358
 • Ayral, M., Özdemir, N., Türedi, A., Yılmaz-Fındık, L., Büyükgöze, H., Demirezen, S., Özarslan, H., & Tahirbegi, Y. (2014). Öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki: PISA örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(Özel Sayı 1), 207-218. https://doi.org/10.12973/jesr.2014.4os12a
 • Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
 • Białas, S. (2009). Power distance as a determinant of relations between managers and employees in the enterprises with foreign capital. Journal of Intercultural Management, 1(2), 105-115. https://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171424256
 • Buyruk, H., & Akbaş, A. (2021). An analysis on the relationship between teachers’ occupational professionalism and their autonomy. Education and Science, 46(208), 431-451. https://doi.org/10.15390/EB.2021.9996
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (20. bs.). Pegem Akademi.
 • Cicek Saglam, A., Yorulmaz, Y. I., Turkkas Anasiz, B., Colak, I., & Dumlu, N. N. (2018). Prediction of academic staffs’ organizational silence through their power distance perceptions. Üniversitepark Bülten, 7(2), 143-166. https://doi.org/10.22521/unibulletin.2018.72.6
 • Çiçek Sağlam, A., & Göldede, D. (2020). Öğretmenlerin güç mesafesi algıları ile örgütsel sessizlikleri arasındaki ilişki. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6), 1-23. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/55211/736462
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (3. bs.). Pegem Akademi.
 • Çolak, İ., & Altınkurt, Y. (2017). Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1), 33-71. https://kuey.net/index.php/kuey/article/view/87
 • Çolak, İ., Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2017). Öğretmenlerin özerklik davranışları ile iş doyumları arasındaki ilişki. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 189-208. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksbd/issue/34220/383408
 • Çolak, İ., Türkkaş-Anasız, B., Yorulmaz, Y. İ., & Duman, A. (2019). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerine cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumu değişkenlerinin etkisinin incelenmesi: Bir meta analiz çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(1), 67-86. https://doi.org/10.19160/ijer.541861
 • Demirer, K. (2018). Çalışanlarda güç mesafesine bağlı olarak prosedür adaleti algısı ve yönetici tatmini, iş arkadaşlarından tatmin, iş tatminine ilişkin İskenderun’da öğretmenler üzerine yapılan bir araştırma (Tez No. 530673) [Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Deniz, A. (2013). Okullarda güç mesafesi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki (Tez No. 350972) [Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Emir, S. (2013). Öğretmenlerin düşünme stillerinin eleştirel düşünme eğilimlerini yordama gücü (İstanbul-Fatih Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 325-347. https://jestp.com/index.php/estp/issue/view/32
 • Ennis, R. H. (1987). A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. In J. B. Baron & R. J. Sternberg (Eds.), Teaching thinking skills: Theory and practice (pp. 9-26). Freeman.
 • Ennis, R. H. (1991). Critical thinking: A streamlined conception. Teaching Philosophy, 14(1), 5-24. https://doi.org/teachphil19911412
 • Ersoy, E., & Levent, F. (2020). Öğretmen algılarına göre örgütsel güç mesafesi ile örgütsel sinerji düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 12(4), 345-356. https://doi.org/10.17932/iau.iaud.2009.002/iaud_v12i4003
 • Eurydice. (2008). Levels of autonomy and responsibilities of teachers in Europe. https://doi.org/10.2766/35479
 • Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. Research finding and recommendations. American Philosophical Association. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED315423.pdf
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). Multi-variate data analysis (7th ed.). Prentice-Hall.
 • Hallinger, P. (2004). Meeting the challenges of cultural leadership: The changing role of principals in Thailand. Discourse: Studies in The Cultural Politics of Education, 25(1), 61-73. https://doi.org/10.1080/0159630042000178482
 • Hofstede, G. (1983). The cultural relativity of organizational practices and theories. Journal of International Business Studies, 14(2), 75-89. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490867
 • Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.). Sage.
 • Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind, intercultural cooperation and its importance for survival. McGraw-Hill.
 • Iliman Püsküllüoğlu, E., & Altınkurt, Y. (2018). Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimleri ile örgütsel muhalefet davranışları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(4), 897-914. https://doi.org/10.16986/HUJE.2018037422
 • Ingersoll, R. M. (2007). Short on power long on responsibility. Educational Leadership, 65(1), 20-25. https://repository.upenn.edu/gse_pubs/129
 • Judd, C. M., & Kenny, D. A. (1981). Process analysis: Estimating mediation in treatment evaluations. Evaluation Review, 5(5), 602-619. https://doi.org/10.1177/0193841X8100500502
 • Kamii, C. (1991). Toward autonomy: The importance of critical thinking and choice making. School Psychology Review, 20(3), 382-388. https://doi.org/10.1080/02796015.1991.12085561
 • Karabacak, M. S. (2014). Ankara ili genel liselerinde görev yapan öğretmenlerin özerklik algıları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişki (Tez No. 370318) [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Keskin, E. (2021). Okul müdürlerinin kullandıkları güç türleri ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki (İzmir ili örneği) (Tez No. 656853) [Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Kılıç, H. E., & Şen, A. İ. (2014). UF/EMI eleştirel düşünme eğilimi ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 1-12. https://doi.org/10.15390/EB.2014.3632
 • Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th ed.). The Guilford Press.
 • Kurban, C., & Tok, T. N. (2019). Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimlerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1729-1745. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3275
 • Lei, P. W., & Wu, Q. (2007). Introduction to structural equation modeling: Issues and practical considerations. Educational Measurement: Issues and Practice, 26(3), 33-43. https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2007.00099.x
 • Lipman, M. (1988). Critical thinking - What can it be. Educational Leadership, 46(1), 38-43. https://eric.ed.gov/?id=ED352326
 • Moomaw, W. E. (2005). Teacher-perceived autonomy: A construct validation of the teacher autonomy scale [Doctoral Dissertation, The University of West Florida]. UWF Theses and Dissertations. https://purl.flvc.org/uwf/fd/WFE0000027
 • Muega, M. A., Acido, M. B., & Lusung-Oyzon, M. V. (2016). Communication, social, and critical thinking skills of students with low-power-distance teachers in a high-power-distance country. International Journal of Whole Schooling, 12(1), 22-39. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1095344.pdf
 • OECD. (2014). Lessons from PISA for Korea, strong performers and successful reformers in education. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264190672-en
 • Polat, M. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile yaratıcılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Tez No. 457397) [Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Robertson, S. L. (1996). Teachers’ work, restructuring and postfordism: Constructing the new ‘professionalism’. In I. Goodson & A. Hargreaves (Eds.), Teachers’ professional lives (pp. 28-55). Falmer Press.
 • Robertson S. L. (2010). Teachers matter… Don’t they? Placing teachers and their work in the global knowledge economy. In S. Macrine, P. McLaren, & D. Hill (Eds.), Revolutionizing pedagogy: Education for social justice within and beyond global neo-liberalism (pp. 235-255). Palgrave Macmillan.
 • Rudolph, L. (2006). Decomposing teacher autonomy: A study investigating types of teacher autonomy and how it relates to job satisfaction (UMI No. 3209981) [Doctoral Dissertation, University of Pennsylvania]. ProQuest Dissertations and Theses Global. https://proquest.com/pqdtglobal/docview/ 305243601/D473A2E3086E43A2PQ/1?accountid=16595
 • Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of Educational Research, 99(6), 323-338. https://doi.org/10.3200/JOER.99.6.323-338
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A beginner’s guide to structural equation modeling (3rd ed.). Taylor & Francis.
 • Scriven, M., & Paul, R. (1987). Defining critical thinking. The 8th Annual International Conference on Critical Thinking and Education Reform. https://criticalthinking.org/pages/definingcritical-thinking/766
 • Shengnan, L., & Hallinger, P. (2021). Unpacking the effects of culture on school leadership and teacher learning in China. Educational Management Administration & Leadership, 49(2), 214-233. https://doi.org/10.1177/1741143219896042
 • Soodmand Afshar, H., Rahimi, A., & Rahimi, M. (2014). Instrumental motivation, critical thinking, autonomy and academic achievement of Iranian EFL learners. Issues in Educational Research, 24(3), 281-298. https://iier.org.au/iier24/soodmand.pdf
 • Şimşek, O. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ekinoks.
 • Truong, T. D., Hallinger, P., & Sanga, K. (2017). Confucian values and school leadership in Vietnam: Exploring the influence of culture on principal decision making. Educational Management Administration & Leadership, 45(1), 77-100. https://doi.org/10.1177/1741143215607877
 • Vusparatih, D. S. (2017). Power distance between teacher and students in learning process based on Curriculum 2013. Humaniora, 8(4), 361-371. https://doi.org/10.21512/humaniora.v8i4.3726
 • Wang, H. W., & Guan, B. (2018) The positive effect of authoritarian leadership on employee performance: The moderating role of power distance. Frontiers in Psychology, 9, (Article 357). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00357
 • Weston, R., & Gore Jr, P. A. (2006). A brief guide to structural equation modeling. The Counseling Psychologist, 34(5), 719-751. https://doi.org/10.1177/0011000006286345
 • Wilches, J. U. (2007). Teacher autonomy: A critical review of the research and concept beyond applied linguistics. İkala, 12(18), 245-275. https://revistas.udea.edu.co/index.php/ikala/article/view/2720
 • Winch, C. (2006). Education, autonomy and critical thinking. Routledge.
 • Yazıcı, A. Ş. (2016). Öğretmenlerin özerklik davranışları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. https://doi.org/10.12973/jesr.2016.62.1
 • Yazıcı, A. Ş., & Akyol, B. (2017). Okul müdürlerinin liderlik davranışları ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişki. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(10), 189-208. https://doi.org/10.16991/inesjournal.1365
 • Yorulmaz, Y. İ. (2021). Öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi algılarının incelenmesi: Eğitim örgütlerine yansımaları, yapısal nedenleri ve yapılaşması (Tez No. 10394876) [Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Yorulmaz, Y. İ., Çolak, İ., Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2018). Örgütsel Güç Mesafesi Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 8(4), 671-686. https://doi.org/10.24315/trkefd.411916
 • Yorulmaz, Y. İ., Çolak, İ., & Çiçek Sağlam, A. (2018). The relationship between teachers’ structural and psychological empowerment and their autonomy. Journal of Educational Sciences Research, 8(2), 81-96. https://doi.org/10.22521/jesr.2018.82.3
 • Zurmehly, J. (2008). The relationship of educational preparation, autonomy, and critical thinking to nursing job satisfaction. The Journal of Continuing Education in Nursing, 39(10), 453-460. https://doi.org/10.3928/00220124-20081001-10

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

İbrahim ÇOLAK 0000-0002-7914-3447

Yılmaz İlker YORULMAZ 0000-0003-0934-3942

Yahya ALTINKURT 0000-0002-5750-8847

Publication Date April 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 2

Cite

APA ÇOLAK, İ., YORULMAZ, Y. İ., & ALTINKURT, Y. (2022). Öğretmenlerin Örgütsel Güç Mesafesi Algıları ile Özerklik Davranışları Arasındaki İlişkide Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Aracı Rolü / The Mediating Role of Teachers’ Critical Thinking Dispositions in the Relationship between their Organisational Power Distance Perceptions and Autonomy Behaviors. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(2), 90-107. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1076433

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye