Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Adaptation of the Altruistic Leadership Scale to Turkish for Educational Organizations: A Validity and Reliability Study / Özgeci Liderlik Ölçeğinin Eğitim Örgütleri İçin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 3, 76 - 92, 31.12.2019
https://doi.org/10.19160/ijer.661177

ÖzThe aim of this research is to adapt the altruistic leadership scale to
Turkish for educational organizations and to analyze the validity and
reliability of the scale. For this purpose, the scale was translated from
English to Turkish, then the validity and reliability studies were conducted on
three independent study groups who worked in elementary, secondary and high
schools and participated voluntarily in Malatya during 2016-2017 school year.
The first study group consisted of 164 teachers; the second study group
consisted of 154 teachers, and the third study group consisted of 28 teachers.
At the end of the Explanatory Factor Analysis (EFA) executed from the data of
the first study group, it was determined that the 9 items accounted for 66.992%
of the total variance. To test the two-factor structure obtained after
EFA, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed on the data from the
second study group. At the end of confirmatory factor analysis, it has been
seen that the model obtained is similar to the original altruistic leadership
scale. The item-total correlation coefficients of the scale change from .323 to
.757 and the difference between the mean of the items in the upper and lower
27% groups was significant. As a result
of the analysis made within the scope of reliability studies, The Cronbach
Alpha coefficients were .898 and .728 for the two dimensions respectively and ,887
in the overall scale. The test-retest correlation coefficients calculated from
the third study group were .708 and .816 for two dimensions respectively and
.783 in the overall scale. As a result of the validity and reliability studies,
it can be said that the Turkish form of altruistic leadership scale for the educational organization is a valid and
reliable measurement tool that can be used to measure the altruistic leadership
qualities of school principals according to the teachers' perceptions.
Kaynakça

 • Akbaba, S. (1994). Grupla psikolojik danışmanın sosyal psikolojik bir kavram olan özgecilik üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Akpınar, Y. ve Uluğ, F. (2017). Okul yöneticilerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen algılarının öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine etkisi, V. Eğitim Yönetimi Forumu Tam Bildiri Kitabı, Ankara: EYUDER Yayınları, 37-47.
 • Altınışık, S. (1995a). Kadın öğretmenlerin okul müdürü olmasının engelleri, Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(3), 333-334.
 • Altınışık, S. (1995b). Öğretmenler niçin okul müdürü olmayı istemiyor, Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(3), 389-390.
 • Avolio, B. J. & Locke, E. A. (2002). Contrasting different philosophies of leader motivation: Altruism vs. egoism. Leadership Quarterly, 13, 169-191.
 • Barbuto Jr, J. E. & Wheeler, D. W. (2006). Scale development and construct clarification of servant leadership. Group & Organization Management, 31(3), 300-326.
 • Batson, C. D., Duncan, B. D., Ackerman, P., Buckley, T. & Birch, K. (1981). Is empathic emotion a source of altruistic motivation?.Journal of personality and Social Psychology, 40(2), 290.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Carlo, G. & Randall, B. A. (2002). The development of a measure of prosocial behaviors for late adolescents. Journal of youth and adolescence, 31(1), 31-44.
 • Choi, Y. & Mai-Dalton, R.R. (1999). The model of followers’ responses to self-sacrificial leadership: an empirical test, Leadership Quarterly, 10(3), 397-421.
 • Cialdini, R. B., Brown, S. L., Lewis, B. P., Luce, C. & Neuberg, S. L. (1997). Reinterpreting the empathy–altruism relationship: When one into one equals oneness. Journal of personality and social psychology, 73(3), 481-494.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010), Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • De Waal, F. B. (2008). Putting the altruism back into altruism: the evolution of empathy. Annu. Rev. Psychol., 59, 279-300.
 • Dennis, R. S. & Bocarnea, M. (2005). Development of the servant leadership assessment instrument. Leadership & organization development journal, 26(8), 600-615.
 • Eisenberg, N. & Miller, P. A. (1987). The relation of empathy to prosocial and related behaviors. Psychological bulletin, 101(1), 91.
 • Gökler, R. (2009). Empatik eğilim ölçeğinin ilköğretim sekizinci sınıflar için uyarlanması. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 5(19), 77-86.
 • Karadağ. E. ve Mutafçılar, I. (2009). Prososyal davranış ekseninde özgecilik üzerine teorik bir çözümleme. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 41-70.
 • Kasapoğlu, F. (2013). Üniversite öğrencilerinde iyilik hali ile özgecilik arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Konan, N. (2012). İlköğretim okulu ve lise öğretmenlerinin sigara içme alışkanlıkları. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 78-100.
 • Konan, N. (2013a). İlköğretim okulu yöneticilerinin okuma alışkanlıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 19(1), 31-59.
 • Konan, N. (2013b). Educational Supervisors’ Locus of Control, Eurasian Journal of Educational Research, 51, 45-64.
 • Konan, N. (2013c). Relationship between locus of control and problem-solving skills of high school administrators. International Journal of Social Sciences and Education, 3(3), 786-794.
 • Konan, N. (2015). Liderliği betimleme çabalarının evrimi. M.B. Aksu ve H. Şimşek (Ed.), Prof. Dr. Mustafa Aydın’a armağan: Eğitim ve toplum yazıları (ss. 269-298). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Miller, L. M. (2003). Qualitative investigation of intercollegiate coaches’ perceptions of altruistic leadership. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University, U.S.A.
 • Özbek, F. M. (2004). Toplumsal yaşamda empati. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 1, 1-16.
 • Singh, N. & Krishnan, V. R. (2008). Self-sacrifice and transformational leadership: Mediating role of altruism. Leadership and Organization Development Journal, 29, 261-274.
 • Şimşek Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Tabachnick, B. G.,ve Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics: Pearson Education Inc. Boston, MA.
 • Tekeş, B. ve Hasta, D. (2015). Özgecilik ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Nesne, 3(6), 55-76.
 • Topses, G. (2012). Elseverlik (alturizm) ve benseverlik (egoizm) ölçeğiyle ilgili geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education. 1(2), 60-70
 • Toprakci, E. (2001a) Okul Müdürlerinin Örgütleme Yeterliği Kırşehir: GÜ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi YIL: 2001, Aralık 2001, Cilt: 2, Sayı: 3, ss. 31-39 http://kefad.ahievran.edu.tr/arsiv/23.htm
 • Toprakci, Erdal (2001b) Okul Yönetimi Süreci ve Liderlik. Eğitim Araştırmaları Dergisi Anı Yayıncılık Ltd.Şti. Yıl:1, Kış 2001; Sayı: 3 4, (139-149) https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/okul-yönetimi-süreci-ve-liderlik.pdf
 • Uluğ, F. (2010). Eğitimde sistem reformu bağlamında yönetici yetiştirme ve istihdam, V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara: Nobel Yayınları, 280-296.
 • Ümmet, D., Ekşi, H. ve Otrar, M. (2013). Özgecilik (alturism) ölçeği geliştirme çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 301-321.
 • Wiseman, T. (1996). A concept analysis of empathy. Journal of advanced nursing, 23(6), 1162-1167.
 • Yavuzer, H., İşmen, E., Yıldız, A., Demir, İ., Meşeci, F., Kılıçarslan, A. ve Sertelin, Ç. (2006). Öğretmen özgeciliği ölçeği: Gelişme, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 947-972.
 • Zheltoukhova, K. (2016). Developing and validating a scale of altruistic leadership. Unpublished doctoral dissertation, Lancaster University, England.

Özgeci Liderlik Ölçeğinin Eğitim Örgütleri İçin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Adaptation of the Altruistic Leadership Scale to Turkish for Educational Organizations: A Validity and Reliability Study

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 3, 76 - 92, 31.12.2019
https://doi.org/10.19160/ijer.661177

Öz

Bu araştırmanın
amacı özgeci liderlik ölçeğini eğitim örgütleri için Türkçe’ye uyarlamak ve
ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Bu amaçla öncelikle
ölçek İngilizce orijinalinden Türkçeye çevrilmiş, daha sonra ölçek formunun
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Malatya il
sınırları içinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan ve araştırmaya
gönüllü katılan birbirinden bağımsız üç çalışma grubunun görüşleri alınarak
gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışma grubu 164 öğretmenden; ikinci çalışma
grubu ise 154 öğretmenden, üçüncü çalışma grubu 28 öğretmenden oluşmaktadır.
Birinci çalışma grubundan alınan verilerle yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi
(AFA) sonucunda, analize alınan 9 maddenin toplam varyansın %66,992’sini
açıkladığı belirlenmiştir. AFA sonucunda elde edilen iki faktörlü yapının test
edilmesi için ikinci çalışma grubundan elde edilen verilerle Doğrulayıcı Faktör
Analizi (DFA) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen
modelin özgün özgeci liderlik ölçeğinin modeli ile benzer olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Ölçeğin madde-toplam
korelasyon katsayılarının ,323 ile ,757 arasında değiştiği ve alt - üst %27’lik
grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlı olduğu belirlenmiştir.
Güvenirlik çalışmaları kapsamında yapılan analizler
sonucunda, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları, iki boyut için sırasıyla
,898 ve ,728; ölçeğin genelinde ,887 olarak hesaplanmıştır. Üçüncü çalışma
grubundan elde edilen verilerle 
hesaplanan test-tekrar test korelasyon katsayıları iki boyut için
sırasıyla ,708 ve ,816; ölçeğin genelinde ,783’tür.Yapılan geçerlik ve
güvenilirlik çalışmaları sonucunda özgeci liderlik ölçeğinin eğitim örgütleri
için uyarlanan Türkçe formunun okul müdürlerinin özgeci liderlik özelliklerini
öğretmenlerin algılarına göre ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Akbaba, S. (1994). Grupla psikolojik danışmanın sosyal psikolojik bir kavram olan özgecilik üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Akpınar, Y. ve Uluğ, F. (2017). Okul yöneticilerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen algılarının öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine etkisi, V. Eğitim Yönetimi Forumu Tam Bildiri Kitabı, Ankara: EYUDER Yayınları, 37-47.
 • Altınışık, S. (1995a). Kadın öğretmenlerin okul müdürü olmasının engelleri, Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(3), 333-334.
 • Altınışık, S. (1995b). Öğretmenler niçin okul müdürü olmayı istemiyor, Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(3), 389-390.
 • Avolio, B. J. & Locke, E. A. (2002). Contrasting different philosophies of leader motivation: Altruism vs. egoism. Leadership Quarterly, 13, 169-191.
 • Barbuto Jr, J. E. & Wheeler, D. W. (2006). Scale development and construct clarification of servant leadership. Group & Organization Management, 31(3), 300-326.
 • Batson, C. D., Duncan, B. D., Ackerman, P., Buckley, T. & Birch, K. (1981). Is empathic emotion a source of altruistic motivation?.Journal of personality and Social Psychology, 40(2), 290.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Carlo, G. & Randall, B. A. (2002). The development of a measure of prosocial behaviors for late adolescents. Journal of youth and adolescence, 31(1), 31-44.
 • Choi, Y. & Mai-Dalton, R.R. (1999). The model of followers’ responses to self-sacrificial leadership: an empirical test, Leadership Quarterly, 10(3), 397-421.
 • Cialdini, R. B., Brown, S. L., Lewis, B. P., Luce, C. & Neuberg, S. L. (1997). Reinterpreting the empathy–altruism relationship: When one into one equals oneness. Journal of personality and social psychology, 73(3), 481-494.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010), Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • De Waal, F. B. (2008). Putting the altruism back into altruism: the evolution of empathy. Annu. Rev. Psychol., 59, 279-300.
 • Dennis, R. S. & Bocarnea, M. (2005). Development of the servant leadership assessment instrument. Leadership & organization development journal, 26(8), 600-615.
 • Eisenberg, N. & Miller, P. A. (1987). The relation of empathy to prosocial and related behaviors. Psychological bulletin, 101(1), 91.
 • Gökler, R. (2009). Empatik eğilim ölçeğinin ilköğretim sekizinci sınıflar için uyarlanması. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 5(19), 77-86.
 • Karadağ. E. ve Mutafçılar, I. (2009). Prososyal davranış ekseninde özgecilik üzerine teorik bir çözümleme. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 41-70.
 • Kasapoğlu, F. (2013). Üniversite öğrencilerinde iyilik hali ile özgecilik arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Konan, N. (2012). İlköğretim okulu ve lise öğretmenlerinin sigara içme alışkanlıkları. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 78-100.
 • Konan, N. (2013a). İlköğretim okulu yöneticilerinin okuma alışkanlıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 19(1), 31-59.
 • Konan, N. (2013b). Educational Supervisors’ Locus of Control, Eurasian Journal of Educational Research, 51, 45-64.
 • Konan, N. (2013c). Relationship between locus of control and problem-solving skills of high school administrators. International Journal of Social Sciences and Education, 3(3), 786-794.
 • Konan, N. (2015). Liderliği betimleme çabalarının evrimi. M.B. Aksu ve H. Şimşek (Ed.), Prof. Dr. Mustafa Aydın’a armağan: Eğitim ve toplum yazıları (ss. 269-298). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Miller, L. M. (2003). Qualitative investigation of intercollegiate coaches’ perceptions of altruistic leadership. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University, U.S.A.
 • Özbek, F. M. (2004). Toplumsal yaşamda empati. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 1, 1-16.
 • Singh, N. & Krishnan, V. R. (2008). Self-sacrifice and transformational leadership: Mediating role of altruism. Leadership and Organization Development Journal, 29, 261-274.
 • Şimşek Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Tabachnick, B. G.,ve Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics: Pearson Education Inc. Boston, MA.
 • Tekeş, B. ve Hasta, D. (2015). Özgecilik ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Nesne, 3(6), 55-76.
 • Topses, G. (2012). Elseverlik (alturizm) ve benseverlik (egoizm) ölçeğiyle ilgili geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education. 1(2), 60-70
 • Toprakci, E. (2001a) Okul Müdürlerinin Örgütleme Yeterliği Kırşehir: GÜ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi YIL: 2001, Aralık 2001, Cilt: 2, Sayı: 3, ss. 31-39 http://kefad.ahievran.edu.tr/arsiv/23.htm
 • Toprakci, Erdal (2001b) Okul Yönetimi Süreci ve Liderlik. Eğitim Araştırmaları Dergisi Anı Yayıncılık Ltd.Şti. Yıl:1, Kış 2001; Sayı: 3 4, (139-149) https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/okul-yönetimi-süreci-ve-liderlik.pdf
 • Uluğ, F. (2010). Eğitimde sistem reformu bağlamında yönetici yetiştirme ve istihdam, V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara: Nobel Yayınları, 280-296.
 • Ümmet, D., Ekşi, H. ve Otrar, M. (2013). Özgecilik (alturism) ölçeği geliştirme çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 301-321.
 • Wiseman, T. (1996). A concept analysis of empathy. Journal of advanced nursing, 23(6), 1162-1167.
 • Yavuzer, H., İşmen, E., Yıldız, A., Demir, İ., Meşeci, F., Kılıçarslan, A. ve Sertelin, Ç. (2006). Öğretmen özgeciliği ölçeği: Gelişme, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 947-972.
 • Zheltoukhova, K. (2016). Developing and validating a scale of altruistic leadership. Unpublished doctoral dissertation, Lancaster University, England.
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi Bilimleri
Yazarlar

Necdet Konan

Aytaç Gedik

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 10 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Konan, N., & Gedik, A. (2019). Özgeci Liderlik Ölçeğinin Eğitim Örgütleri İçin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Adaptation of the Altruistic Leadership Scale to Turkish for Educational Organizations: A Validity and Reliability Study. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(3), 76-92. https://doi.org/10.19160/ijer.661177

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]        http://www.e-ijer.com       Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Bornova/İzmir