Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MEB Kültür Yayınları Çocuk Kitapları Dizisi Üzerine Bir İnceleme; Hikâye Edici Kitapların Türleri, Temaları, Kök Değerleri ve Çatışma Türleri / An Analysis on the Children's Book Series of Ministry of National Education Culture Publications; Literary Genres, Themes, Root Values, Types of Conflict of Narrative Books

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 4, 113 - 130, 31.08.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1136958

Öz

Bu araştırmada MEB Kültür Yayınları mobil uygulamasında yer alan Çocuk Kitapları Dizisindeki hikâye edici kitapların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kitaplar nitel araştırmanın yapısına uygun olarak doküman-materyal incelemesi tekniği ile değerlendirilmiştir. Çalışma sürecinde MEB Kültür Yayınları Çocuk Kitapları Dizisinde yer alan hikâye edici kitaplar araştırma materyali olarak belirlenmiştir. Araştırma sürecinde 35 kitap veri toplama aracı olarak oluşturan Hikâye Edici Kitap İnceleme Listesi (HİL) kullanılarak incelenmiştir. Veri toplama aracı doğrultusunda kitaplar Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan tür, tema ve kök değerler açısından ve ayrıca çatışma türleri açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kitaplarda tür açısından yoğun olarak hikâye ve çizgi roman türündeki eserlere yer verildiği; fabl, masal, efsane, roman, tiyatro, karikatür ve mizahi fıkra türündeki eserlere nadiren yer verildiği belirlenmiştir. Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan temalar açısından ise Erdemler, Millî Mücadele, Atatürk ve Milli Kültürümüz ve Vatandaşlık temalarıyla ilgili hikâye edici metinlerin daha yoğun olduğu; Doğa ve Evren, Hak ve Özgürlükler, İletişim, Okuma Kültürü, Sağlık ve Spor ve Bilim ve Teknoloji temalarıyla ilgili kitapların oldukça sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Kök değerler açısından kitapların vatanseverlik, yardımseverlik ve sabır değerleri üzerine yoğunlaştığı; dürüstlük, sevgi, adalet, dostluk ve özdenetim değerlerine daha az yer verildiği görülmüştür. Çatışma türleri açısından ise hikâye edici metinlerde sıklıkla karakterler arasında çatışma ve karakterin kendi iç çatışmasının yer aldığı; tabiat ile çatışma ve toplum ile çatışma türünün daha az bulunduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akdemir, S., & Saban, A. (2020). İlkokul dördüncü sınıfta felsefe-temelli çocuk kitapları aracılığıyla değer öğretimine ilişkin bir eylem araştırması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(2), 431-461.
 • Akoğlu, G., Ergül, C., & Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13(2).
 • Akyol, H. (2011). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, E. (2019). Türk edebiyatındaki ödüllü çocuk romanlarında temalar (1948-2016). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Aytaş, G. (2003). Okuma gelişiminde çocuk edebiyatının rolü. Türklük Bilimi Araştırmaları, (13), 155-163.
 • Bakırcı, Ş., Yıldız, D., & Ceran, D. (2021). 2019 yılında yayımlanan çocuk kitapları üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (46), 153-176.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-14.
 • Baş, B. (2010). Söz varlığının oluşumu ve gelişiminde çocuk edebiyatının rolü. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 137-159.
 • Baş, B., & Biros, Y. (2019). Çeviri çocuk edebiyatı eserlerinde yer alan değerler üzerine bir araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1095-1114.
 • Bayraktar, V. (2018). Okul öncesi dönemdeki çocukların yazı farkındalığı becerilerinin gelişiminde etkileşimli kitap okumanın önemi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 1(1), 31-41.
 • Bıçakçı, M. Y., Er, S., & Aral, N. (2018). Etkileşimli öykü kitabı okuma sürecinin çocukların dil gelişimi üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 201-208.
 • Bulut, P., & Kuşdemir, Y. (2013). TÜBİTAK tarafından yayınlanan çocuk kitaplarının içerik özelliklerinin incelenmesi. Turkish Studies (Elektronik), 8(12), 215-226.
 • Büyükışık, E. (2019). Nur İçözü’nün çocuk kitaplarındaki kişilerarası çatışmalar ve çatışma çözme süreçleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Çevik, A., & Müldür, M. (2021). Çocuk edebiyatında genel çatışma türleri, çatışma çözme yöntemleri ve kuşak çatışması: Uçurtmam Bulut Şimdi ve Gökyüzünde Balonlar örneği. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 10(3), 1027-1048.
 • Danowski, J., & Robinson, T. (2012). The portrayal of older characters in popular children's picture books in the US: A content analysis from 2000 to 2010. Journal of Children and Media, 6(3), 333-350.
 • Demircan, C. (2006). TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1).
 • Dirican, R., & Dağlıoğlu, H. E. (2014). 3-6 yaş grubu çocuklarına yönelik yayımlanan resimli hikâye kitaplarının bazı temel değerler açısından incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(2), 44-69.
 • Dyches, T. T., Prater, M. A., & Cramer, S. F. (2001). Characterization of mental retardation and autism in children's books. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 230-243.
 • Efe, M., & Temel, Z. F. (2018). Okul öncesi dönem 48-66 ay çocuklarına etkileşimli kitap okuma programının yazı farkındalığına etkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 257-283.
 • Ergül, C., Sarıca, A. D., & Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(02), 193-206.
 • Fang, Z. (1996). Illustrations, text, and the child reader: what are pictures in children's storybooks for? Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, 37(2), 3.
 • Fırat, H. (2013). Çocuk edebiyatının Türkçe eğitimindeki yeri: biyografi örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (29), 44-56.
 • Filipović, K. (2018). Gender representation in children’s books: Case of an early childhood setting. Journal of Research in Childhood Education, 32(3), 310-325.
 • Fitri, S. N., & Waluyo, E. (2020). Implementation of ksatria story book in embedding leadership character values in children 5-6 years old. BELIA: Early Childhood Education Papers, 9(1), 7-12.
 • Google Play, (2020, Eylül). Meb Kültür Yayınları mobil uygulaması. https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.meb.meb_yayinlari&gl=TR
 • Gönen, M. (1993). Anaokulu öğretmenlerinin beş ve altı yaş çocukları için kullandıkları masal ve hikâye kitaplarının niteliklerinin incelenmesi. Türk Kütüphaneciliği, 7(2), 83-88.
 • Gönen, M., Katrancı, M., Uygun, M., & Uçuş, Ş. (2011). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(160).
 • Gönen, M., Uygun, M., Erdoğan, Ö., & Katrancı, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının fiziksel, içerik ve resimleme özellikleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 42(196), 258-272.
 • Güzelyurt, T., & Özkan, Ö. (2018). Ailede yaşanan değişimler: çocuk kitaplarına yönelik bir inceleme. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-19.
 • International Literacy Association. (2019, Eylül). Children’s Rights to Read.https://www.literacyworldwide.org/get-resources/making-sense-of-the-science-of-reading
 • Işık, N., & Karakuş, N. (2017). Erken çocukluk döneminde efsane, destan ve masal metinlerinin kullanımı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(41), 118-133.
 • Justice, L. M., and Ezell, H. K. (2000). Enhancing children’s print and word awareness through home-based parent intervention. American Journal of Speech-Language Pathology, 9, 257–269.
 • Karagöz, S. (2014). Çocuk romanlarındaki başkişilerin yaşadıkları çatışmaları çözme yöntemlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karakuş, N. (2014). Türkiye’de çocuk edebiyatı öğretiminin başarılamayışının sebepleri. Türk Dili Dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı, 107(756), 286-288.
 • Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 463-477.
 • Kırkgöz, S., & Diken, İ. H. (2019). Özel gereksinimli kahramanı bulunan resimli çocuk kitaplarının incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), 493-513.
 • Knafle, J. D., Wescott, A. L., & Pascarella, E. T. (1988). Assessing values in children's books. Reading improvement, 25(1), 71.
 • Körükçü, Ö. (2012). Okulöncesi eğitime yönelik resimli çocuk kitaplarının bulunması gereken temel özellikler açısından incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 243-254.
 • Melanlıoğlu, D. (2020). Çocuk edebiyatındaki mülteci kahramanların yaşadıkları çatışmalar üzerine bir inceleme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 9(2), 665-691.
 • Mert, E. L. (2012). Anadili eğitimi-öğretimi sürecinde çocuk yazını ürünlerinden yararlanma ve masal türüne yönelik bazı belirlemeler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 1-12.
 • Mert, O., Albayrak, F., & Serin, N. (2013). Çeviri çocuk kitaplarının kültür aktarımı açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(3), 58-73.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Nath, L., & Grote-Garcia, S. (2017). Reading refugee stories: five common themes among picture books with refugee characters. Texas Journal of Literacy Education, 5(2), 130-141.
 • Öğülmüş, S. (2006). Kişilerarası sorun çözme becerileri ve eğitimi. Nobel Yayıncılık.
 • Öksüz, H. İ., Keskin, H. K., & Çetinkaya, F. Ç. (2018). Sosyal medya platformlarında en fazla önerilen 15 resimli çocuk kitabının Hayat Bilgisi Programı’nda yer alan değerler bakımından incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 6(1), 13-31.
 • Özbaşı, S. (2020). Türkçe dersi öğretim programındaki kök değerler çerçevesinde Aytül Akal masallarının incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 178-192.
 • Öztürk, B. (2020). Okuma kültürü oluşturmada çocukların edebiyat çevresini genişletmeye yönelik uygulamalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(5), 2112-2124.
 • Öztürk, Y., & Kayadibi, N. (2021). Hüseyin Yurttaş’ın çocuk kitaplarının çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özellikler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(1), 188-209.
 • Riley, J. (2006). Learning in the years a guide for teachers of children 3-7. Wiltshire: Cromwell
 • Samur, A. Ö. İ., & Arıkan, Y. (2018). Behiç Ak’ın çocuk kitaplarındaki çatışmaların mizah ögesi bakımından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27(1), 165-182.
 • Savva, M., Higgins, S., & Beckmann, N. (2022). Meta‐analysis examining the effects of electronic storybooks on language and literacy outcomes for children in grades Pre‐K to grade 2. Journal of Computer Assisted Learning, 38(2), 526-564.
 • Seibert, D., & Drolet, J. C. (1993). Death themes in literature for children ages 3–8. Journal of School Health, 63(2), 86-90.
 • Silalahi, R. M. P., Juliana, R., Citradi, H., & Cecilia, C. (2021). Moral value comparison in ındonesian and british folklores in children literature. Anglophile Journal, 2(1), 12-26.
 • Şahin, M. (2011). Masalların çocuk gelişimine etkilerinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Millî Folklor, 23(89).
 • Şener, C. (2018). Ödüllü çocuk kitaplarındaki başkahramanların yaşadıkları çatışmaları çözme yöntemlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Tekin, A., & Büyükikiz, K. K. (2019). Aytül Akal’ın çocuk kitaplarının eğitsel iletiler açısından incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(2), 110-123.
 • Temizyürek, F. (2003). Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatının önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, (13), 161.
 • Turhan, O., Baş, B., & Turhan, F. K. Türk çocuk edebiyatında tema: kitap katalogları üzerine bir inceleme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-28.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2021). Hane Halkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması. 15 Haziran 2021 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018 adresinden erişildi.
 • Veziroğlu, M., & Gönen, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının MEB okul öncesi eğitim programı’ndaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163).
 • Whitehurst, G., & Lonigan, C. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69(3), 848-872. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1998.tb06247.x

An Analysis on the Children's Book Series of Ministry of National Education Culture Publications; Literary Genres, Themes, Root Values, Types of Conflict of Narrative Books / MEB Kültür Yayınları Çocuk Kitapları Dizisi Üzerine Bir İnceleme; Hikâye Edici Kitapların Türleri, Temaları, Kök Değerleri ve Çatışma Türleri

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 4, 113 - 130, 31.08.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1136958

Öz

In this research, it is aimed to examine the narrative texts in the Children's Books Series in the MEB Culture Publications mobile application. In this direction, the books were evaluated with the document-material analysis technique in accordance with the structure of the qualitative research. In the study process, the story books in the Ministry of National Education Culture Publications Children's Book Series were determined as research material. During the research process, 35 books were examined using the Story Book Review List (HIL), which was created as a data collection tool. In line with the data collection tool, the books were classified in terms of genre, and conflict types. In addition, the books discussed in the research process were evaluated in terms of themes and root values in the Turkish Curriculum. According to the results of the research, it was determined that the books mostly included stories and comics in terms of genres; It has been determined that fables, tales, legends, novels, plays, cartoons and humorous anecdotes are rarely included. In terms of the themes in the Turkish Lesson Curriculum, it is stated that the narrative texts about the themes of Virtues, National Struggle and Atatürk and our National Culture are more intense; It has been determined that the books on the themes of Nature and Universe, Rights and Freedoms, Communication, Reading Culture, Health and Sports and Science and Technology are quite limited. In terms of root values, the books focus on the values of patriotism, benevolence and patience; It was determined that the values of honesty, love, justice, friendship and self-control were given less place. In terms of conflict types, in narrative texts, there is often conflict between characters and the character's own internal conflict; It has been determined that conflict with nature and conflict with society are less common.

Kaynakça

 • Akdemir, S., & Saban, A. (2020). İlkokul dördüncü sınıfta felsefe-temelli çocuk kitapları aracılığıyla değer öğretimine ilişkin bir eylem araştırması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(2), 431-461.
 • Akoğlu, G., Ergül, C., & Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13(2).
 • Akyol, H. (2011). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, E. (2019). Türk edebiyatındaki ödüllü çocuk romanlarında temalar (1948-2016). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Aytaş, G. (2003). Okuma gelişiminde çocuk edebiyatının rolü. Türklük Bilimi Araştırmaları, (13), 155-163.
 • Bakırcı, Ş., Yıldız, D., & Ceran, D. (2021). 2019 yılında yayımlanan çocuk kitapları üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (46), 153-176.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-14.
 • Baş, B. (2010). Söz varlığının oluşumu ve gelişiminde çocuk edebiyatının rolü. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 137-159.
 • Baş, B., & Biros, Y. (2019). Çeviri çocuk edebiyatı eserlerinde yer alan değerler üzerine bir araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1095-1114.
 • Bayraktar, V. (2018). Okul öncesi dönemdeki çocukların yazı farkındalığı becerilerinin gelişiminde etkileşimli kitap okumanın önemi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 1(1), 31-41.
 • Bıçakçı, M. Y., Er, S., & Aral, N. (2018). Etkileşimli öykü kitabı okuma sürecinin çocukların dil gelişimi üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 201-208.
 • Bulut, P., & Kuşdemir, Y. (2013). TÜBİTAK tarafından yayınlanan çocuk kitaplarının içerik özelliklerinin incelenmesi. Turkish Studies (Elektronik), 8(12), 215-226.
 • Büyükışık, E. (2019). Nur İçözü’nün çocuk kitaplarındaki kişilerarası çatışmalar ve çatışma çözme süreçleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Çevik, A., & Müldür, M. (2021). Çocuk edebiyatında genel çatışma türleri, çatışma çözme yöntemleri ve kuşak çatışması: Uçurtmam Bulut Şimdi ve Gökyüzünde Balonlar örneği. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 10(3), 1027-1048.
 • Danowski, J., & Robinson, T. (2012). The portrayal of older characters in popular children's picture books in the US: A content analysis from 2000 to 2010. Journal of Children and Media, 6(3), 333-350.
 • Demircan, C. (2006). TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1).
 • Dirican, R., & Dağlıoğlu, H. E. (2014). 3-6 yaş grubu çocuklarına yönelik yayımlanan resimli hikâye kitaplarının bazı temel değerler açısından incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(2), 44-69.
 • Dyches, T. T., Prater, M. A., & Cramer, S. F. (2001). Characterization of mental retardation and autism in children's books. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 230-243.
 • Efe, M., & Temel, Z. F. (2018). Okul öncesi dönem 48-66 ay çocuklarına etkileşimli kitap okuma programının yazı farkındalığına etkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 257-283.
 • Ergül, C., Sarıca, A. D., & Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(02), 193-206.
 • Fang, Z. (1996). Illustrations, text, and the child reader: what are pictures in children's storybooks for? Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, 37(2), 3.
 • Fırat, H. (2013). Çocuk edebiyatının Türkçe eğitimindeki yeri: biyografi örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (29), 44-56.
 • Filipović, K. (2018). Gender representation in children’s books: Case of an early childhood setting. Journal of Research in Childhood Education, 32(3), 310-325.
 • Fitri, S. N., & Waluyo, E. (2020). Implementation of ksatria story book in embedding leadership character values in children 5-6 years old. BELIA: Early Childhood Education Papers, 9(1), 7-12.
 • Google Play, (2020, Eylül). Meb Kültür Yayınları mobil uygulaması. https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.meb.meb_yayinlari&gl=TR
 • Gönen, M. (1993). Anaokulu öğretmenlerinin beş ve altı yaş çocukları için kullandıkları masal ve hikâye kitaplarının niteliklerinin incelenmesi. Türk Kütüphaneciliği, 7(2), 83-88.
 • Gönen, M., Katrancı, M., Uygun, M., & Uçuş, Ş. (2011). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(160).
 • Gönen, M., Uygun, M., Erdoğan, Ö., & Katrancı, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının fiziksel, içerik ve resimleme özellikleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 42(196), 258-272.
 • Güzelyurt, T., & Özkan, Ö. (2018). Ailede yaşanan değişimler: çocuk kitaplarına yönelik bir inceleme. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-19.
 • International Literacy Association. (2019, Eylül). Children’s Rights to Read.https://www.literacyworldwide.org/get-resources/making-sense-of-the-science-of-reading
 • Işık, N., & Karakuş, N. (2017). Erken çocukluk döneminde efsane, destan ve masal metinlerinin kullanımı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(41), 118-133.
 • Justice, L. M., and Ezell, H. K. (2000). Enhancing children’s print and word awareness through home-based parent intervention. American Journal of Speech-Language Pathology, 9, 257–269.
 • Karagöz, S. (2014). Çocuk romanlarındaki başkişilerin yaşadıkları çatışmaları çözme yöntemlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karakuş, N. (2014). Türkiye’de çocuk edebiyatı öğretiminin başarılamayışının sebepleri. Türk Dili Dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı, 107(756), 286-288.
 • Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 463-477.
 • Kırkgöz, S., & Diken, İ. H. (2019). Özel gereksinimli kahramanı bulunan resimli çocuk kitaplarının incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), 493-513.
 • Knafle, J. D., Wescott, A. L., & Pascarella, E. T. (1988). Assessing values in children's books. Reading improvement, 25(1), 71.
 • Körükçü, Ö. (2012). Okulöncesi eğitime yönelik resimli çocuk kitaplarının bulunması gereken temel özellikler açısından incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 243-254.
 • Melanlıoğlu, D. (2020). Çocuk edebiyatındaki mülteci kahramanların yaşadıkları çatışmalar üzerine bir inceleme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 9(2), 665-691.
 • Mert, E. L. (2012). Anadili eğitimi-öğretimi sürecinde çocuk yazını ürünlerinden yararlanma ve masal türüne yönelik bazı belirlemeler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 1-12.
 • Mert, O., Albayrak, F., & Serin, N. (2013). Çeviri çocuk kitaplarının kültür aktarımı açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(3), 58-73.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Nath, L., & Grote-Garcia, S. (2017). Reading refugee stories: five common themes among picture books with refugee characters. Texas Journal of Literacy Education, 5(2), 130-141.
 • Öğülmüş, S. (2006). Kişilerarası sorun çözme becerileri ve eğitimi. Nobel Yayıncılık.
 • Öksüz, H. İ., Keskin, H. K., & Çetinkaya, F. Ç. (2018). Sosyal medya platformlarında en fazla önerilen 15 resimli çocuk kitabının Hayat Bilgisi Programı’nda yer alan değerler bakımından incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 6(1), 13-31.
 • Özbaşı, S. (2020). Türkçe dersi öğretim programındaki kök değerler çerçevesinde Aytül Akal masallarının incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 178-192.
 • Öztürk, B. (2020). Okuma kültürü oluşturmada çocukların edebiyat çevresini genişletmeye yönelik uygulamalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(5), 2112-2124.
 • Öztürk, Y., & Kayadibi, N. (2021). Hüseyin Yurttaş’ın çocuk kitaplarının çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özellikler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(1), 188-209.
 • Riley, J. (2006). Learning in the years a guide for teachers of children 3-7. Wiltshire: Cromwell
 • Samur, A. Ö. İ., & Arıkan, Y. (2018). Behiç Ak’ın çocuk kitaplarındaki çatışmaların mizah ögesi bakımından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27(1), 165-182.
 • Savva, M., Higgins, S., & Beckmann, N. (2022). Meta‐analysis examining the effects of electronic storybooks on language and literacy outcomes for children in grades Pre‐K to grade 2. Journal of Computer Assisted Learning, 38(2), 526-564.
 • Seibert, D., & Drolet, J. C. (1993). Death themes in literature for children ages 3–8. Journal of School Health, 63(2), 86-90.
 • Silalahi, R. M. P., Juliana, R., Citradi, H., & Cecilia, C. (2021). Moral value comparison in ındonesian and british folklores in children literature. Anglophile Journal, 2(1), 12-26.
 • Şahin, M. (2011). Masalların çocuk gelişimine etkilerinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Millî Folklor, 23(89).
 • Şener, C. (2018). Ödüllü çocuk kitaplarındaki başkahramanların yaşadıkları çatışmaları çözme yöntemlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Tekin, A., & Büyükikiz, K. K. (2019). Aytül Akal’ın çocuk kitaplarının eğitsel iletiler açısından incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(2), 110-123.
 • Temizyürek, F. (2003). Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatının önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, (13), 161.
 • Turhan, O., Baş, B., & Turhan, F. K. Türk çocuk edebiyatında tema: kitap katalogları üzerine bir inceleme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-28.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2021). Hane Halkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması. 15 Haziran 2021 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018 adresinden erişildi.
 • Veziroğlu, M., & Gönen, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının MEB okul öncesi eğitim programı’ndaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163).
 • Whitehurst, G., & Lonigan, C. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69(3), 848-872. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1998.tb06247.x

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Sayı Makaleleri
Yazarlar

Burak DELİCAN> (Sorumlu Yazar)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3187-0001
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Delican, B. (2022). MEB Kültür Yayınları Çocuk Kitapları Dizisi Üzerine Bir İnceleme; Hikâye Edici Kitapların Türleri, Temaları, Kök Değerleri ve Çatışma Türleri / An Analysis on the Children's Book Series of Ministry of National Education Culture Publications; Literary Genres, Themes, Root Values, Types of Conflict of Narrative Books . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 13 (4) , 113-130 . DOI: 10.19160/e-ijer.1136958

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com      http://www.e-ijer.com              Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 35040 Bornova / İzmir