Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Perceptions of the School Administrators about Procrastination, Personality Traits and Workloads

Year 2018, Volume 9, Issue 2, 1 - 18, 31.08.2018
https://doi.org/10.19160/ijer.409300

Abstract

This research is purposed to determine the school administrators perceptions about their procrastination behavior, workload, and personality traits by quantitative research techniques in the sample of 270 school administrators (77 principals and 193 vice-principals) working in the primary and high schools located in central district of Malatya province. For the quantitative research, ‘survey model’ was used. The data of the research were collected with ‘Procrastination Scale for School Administrators’, developed by the researcher, ‘Role-Oriented Workload Scale’ and ‘Big Five Factor Personality Scale’ scales. The variables of gender, subject, duty, school type, were also examined in the relation between procrastination behavior, workload, and personality traits.

Based on the findings of the research, it was concluded that administrators display procrastination behaviors partially, they perceive their workload at moderate level, they ‘generally’ agree with the conscientiousness subscale of the personality scale, moderately agree with the ‘agreeableness’ subscale, and ‘generally’ agree with the neuroticism subscale.

A moderate positive correlation was found between procrastination and workload (r=.602, p=.01), a moderate negative correlation was found between procrastination and conscientiousness personality trait (r=-.496, p=.01), and a slight negative correlation was found between workload and conscientiousness subscale (r= -.321, p=.01).

It is expected that school administrators should be internally supervised in order to avoid postponement of their duties from the findings of their work, and have a high level of work satisfaction and organizational commitment for task internalizations. Effective time management and internal audit skills of administrators should be developed. 

References

 • Aykan, E.(2004). Kayseri’de faaliyet gösteren girişimcilerin liderlik özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 213–224.
 • Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem Daryl, J., Nolen-Hoeksema, S. (1999). Psikolojiye giriş, Y. Alagon (Çev.). İstanbul: Arkadaş Yayınevi.
 • Baloğlu, N.(2007). İlk ve orta öğretim okulu yönetici yardımcılarının alması gereken hizmet içi eğitim konuları hakkında okul yöneticilerinin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 167–178.
 • Baltacı, A. (2017). Erteleme davranışı eğilimi ve beş faktörlü kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler: okul yöneticileri üzerine bir araştırma. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) 3 (1) .
 • Buluç, B. (2007). İlk ve orta öğretim kurumlarında okul yöneticilerinin bilgilendirme işlevini gerçekleştirme düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(1), 1-23.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2005). Research methods in education (5thed.). London, New York: Routledge Falmer.
 • Cüceloğlu, D. (2002) İnsan ve davranışı (11. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakıcı, D.Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çelikten, M. (2004a). Okul müdürü koltuğundaki kadınlar: Kayseri ili örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 91–118.
 • Çelikten, M. (2004b). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 123–137.
 • Çelikten, M. ve Yeni, Y. (2004). Okul müdürlerinin liderlik ve yöneticilik özelliklerinin cinsiyet açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 305–314.
 • Chu, A. H. C., ve Choi, J. N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of “active” procrastination behavior on attitudes and performance. Journal of Social Psychology, 14, 245–264.
 • Dönmez, B. ve Güneş, H. (2001). İlköğretim okulu yöneticilerinde tükenmişlik, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(5), 71–78.
 • Durmuş, E. A. (2001). Kadın ve erkek yöneticilerin liderlik davranışları arasındaki farklılıklar: Türkiye`de seçilmiş bir grup yönetici üzerine bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı, Antalya.
 • Ekinci, H. ve Ekici, S. (2003). Yöneticiler üzerindeki etkileri açısından stres kaynakları ve bir uygulama. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 93-111.
 • Erdem, R. (1997). Zaman yönetimi ve hastane üst düzey yöneticileri açısından bir uygulama. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Ferrari, J. R.; Díaz-Morales, J. F.; O'Callaghan, J.; Díaz, K.; ve Argumedo, D. (2007). Frequent behavioral delay tendencies by adults: International prevalence rates of chronic procrastination, Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(4), 458–464.
 • Ferrari, J. R., Johnson, J. L., ve McCown, W. G. (1995). Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment. New York, NY, USA: Plenum Press.
 • Hayran, M.ve Özdemir, M. (1994). Bilgisayar, istatistik ve tıp. Ankara: Medikomat Basın Yayım.
 • Johnson, J.L. ve Bloom, M., (1995). An analysis of the contribution of the five factors of personality to variance in academic procrastination. Personality and Individual Differences, 18, 127–133.
 • Kandemir, M. ; Palancı, M. ; İlhan, T. , Avcı, M.(2017). Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin akademik erteleme nedenleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 285-302.
 • Kaptan, S. (1993). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Baskı.
 • Kaykanacı, M. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetim işlerine verdikleri önem ve harcadıkları zaman. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(1), 137-158.
 • Lay, C. H., ve Brokenshire, R. (1997). Conscientiousness, procrastination, and person-task characteristics in job searching by unemployed adults. Current Psychology, 16, 83-96.
 • Milgram, N. N., ve Tenne, R. (2000). Personality correlates of decisional and task avoidant procrastination. European Journal of Personality, 14, 141–156.
 • Özdevecioğlu, M., Bulut E.A., Tekçe E.A., Çirli, Y., Gemici, T., Tozal M. ve diğ. (2003), Kadın ve Erkek Yöneticilerin Yönetimi Altındaki Personelin Motivasyon, Stres ve Tatmini Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Arastırma, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2). 125-138.
 • Reilly, M. D. (1982).Working wives and convenience consumption. Journal of Consumer Research, 8, 407-418.
 • Sarıkaya Aydın, K.; Koçak, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 654-420.
 • Şişman, M., ve Turan, S. (2004). Dünyada eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin başlıca yönelimler ve Türkiye için çıkarılabilecek bazı sonuçlar. Türk Eğitim Bilimleri, 2(1), 13- 25.
 • Tomrukçu, B. (2008). Beş faktör kişilik özellikleri ile iş değerleri arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir.
 • Töremen, F. ve Kolay, Y. (2003). İlköğretim okulu yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:160.
 • Watson, D. C. (2001). Procrastination and the five-factor model: A facet level analysis. Personality and Individual Differences, 30, 149–158.
 • Yavuz, M. (2006). İlköğretim okul müdürlerinden beklenen roller ve karşılanma düzeyleri.Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Konya.
 • Yürür, S. (2009). Yöneticilerin çatışma yönetim tarzları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin analizine yönelik bir araştırma. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10 (1).

Okul Yöneticilerinin Ertelemecilik Davranışları, İş Yükleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Algıları

Year 2018, Volume 9, Issue 2, 1 - 18, 31.08.2018
https://doi.org/10.19160/ijer.409300

Abstract

Okul yöneticilerinin; ertelemecilik davranışlarına, iş yüklerine ve kişilik özelliklerine ilişkin algılarını belirlemeyi amaçlayan çalışma, Malatya ili merkez ilçe belediye sınırları içerisindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 77 müdür, 193 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 270 okul yöneticisi ile yürütülmüştür. Araştırmada “tarama (survey)” modeli kullanılmıştır. veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Okul Yöneticileri Ertelemecilik Davranışları Ölçeği”, “Rol Kaynaklı İş yükü Ölçeği” ve “5 Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.  Ayrıca cinsiyet, branş, görev türü, okul türü değişkenleri ile ertelemecilik, iş yükü ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler de incelenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, yöneticiler ertelemecilik davranışlarını “kısmen” sergilemekte, iş yüklerini orta düzeyde algılamakta, kişilik ölçeğinin sorumluluk alt boyutuna “çoğunlukla”, geçimlilik alt boyutuna “orta düzeyde”, duygusal denge alt boyutuna ise“çoğunlukla” katılmaktadırlar. Ertelemecilik ile iş yükü arasında orta düzeyde pozitif yönde (r=.602, p=.01), ertelemecilik ile sorumluluk kişilik özelliği arasında orta düzeyde negatif yönde (r=-.496, p=.01), iş yükü ile sorumluluk (r= -.321, p=.01) arasında ise düşük düzeyde negatif yönde ilişki bulunmuştur.  Çalışma bulgularından hareketle görevlerin ertelenmemesi için yöneticilerin içten denetimli olmaları, görevleri içselleştirmeleri için yüksek bir iş doyumuna ve örgütsel bağlılık düzeyine de sahip olmaları beklenmektedir. Yöneticilerin etkili zaman yönetimi ve içten denetim becerilerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.

References

 • Aykan, E.(2004). Kayseri’de faaliyet gösteren girişimcilerin liderlik özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 213–224.
 • Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem Daryl, J., Nolen-Hoeksema, S. (1999). Psikolojiye giriş, Y. Alagon (Çev.). İstanbul: Arkadaş Yayınevi.
 • Baloğlu, N.(2007). İlk ve orta öğretim okulu yönetici yardımcılarının alması gereken hizmet içi eğitim konuları hakkında okul yöneticilerinin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 167–178.
 • Baltacı, A. (2017). Erteleme davranışı eğilimi ve beş faktörlü kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler: okul yöneticileri üzerine bir araştırma. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) 3 (1) .
 • Buluç, B. (2007). İlk ve orta öğretim kurumlarında okul yöneticilerinin bilgilendirme işlevini gerçekleştirme düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(1), 1-23.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2005). Research methods in education (5thed.). London, New York: Routledge Falmer.
 • Cüceloğlu, D. (2002) İnsan ve davranışı (11. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakıcı, D.Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çelikten, M. (2004a). Okul müdürü koltuğundaki kadınlar: Kayseri ili örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 91–118.
 • Çelikten, M. (2004b). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 123–137.
 • Çelikten, M. ve Yeni, Y. (2004). Okul müdürlerinin liderlik ve yöneticilik özelliklerinin cinsiyet açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 305–314.
 • Chu, A. H. C., ve Choi, J. N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of “active” procrastination behavior on attitudes and performance. Journal of Social Psychology, 14, 245–264.
 • Dönmez, B. ve Güneş, H. (2001). İlköğretim okulu yöneticilerinde tükenmişlik, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(5), 71–78.
 • Durmuş, E. A. (2001). Kadın ve erkek yöneticilerin liderlik davranışları arasındaki farklılıklar: Türkiye`de seçilmiş bir grup yönetici üzerine bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı, Antalya.
 • Ekinci, H. ve Ekici, S. (2003). Yöneticiler üzerindeki etkileri açısından stres kaynakları ve bir uygulama. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 93-111.
 • Erdem, R. (1997). Zaman yönetimi ve hastane üst düzey yöneticileri açısından bir uygulama. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Ferrari, J. R.; Díaz-Morales, J. F.; O'Callaghan, J.; Díaz, K.; ve Argumedo, D. (2007). Frequent behavioral delay tendencies by adults: International prevalence rates of chronic procrastination, Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(4), 458–464.
 • Ferrari, J. R., Johnson, J. L., ve McCown, W. G. (1995). Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment. New York, NY, USA: Plenum Press.
 • Hayran, M.ve Özdemir, M. (1994). Bilgisayar, istatistik ve tıp. Ankara: Medikomat Basın Yayım.
 • Johnson, J.L. ve Bloom, M., (1995). An analysis of the contribution of the five factors of personality to variance in academic procrastination. Personality and Individual Differences, 18, 127–133.
 • Kandemir, M. ; Palancı, M. ; İlhan, T. , Avcı, M.(2017). Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin akademik erteleme nedenleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 285-302.
 • Kaptan, S. (1993). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Baskı.
 • Kaykanacı, M. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetim işlerine verdikleri önem ve harcadıkları zaman. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(1), 137-158.
 • Lay, C. H., ve Brokenshire, R. (1997). Conscientiousness, procrastination, and person-task characteristics in job searching by unemployed adults. Current Psychology, 16, 83-96.
 • Milgram, N. N., ve Tenne, R. (2000). Personality correlates of decisional and task avoidant procrastination. European Journal of Personality, 14, 141–156.
 • Özdevecioğlu, M., Bulut E.A., Tekçe E.A., Çirli, Y., Gemici, T., Tozal M. ve diğ. (2003), Kadın ve Erkek Yöneticilerin Yönetimi Altındaki Personelin Motivasyon, Stres ve Tatmini Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Arastırma, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2). 125-138.
 • Reilly, M. D. (1982).Working wives and convenience consumption. Journal of Consumer Research, 8, 407-418.
 • Sarıkaya Aydın, K.; Koçak, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 654-420.
 • Şişman, M., ve Turan, S. (2004). Dünyada eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin başlıca yönelimler ve Türkiye için çıkarılabilecek bazı sonuçlar. Türk Eğitim Bilimleri, 2(1), 13- 25.
 • Tomrukçu, B. (2008). Beş faktör kişilik özellikleri ile iş değerleri arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir.
 • Töremen, F. ve Kolay, Y. (2003). İlköğretim okulu yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:160.
 • Watson, D. C. (2001). Procrastination and the five-factor model: A facet level analysis. Personality and Individual Differences, 30, 149–158.
 • Yavuz, M. (2006). İlköğretim okul müdürlerinden beklenen roller ve karşılanma düzeyleri.Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Konya.
 • Yürür, S. (2009). Yöneticilerin çatışma yönetim tarzları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin analizine yönelik bir araştırma. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10 (1).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Ağustos
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Melike CÖMERT> (Primary Author)
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD
Türkiye


Burhanettin DÖNMEZ>
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD
0000-0002-1175-8744
Türkiye

Publication Date August 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Cömert, M. & Dönmez, B. (2018). Okul Yöneticilerinin Ertelemecilik Davranışları, İş Yükleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Algıları . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1-18 . DOI: 10.19160/ijer.409300

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir