Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gerçekçi Matematik Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Meta-Tematik Analiz / Evaluation of the Effectiveness of Realistic Mathematics Education: Meta-Thematic Analysis

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 6, 194 - 209, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1210561

Öz

Bu çalışma, matematik öğretiminde kullanılan Gerçekçi Matematik Eğitiminin (GME) etkililiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla GME kullanımına ilişkin katılımcı görüşlerinin yer aldığı çalışmalar, PRISMA akış şemasına uygun olarak ve araştırmacı tarafından belirlenen dahil edilme kriterleri doğrultusunda incelenmiştir. Bu kriterler “matematik alanında RME uygulamasını içeren çalışmalar, 2012-2022 yılları arasında yapılan çalışmalar (son on yıl), nitel katılımcı görüşlerini içeren araştırmalar ve Türkçe veya İngilizce yayınlanmış çalışmalar” şeklinde belirlenmiştir. Ulaşılan toplam 146 çalışma bu kriterlere göre değerlendirilmiş ve kalan 24 çalışma meta-tematik analize dahil edilmiştir. GME kullanımının incelenmesine ilişkin veriler doküman analizi ile elde edilmiş ve Maxqda-11 nitel veri analiz programı kullanılarak içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda dersin işlenmesine katkı, günlük yaşamla bağlantı kurma, matematiğe yönelik tutuma katkı ve düşünme becerilerine katkı temaları ortaya çıkmıştır. Bu temalar ve kodlar ayrı ayrı yorumlanmıştır. Ayrıca ilgili tema ve kodların sunumunu desteklemek için kaynaklardan doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Analiz sonuçları, GME'nin matematik öğretimine birçok yönden olumlu katkı sağladığını ve öğrenme ortamında verimliliği artırdığını ortaya çıkarmıştır. Derste destekleyici materyallerin kullanımının öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasını önlediği ve derse motive ettiği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin gerek arkadaşlarıyla grup çalışmalarında gerekse bireysel olarak aktif oldukları ders ortamında dersten keyif alarak öğrendikleri, öğrencilerin fikirlerine değer vermenin özgüvenlerini ve derse katılımlarını artırdığını, derste kendilerini ifade etmekten ve fikir üretmekten çekinmediklerini ortaya koymuştur. GME'nin matematik tutumuna olumsuz katkısı ise zamanın verimsiz kullanımı, gürültü, negatif grup sinerjisi ve grup içi çatışmalar gibi kodlarla ortaya çıkmıştır. Freudenthal'in söylemindeki "herkes için matematik" ilkesinin benimsenmesi, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesi ve gerçek hayatla ilişkilendirilebilmesi için GME uygulamalarına daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Altaylar, B. & Kazak, S. (2021). The effect of Realistic Mathematics Education on sixth grade students’ statistical thinking. Acta Didactica Napocensia, 14(1), 76-90. https://doi.org/10.24193/adn.14.1.6
 • *Altaylı, D. (2012). The effect of Realistic Mathematics education on the development of teaching and proportional reasoning skills (Unpublished Master’s Thesis). Atatürk University, Erzurum, Türkiye.
 • Altun, M. (2008). Liselerde matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Alfa Akademi Basım ve Yayım Evi.
 • Aydın Ünal, Z. (2008). Gerçekçi Matematik Eğitiminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi (Master’s Thesis). Atatürk University, Erzurum, Türkiye.
 • *Ayvalı, İ. (2013). The effect of teaching with Realistic Mathematics Education approach on computational estimation success and strategy use (Unpublished Master’s Thesis). Marmara University, İstanbul, Türkiye.
 • Batdı, V. (2019). Meta-tematik analiz. In V. Batdı (Ed.), Meta-tematik analiz: Örnek uygulamalar (pp. 10-76). Ankara: Anı Yayıncılık
 • *Bıldırcın, V. (2012). The effect of Realistic Mathematics Education approach on teaching the concepts of length, area and volume in the fifth grades of primary education (Unpublished Master’s Thesis). Ahi Evran University, Kırşehir, Türkiye.
 • *Cansız, Ş. (2015). The effect of Realistic Mathematics Education approach on students' mathematics achievement and creative thinking skills (Unpublished PhD Dissertation). Atatürk University, Erzurum, Türkiye.
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • *Çelik, A. (2016). A research on teaching conics with Realistic Mathematics Education (Unpublished Master’s Thesis). Şeyh Edebali University, Bilecik, Türkiye.
 • *Çilingir Altıner, E.& Dinç Artut, P. (2017). The effect of teaching with Realistic Mathematics Education in primary school on students' success, visual mathematics literacy and problem solving attitudes. Journal of Educational Sciences of Marmara University Atatürk Faculty of Education, 46, 1-19.
 • *Çilingir, E. (2015). The effect of Realistic Mathematics Education approach on visual mathematics literacy level and problem solving skills of primary school students (Unpublished Master’s Thesis). Çukurova University, Adana, Türkiye.
 • *Çolak, S.O. (2020). The effect of realistic mathematics approach on student achievement and opinions (Unpublished Master’s Thesis). Giresun University, Giresun, Türkiye.
 • *Demir, G. (2017). The effect of Realistic Mathematics Education approach on mathematics anxiety, mathematics self-efficacy perception and success of vocational high school students (Unpublished Master’s Thesis). Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye.
 • *Ersoy, E. (2013). The effect of Realistic Mathematics Education supported teaching method on student success in teaching 7th grade probability and statistics achievements (Unpublished Master’s Thesis). Sakarya University, Sakarya, Türkiye.
 • *Fesakis, G., Karta, P., & Kozas, K. (2018). Designing math trails for enhanced by mobile learning realistic mathematics education in primary education. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 8(2), 49-63.
 • Fyhn, A. (2008). A climbing class reinvention of angles. Educational Studies in Mathematics, 67, 19-35. Gravemeijer, K. & Terwel, J. (2000). Hans Freudenthal: A mathematician on didactics and curriculum theory. Journal of Curriculum Studies, 32(6), 777-796.
 • Gibney, J. (2014). Provoking mathematical thinking: Experiences of doing realistic mathematics tasks with adult numeracy teachers. Adults Learning Mathematics: An International Journal, 9(2), 97-115.
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin ve Y. S. Lincoln (Ed.). Handbook of qualitative research (pp. 105–117). Thousands Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
 • Ismunandar, D., Gunadi, F., Taufan, M., Mulyana, D. & Runisah (2020). Creative thinking skills of students through realistic mathematics education approach. Journal of Physics. Doi: doi:10.1088/1742-6596/1657/1/012054
 • *İnce, M. (2019). Realistic Mathematics Education approach and reflections in teaching sets in 6th grades (Unpublished Master’s Thesis). Amasya University, Amasya, Türkiye.
 • Koleza, E. (2000). Realistic Mathematics in primary education. Athens: Leader Books.
 • *Korkmaz, E. (2017a). The effect of processing transformation geometry topics with Realistic Mathematics Education (RME) activities on student achievement and mathematics attitude (Unpublished PhD Dissertation). İnönü University, Malatya, Türkiye.
 • *Korkmaz, E. (2017b). The effect of teaching EBOB-EKOK subjects with Realistic Mathematics Education activities on achievement and attitude. Journal of Mustafa Kemal University Institute of Social Sciences,14(39), 504-523.
 • *Kösece, P. (2020). An action research to develop the ability to relate mathematics to real life and predict through Realistic Mathematics Education). (Unpublished PhD Dissertation). Çukurova University, Adana, Türkiye.
 • *Kurt, E. S., & Doğan, M. (2019). Gerçekçi matematik öğretimi ile gerçekleştirilen uzunlukları ölçme konusunda öğrenci görüşleri. Temel Eğitim, 1(3), 33-38.
 • Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA dtatement. PLoS Medicine, 6(7), 1-6.
 • *Okuyucu, M.(2019). The effect of Realistic Mathematics Education approach on student achievement in teaching 10th grade data, counting and probability unit and examination of students' opinions (Unpublished Master’s Thesis). Yüzüncü Yıl University, Van, Türkiye.
 • Özdemir, E. & Üzel, D. (2011). Gerçekçi Matematik Rğitiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğretime yönelik öğrenci görüşleri. Journal of Hacettepe University Faculty of Education, 40, 332-343.
 • *Özdemir, H. (2019). The effect of Realistic Mathematics Education approach on student achievement in secondary school 9th grade cluster unit teaching (Unpublished Master’s Thesis). Atatürk University, Erzurum, Türkiye.
 • *Ödemiş, F. (2019). The effect of Realistic Mathematics Education on success in 9th grade mathematics teaching (Unpublished Master’s Thesis). Hacettepe University, Ankara, Türkiye.
 • *Pınar, F. N. (2019). Examination of secondary school 7th and 8th grade mathematics teaching according to Realistic Mathematics Education theory (Unpublished Master’s Thesis). Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Generalization in quantitative and qualitative research: Myths and strategies. International Journal of Nursing Studies, 47, 1451-1458. doi:10.1018/j.iijnurstu.2010.06.004
 • *Sevim, H. (2019). The effect of learning environments designed according to the Realistic Mathematics Education approach on the success of 6th grade students) (Unpublished Master’s Thesis). Dicle University, Diyarbakır, Türkiye.
 • *Sevinc, S. & Lesh, R. (2018). Training mathematics teachers for realistic math problems: A case of modelingbased teacher education courses. ZDM Mathematics Education, 50, 301-314. https://doi.org/10.1007/s11858-017-0898-9
 • Tarım, K. & Kükürt, H. (2021). The effect of Realistic Mathematics Education on middle school students’ mathematics achievement. Journal of Çukurova University,50(2), 1305-1328. doi: 10.14812/cufej.933461
 • Uskun Aytekin, K., Çil, O., & Kuzu, O. (s). (2021). The effect of realistic mathematics education on fourth graders’ problem posing/problem-solving skills and academic achievement. Journal of Qualitative Research in Education, 28, 22-50. doi: 10.14689/enad.28.2
 • Uyanıker, I. G. (2021). A meta-thematic analysis of Realistic Mathematics Education in Turkey (Master’s Thesis). Kilis 7 Aralık University, Kilis, Türkiye.
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M. (1996). Assessment and Realistic Mathematics Education. Utrecht: CD-Beta Press/Freudenthal Institute.
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2001). Mathematics education in the Netherlands. In J. Anghileri (Ed.), Principles and practice in arithmetic teaching (pp. 49-63). Buckingham/Philadelphia: Open University Press.
 • Van Den Heuvel-Panhuizen, M. (2003). The didactical use of models in realistic mathematics education: An example from a longitudinal trajectory on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54(1), 9-35.
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Wijers, M. (2005). Mathematics standarts and curriculum in the Netherlands. ZDM, 37(4), 287-307.
 • Webb, D. C., Van Der Kooji, H., & Geist, M. R. (2011). Design research in the Netherlands: Introducing logarithms using realistic mathematics education. Journal of Mathematics Education at Teachers College, 2, 47–52.
 • Wubbels,T., Korthagen, F., & Broekman,H. (1997). Preparing teachers for Realistic Mathematics Education. Educational Studies in Mathematics, 32 (1), 1-28.
 • *Yazıcı, E.S. (2021). Updating culture and mathematics in ethnomathematics applications within the framework of Realistic Mathematics Education (Unpublished Master’s Thesis). Marmara University, İstanbul, Türkiye.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • *Yorulmaz, A.& Doğan C. M. (2019). Examination of primary school fourth grade students' views on Realistic Mathematics Education. Journal of Educational Theory and Practice Research, 5(2), 153-162.
 • Zulkardi. 2002. Developing a learning environment on Realistic Mathematics Education for Indonesian student-teacher (Unpublished PhD Dissertation). University of Twente, Enschede Holland

Evaluation of the Effectiveness of Realistic Mathematics Education: Meta-Thematic Analysis / Gerçekçi Matematik Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Meta-Tematik Analiz

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 6, 194 - 209, 30.12.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1210561

Öz

This study was aimed to determine the effectiveness of the Realistic Mathematics Education (RME) used in mathematics teaching. For this aim, studies including participant views on the use of RME were examined in accordance with the PRISMA flow chart and in line with the inclusion criteria determined by the researcher. These criteria were determined as “studies involving the RME application in the field of mathematics, studies conducted between 2012-2022 (last ten years), studies containing qualitative participant views, and studies published in Turkish or English”. A total of 146 studies reached were evaluated according to these criteria, and the remaining 24 studies were included in the meta-thematic analysis. The data on the examination of the use of RME were obtained by the document analysis and analyzed by the content analysis through the use of the Maxqda-11 qualitative data analysis program. The themes that emerged from the analysis were: contribution to the delivery of course, making connections with daily life, contribution to the attitude towards mathematics and contribution to thinking skills. These themes and codes were interpreted separately. In addition, direct quotations from the sources were included to support the presentation of the relevant themes and codes. Analysis results showed that RME has contributed positively to math teaching in many ways. On the other hand, the negative contribution of RME to math attitude emerged with codes such as inefficient use of time, noise, negative group synergy and intra-group conflicts. It is suggested to include more RME practices in order to adopt the principle of "mathematics for all" on Freudenthal's discourse, to develop a positive attitude towards mathematics and to associate it with real life.

Kaynakça

 • Altaylar, B. & Kazak, S. (2021). The effect of Realistic Mathematics Education on sixth grade students’ statistical thinking. Acta Didactica Napocensia, 14(1), 76-90. https://doi.org/10.24193/adn.14.1.6
 • *Altaylı, D. (2012). The effect of Realistic Mathematics education on the development of teaching and proportional reasoning skills (Unpublished Master’s Thesis). Atatürk University, Erzurum, Türkiye.
 • Altun, M. (2008). Liselerde matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Alfa Akademi Basım ve Yayım Evi.
 • Aydın Ünal, Z. (2008). Gerçekçi Matematik Eğitiminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi (Master’s Thesis). Atatürk University, Erzurum, Türkiye.
 • *Ayvalı, İ. (2013). The effect of teaching with Realistic Mathematics Education approach on computational estimation success and strategy use (Unpublished Master’s Thesis). Marmara University, İstanbul, Türkiye.
 • Batdı, V. (2019). Meta-tematik analiz. In V. Batdı (Ed.), Meta-tematik analiz: Örnek uygulamalar (pp. 10-76). Ankara: Anı Yayıncılık
 • *Bıldırcın, V. (2012). The effect of Realistic Mathematics Education approach on teaching the concepts of length, area and volume in the fifth grades of primary education (Unpublished Master’s Thesis). Ahi Evran University, Kırşehir, Türkiye.
 • *Cansız, Ş. (2015). The effect of Realistic Mathematics Education approach on students' mathematics achievement and creative thinking skills (Unpublished PhD Dissertation). Atatürk University, Erzurum, Türkiye.
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • *Çelik, A. (2016). A research on teaching conics with Realistic Mathematics Education (Unpublished Master’s Thesis). Şeyh Edebali University, Bilecik, Türkiye.
 • *Çilingir Altıner, E.& Dinç Artut, P. (2017). The effect of teaching with Realistic Mathematics Education in primary school on students' success, visual mathematics literacy and problem solving attitudes. Journal of Educational Sciences of Marmara University Atatürk Faculty of Education, 46, 1-19.
 • *Çilingir, E. (2015). The effect of Realistic Mathematics Education approach on visual mathematics literacy level and problem solving skills of primary school students (Unpublished Master’s Thesis). Çukurova University, Adana, Türkiye.
 • *Çolak, S.O. (2020). The effect of realistic mathematics approach on student achievement and opinions (Unpublished Master’s Thesis). Giresun University, Giresun, Türkiye.
 • *Demir, G. (2017). The effect of Realistic Mathematics Education approach on mathematics anxiety, mathematics self-efficacy perception and success of vocational high school students (Unpublished Master’s Thesis). Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye.
 • *Ersoy, E. (2013). The effect of Realistic Mathematics Education supported teaching method on student success in teaching 7th grade probability and statistics achievements (Unpublished Master’s Thesis). Sakarya University, Sakarya, Türkiye.
 • *Fesakis, G., Karta, P., & Kozas, K. (2018). Designing math trails for enhanced by mobile learning realistic mathematics education in primary education. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 8(2), 49-63.
 • Fyhn, A. (2008). A climbing class reinvention of angles. Educational Studies in Mathematics, 67, 19-35. Gravemeijer, K. & Terwel, J. (2000). Hans Freudenthal: A mathematician on didactics and curriculum theory. Journal of Curriculum Studies, 32(6), 777-796.
 • Gibney, J. (2014). Provoking mathematical thinking: Experiences of doing realistic mathematics tasks with adult numeracy teachers. Adults Learning Mathematics: An International Journal, 9(2), 97-115.
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin ve Y. S. Lincoln (Ed.). Handbook of qualitative research (pp. 105–117). Thousands Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
 • Ismunandar, D., Gunadi, F., Taufan, M., Mulyana, D. & Runisah (2020). Creative thinking skills of students through realistic mathematics education approach. Journal of Physics. Doi: doi:10.1088/1742-6596/1657/1/012054
 • *İnce, M. (2019). Realistic Mathematics Education approach and reflections in teaching sets in 6th grades (Unpublished Master’s Thesis). Amasya University, Amasya, Türkiye.
 • Koleza, E. (2000). Realistic Mathematics in primary education. Athens: Leader Books.
 • *Korkmaz, E. (2017a). The effect of processing transformation geometry topics with Realistic Mathematics Education (RME) activities on student achievement and mathematics attitude (Unpublished PhD Dissertation). İnönü University, Malatya, Türkiye.
 • *Korkmaz, E. (2017b). The effect of teaching EBOB-EKOK subjects with Realistic Mathematics Education activities on achievement and attitude. Journal of Mustafa Kemal University Institute of Social Sciences,14(39), 504-523.
 • *Kösece, P. (2020). An action research to develop the ability to relate mathematics to real life and predict through Realistic Mathematics Education). (Unpublished PhD Dissertation). Çukurova University, Adana, Türkiye.
 • *Kurt, E. S., & Doğan, M. (2019). Gerçekçi matematik öğretimi ile gerçekleştirilen uzunlukları ölçme konusunda öğrenci görüşleri. Temel Eğitim, 1(3), 33-38.
 • Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA dtatement. PLoS Medicine, 6(7), 1-6.
 • *Okuyucu, M.(2019). The effect of Realistic Mathematics Education approach on student achievement in teaching 10th grade data, counting and probability unit and examination of students' opinions (Unpublished Master’s Thesis). Yüzüncü Yıl University, Van, Türkiye.
 • Özdemir, E. & Üzel, D. (2011). Gerçekçi Matematik Rğitiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğretime yönelik öğrenci görüşleri. Journal of Hacettepe University Faculty of Education, 40, 332-343.
 • *Özdemir, H. (2019). The effect of Realistic Mathematics Education approach on student achievement in secondary school 9th grade cluster unit teaching (Unpublished Master’s Thesis). Atatürk University, Erzurum, Türkiye.
 • *Ödemiş, F. (2019). The effect of Realistic Mathematics Education on success in 9th grade mathematics teaching (Unpublished Master’s Thesis). Hacettepe University, Ankara, Türkiye.
 • *Pınar, F. N. (2019). Examination of secondary school 7th and 8th grade mathematics teaching according to Realistic Mathematics Education theory (Unpublished Master’s Thesis). Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Generalization in quantitative and qualitative research: Myths and strategies. International Journal of Nursing Studies, 47, 1451-1458. doi:10.1018/j.iijnurstu.2010.06.004
 • *Sevim, H. (2019). The effect of learning environments designed according to the Realistic Mathematics Education approach on the success of 6th grade students) (Unpublished Master’s Thesis). Dicle University, Diyarbakır, Türkiye.
 • *Sevinc, S. & Lesh, R. (2018). Training mathematics teachers for realistic math problems: A case of modelingbased teacher education courses. ZDM Mathematics Education, 50, 301-314. https://doi.org/10.1007/s11858-017-0898-9
 • Tarım, K. & Kükürt, H. (2021). The effect of Realistic Mathematics Education on middle school students’ mathematics achievement. Journal of Çukurova University,50(2), 1305-1328. doi: 10.14812/cufej.933461
 • Uskun Aytekin, K., Çil, O., & Kuzu, O. (s). (2021). The effect of realistic mathematics education on fourth graders’ problem posing/problem-solving skills and academic achievement. Journal of Qualitative Research in Education, 28, 22-50. doi: 10.14689/enad.28.2
 • Uyanıker, I. G. (2021). A meta-thematic analysis of Realistic Mathematics Education in Turkey (Master’s Thesis). Kilis 7 Aralık University, Kilis, Türkiye.
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M. (1996). Assessment and Realistic Mathematics Education. Utrecht: CD-Beta Press/Freudenthal Institute.
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2001). Mathematics education in the Netherlands. In J. Anghileri (Ed.), Principles and practice in arithmetic teaching (pp. 49-63). Buckingham/Philadelphia: Open University Press.
 • Van Den Heuvel-Panhuizen, M. (2003). The didactical use of models in realistic mathematics education: An example from a longitudinal trajectory on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54(1), 9-35.
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Wijers, M. (2005). Mathematics standarts and curriculum in the Netherlands. ZDM, 37(4), 287-307.
 • Webb, D. C., Van Der Kooji, H., & Geist, M. R. (2011). Design research in the Netherlands: Introducing logarithms using realistic mathematics education. Journal of Mathematics Education at Teachers College, 2, 47–52.
 • Wubbels,T., Korthagen, F., & Broekman,H. (1997). Preparing teachers for Realistic Mathematics Education. Educational Studies in Mathematics, 32 (1), 1-28.
 • *Yazıcı, E.S. (2021). Updating culture and mathematics in ethnomathematics applications within the framework of Realistic Mathematics Education (Unpublished Master’s Thesis). Marmara University, İstanbul, Türkiye.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • *Yorulmaz, A.& Doğan C. M. (2019). Examination of primary school fourth grade students' views on Realistic Mathematics Education. Journal of Educational Theory and Practice Research, 5(2), 153-162.
 • Zulkardi. 2002. Developing a learning environment on Realistic Mathematics Education for Indonesian student-teacher (Unpublished PhD Dissertation). University of Twente, Enschede Holland

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Sayı Makaleleri
Yazarlar

Şenel ELALDI> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0780-4207
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13Sayı 6

Kaynak Göster

APA Elaldı, Ş. (2022). Evaluation of the Effectiveness of Realistic Mathematics Education: Meta-Thematic Analysis / Gerçekçi Matematik Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Meta-Tematik Analiz . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 13 (6) , 194-209 . DOI: 10.19160/e-ijer.1210561

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com      http://www.e-ijer.com              Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 35040 Bornova / İzmir