Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenmelerinin Okulda Karar Verme Ve İletişim Süreçlerine Etkisinin Analizi / Analysis of the Influence of Unionization of Teachers on Decision-Making and Communication Processes at School

Year 2021, Volume 12, Issue 4, 106 - 128, 31.10.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.902895

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı; öğretmenlerin sendikal örgütlenmesi ile okul yönetim süreçlerinden karar verme ve iletişim süreçleri arasındaki ilişkiye dair öğretmen ve yönetici görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın verileri 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında Malatya ili Battalgazi ilçe sınırları içinde bulunan resmi ilk, orta ve liselerde görev yapan öğretmenler ve okul yöneticilerinden elde edilmiştir. Bu araştırma nicel ve nitel olmak üzere iki boyutludur. Örneklem her iki boyut için de olasılık dışı örnekleme tekniklerinden olan amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Nitel veriler “görüşme” tekniği ile nicel veri kaynağı ise araştırmacı tarafından geliştirilen “Sendikal Örgütlenmenin Okul Yönetim Süreçlerine Etkisi Ölçeği- SÖYEÖ” ile elde edilmiştir. Araştırmanın verileri çözümlenirken nitel boyut için içerik analizi, nicel boyut için ise öncelikle SÖYEÖ’ nün yapı geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik çalışması için ise iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) güvenirliği ve madde-toplam korelasyonları, betimsel istatistik analizleri (t testi, standart sapma, frekans, aritmetik ortalama ) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin; eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalara üye olmalarının okulda karar verme ve iletişim sürecine etkisi konusundaki görüşlerinin cinsiyet, kıdem, görev yaptıkları okul türü ve üyesi oldukları sendika değişkenlerine göre istatistiksel bakımdan anlamlı biçimde farklılaşmadığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte; okul yöneticileri ile gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen nitel verilerin analizinin sonucunda ise; okul yöneticisi ile üye sayısı fazla olan sendikaya üye olan öğretmenlerin aynı sendikaya üye olmaları durumunda; karar verme de işbirliği ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı, bununla birlikte aynı sendikaya üye öğretmenlerin sayısının fazla olduğu ortamlarda diğer sendika üyelerine karşı gruplaşmaların oluştuğu belirlenmiştir. Yöneticiler; üye sayısı fazla olan sendikadan olan öğretmenler ile aynı sendikaya üye olmadıkları zaman bunu daha çok hissettiklerini belirtmiştir.

References

 • Akan, D. ve Mehrdad, A. (2019). Okul müdürlerinin iletişim becerilerinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(1), 287-300.
 • Akar, H. ve Ersü, A. (2020). Eğitimcilerin sendikal örgütlenme nedenlerinin incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 50-67.
 • Akyüz, Y. (1980). Öğretmen örgütlenmesi: Türkiye, Fransa, İsviçre’de ve uluslararası düzeyde kuruluşlar, etkinlikler, sorunlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Aldemir, E. (2010). Türkiye’de memur sendikalarının avrupa birliği sürecinden beklentile¬ri: Eğitim sendikaları örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Aydın, M. (1994). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (2000). Yönetim. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Baysal, Ö. (2006). Sınıf öğretmenlerinin mesleki örgütlenme tutumları uşak örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Bender, K.A. and Sloane, P.J. (1998). “Job satisfaction, trade unions and exit-voice revisited”. Industrial and Labor Relations Review. 51, pp. 222-240.
 • Benli, A. (2011, Ekim). Türkiye'de kamu çalışanlarının sendikalaşma çabaları ve sorunları. Journal of Social Policy Conferences içinde (No. 46, s. 89-128).
 • Berkant, H. G. ve Gül, M. (2017). Sendika üyesi öğretmenlerin sendikalara yönelik algıları ve sendikalardan beklentileri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 419-442.
 • Beytekin, O. F., & Kılıç, F. (2021). İlkokul müdürlerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 37–54. Erişim: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/beytekin-kilic
 • Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. S. B. Demir ). 4. Baskıdan çeviri. Ankara: Eğiten Yayıncılık.
 • Çağlar, Ç. ve Çınar, H. (2021). Okul müdürlerinin iletişim yeterliklerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 141-154.
 • Çelik, A. (2019). Sembiyotik ilişkiler ve otoriter korporatizm kıskacında 2010’lu yıllarda Türkiye’de sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev eğilimleri. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(15), 39-69.
 • Demirtaş, H. ve Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Doğan, S. ve Koçak, O. (2014). Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(2), 191-216.
 • Erdoğan, Ç. ve Güneş Karaman, H. (2016). Türkiye’deki eğitim sendikalarına yönelik bir inceleme: Amaçlar, beklentiler ve sorunlar. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 123-140.
 • Erdoğan, Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,16(3), 399-431.
 • Gemici, Y. (2002). Eğitim sendikalarının okul geliştirme sürecine etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Getmez, D. (2018). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gök, A. ve Bozbayındır, F. (2020). Öğretmen görüşlerine göre eğitim sendikaları mevcut durum ve beklentiler. Anatolian Turk Education Journal, 2(2), 101-127.
 • Gürkan, H. ve Toprakçı, E. (2018). İlkokul müdürlerinin mesleki gelişimi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 64-81.
 • Horuz, S. (2005). Türkiye ve Almanya’da kamu görevlilerinin çalışma koşullarının belir¬lenmesinde sendikaların rolleri. Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Anadolu Üniversi¬tesi, Eskişehir.
 • Işıklı, A. (2003). Gerçek örgütlenme sendikacılık. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kaya, Y. K. (1993). İnsan yetiştirme düzenimize yeni bir bakış (2.Basım). Ankara: Bilim Yayınları.
 • Kayıkçı, K. (2013). Türkiye'de kamu ve eğitim alanında sendikalaşma ve öğretmen ile okul yöneticilerinin sendikalardan beklentileri. Amme İdaresi Dergisi, 46(1), 93-126.
 • Kösterelioğlu, M. ve Argon, T. (2010). Okul yöneticilerinin iletişim sürecindeki etkililiğine ilişkin öğretmen algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-17.
 • Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K. M., Guest, G. ve Namey, E. (2005). Qualitative research methods: A data collectors’ field guide. North Carolina: Family Health International.
 • Mahiroğulları, A. (2001). Türkiye’de sendikalaşma evreleri ve sendikalaşmayı etkileyen unsurlar. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 161-189.
 • Merriam, S. B. ( 2009). Qualitative research- a guide to desing and implementation. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özaydın, M. M. ve Ercan, H. (2014). Sendika üyesi kamu görevlilerinin “sendika-siyaset” ilişkisine yönelik yaklaşımları üzerine bir alan araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 57-73.
 • Özgan, H. ve Aslan, N. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin sözlü iletişim biçiminin öğretmenlerin motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 190-206.
 • Özkul, R. (2021). Öğretmenlerin öz-yeterlik algısı, sınıf yönetimi kaygısı ve öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişkilerin analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Sülker, K. (1968). 100 soruda Türkiye’de işçi hareketi. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Şimşek, Y. ve Altınkurt, Y. (2009). Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri. Akademik bakış, 17, 1-16.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S.(2007). Using multivariate statistics (5. Baskı). Boston: Pearson Education.
 • Talas, C. (1975). Sendikacılık ve toplum. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-23.
 • Taşdan, M. (2013). Eğitim işkolundaki sendikalara ilişkin öğretmen görüşleri: Nitel bir araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,15(1), 231–265.
 • Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 551-573.
 • Toprakçı, E. & Arslan, M. (2016). Yönetim süreci bağlamında sendikalardaki eğitsel faaliyetlerin yönetimi (Yasal belgeler temelinde nitel bir analiz) . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2) , 0-2. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/34551/381715
 • Toprakçı, E. (2001) “Okul Müdürlerinin İletişim Yeterliği” Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Yıl:2001. Sayı: 71, Eylül-Temmuz, ss.29-33 https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2019/09/OKUL-MÜDÜRLERİNİN-İLETİŞİM-YETERLİLİĞİ.pdf
 • Uras Başer, M. & Özel, A. (2013) İlköğretim okulu müdürlerinin iş doyum düzeyleri. e-international journal of educational research, 4(1), 47-62.
 • Uyumlu, H. O. (2009). Üniversite öğretim elemanlarının sendikal örgütlenmeye ilişkin görüşleri: Ankara üniversitesi örneği. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 28(7), 36-58.
 • Uzun, T. ve Ayık, A. (2016). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 672-688.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ. S. (2007). Türkiye'de sendikalılaşma sürecinde öğretmen sendikaları ve siyasetle ilişkisi: Adapazarı örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Yılmaz, A. (1999). “Etkili Karar Verme Süreci: Yeni Bir Karar Verme Model Önerisi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, S.18, ss.209-221.

Analysis of the Influence of Unionization of Teachers on Decision-Making and Communication Processes at School / Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenmelerinin Okulda Karar Verme Ve İletişim Süreçlerine Etkisinin Analizi

Year 2021, Volume 12, Issue 4, 106 - 128, 31.10.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.902895

Abstract

The main objective of this study is to identify the ideas of the teachers and administrators about the relation between the unionization of teachers and decision-making and communication processes among school management processes. Research data were obtained from the teachers and school administrators who work in primary, secondary, and high state schools within the borders of Battalgazi district of Malatya province during 2015-2016 and 2016-2017 academic years. The research is two-dimensional, qualitative data source was obtained through “interview” technique and the quantitative data source was obtained through “Scale for the Effect of Unionization on School Management Processes- SEUSM”, which was developed by the researcher. While analyzing the research data, content analysis was used for the qualitative dimension, and initially construct validity of SEUSM exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used for the quantitative aspect and Cronbach Alpha reliability and item-total correlations, descriptive statistical analysis (t-test, standard deviation, frequency, arithmetic average) were used for reliability study. As a result of the study, the opinions of the teachers about the effect of their membership with the unions acting in the branch of education, training, and scientific services on decision-making and communication process at school do not differ statistically based on the variables that are gender, seniority, the type of the school where they work and the union. However, it was stated that if the school manager and the teachers, who are a member of the union with the highest number of members, are the members of the same union, cooperation and helping each other come to the forefront in decision-making and that fractions (groups) are it emerged against the members of other unions in the environments in which the number of the teachers, who are members of the same union is high. The administrators stated that they felt this much more in cases if they are not from the same union with the teachers, who are the members of the union with the highest number of members.

References

 • Akan, D. ve Mehrdad, A. (2019). Okul müdürlerinin iletişim becerilerinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(1), 287-300.
 • Akar, H. ve Ersü, A. (2020). Eğitimcilerin sendikal örgütlenme nedenlerinin incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 50-67.
 • Akyüz, Y. (1980). Öğretmen örgütlenmesi: Türkiye, Fransa, İsviçre’de ve uluslararası düzeyde kuruluşlar, etkinlikler, sorunlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Aldemir, E. (2010). Türkiye’de memur sendikalarının avrupa birliği sürecinden beklentile¬ri: Eğitim sendikaları örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Aydın, M. (1994). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (2000). Yönetim. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Baysal, Ö. (2006). Sınıf öğretmenlerinin mesleki örgütlenme tutumları uşak örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Bender, K.A. and Sloane, P.J. (1998). “Job satisfaction, trade unions and exit-voice revisited”. Industrial and Labor Relations Review. 51, pp. 222-240.
 • Benli, A. (2011, Ekim). Türkiye'de kamu çalışanlarının sendikalaşma çabaları ve sorunları. Journal of Social Policy Conferences içinde (No. 46, s. 89-128).
 • Berkant, H. G. ve Gül, M. (2017). Sendika üyesi öğretmenlerin sendikalara yönelik algıları ve sendikalardan beklentileri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 419-442.
 • Beytekin, O. F., & Kılıç, F. (2021). İlkokul müdürlerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 37–54. Erişim: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/beytekin-kilic
 • Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. S. B. Demir ). 4. Baskıdan çeviri. Ankara: Eğiten Yayıncılık.
 • Çağlar, Ç. ve Çınar, H. (2021). Okul müdürlerinin iletişim yeterliklerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 141-154.
 • Çelik, A. (2019). Sembiyotik ilişkiler ve otoriter korporatizm kıskacında 2010’lu yıllarda Türkiye’de sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev eğilimleri. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(15), 39-69.
 • Demirtaş, H. ve Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Doğan, S. ve Koçak, O. (2014). Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(2), 191-216.
 • Erdoğan, Ç. ve Güneş Karaman, H. (2016). Türkiye’deki eğitim sendikalarına yönelik bir inceleme: Amaçlar, beklentiler ve sorunlar. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 123-140.
 • Erdoğan, Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,16(3), 399-431.
 • Gemici, Y. (2002). Eğitim sendikalarının okul geliştirme sürecine etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Getmez, D. (2018). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gök, A. ve Bozbayındır, F. (2020). Öğretmen görüşlerine göre eğitim sendikaları mevcut durum ve beklentiler. Anatolian Turk Education Journal, 2(2), 101-127.
 • Gürkan, H. ve Toprakçı, E. (2018). İlkokul müdürlerinin mesleki gelişimi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 64-81.
 • Horuz, S. (2005). Türkiye ve Almanya’da kamu görevlilerinin çalışma koşullarının belir¬lenmesinde sendikaların rolleri. Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Anadolu Üniversi¬tesi, Eskişehir.
 • Işıklı, A. (2003). Gerçek örgütlenme sendikacılık. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kaya, Y. K. (1993). İnsan yetiştirme düzenimize yeni bir bakış (2.Basım). Ankara: Bilim Yayınları.
 • Kayıkçı, K. (2013). Türkiye'de kamu ve eğitim alanında sendikalaşma ve öğretmen ile okul yöneticilerinin sendikalardan beklentileri. Amme İdaresi Dergisi, 46(1), 93-126.
 • Kösterelioğlu, M. ve Argon, T. (2010). Okul yöneticilerinin iletişim sürecindeki etkililiğine ilişkin öğretmen algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-17.
 • Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K. M., Guest, G. ve Namey, E. (2005). Qualitative research methods: A data collectors’ field guide. North Carolina: Family Health International.
 • Mahiroğulları, A. (2001). Türkiye’de sendikalaşma evreleri ve sendikalaşmayı etkileyen unsurlar. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 161-189.
 • Merriam, S. B. ( 2009). Qualitative research- a guide to desing and implementation. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özaydın, M. M. ve Ercan, H. (2014). Sendika üyesi kamu görevlilerinin “sendika-siyaset” ilişkisine yönelik yaklaşımları üzerine bir alan araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 57-73.
 • Özgan, H. ve Aslan, N. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin sözlü iletişim biçiminin öğretmenlerin motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 190-206.
 • Özkul, R. (2021). Öğretmenlerin öz-yeterlik algısı, sınıf yönetimi kaygısı ve öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişkilerin analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Sülker, K. (1968). 100 soruda Türkiye’de işçi hareketi. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Şimşek, Y. ve Altınkurt, Y. (2009). Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri. Akademik bakış, 17, 1-16.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S.(2007). Using multivariate statistics (5. Baskı). Boston: Pearson Education.
 • Talas, C. (1975). Sendikacılık ve toplum. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-23.
 • Taşdan, M. (2013). Eğitim işkolundaki sendikalara ilişkin öğretmen görüşleri: Nitel bir araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,15(1), 231–265.
 • Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 551-573.
 • Toprakçı, E. & Arslan, M. (2016). Yönetim süreci bağlamında sendikalardaki eğitsel faaliyetlerin yönetimi (Yasal belgeler temelinde nitel bir analiz) . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2) , 0-2. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/34551/381715
 • Toprakçı, E. (2001) “Okul Müdürlerinin İletişim Yeterliği” Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Yıl:2001. Sayı: 71, Eylül-Temmuz, ss.29-33 https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2019/09/OKUL-MÜDÜRLERİNİN-İLETİŞİM-YETERLİLİĞİ.pdf
 • Uras Başer, M. & Özel, A. (2013) İlköğretim okulu müdürlerinin iş doyum düzeyleri. e-international journal of educational research, 4(1), 47-62.
 • Uyumlu, H. O. (2009). Üniversite öğretim elemanlarının sendikal örgütlenmeye ilişkin görüşleri: Ankara üniversitesi örneği. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 28(7), 36-58.
 • Uzun, T. ve Ayık, A. (2016). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 672-688.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ. S. (2007). Türkiye'de sendikalılaşma sürecinde öğretmen sendikaları ve siyasetle ilişkisi: Adapazarı örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Yılmaz, A. (1999). “Etkili Karar Verme Süreci: Yeni Bir Karar Verme Model Önerisi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, S.18, ss.209-221.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Issue Articles
Authors

Gülcan YALÇIN DURMUŞ (Primary Author)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-2265-776X
Türkiye


Mehmet ÜSTÜNER
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1724-8825
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 4

Cite

APA Yalçın Durmuş, G. & Üstüner, M. (2021). Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenmelerinin Okulda Karar Verme Ve İletişim Süreçlerine Etkisinin Analizi / Analysis of the Influence of Unionization of Teachers on Decision-Making and Communication Processes at School . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (4) , 106-128 . DOI: 10.19160/e-ijer.902895
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)