PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeğinin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması/Validity-Reliability Study for The Usage Frequency Scale of Listening/Viewing Strategies in Middle School Students

Year 2017, Volume 8, Issue 1, 0 - 0, 30.03.2017

Abstract

Özet: Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin dinleme ve izleme stratejilerini kullanma sıklığını ölçmeyi amaçlayan bir ölçme aracını alanyazına kazandırmaktır. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak geliştirilen Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeği’nin (DSKSÖ) geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçek maddelerini oluşturabilmek için araştırma ile ilgili yerli ve yabancı alanyazın taranarak başlangıçta 41 maddeden oluşan ham ölçek maddeleri anlaşılırlık, uzman görüşleri ve pilot uygulama sonuçları gibi nedenlerle öncelikle 38 madde olarak hazırlanmıştır. 38 maddelik ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmış ve yeterli faktör yük değerini taşımayan ve üç faktörlü yapının dışında kalan maddeler ölçekten çıkarılarak ölçeğe 19 maddelik son şekli verilmiştir. Açımlayıcı faktör analizine göre üç faktör toplam varyansın %47,9’unu açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha yöntemiyle .89 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak DSKSÖ’nün geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Anahtar kelimeler: Dinleme/izleme stratejileri, eleştirel dinleme, ayırt edici dinleme, kapsamlı dinleme ve ölçek. Abstract In this study, a new scale is proposed in which usage frequency of listening and viewing strategies among the middle school students is measured. For this purpose, validity and reliability analysis of the implemented Listening/Viewing Strategies Usage Frequency Scale (LSUFS) are performed. To form the scale items, initially formed raw 41 items collected from both the local and foreign literature are reduced down to 38 questions by considering their clarity, expert opinions and results of pilot studies. Next, validity and reliability analysis of the formed 38-items scale are also performed and items those have not got enough factor loading value and those fall outside the three-factors structure are removed from the scale. The final form of the scale thus has 19 questions. According to the exploratory factor analysis, three factors explains the 47.9% of overall variance. Fix indexes obtained from the confirmatory factor analysis are also acceptable. Internal consistency coefficient value is found as .89 by the Cronbach Alpha method. Finally, it can be concluded that the LSUFS is a valid and reliable scale. Keywords: Listening/viewing strategies, critical listening, discriminative listening, comprehensive listening and scale.

References

 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (14. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Veri Analizi, (3. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cihangir Çankaya, Z. (2011). Kişilerarası İletişimde Dinleme Becerisi. (2. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Çelikbaş, K. A. (2010). Anlama/Dinleme Stratejilerinin Kullanımı ile Dinlediğini Anlama Düzeyi Arasındaki İlişki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. New York. McGraw-Hill Companies
 • Imhof, M. (2009). Teaching critical listening. Listening Education. International Listening Assocation. Web: http://www.listen.org/Resources/Documents/LE%202009-1.pdf adresinden 13 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Katrancı, M. (2012). Üstbiliş Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini Anlama Becerisine ve Dinlemeye Yönelik Tutuma Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mackay, I. (1997). Dinleme Becerisi (çev. A. Bora ve O. Cankoçak). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
 • Mckay, M., Davis, M. ve Fanning, P. (2012). İletişim Becerileri (çev. Ö. Gelbal). Ankara HYB Yayıncılık. (Eserin orijinali 1995’te yayınlandı.)
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Melanlıoğlu, D. (2011). Üstbiliş Strateji Eğitiminin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Dinleme Becerilerine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Mickelson,W. T. ve Welch, S. A. (2013). Improving the performance of the listening competency scale: revision and validation. International Journal of Listening, 27, 157–171. Web: http://dx.doi.org/10.1080/10904018.2013.821355 adresinden 10 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. (2. Basım). Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2009). Dinleme Eğitimi. (1. Basım). Ankara: Öncü Kitap.
 • Pallant, J. (2007). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows (Third Edition). England: Open University Press.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi, (1. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A. ve Aydın, G. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Anket Geliştirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (9).
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. (1. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Taşer, S. (2000). Konuşma eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınevi.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, (5. Basım). Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tompkins, G. E. (2002). Language arts: content and teaching strategies. (5. Basım). Merril Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Tompkins, G. E. (2009). Language arts patterns of practice. (7. Basım). Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Ungan, S. (2007). Dinleme eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Editörler). İlköğretimde Türkçe öğretimi. (2. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ss. 135-161.
 • Wolff, F. I. ve Marsnik, N. C. (1992). Perceptive listening. (2. Basım). Harcourt Brace Jovanovich Collage Publishers, Orlando, Florida.
 • Wolvin, A. ve Coakley, C. G. (1996). Listening. (5. Basım). Mc Graw Hill, Boston.
 • Yurdugül, H. (2005, 28-30 Eylül). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği için Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Year 2017, Volume 8, Issue 1, 0 - 0, 30.03.2017

Abstract

References

 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (14. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Veri Analizi, (3. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cihangir Çankaya, Z. (2011). Kişilerarası İletişimde Dinleme Becerisi. (2. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Çelikbaş, K. A. (2010). Anlama/Dinleme Stratejilerinin Kullanımı ile Dinlediğini Anlama Düzeyi Arasındaki İlişki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. New York. McGraw-Hill Companies
 • Imhof, M. (2009). Teaching critical listening. Listening Education. International Listening Assocation. Web: http://www.listen.org/Resources/Documents/LE%202009-1.pdf adresinden 13 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Katrancı, M. (2012). Üstbiliş Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini Anlama Becerisine ve Dinlemeye Yönelik Tutuma Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mackay, I. (1997). Dinleme Becerisi (çev. A. Bora ve O. Cankoçak). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
 • Mckay, M., Davis, M. ve Fanning, P. (2012). İletişim Becerileri (çev. Ö. Gelbal). Ankara HYB Yayıncılık. (Eserin orijinali 1995’te yayınlandı.)
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Melanlıoğlu, D. (2011). Üstbiliş Strateji Eğitiminin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Dinleme Becerilerine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Mickelson,W. T. ve Welch, S. A. (2013). Improving the performance of the listening competency scale: revision and validation. International Journal of Listening, 27, 157–171. Web: http://dx.doi.org/10.1080/10904018.2013.821355 adresinden 10 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. (2. Basım). Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2009). Dinleme Eğitimi. (1. Basım). Ankara: Öncü Kitap.
 • Pallant, J. (2007). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows (Third Edition). England: Open University Press.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi, (1. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A. ve Aydın, G. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Anket Geliştirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (9).
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. (1. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Taşer, S. (2000). Konuşma eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınevi.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, (5. Basım). Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tompkins, G. E. (2002). Language arts: content and teaching strategies. (5. Basım). Merril Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Tompkins, G. E. (2009). Language arts patterns of practice. (7. Basım). Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Ungan, S. (2007). Dinleme eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Editörler). İlköğretimde Türkçe öğretimi. (2. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ss. 135-161.
 • Wolff, F. I. ve Marsnik, N. C. (1992). Perceptive listening. (2. Basım). Harcourt Brace Jovanovich Collage Publishers, Orlando, Florida.
 • Wolvin, A. ve Coakley, C. G. (1996). Listening. (5. Basım). Mc Graw Hill, Boston.
 • Yurdugül, H. (2005, 28-30 Eylül). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği için Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Details

Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Bahar DOĞAN>

0000-0001-6184-2306


İlhan ERDEM>

0000-0002-4244-6225

Publication Date March 30, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Doğan, B. & Erdem, İ. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeğinin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması/Validity-Reliability Study for The Usage Frequency Scale of Listening/Viewing Strategies in Middle School Students . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/pub/issue/29659/318528
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)