Year 2018, Volume 9 , Issue 1, Pages 66 - 88 2018-04-23

Children’s Mental Models about the Shape of the Earth and Day-Night Concepts
Çocukların Dünya’nın Şekli ve Gece-Gündüz Kavramlarına Yönelik Zihinsel Modelleri

Sinem GÜÇHAN ÖZGÜL [1] , Berrin AKMAN [2] , Mesut SAÇKES [3]


This study aimed to investigate 60-72 months old children’s mental models about the shape of the Earth and day-night concepts. The sample of the study consisted of 56 children (31 girls, 25 boys) aged between 60-72 months attending the kindergarten in a city center located in the Northwestern part of Turkey.

Within the aim of this study, the data obtained from qualitative and quantitative data collection tools were analyzed and discussed together and quantitatively within the framework of embedded mixed method approach. Data collection tools of this study were “Earth-2” and “Earth and Day-Night Concepts Interview Protocol”.

The findings of the study, demonstrated that all of the children had synthetic mental models regarding the shape of Earth and the day-night concepts. Findings about the shape of the Earth showed that the majority of the sample held flattened Earth model. Moreover, some children held ring Earth model which was also observed studies conducted in similar cultures and nearby geographies. Findings about the day and night cycle showed that a significant majority of children attributed day and night cycle to the movements of Sun and the limited number of children related it with the God.  

Bu çalışma 60-72 aylık çocukların Dünya’nın şekli ve Gece-Gündüz kavramlarına ilişkin zihinsel modellerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kuzeybatı Anadolu’da bulunan bir büyükşehrin merkez ilçesindeki bir anaokuluna devam eden ve yaşları 60-72 aylar arasında değişen 31 kız 25 erkek toplam 56 çocuk oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın amacı kapsamında iç içe karma yöntem yaklaşımına uygun olarak nicel ve nitel veri toplama araçlarından elde edilen veriler birlikte ve nicel olarak analiz edip yorumlanmıştır. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları “Dünya-2 Testi” ve “Dünya ve Gece-Gündüz Görüşme Protokolü”dür.

Araştırmanın bulgularına göre çocukların tümünün Dünya’nın şekli ve gece gündüz kavramlarına ilişkin sentetik zihinsel modellere sahip olduğu görülmektedir. Dünya’nın şekline ilişkin bulgular çocukların büyük çoğunluğunun düzleştirilmiş dünya modeline sahip olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte, simit dünya modeli benzer kültürler ve yakın coğrafyalarda yapılan çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da ortaya çıkmıştır.  Gece-gündüz oluşumuna ilişkin bulgular çocukların bu kavramları ve olguları büyük çoğunlukla Güneş’in hareketlerine atfettiklerini, sınırlı sayıda çocuğun ise bu kavramları Allah ile ilişkilendirdiğini göstermektedir.

 • Akman, B., & Güçhan Özgül, S. (2015). Role of Play in Teaching Science in the Early Childhood Years. In Research in Early Childhood Science Education, 237–258. Springer Publishing.
 • Akman, B., Üstün, E., & Güler, T. (2003). 6 yaş çocuklarinin bi̇li̇m süreçleri̇ni̇ kullanma yetenekleri̇. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11–14.
 • Alabay, E. (2013). Scıencestart !Tm destekli fen eğitim programının 60-72 aylık çocukların bilimsel süreç becerilerine ve bilimsel tutuma güvenme ve yönelime etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Ünivesitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ampartzaki, M., & Kalogiannakis, M. (2016). Astronomy in Early Childhood Education : A Concept-Based Approach. Early Childhood Education Journal, 44(2), 169–179. http://doi.org/10.1007/s10643-015-0706-5
 • Bartsch, K., & Wellman, H. (1989). Young Children’s Attribution of Action to Beliefs and Desires, Child Development, 60, 946–964.
 • Blown, E. J., & Bryce, T. G. K. (2006). Knowledge Restructuring in the Development of Children ’ s Cosmologies Knowledge Restructuring in the Development of Children’s. International Journal of Science Education, 28(12), 1411–1462. http://doi.org/10.1080/09500690600718062
 • Bryce, T. G. K., & Blown, E. J. (2013). Children’s Concepts of the Shape and Size of the Earth , Sun and Moon. International Journal of Science Education, 35(3), 388–446. http://doi.org/10.1080/09500693.2012.750432
 • Bulunuz, M. (2013). Teaching science through play in kindergarten: does integrated play and science instruction build understanding? European Early Childhood Education Research Journal, 21(2), 226–249. http://doi.org/10.1080/1350293X.2013.789195
 • Carey, S. (1985). Conceptual Change in Childhood, Massachusetts: MIT Press.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research.Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Eshach, H., & Fried, M. N. (2005). Should science be taught in early childhood? Journal of Science Education and Technology, 14(3), 315–336. http://doi.org/10.1007/s10956-005-7198-9
 • French, L. (2004). Science as the center of a coherent, integrated early childhood curriculum. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 138–149. http://doi.org/10.1016/j.ecresq.2004.01.004
 • Gelman, R., & Brenneman, K. (2004). Science learning pathways for young children. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 150–158. http://doi.org/10.1016/j.ecresq.2004.01.009
 • Gelman, S. A. (2005). Early conceptual development. In K. McCartney & D. Phillips (Eds.), Blackwell Handbook of Early Childhood Development. Singapore: Blackwell Publishing.
 • Gopnik, A., & Astington, J. W. (1988). Children’ s Understanding of Representational Change and Its Relation to the Understanding of False Belief and the Appearance-Reality Distinction. Child Development, 59(1), 26–37.
 • Güçhan Özgül, S., & Saçkes, M. (2015). Adaptation of EARTH-2 Scale for Turkish Kindergartners. EECERA (Özet bildiri) (Yayın No:2154415) Barcelona, İspanya.
 • Hannust, T., & Kikas, E. (2007). Children’s knowledge of astronomy and its change in the course of learning. Early Childhood Research Quarterly, 22(1), 89–104. http://doi.org/10.1016/j.ecresq.2006.11.001
 • Hayes, B. K., Goodhew, A., Heit, E., & Gillan, J. (2003). The role of diverse instruction in conceptual change. Journal of Experimental Child Psychology, 86, 253–276. http://doi.org/10.1016/j.jecp.2003.09.002
 • Kallery, M. (2011). Astronomical Concepts and Events Awareness for Young Children. International Journal of Science Education, (October 2013), 341–369. http://doi.org/10.1080/09500690903469082
 • Kampeza, M. (2006). Preschool children’s ideas about the Earth as a cosmic body and the day / night cycle. Journal of Science Education, 7(2), 119–122.
 • Kikas, E. (1998). The impact of teaching on students’ definitions and explanations of astronomical phenomena. Learning and Instruction, 8(5), 439–454. http://doi.org/10.1016/S0959-4752(98)00004-8
 • Küçüközer, H., & Bostan, A. (2010). Ideas of kındergarten students on the day-nıght cycles , the seasons and the moon phases. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6(2), 267–280.
 • Mantzicopoulos, P., Patrick, H., & Samarapungavan, A. (2008). Young children’s motivational beliefs about learning science. Early Childhood Research Quarterly, 23(3), 378–394. http://doi.org/10.1016/j.ecresq.2008.04.001
 • N.R.C. (1996). National Science Education Standards. Science Education. http://doi.org/0-309-54985-X Nussbaum, J., & Novak, J. D. (1976). An Assessment of Children’s Concepts of the Earth Utilizing Structured Interviews, Science Education, 60(4), 535–550.
 • Özsoy, S. (2012). Is the Earth Flat or Round? Primary School Children’s Understandings of the Planet Earth:The Case of Turkish Children. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(2), 407–415.
 • Panagiotaki, G., Nobes, G., & Banerjee, R. (2006). Children ’ s representations of the earth : A methodological comparison. British Journal of Developmental Psychology, 24, 353–372. http://doi.org/10.1348/026151005X39116
 • Panagiotaki, G., Nobes, G., & Potton, A. (2009). Journal of Experimental Child Mental models and other misconceptions in children ’ s understanding of the earth. Journal of Experimental Child Psychology, 104(1), 52–67. http://doi.org/10.1016/j.jecp.2008.10.003
 • Patrick, H., Mantzicopoulos, P., & Samarapungavan, A. (2009). Motivation for learning science in kindergarten: Is there a gender gap and does integrated inquiry and literacy instruction make a difference. Journal of Research in Science Teaching, 46(2), 166–191. http://doi.org/10.1002/tea.20276
 • Plummer, J. D., Kocareli, A., Slagle, C., Diane, J., Kocareli, A., & Slagle, C. (2014). Learning to Explain Astronomy Across Moving Frames of Reference : Exploring the role of classroom and planetarium-based instructional contexts, 693(October 2016). http://doi.org/10.1080/09500693.2013.843211
 • Saçkes, M. (2015). Kindergartners’ Mental Models of the Day and Night Cycle: Implications for Instructional Practices in Early Childhood Classrooms, Educational Sciences: Theory and Practice, 15(4), 997–1006. http://doi.org/10.12738/estp.2015.4.2741
 • Saçkes, M., & Korkmaz, H. İ. (2015). Anaokulu Çocuklarının Dünyanın Şekline İlişkin Zihinsel Modelleri, İlköğretim Online, 14(2), 734–743.
 • Saçkes, M., Flevares, L. M., & Trundle, K. C. (2010). Four- to six-year-old children’s conceptions of the mechanism of rainfall. Early Childhood Research Quarterly, 25(4), 536–546. http://doi.org/10.1016/j.ecresq.2010.01.001
 • Saçkes, M., Smith, M. M., & Trundle, K. C. (2016). US and Turkish preschoolers ’ observational knowledge of astronomy. International Journal of Science Education, 38(1), 116–129. http://doi.org/10.1080/09500693.2015.1132858
 • Saçkes, M., Trundle, K. C., & Smith, M. M. (2015). Development of Scientific Concepts During Childhood. In International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences (2nd edition). Elsevier.
 • Saçkes, M., Trundle, K. C., Bell, R. L., & O’Connell, A. a. (2011). The influence of early science experience in kindergarten on children’s immediate and later science achievement: Evidence from the Early Childhood Longitudinal Study. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 217–235. http://doi.org/10.1002/tea.20395
 • Samarapungavan, A. L. A., Mantzicopoulos, P., & Patrick, H. (2008). Learning Science Through Inquiry in Kindergarten. Science Education, 92(March 2007), 868–908. http://doi.org/10.1002/sce.20275
 • Samarapungavan, A., Patrick, H., & Mantzicopoulos, P. (2011). What Kindergarten Students Learn in Inquiry-Based Science Classrooms. Cognition and Instruction, 29(4), 416–470. http://doi.org/10.1080/07370008.2011.608027
 • Samarapungavan, A., Vosniadou, S., & Brewer, W. F. (1996). Mental models of the earth, sun, and moon: Indian children’s cosmologies. Cognitive Development, 11(4), 491–521. http://doi.org/10.1016/S0885-2014(96)90015-5
 • Siegal, M., Butterworth, G., & Newcombe, P. A. (2004). Culture and children’s cosmology. Developmental Science, 7(3), 308–324. http://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2004.00350.x
 • Sneider, C. I., & Ohadi, M. M. (1998). Unraveling Students ’ Misconceptions about the Earth ’ s Shape and Gravity. Scandinavian Journal of Educational Research, 82(2), 265–284.
 • Straatemeier, M., van der Maas, H. L. J., & Jansen, B. R. J. (2008). Children’s knowledge of the earth: a new methodological and statistical approach. Journal of Experimental Child Psychology, 100(4), 276–96. http://doi.org/10.1016/j.jecp.2008.03.004
 • Tao, Y., Oliver, M., & Venville, G. (2013). Chinese and Australian children’s understandings of the Earth: A cross cultural study of conceptual development. Cultural Studies of Science Education, 8(2), 253–283. http://doi.org/10.1007/s11422-012-9415-1
 • Trundle, K. C., & Saçkes, M. (2012). Science and early education. Handbook of Early Childhood Education, 240–258. Tu, T. (2006). Preschool Science Environment: What Is Available in a Preschool Classroom? Early Childhood Education Journal, 33(4), 245–251. http://doi.org/10.1007/s10643-005-0049-8
 • Valanides, N., Gritsi, F., Kampeza, M., & Ravanis, K. (2000). Changing Pre-school Children’s Conceptions of the Day/Night Cycle. International Journal of Early Years Education, 8(1), 27–39. http://doi.org/10.1080/096697600111725
 • Vosniadou, S., & Brewer, W. F. (1992). Mental models of the earth: A study of conceptual change in childhood. Cognitive Psychology, 24(4), 535–585. http://doi.org/10.1016/0010-0285(92)90018-W
 • Vosniadou, S., & Brewer, W. F. (1994). Mental models of the day/night cycle. Cognitive Science, 18, 123–183. http://doi.org/10.1016/0364-0213(94)90022-1
 • Vosniadou, S., Skopeliti, I., & Ikospentaki, K. (2004). Modes of knowing and ways of reasoning in elementary astronomy. Cognitive Development, 19(2), 203–222. http://doi.org/10.1016/j.cogdev.2003.12.002
 • Wellman, H. M., & Gelman, S. A. (1998). Knowledge acquisition in foundational domains. Handbook of Child Psychology: Volume 2: Cognition, Perception, and Language.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Nisan
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Orcid: 0000-0002-5702-2150
Author: Sinem GÜÇHAN ÖZGÜL (Primary Author)
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Berrin AKMAN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mesut SAÇKES
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 23, 2018

APA Güçhan Özgül, S , Akman, B , Saçkes, M . (2018). Çocukların Dünya’nın Şekli ve Gece-Gündüz Kavramlarına Yönelik Zihinsel Modelleri . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 66-88 . DOI: 10.19160/ijer.379293