BibTex RIS Cite

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Türkçe ve Yabancı Biyoloji Terimlerini Kullanım Tercihleri/Candidates of Biology Teacher’ Preferences for Usage of Turkish and Foreign Biology Terms

Year 2016, Volume: 7 Issue: 3, 0 - 0, 19.12.2016

Abstract

Özet
Yabancı kökenli biyoloji terimlerinin gündelik dile girişi, dildeki yabancı kökenli kelimelerin yoğunluğunu arttırarak kavram bütünlüğünün oluşmasını zorlaştırmaktadır. Bunun yanında, biyolojide bazı terimlerin Türkçe karşılıkları olduğu halde yabancı terimlerin kullanılmasında ısrar edilmesi, biyoloji öğrenmek isteyenlerin yabancı terimlere bağımlığını arttırmaktadır. Bu çalışma, biyoloji öğretmen adaylarının eş anlamlı (Türkçe ve Latince) biyoloji terim çiftlerinden hangilerini daha fazla tercih ettikleri ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini 2014–2015 öğretim yılı bahar döneminde Atatürk Üniversitesi’nde üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarda öğrenim gören toplam 71 biyoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan toplam 72 eş anlamlı terimden oluşan bir anketten yararlanılmıştır. Verilerin analizinde f ve % değerlerden yararlanılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının Türkçe terimlerden 13 tanesini sıklıkla tercih ederken, 9 terimi eşit düzeyde (ortak) ve 50 terimi ise daha az düzeyde kullandıkları yani yabancı terimlerin kullanımının oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biyoloji Öğretmen Adayı, Biyoloji Terimleri, Tercih.

Abstract
The entry of foreign origin biology terms to everyday language make difficult the formation of the concept integrity by increasing the density of foreign origin words in language. In addition, the insistence on the use of foreign terms while some biology terms has the Turkish equivalent is increasing the dependence on foreign term for those who want to learn biology. The aim of this study is to determine what synonym biology terms (Turkish and Latin) terms are preferred more by biology student teachers. The sampling consists of the 71 biology student teachers in their third, fourth and fifth at Ataturk University, during 2014-2015 spring semester. A questionnaire with 72-synonym terms, which was developed by researchers, was used to collect the data. The data were analyzed using f and % values. The findings indicated that student teachers frequently preferred 13 of Turkish terms and 9 of Turkish terms in equal (medium). The findings also indicated that the student teachers used lower level 50 of Turkish terms, another words, usage of foreign terms by student teachers was in very high level.

Keywords: Biology Student Teacher, Biology Terms, Preference.

References

 • Altunoğlu, B. ve Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
 • Bahar, M. (2003). Biyoloji eğitiminde kavram yanılgıları ve kavram değişim stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 27-64.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cankur, N. Ş. (2002). Tıp eğitiminde dil: I önemi, gelişmesi ve geleceği. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(1), 29-32.
 • Canpolat, N. ve Pınarbaşı, T. (2002). Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı-I: Teorik temelleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), 59-66.
 • Chuang, H. F. ve Cheng, Y. J. (2003). A study on attitudes toward biology and learning environment of the seventh grade students. Chinese Journal of Science Education, 11(2), 171–194.
 • Dalkıran, G. ve Kesercioğlu, T. (2004). İlköğretim öğrencilerinin ‘iç salgı sistemi ve sinir sistemi’ konularındaki kavram yanılgıları, nedenleri ve çözüm önerileri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, 9-11 Ekim, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Gül. Ş. ve Yeşilyurt, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve biyoloji dersine yönelik tutumları (Pilot Uygulama). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(20), 28-47.
 • Gül, Ş. (2011). 5E modeline dayalı olarak hazırlanan ders yazılımının öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi (Yayımlanmış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Gülev, D. (2008). Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik öz yeterlik inançları ve tutumları (Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güneş, G. ve Güven, T. (2011). Biyoloji öğretiminde yabancı terim sorunu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 775-798.
 • İlçin, M. (2007). Yabancı-yeni biyolojik kavramların Türkçeleştirilmesinde uygulanan yöntemler, kurallar ve mantık sistemleri (Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Janiuk, R. M. (1993). The process of learning chemistry, A review of the studies. Journal of Chemical Education, 70(10), 828-829.
 • Johnstone, A. H. ve Selepeng, D. (2001). A Language Problem Revisited. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 2(1), 19-29.
 • Kılıç, D. ve Sağlam, N. (2004). Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 270, 155-164.
 • Kılınç, A. (2007). Bir öğretim stratejisi olarak kavram haritalarının kullanımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 21-48.
 • Kızılcık, H. Ş. (2013). Öğretmen adaylarının bazı eş anlamlı fizik terimleri arasındaki tercihlerinin kavramsal algılamayla ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 266-278.
 • Klymkowsky, M.W. ve Doxas, K.G. (2008). Recognizing student misconceptions through Ed’s tools and the biology concept inventory, PLoS Biology, 6(1), 14- 17.
 • Michael, J.A., Wenderoth, M.P., Model, H.I., Cliff, W., Horwitz, B. ve McHale, P. vd. (2002). Undergraduate’s understanding of cardiovascular phenomena. Advances in Physiology Education, 26(2), 72-84.
 • Narin, M. (2005). İktisat terimleri üzerine. Türk Dili - Dil ve Edebiyat Dergisi, 642, 510–520.
 • Saygın, Ö., Atılboz, N. G. ve Salman, S. (2006). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımının biyoloji dersi konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: Canlılığın temel birimi-Hücre. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 51-64.
 • Sebitosi, E. K. (2007). Understanding genetics and inheritance in rural schools. Journal of Biological Education, 41(2), 56-61.
 • Sinan, O. (2009). Öğretmen adaylarının kimya ve biyoloji derslerinde kullanılan bazı ortak kavramları tanımlamalarındaki farklılıklar. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 1-21.
 • Staeck, L. (1995). Perspectives for biological education-challenge for biology instruction at the and of the 20th century. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 29-35.
 • Tatar, N. ve Cansüngü-Koray, Ö. (2005). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin genetik ünitesi hakkındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 415- 426.
 • Thompson, F. & Logue, S. (2006). An exploration of common student misconceptions in science. International Education Journal, 7(4), 553-559.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme: Kuramlar ve uygulamalar. Nobel yayınevi.
 • Ünsal, Y. (2010). Differences arising from language in perceiving some terms in physics education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 348-358.
 • Yazıcı, H. ve Samancı, O. (2003). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler ders konuları ile ilgili bazı kavramları anlama düzeyleri. Millî Eğitim Dergisi, 158, 2-6.
 • Yeşilyurt, S. ve Gül, Ş. (2009). Fen bilgisi eğitimi ve sınıf öğretmenliği anabilim dallarında biyoloji derslerini yürüten öğretim elemanları ile öğrencilerin etkili bir biyoloji öğretiminden beklentileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 1-23.
 • Yiğit, N. ve Akdeniz, A. R. (2004). Öğretmen adaylarının fen-edebiyat fakültesindeki problemleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 120(10), 77-84.
Year 2016, Volume: 7 Issue: 3, 0 - 0, 19.12.2016

Abstract

References

 • Altunoğlu, B. ve Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
 • Bahar, M. (2003). Biyoloji eğitiminde kavram yanılgıları ve kavram değişim stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 27-64.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cankur, N. Ş. (2002). Tıp eğitiminde dil: I önemi, gelişmesi ve geleceği. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(1), 29-32.
 • Canpolat, N. ve Pınarbaşı, T. (2002). Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı-I: Teorik temelleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), 59-66.
 • Chuang, H. F. ve Cheng, Y. J. (2003). A study on attitudes toward biology and learning environment of the seventh grade students. Chinese Journal of Science Education, 11(2), 171–194.
 • Dalkıran, G. ve Kesercioğlu, T. (2004). İlköğretim öğrencilerinin ‘iç salgı sistemi ve sinir sistemi’ konularındaki kavram yanılgıları, nedenleri ve çözüm önerileri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, 9-11 Ekim, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Gül. Ş. ve Yeşilyurt, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve biyoloji dersine yönelik tutumları (Pilot Uygulama). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(20), 28-47.
 • Gül, Ş. (2011). 5E modeline dayalı olarak hazırlanan ders yazılımının öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi (Yayımlanmış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Gülev, D. (2008). Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik öz yeterlik inançları ve tutumları (Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güneş, G. ve Güven, T. (2011). Biyoloji öğretiminde yabancı terim sorunu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 775-798.
 • İlçin, M. (2007). Yabancı-yeni biyolojik kavramların Türkçeleştirilmesinde uygulanan yöntemler, kurallar ve mantık sistemleri (Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Janiuk, R. M. (1993). The process of learning chemistry, A review of the studies. Journal of Chemical Education, 70(10), 828-829.
 • Johnstone, A. H. ve Selepeng, D. (2001). A Language Problem Revisited. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 2(1), 19-29.
 • Kılıç, D. ve Sağlam, N. (2004). Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 270, 155-164.
 • Kılınç, A. (2007). Bir öğretim stratejisi olarak kavram haritalarının kullanımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 21-48.
 • Kızılcık, H. Ş. (2013). Öğretmen adaylarının bazı eş anlamlı fizik terimleri arasındaki tercihlerinin kavramsal algılamayla ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 266-278.
 • Klymkowsky, M.W. ve Doxas, K.G. (2008). Recognizing student misconceptions through Ed’s tools and the biology concept inventory, PLoS Biology, 6(1), 14- 17.
 • Michael, J.A., Wenderoth, M.P., Model, H.I., Cliff, W., Horwitz, B. ve McHale, P. vd. (2002). Undergraduate’s understanding of cardiovascular phenomena. Advances in Physiology Education, 26(2), 72-84.
 • Narin, M. (2005). İktisat terimleri üzerine. Türk Dili - Dil ve Edebiyat Dergisi, 642, 510–520.
 • Saygın, Ö., Atılboz, N. G. ve Salman, S. (2006). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımının biyoloji dersi konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: Canlılığın temel birimi-Hücre. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 51-64.
 • Sebitosi, E. K. (2007). Understanding genetics and inheritance in rural schools. Journal of Biological Education, 41(2), 56-61.
 • Sinan, O. (2009). Öğretmen adaylarının kimya ve biyoloji derslerinde kullanılan bazı ortak kavramları tanımlamalarındaki farklılıklar. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 1-21.
 • Staeck, L. (1995). Perspectives for biological education-challenge for biology instruction at the and of the 20th century. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 29-35.
 • Tatar, N. ve Cansüngü-Koray, Ö. (2005). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin genetik ünitesi hakkındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 415- 426.
 • Thompson, F. & Logue, S. (2006). An exploration of common student misconceptions in science. International Education Journal, 7(4), 553-559.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme: Kuramlar ve uygulamalar. Nobel yayınevi.
 • Ünsal, Y. (2010). Differences arising from language in perceiving some terms in physics education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 348-358.
 • Yazıcı, H. ve Samancı, O. (2003). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler ders konuları ile ilgili bazı kavramları anlama düzeyleri. Millî Eğitim Dergisi, 158, 2-6.
 • Yeşilyurt, S. ve Gül, Ş. (2009). Fen bilgisi eğitimi ve sınıf öğretmenliği anabilim dallarında biyoloji derslerini yürüten öğretim elemanları ile öğrencilerin etkili bir biyoloji öğretiminden beklentileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 1-23.
 • Yiğit, N. ve Akdeniz, A. R. (2004). Öğretmen adaylarının fen-edebiyat fakültesindeki problemleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 120(10), 77-84.
There are 31 citations in total.

Details

Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Doç. Dr. Esra Özay Köse

Yrd. Doç. Dr.Şeyda Gül

Publication Date December 19, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 7 Issue: 3

Cite

APA Özay Köse, D. D. E., & Gül, Y. D. D. (2016). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Türkçe ve Yabancı Biyoloji Terimlerini Kullanım Tercihleri/Candidates of Biology Teacher’ Preferences for Usage of Turkish and Foreign Biology Terms. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(3).

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye