Research Article
BibTex RIS Cite

Okul Yöneticilerinin Genel Öz Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Meta-Analizi / Meta-Analysis of School Managers’ Self-Efficacy Perceptions According to Various Variables

Year 2024, Volume: 15 Issue: 1, 81 - 107, 30.06.2024
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1485986

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı meta-analiz yoluyla okul yöneticilerinin öz yeterlik algısı üzerinde cinsiyet, lisansüstü eğitim durumu, mesleki kıdem ve yöneticilik kıdemi değişkenlerin hangi düzeyde etkili olduğunun belirlenmesidir. Ayrıca, araştırmada öz yeterlik algısı ile cinsiyet, lisansüstü eğitim durumu, mesleki kıdem ve yöneticilik kıdemi ilişkisine etkisi olabilecek düzenleyici (moderatör) değişkenlere de (çalışmanın; ölçeği, yılı, türü, uygulamasının yapıldığı okul türü ve bölgesi) bakılmıştır. Bu amaçla ilk olarak kapsamlı bir alanyazın taraması gerçekleştirilmiş ve 65 adet makale ve teze ulaşılmıştır. Ardından dâhil etme kriterlerine göre çalışmalar elemeye tabi tutulmuş ve kriterleri karşılayan cinsiyet değişkeni için 17, lisansüstü eğitim durumu değişkeni için 14, mesleki kıdem değişkeni için 8, yöneticilik kıdemi değişkeni için 14 çalışmaya dair etki büyükleri ile meta-analiz gerçekleştirilmiştir. Meta-analizde; cinsiyet değişkeni için 771 kadın ve 2.714 erkek olmak üzere toplam 3.485 örneklem sayısına, lisansüstü eğitim durumu değişkeni için 1.627 lisansüstü eğitimi almamış, 463 lisansüstü eğitimi almış olmak üzere toplam 2.090 örneklem sayısına, mesleki kıdem değişken için 1-10 yıllık kıdemi olan 303, 11 yıl ve üstü kıdemi olan 481 olmak üzere toplam 784 örneklem sayısına ve yöneticilik kıdemi değişkeni için 1-10 yıllık yöneticilik kıdemi olan 764, 11 yıl ve üstü yöneticilik kıdemi olan 451 olmak üzere toplam 1215 örneklem sayısına ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öz yeterliğin cinsiyet, mesleki kıdem ve yöneticilik kıdemine göre anlamlı farklılaşmadığı ancak lisansüstü eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılaştığı ve bu farklılaşmanın lisansüstü eğitim yapanların lehine olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar temelinde araştırmacılara başka ülkelerde yapılmış öz yeterlik ile cinsiyet, lisansüstü eğitim durumu ve kıdem ilişkisi içeren çalışmaların da katılarak daha kapsamlı bir meta-analiz çalışması yapmaları ve lisansüstü eğitim almış olmanın öz yeterliği arttırdığı sonucundan yola çıkarak okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim almalarının teşvik edilmesi önerilebilir.

References

 • Açıkalın, A. (1998) Toplumsal, Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği. Ankara. Önder Matbaacılık.
 • Akın, U. (2014). Okul müdürlerinin inisiyatif alma düzeyleri ile öz-yeterlikleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(2), 125-149. doi: 10.14527/kuey.2014.006
 • Aktünal, T. (2018). Örgüt kültürü ve işe cezp olma ilişkisi: Bir meslek yüksekokulunda uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Açıkgöz, H. (2022). Okul yöneticilerinin psikolojik sözleşme algısı ile özyeterlikleri arasındaki ilişki. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli
 • Akyürek, M. İ. (2020). Okul yöneticilerinin öz-yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (38), 72-83
 • Arıkan, P.A. (2019) Okul yöneticilerinin özyeterlik inançları ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla
 • Ata, E. (2015). Okul yöneticilerinin öz yeterlik inançları ile etkili okul liderliği arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Atalay, R., Kızılay, E. & Öner Armağan, F. (2021). Türkiye’de fen eğitimi alanındaki öz yeterlik araştırmalarının analizi: bir meta sentez çalışması. Anadolu Öğretmen Dergisi, 5 (2), 226-248
 • Ayık, A., Savaş, M. & Yücel, E. (2015). İlkokullarda görev yapan okul müdürlerinin genel öz yeterlik ile örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 193-218
 • Aypay, A. (2010) Genel öz yeterlik ölçeği’nin (göyö) Türkçe ’ye uyarlama çalışması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(2), 113-131
 • Baltacı, A. (2017a). Okul müdürlerinin iş doyumları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişki, Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2(1), 49-76.
 • Baltacı, A. (2017b). Okul Müdürlerinin Öz-Yeterlik Algıları ve Mesleğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (2) , 35-61
 • Baltacı, A. (2020). Yönetici Öz yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 8-16.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency”. American Psychologist. 37. 122-147.
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of thought and action: a social-cognitive theory. Englewood Cliffs: NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1994). “Self-Efficacy”. In V. S. Ramachauran (Ed.). Encyclopedia of Human Behaviour. 4: 71-81. New York: Academic Press.
 • Bandura, A. (1995). Self-efficacy: Changing societies. Cambridge University Press.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
 • Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy, Current Directions in Psychological Science, 9(3), 75-78
 • Banks Lang, V. L. (1994). An examination of rural Iowa secondary school principals’ self-efficacy and other related factors for meeting the needs of students at risk of school failure. A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Iowa State University
 • Baroudi, S. & Hojeij, Z. (2018) The role of self-efficacy as an attribute of principals’ leadership effectiveness in K-12 private and public institutions in Lebanon, International Journal of Leadership in Education, 23(4), 457-471.
 • Bayraktar, F. (2020) Okul yöneticilerinin özyeterlikleri ile politik becerileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli
 • Baysal, Y.E. (2020) Farklı öğretim uygulamalarının fen öğretimi öz yeterlik inançları üzerindeki etkisi: Bir meta analiz çalışması Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya
 • Biçer, E. B., Ilıman, E., & Ekiz, T. (2018). Sağlık yönetimi mezunlarının öz yeterliliklerinin istihdam durumuna etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(68), 1619-1635.
 • Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T. & Rothstein, H.R.(2013). Meta-analize giriş (S.Dinçer, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Can, B. (2022) Spor eğitimi veren üniversite yöneticilerinin kişilik özellikleri, öz yeterlik inançları ve spora yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • Campbell, W. L. (2012). Correlating principals’ self-efficacy ratings with ratings of their efficacy by their teachers: perceptions of leadership. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education in Educational Leadership, Youngstown State University
 • Calacone, K. T. (2015). The effect of professional development on the self-efficacy of new public high school principals in upstate New York. The Sage Colleges, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education In Educational Leadership
 • Carleton, E. L., Barling, J., & Trivisonno, M. (2018). Leaders’ trait mindfulness and transformational leadership: The mediating roles of leaders’ positive affect and leadership self-efficacy. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 50(3), 185-194
 • Cobanoglu, F., & Yurek, U. (2018). School administrators’ self-efficacy beliefs and leadership styles. European Journal of Educational Research, 7(3), 555-565
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates
 • Crawford, T. M. (2019). A quantitative study of P-12 public, rural principals’ self–efficacy with Florida’s principal leadership standards. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education in Educational Leadership College of Education, Florida Southern College
 • Çapri, B., & Çelikkaleli, Ö. (2008). Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği’nin Türkçeye çevrilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 93-104.
 • Çayır, C. (2022). İlkokul müdürlerinin öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Ordu ili örneği. Route Education and Social Science Journal, 9(5), 260-270
 • Çelikay, P. (2019) Okul yöneticilerinin genel öz yeterlik inançları ve sahip oldukları liderlik stillerinin yetenek yönetimi becerileri ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin
 • Çiftçi, S. (2013) Spor yöneticilerinin öz yeterlik durumlarının belirlenmesi. Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu
 • Çolak, T. (2017). Yöneticilerin ve sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve empati algıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Darmody, M. & Smyth, E. (2016). Primary school principals' job satisfaction and occupational stress. International Journal of Educational Management, 30(1), 115-128.
 • Demirtaş, H. & Çağlar, Ç. (2012). Okul müdürlerinin özyeterlik inançları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3)
 • Demirtaş, H. & Özer, N. (2014). Okul müdürlerinin bakış açısıyla okul müdürlüğü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (1), 1-24
 • Diktaş Yılmaz, D. (2019). Öz yeterlik ile kariyer gelişimi ilişkisi Pendik ilçesi eğitimcileri örneği. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Dillard, R. C. C. (2013). Self-efficacy beliefs of principals in economically disadvantaged high schools with high African American male graduation rates. University of Maryland, College Park ProQuest Dissertations & Theses, 2013. 3590611
 • Dille, S. A. (2017). Perceived self-efficacy of principals in over and underperforming schools. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctorate in Education Doctoral Program in Educational Leadership at Fresno State Kremen School of Education and Human Development California State University, Fresno
 • Dimmock, C., & Hattie, J. (1996). School Principals’ self‐efficacy and its measurement in a context of restructuring. School Effectiveness and School Improvement, 7(1), 62–75.
 • Doğan, A. (2023). Kadın çalışanların iş ile bütünleşmesi içinde İş Hayatında Kadın Çalışanlar Türkiye İngiltere Karşılaştırması (Editör: Dr. Çağla Demir, Öğr. Gör. Dr. Nurcan Çetiner) Eğitim Yayınevi
 • Dönmez, B., Özer, N. & Cömert, M. (2009). Okul müdürlerinin özyeterlik algıları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulan bildiri. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Durdu, M. (2021). Okul yöneticilerinin kendilerini geliştirme düzeyleri ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rize
 • Durham, C.C., Knight, D., & Locke, E.A. (1997). Effects of leader role, team-set goal difficulty, efficacy, and tactics on team effectiveness. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 72, 203–231.
 • Earley, P.C. (1994). Self or group? Cultural effects of training on self-efficacy and performance. Administrative Science Quarterly, 39, 89–117.
 • Feltz, D.L. & Lirgg, C.D. (1998). Perceived team and player efficacy in hockey. Journal of Applied Psychology, 83, 557–564.
 • Fisher, Y. (2014). The timeline of self-efficacy: changes during the professional life cycle of school principals. Journal of Educational Administration 52(1), 58-83.
 • Ford, M. C. (2019). Instructional leadership self-efficacy of principals in the context of a statewide educator evaluation system Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education Leadership in Schooling University of Massachusetts Lowell
 • Garza-Kortan, M. V. (2022). A study of self efficacy, grit, persistence, and professional development of select texas public school principals participating in the principal pipeline program Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor Of Education, The University of Texas Rio Grande Valley
 • Gerçek, A. (2018). Genel öz yeterlik ve çatışma yönetim tarzı ilişkisi: özel sektör çalışanları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Sakarya
 • Givens, H.(2022). Self-efficacy and mentoring experiences among administrators of deaf schools. Submitted to the Faculty of the Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education University of the Cumberland.
 • Glass, G. V. (1976) Primary, secondary and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5 (10), 3-8
 • Gözüm, S. & Aksayan, S. (1999). Öz-etkililik-yeterlik ölçeğinin Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(l), 21-34.
 • Gülpınar, A. (2018). Okul yöneticilerinin öz-yeterliklerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ
 • Günes, A. M. (2022). The Relationship between problem-solving skills, burnout levels and self-efficacy beliefs of school principals. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(3), 590-602.
 • Hernandez, F. O. (2019). Principal self-efficacy: Exploring the role of teaching experience on principals' self-efficacy beliefs. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education in the Graduate School of Education of Fordham University, New York.
 • Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta analyses. Bmj, 327(7414), 557-560.
 • Hipp, K. A. (1996) Teacher efficacy: Influence of principal leadership behavior. Paper pre¬sented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. New York.
 • Hodges, L. & Carron, A.V. (1992). Collective efficacy and group performance. International Journal of Sport Psychology, 23, 48–59.
 • Hökelekli, B. (2022). İlkokul yöneticilerinin otomatik düşünce sıklıkları ile öz yeterlik inançları arasındaki ilişki (Nevşehir örneği) Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir
 • Ikebuaku, P. A. (2018) Occupational self efficacy, psychological empowerment and shift work as antecedents of organisational commitment among Ajaokuta Steel Company workers Retrivied: http://eprints.gouni.edu.ng/543/1/my%20project%20for%20repository.docx
 • Jerusalem, M. & Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy as a resource factor in stress appraisal processes. In R. Schwarder (Ed.), Self-efficacy: Thought Control of Action (pp. 195–213). Washington, DC: Hemisphere.
 • Hesbol, K. A. (2019). Principal self-efficacy and learning organizations: Influencing school improvement. International Journal of Educational Leadership Preparation, 14(1), 33– 51.
 • Işık, A. & Derinbay, D. (2015). Turkish version of the principals’ sense of efficacy scale: validity and reliability study. Eurasian Journal of Educational Research, 15(60), 1-16.
 • Karakullukçu, Ö. F. (2018). Spor yöneticilerinin öz yeterlilik inancı ve öz liderlik inançları ile yönetsel yetkinlik düzeyleri arasındaki ilişkilerde kariyer tatmininin aracılık rolü. Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla
 • Karagonlar, G. & Öztürk, E. B. (2015). İlk yöneticinin çalışanı baltalamasının öz yeterlilik ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisinde yönetici yetkinliğinin zararlı etkisi. İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26(79), 156-179.
 • Katrancı, N. (2019). Yönetici hemşirelerde öz-yeterlilik ölçeği geliştirme ve karar verme ile ilişkisini belirleme. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul
 • Kesimal, A. (2019). Okul yöneticilerinin okul algıları ile ideal okul algıları, öz-yeterlikleri ve felsefi eğilimlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize
 • Kitson, N. E. (2018). School administrators’ leadership styles, gender, and perceived self-efficacy in suburban virginia: A multiple regression. Liberty University A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education Liberty University.
 • Kocaman, M. (2019). İlkokul yöneticilerinin bilgi teknolojilerini kullanımına ilişkin öz-yeterlik algıları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli
 • Konan, N. (2016) Eğitbilim Pedandragoji, E. Toprakçı, (Ed.) Türkiye’de Eğitimin Yönetimi, Ankara, Ütopya Yayınevi
 • Köybaşı, F. (2016). Okul yöneticilerinin girişimcilik, öz-yeterlik ve örgütsel bağlılık algılarının analizi.Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya
 • Laouni, N. (2023). School principals’ self-efficacy beliefs and level of technology integration in Moroccan public schools. International Journal of Educational Leadership and Management. 11 (1), 25-61
 • Leithwood, K. & Jantzi, D. (2008). Linking leadership to student learning: The contributions of leader efficacy. Educational Administration Quarterly, 44(4), pp. 496-528.
 • Lewis, S. & Clarke, M.(2001). Forest plots: Trying to see the wood and the trees. British Medical Journal, 322:1479-1480.
 • Macionis, J.J. & Plummer, K. (2002) Sociology: A Global Introduction Essex, Prentice Hall Inc.
 • McCollum, D. L. Kajs, L. T. & Minter, N. (2006). School adminisrators efficacy: A model and measure. In Academy of Educational Leadeship, 10(1), 29-33.
 • Mokhtarzadeh, M. (2020). The relationship between social support and quality of working life with self-efficacy of high school principals in Izeh city, Iran. Journal of Educational and Management Studies, 10(3), 48-54
 • Nartgün, Ş. S. & Demirer, S. (2015). Okul yöneticilerinin örgütsel yaratıcılık ve öz-yeterlik düzeylerine ilişkin görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (4), 170-199
 • Negiş Işık, A. & Gümüş E. (2017). Yönetici öz-yeterliği ve okul etkililiği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (1), 419-434.
 • Ng, K. Y., Ang, S., & Chan, K. Y. (2008). Personality and leader effectiveness: A moderated mediation model of leadership self-efficacy, job demands, and job autonomy. Journal of Applied Psychology, 93(4), 733-743.
 • Nye, G. D. (2008). Principals leadership beliefs: are personal and environmental influences related to self-efficacy? Dissertation Prepared for the Degree of Doctor of Education, University of North Texas
 • Nikolas J. M. (2013). The relationship between principals’ and teachers’ self- efficacy beliefs. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education Division of Educational Administration Educational Administration Program in the Graduate School, University of South Dakota
 • Odacı, H. & Bayraktar, N. (2011). Okul yöneticilerinin öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Trabzon ili örneği). Education Sciences, 6 (3), 2262-2270
 • Okutan, M. & Kahveci, A. (2012). İlköğretim okul müdürlerinin genel öz yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Rize örneği. Kastamonu Education Journal, 20 (1), 27-42
 • Oplatka, I. (2004). The principal's career stage: an absent element in leadership perspectives. International Journal of Leadership in Education, 7(1), 43-55.
 • Öksüz, N. (2018) Spor yöneticilerinin iletişim becerileri ile öz etkililik yeterlilik düzeylerinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi ana bilim dalı Hareket ve Antrenman Bilimleri Bilim dalı
 • Özdemir, A. (2020). Türk eğitim sisteminde eğitim yöneticilerinin yeterliklerinin ve bu yeterlik derecelerinin çok kriterli karar verme ile belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 45(204), 251-301
 • Özer, N. (2013). Investigation of the primary school principals’ sense of self-efficacy and professional burnout. Middle East Journal of Scientific Research, 15(5), 682-691
 • Öztürk, M. N. (2012) Orta öğretim okulu yöneticilerinin öz-yeterlik algısı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Paglis, L. L. & Green, S. G. (2002). Leadership self-efficacy and managers’ motivation for leading change. Journal of Organizational Behavior, 23, 215-235.
 • Pietsch, J., Walker, R., Chapman, E. (2003). The relationship among self-concept, self-efficacy and performance in mathematics during secondary school. Journal of Educational Psychology, 95, 3, 589-603.
 • Postma, K. L. (2019). The Influence of self-efficacy on job satisfaction in New Jersey public school principals. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree Executive Ed.D. in Education Leadership, Management and Policy Seton Hall University
 • Roberts, W. L. (1992). An investigation of the relationship between principals' self-efficacy beliefs and their methods of managing conflict with teachers. A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of Auburn University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education, Auburn, Alabama
 • Rosenthal, R. (1979). The “file drawer problem” and tolerance for null results. Psychological Bulletin, 86, 638-641
 • Schrik, P.D. (2017). An investigation of elementary school principals’ self-efficacy beliefs, their goal expectations of student achievement, and their impact on student achievement. A Dissertation Submitted to the Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education. Northern Illinois University
 • Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The Self-efficacy Scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51(2), 663–671.
 • Shin, A. H., S. T. Heng, S. Y. Lee & X. X. Sing (2022) Impacts of employee engagement, self-efficacy, self-esteem, and organisational citizenship behaviour on job performance of academic staff in University Tunku Abdul Rahman (UTAR) during the covid-19 pandemic. Final Year Project, UTAR.
 • Smith W., Guarino A. J., Strom P., & Adams, O. (2006). Effective teaching and learning environments and principal self-efficacy. Journal of Research for Educational Leaders, 3(2), 4–23.
 • Spink, K.S. (1990). Group cohesion and collective efficacy of volleyball teams. Journal of Sport Exercise Psychology, 12, 301–311.
 • Tan Kılıç, N. (2017) Okul örgütü yöneticilerinin çatışma yönetim stratejileri ve öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul. Epsilon Yayınevi
 • Thompson, D. A. (2022) K-12 Principals’ perceptions regarding culturally responsive school leadership self-efficacy: main effect and interactions of race, gender, and school level. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Regent University
 • Toprakçı, E. & Mermer, S. (2014). The theory of magnetism in educational administration e-International Journal of Educational Research, 5 (2), 20-37
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi (3. Baskı) Pegem Yayınları
 • Toprakçı, E. & Özerten, K. (2020). Özel öğrenci yurtları rehberlik ve denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 199-216
 • Toprakcı, E., Akçay Güngör, A., & Güngör, A. (2023). Meta-analysis of the relationship between perception of organizational justice and gender in educational organizations in Türkiye. E-Kafkas Journal of Educational Research, 10(3), 611-628. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.1312318
 • Tschannen-Moran, M. & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching & Teacher Education, 17(7), 783-805.
 • Tschannen-Moran, M. & Gareis, C. R. (2004). Principals’ sense of efficacy: Assessing a promising construct. Journal of Educational Administration, 42(5), 573-585.
 • Turan, S. & Ebiçoğlu, N. (2002). Okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin cinsiyet açısından değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 444-458
 • Uçar, Ö. (2018). İşgörenlerin dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzları algılamaları ile öz yeterlilikleri arasındaki ilişkide yöneticiye duyulan güvenin aracılık rolü: Bir zincir otel uygulaması. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya
 • Uras, M. (2016) Eğitimin Sosyolojisi, E. Toprakçı, (Ed.) Eğitbilim Pedandragoji, Ankara, Ütopya Yayınevi
 • Uyanıker, E.A. (2014) Yönetici hemşirelerin genel öz yeterlilik inancı ile zaman yönetimi arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Üredi, İ. & Üredi, L. (2006). Sınıf öğretmenleri adaylarının cinsiyetlerine, bulundukları sınıflara ve başarı düzeylerine göre fen öğretime ilişkin öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2).
 • Üstün, U. & Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: Meta Analiz. Eğitim ve Bilim, 39 (174), 1-32.
 • Virga, J. (2002). Examining the perceptions and sources of the self-efficacy beliefs of principals of high achieving elementary schools. University of Maryland, College Park ProQuest Dissertations & Theses, 2012. 3543491.
 • Waskiewicz, N. (2002). The mediating role of sense of community in the relationship among principals' characteristics, district characteristics, and self-efficacy beliefs of public-school principals in Florida. Retrieved from Dissertations & Theses database. (AAT 3084059)
 • Williams, J. C. (2012). Examining the relationship between Louisiana principals' self- efficacy beliefs and student achievement. University of New Orleans Theses and Dissertations and Theses
 • Wooldridge, T. J. (2016) Gauging deficit thinking: An investigation of principals perceived self-efficacy in influencing dropout rates among African American and Hispanic high school students in Texas. Submitted to the Office of Graduate and Professional Studies, Texas A & M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education
 • Yates, M. M. (2015). The self-efficacy beliefs of secondary school principals. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Educational Administration and Leadership Department of Educational Policy Studies University of Alberta
 • Yıldırım, F & İlhan, İ.Ö. (2010), Genel özyeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 4(2), 301 308
 • Yürür, S., Ercan, F., & Baltacı, H. (2023). Politik taktikler iş yaşamında karşılığını buluyor mu? Trends in Business and Economics, 37(4), 246-258.
 • Yürek, U. (2018) Yöneticilerin öz yeterlik algıları ile liderlik stilleri arasındaki ilişki-Tatvan ilçesi örneği Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli

Meta-Analysis of School Managers’ Self-Efficacy Perceptions According to Various Variables / Okul Yöneticilerinin Genel Öz Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Meta-Analizi

Year 2024, Volume: 15 Issue: 1, 81 - 107, 30.06.2024
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1485986

Abstract

The main purpose of this research is to determine, through meta-analysis, to what extent the variables gender, postgraduate education, professional seniority and managerial seniority are effective on the self-efficacy perception of school managers. In addition, the study examined the presence of moderator variables (scale of study, year of study, type of study, type of school, region where it was implemented) that may have an impact on the relationship between self-efficacy perception and gender, graduate education status, professional seniority and managerial seniority. For this purpose, first of all, a comprehensive literature review was carried out and 65 articles and theses were reached. Then, the studies were eliminated according to the inclusion criteria and a meta-analysis was conducted with the effect sizes of 17 studies that met the criteria for the gender variable, 14 for the graduate education variable, 8 for the professional seniority variable, and 14 for the managerial seniority variable. In meta-analysis; For the gender variable, a total sample number of 3,485, including 771 women and 2,714 men, for the graduate education variable, a total sample number of 2,090, including 1,627 without postgraduate education and 463 with postgraduate education, for the professional seniority variable, 303 with 1-10 years of seniority, 11 years of seniority. A total sample number of 784 was reached, 481 of whom had a seniority of 1-10 years, and 451 of whom had a managerial experience of 1-10 years, for a total of 1215 samples. As a result of the research; It was determined that self-efficacy did not differ significantly according to gender, professional seniority and managerial seniority, but it did differ significantly according to the graduate education level variable and this differentiation was in favor of those who had postgraduate education. Based on these results, researchers may be advised to conduct a more comprehensive meta-analysis study by including studies conducted in other countries on the relationship between self-efficacy and gender, postgraduate education status and seniority, and to encourage school managers to receive postgraduate education, based on the conclusion that having a postgraduate education increases self-efficacy.

References

 • Açıkalın, A. (1998) Toplumsal, Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği. Ankara. Önder Matbaacılık.
 • Akın, U. (2014). Okul müdürlerinin inisiyatif alma düzeyleri ile öz-yeterlikleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(2), 125-149. doi: 10.14527/kuey.2014.006
 • Aktünal, T. (2018). Örgüt kültürü ve işe cezp olma ilişkisi: Bir meslek yüksekokulunda uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Açıkgöz, H. (2022). Okul yöneticilerinin psikolojik sözleşme algısı ile özyeterlikleri arasındaki ilişki. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli
 • Akyürek, M. İ. (2020). Okul yöneticilerinin öz-yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (38), 72-83
 • Arıkan, P.A. (2019) Okul yöneticilerinin özyeterlik inançları ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla
 • Ata, E. (2015). Okul yöneticilerinin öz yeterlik inançları ile etkili okul liderliği arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Atalay, R., Kızılay, E. & Öner Armağan, F. (2021). Türkiye’de fen eğitimi alanındaki öz yeterlik araştırmalarının analizi: bir meta sentez çalışması. Anadolu Öğretmen Dergisi, 5 (2), 226-248
 • Ayık, A., Savaş, M. & Yücel, E. (2015). İlkokullarda görev yapan okul müdürlerinin genel öz yeterlik ile örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 193-218
 • Aypay, A. (2010) Genel öz yeterlik ölçeği’nin (göyö) Türkçe ’ye uyarlama çalışması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(2), 113-131
 • Baltacı, A. (2017a). Okul müdürlerinin iş doyumları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişki, Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2(1), 49-76.
 • Baltacı, A. (2017b). Okul Müdürlerinin Öz-Yeterlik Algıları ve Mesleğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (2) , 35-61
 • Baltacı, A. (2020). Yönetici Öz yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 8-16.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency”. American Psychologist. 37. 122-147.
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of thought and action: a social-cognitive theory. Englewood Cliffs: NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1994). “Self-Efficacy”. In V. S. Ramachauran (Ed.). Encyclopedia of Human Behaviour. 4: 71-81. New York: Academic Press.
 • Bandura, A. (1995). Self-efficacy: Changing societies. Cambridge University Press.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
 • Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy, Current Directions in Psychological Science, 9(3), 75-78
 • Banks Lang, V. L. (1994). An examination of rural Iowa secondary school principals’ self-efficacy and other related factors for meeting the needs of students at risk of school failure. A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Iowa State University
 • Baroudi, S. & Hojeij, Z. (2018) The role of self-efficacy as an attribute of principals’ leadership effectiveness in K-12 private and public institutions in Lebanon, International Journal of Leadership in Education, 23(4), 457-471.
 • Bayraktar, F. (2020) Okul yöneticilerinin özyeterlikleri ile politik becerileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli
 • Baysal, Y.E. (2020) Farklı öğretim uygulamalarının fen öğretimi öz yeterlik inançları üzerindeki etkisi: Bir meta analiz çalışması Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya
 • Biçer, E. B., Ilıman, E., & Ekiz, T. (2018). Sağlık yönetimi mezunlarının öz yeterliliklerinin istihdam durumuna etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(68), 1619-1635.
 • Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T. & Rothstein, H.R.(2013). Meta-analize giriş (S.Dinçer, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Can, B. (2022) Spor eğitimi veren üniversite yöneticilerinin kişilik özellikleri, öz yeterlik inançları ve spora yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • Campbell, W. L. (2012). Correlating principals’ self-efficacy ratings with ratings of their efficacy by their teachers: perceptions of leadership. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education in Educational Leadership, Youngstown State University
 • Calacone, K. T. (2015). The effect of professional development on the self-efficacy of new public high school principals in upstate New York. The Sage Colleges, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education In Educational Leadership
 • Carleton, E. L., Barling, J., & Trivisonno, M. (2018). Leaders’ trait mindfulness and transformational leadership: The mediating roles of leaders’ positive affect and leadership self-efficacy. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 50(3), 185-194
 • Cobanoglu, F., & Yurek, U. (2018). School administrators’ self-efficacy beliefs and leadership styles. European Journal of Educational Research, 7(3), 555-565
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates
 • Crawford, T. M. (2019). A quantitative study of P-12 public, rural principals’ self–efficacy with Florida’s principal leadership standards. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education in Educational Leadership College of Education, Florida Southern College
 • Çapri, B., & Çelikkaleli, Ö. (2008). Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği’nin Türkçeye çevrilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 93-104.
 • Çayır, C. (2022). İlkokul müdürlerinin öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Ordu ili örneği. Route Education and Social Science Journal, 9(5), 260-270
 • Çelikay, P. (2019) Okul yöneticilerinin genel öz yeterlik inançları ve sahip oldukları liderlik stillerinin yetenek yönetimi becerileri ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin
 • Çiftçi, S. (2013) Spor yöneticilerinin öz yeterlik durumlarının belirlenmesi. Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu
 • Çolak, T. (2017). Yöneticilerin ve sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve empati algıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Darmody, M. & Smyth, E. (2016). Primary school principals' job satisfaction and occupational stress. International Journal of Educational Management, 30(1), 115-128.
 • Demirtaş, H. & Çağlar, Ç. (2012). Okul müdürlerinin özyeterlik inançları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3)
 • Demirtaş, H. & Özer, N. (2014). Okul müdürlerinin bakış açısıyla okul müdürlüğü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (1), 1-24
 • Diktaş Yılmaz, D. (2019). Öz yeterlik ile kariyer gelişimi ilişkisi Pendik ilçesi eğitimcileri örneği. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Dillard, R. C. C. (2013). Self-efficacy beliefs of principals in economically disadvantaged high schools with high African American male graduation rates. University of Maryland, College Park ProQuest Dissertations & Theses, 2013. 3590611
 • Dille, S. A. (2017). Perceived self-efficacy of principals in over and underperforming schools. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctorate in Education Doctoral Program in Educational Leadership at Fresno State Kremen School of Education and Human Development California State University, Fresno
 • Dimmock, C., & Hattie, J. (1996). School Principals’ self‐efficacy and its measurement in a context of restructuring. School Effectiveness and School Improvement, 7(1), 62–75.
 • Doğan, A. (2023). Kadın çalışanların iş ile bütünleşmesi içinde İş Hayatında Kadın Çalışanlar Türkiye İngiltere Karşılaştırması (Editör: Dr. Çağla Demir, Öğr. Gör. Dr. Nurcan Çetiner) Eğitim Yayınevi
 • Dönmez, B., Özer, N. & Cömert, M. (2009). Okul müdürlerinin özyeterlik algıları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulan bildiri. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Durdu, M. (2021). Okul yöneticilerinin kendilerini geliştirme düzeyleri ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rize
 • Durham, C.C., Knight, D., & Locke, E.A. (1997). Effects of leader role, team-set goal difficulty, efficacy, and tactics on team effectiveness. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 72, 203–231.
 • Earley, P.C. (1994). Self or group? Cultural effects of training on self-efficacy and performance. Administrative Science Quarterly, 39, 89–117.
 • Feltz, D.L. & Lirgg, C.D. (1998). Perceived team and player efficacy in hockey. Journal of Applied Psychology, 83, 557–564.
 • Fisher, Y. (2014). The timeline of self-efficacy: changes during the professional life cycle of school principals. Journal of Educational Administration 52(1), 58-83.
 • Ford, M. C. (2019). Instructional leadership self-efficacy of principals in the context of a statewide educator evaluation system Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education Leadership in Schooling University of Massachusetts Lowell
 • Garza-Kortan, M. V. (2022). A study of self efficacy, grit, persistence, and professional development of select texas public school principals participating in the principal pipeline program Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor Of Education, The University of Texas Rio Grande Valley
 • Gerçek, A. (2018). Genel öz yeterlik ve çatışma yönetim tarzı ilişkisi: özel sektör çalışanları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Sakarya
 • Givens, H.(2022). Self-efficacy and mentoring experiences among administrators of deaf schools. Submitted to the Faculty of the Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education University of the Cumberland.
 • Glass, G. V. (1976) Primary, secondary and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5 (10), 3-8
 • Gözüm, S. & Aksayan, S. (1999). Öz-etkililik-yeterlik ölçeğinin Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(l), 21-34.
 • Gülpınar, A. (2018). Okul yöneticilerinin öz-yeterliklerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ
 • Günes, A. M. (2022). The Relationship between problem-solving skills, burnout levels and self-efficacy beliefs of school principals. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(3), 590-602.
 • Hernandez, F. O. (2019). Principal self-efficacy: Exploring the role of teaching experience on principals' self-efficacy beliefs. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education in the Graduate School of Education of Fordham University, New York.
 • Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta analyses. Bmj, 327(7414), 557-560.
 • Hipp, K. A. (1996) Teacher efficacy: Influence of principal leadership behavior. Paper pre¬sented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. New York.
 • Hodges, L. & Carron, A.V. (1992). Collective efficacy and group performance. International Journal of Sport Psychology, 23, 48–59.
 • Hökelekli, B. (2022). İlkokul yöneticilerinin otomatik düşünce sıklıkları ile öz yeterlik inançları arasındaki ilişki (Nevşehir örneği) Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir
 • Ikebuaku, P. A. (2018) Occupational self efficacy, psychological empowerment and shift work as antecedents of organisational commitment among Ajaokuta Steel Company workers Retrivied: http://eprints.gouni.edu.ng/543/1/my%20project%20for%20repository.docx
 • Jerusalem, M. & Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy as a resource factor in stress appraisal processes. In R. Schwarder (Ed.), Self-efficacy: Thought Control of Action (pp. 195–213). Washington, DC: Hemisphere.
 • Hesbol, K. A. (2019). Principal self-efficacy and learning organizations: Influencing school improvement. International Journal of Educational Leadership Preparation, 14(1), 33– 51.
 • Işık, A. & Derinbay, D. (2015). Turkish version of the principals’ sense of efficacy scale: validity and reliability study. Eurasian Journal of Educational Research, 15(60), 1-16.
 • Karakullukçu, Ö. F. (2018). Spor yöneticilerinin öz yeterlilik inancı ve öz liderlik inançları ile yönetsel yetkinlik düzeyleri arasındaki ilişkilerde kariyer tatmininin aracılık rolü. Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla
 • Karagonlar, G. & Öztürk, E. B. (2015). İlk yöneticinin çalışanı baltalamasının öz yeterlilik ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisinde yönetici yetkinliğinin zararlı etkisi. İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26(79), 156-179.
 • Katrancı, N. (2019). Yönetici hemşirelerde öz-yeterlilik ölçeği geliştirme ve karar verme ile ilişkisini belirleme. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul
 • Kesimal, A. (2019). Okul yöneticilerinin okul algıları ile ideal okul algıları, öz-yeterlikleri ve felsefi eğilimlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize
 • Kitson, N. E. (2018). School administrators’ leadership styles, gender, and perceived self-efficacy in suburban virginia: A multiple regression. Liberty University A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education Liberty University.
 • Kocaman, M. (2019). İlkokul yöneticilerinin bilgi teknolojilerini kullanımına ilişkin öz-yeterlik algıları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli
 • Konan, N. (2016) Eğitbilim Pedandragoji, E. Toprakçı, (Ed.) Türkiye’de Eğitimin Yönetimi, Ankara, Ütopya Yayınevi
 • Köybaşı, F. (2016). Okul yöneticilerinin girişimcilik, öz-yeterlik ve örgütsel bağlılık algılarının analizi.Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya
 • Laouni, N. (2023). School principals’ self-efficacy beliefs and level of technology integration in Moroccan public schools. International Journal of Educational Leadership and Management. 11 (1), 25-61
 • Leithwood, K. & Jantzi, D. (2008). Linking leadership to student learning: The contributions of leader efficacy. Educational Administration Quarterly, 44(4), pp. 496-528.
 • Lewis, S. & Clarke, M.(2001). Forest plots: Trying to see the wood and the trees. British Medical Journal, 322:1479-1480.
 • Macionis, J.J. & Plummer, K. (2002) Sociology: A Global Introduction Essex, Prentice Hall Inc.
 • McCollum, D. L. Kajs, L. T. & Minter, N. (2006). School adminisrators efficacy: A model and measure. In Academy of Educational Leadeship, 10(1), 29-33.
 • Mokhtarzadeh, M. (2020). The relationship between social support and quality of working life with self-efficacy of high school principals in Izeh city, Iran. Journal of Educational and Management Studies, 10(3), 48-54
 • Nartgün, Ş. S. & Demirer, S. (2015). Okul yöneticilerinin örgütsel yaratıcılık ve öz-yeterlik düzeylerine ilişkin görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (4), 170-199
 • Negiş Işık, A. & Gümüş E. (2017). Yönetici öz-yeterliği ve okul etkililiği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (1), 419-434.
 • Ng, K. Y., Ang, S., & Chan, K. Y. (2008). Personality and leader effectiveness: A moderated mediation model of leadership self-efficacy, job demands, and job autonomy. Journal of Applied Psychology, 93(4), 733-743.
 • Nye, G. D. (2008). Principals leadership beliefs: are personal and environmental influences related to self-efficacy? Dissertation Prepared for the Degree of Doctor of Education, University of North Texas
 • Nikolas J. M. (2013). The relationship between principals’ and teachers’ self- efficacy beliefs. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education Division of Educational Administration Educational Administration Program in the Graduate School, University of South Dakota
 • Odacı, H. & Bayraktar, N. (2011). Okul yöneticilerinin öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Trabzon ili örneği). Education Sciences, 6 (3), 2262-2270
 • Okutan, M. & Kahveci, A. (2012). İlköğretim okul müdürlerinin genel öz yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Rize örneği. Kastamonu Education Journal, 20 (1), 27-42
 • Oplatka, I. (2004). The principal's career stage: an absent element in leadership perspectives. International Journal of Leadership in Education, 7(1), 43-55.
 • Öksüz, N. (2018) Spor yöneticilerinin iletişim becerileri ile öz etkililik yeterlilik düzeylerinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi ana bilim dalı Hareket ve Antrenman Bilimleri Bilim dalı
 • Özdemir, A. (2020). Türk eğitim sisteminde eğitim yöneticilerinin yeterliklerinin ve bu yeterlik derecelerinin çok kriterli karar verme ile belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 45(204), 251-301
 • Özer, N. (2013). Investigation of the primary school principals’ sense of self-efficacy and professional burnout. Middle East Journal of Scientific Research, 15(5), 682-691
 • Öztürk, M. N. (2012) Orta öğretim okulu yöneticilerinin öz-yeterlik algısı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Paglis, L. L. & Green, S. G. (2002). Leadership self-efficacy and managers’ motivation for leading change. Journal of Organizational Behavior, 23, 215-235.
 • Pietsch, J., Walker, R., Chapman, E. (2003). The relationship among self-concept, self-efficacy and performance in mathematics during secondary school. Journal of Educational Psychology, 95, 3, 589-603.
 • Postma, K. L. (2019). The Influence of self-efficacy on job satisfaction in New Jersey public school principals. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree Executive Ed.D. in Education Leadership, Management and Policy Seton Hall University
 • Roberts, W. L. (1992). An investigation of the relationship between principals' self-efficacy beliefs and their methods of managing conflict with teachers. A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of Auburn University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education, Auburn, Alabama
 • Rosenthal, R. (1979). The “file drawer problem” and tolerance for null results. Psychological Bulletin, 86, 638-641
 • Schrik, P.D. (2017). An investigation of elementary school principals’ self-efficacy beliefs, their goal expectations of student achievement, and their impact on student achievement. A Dissertation Submitted to the Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education. Northern Illinois University
 • Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The Self-efficacy Scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51(2), 663–671.
 • Shin, A. H., S. T. Heng, S. Y. Lee & X. X. Sing (2022) Impacts of employee engagement, self-efficacy, self-esteem, and organisational citizenship behaviour on job performance of academic staff in University Tunku Abdul Rahman (UTAR) during the covid-19 pandemic. Final Year Project, UTAR.
 • Smith W., Guarino A. J., Strom P., & Adams, O. (2006). Effective teaching and learning environments and principal self-efficacy. Journal of Research for Educational Leaders, 3(2), 4–23.
 • Spink, K.S. (1990). Group cohesion and collective efficacy of volleyball teams. Journal of Sport Exercise Psychology, 12, 301–311.
 • Tan Kılıç, N. (2017) Okul örgütü yöneticilerinin çatışma yönetim stratejileri ve öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul. Epsilon Yayınevi
 • Thompson, D. A. (2022) K-12 Principals’ perceptions regarding culturally responsive school leadership self-efficacy: main effect and interactions of race, gender, and school level. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Regent University
 • Toprakçı, E. & Mermer, S. (2014). The theory of magnetism in educational administration e-International Journal of Educational Research, 5 (2), 20-37
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi (3. Baskı) Pegem Yayınları
 • Toprakçı, E. & Özerten, K. (2020). Özel öğrenci yurtları rehberlik ve denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 199-216
 • Toprakcı, E., Akçay Güngör, A., & Güngör, A. (2023). Meta-analysis of the relationship between perception of organizational justice and gender in educational organizations in Türkiye. E-Kafkas Journal of Educational Research, 10(3), 611-628. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.1312318
 • Tschannen-Moran, M. & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching & Teacher Education, 17(7), 783-805.
 • Tschannen-Moran, M. & Gareis, C. R. (2004). Principals’ sense of efficacy: Assessing a promising construct. Journal of Educational Administration, 42(5), 573-585.
 • Turan, S. & Ebiçoğlu, N. (2002). Okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin cinsiyet açısından değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 444-458
 • Uçar, Ö. (2018). İşgörenlerin dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzları algılamaları ile öz yeterlilikleri arasındaki ilişkide yöneticiye duyulan güvenin aracılık rolü: Bir zincir otel uygulaması. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya
 • Uras, M. (2016) Eğitimin Sosyolojisi, E. Toprakçı, (Ed.) Eğitbilim Pedandragoji, Ankara, Ütopya Yayınevi
 • Uyanıker, E.A. (2014) Yönetici hemşirelerin genel öz yeterlilik inancı ile zaman yönetimi arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Üredi, İ. & Üredi, L. (2006). Sınıf öğretmenleri adaylarının cinsiyetlerine, bulundukları sınıflara ve başarı düzeylerine göre fen öğretime ilişkin öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2).
 • Üstün, U. & Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: Meta Analiz. Eğitim ve Bilim, 39 (174), 1-32.
 • Virga, J. (2002). Examining the perceptions and sources of the self-efficacy beliefs of principals of high achieving elementary schools. University of Maryland, College Park ProQuest Dissertations & Theses, 2012. 3543491.
 • Waskiewicz, N. (2002). The mediating role of sense of community in the relationship among principals' characteristics, district characteristics, and self-efficacy beliefs of public-school principals in Florida. Retrieved from Dissertations & Theses database. (AAT 3084059)
 • Williams, J. C. (2012). Examining the relationship between Louisiana principals' self- efficacy beliefs and student achievement. University of New Orleans Theses and Dissertations and Theses
 • Wooldridge, T. J. (2016) Gauging deficit thinking: An investigation of principals perceived self-efficacy in influencing dropout rates among African American and Hispanic high school students in Texas. Submitted to the Office of Graduate and Professional Studies, Texas A & M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education
 • Yates, M. M. (2015). The self-efficacy beliefs of secondary school principals. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Educational Administration and Leadership Department of Educational Policy Studies University of Alberta
 • Yıldırım, F & İlhan, İ.Ö. (2010), Genel özyeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 4(2), 301 308
 • Yürür, S., Ercan, F., & Baltacı, H. (2023). Politik taktikler iş yaşamında karşılığını buluyor mu? Trends in Business and Economics, 37(4), 246-258.
 • Yürek, U. (2018) Yöneticilerin öz yeterlik algıları ile liderlik stilleri arasındaki ilişki-Tatvan ilçesi örneği Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli
There are 128 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education Management
Journal Section Issue Articles
Authors

Olgay Keskin 0009-0009-8565-3679

Erdal Toprakcı 0000-0001-9552-9094

Publication Date June 30, 2024
Submission Date May 17, 2024
Acceptance Date June 22, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 15 Issue: 1

Cite

APA Keskin, O., & Toprakcı, E. (2024). Okul Yöneticilerinin Genel Öz Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Meta-Analizi / Meta-Analysis of School Managers’ Self-Efficacy Perceptions According to Various Variables. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(1), 81-107. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1485986

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye