Research Article
BibTex RIS Cite

Development of the Teaching Profession Happiness Scale / Öğretmenlik Mesleği Mutluluk Ölçeğinin Geliştirilmesi

Year 2024, Volume: 15 Issue: 1, 1 - 18, 30.06.2024
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1451261

Abstract

This research was conducted to develop a scale to determine teaching profession happiness levels and the validity and reliability of the scale. It is seen that instutions and organizations that provide institutional satisfaction to their employees tend to be more effective, efficient and succesful than the institutions with unhappy staff. Employees who are happier in their organization see themselves more as a part of the organization and have low rates of turnover, absenteeism and negative behaviors. They also perform better at their jobs. It is also seen that positive emotions and emotional states help effective decision-making and increase creativiy. Considering the limited studies in the current field there is a need to develop a scale to determine happiness level of teachers and apply it to teachers. The participants of the study consisted of 952 teachers working at preschool, primary school, secondary school, and high school levels affiliated with the Ministiry of National Education throughout Düzce and Uşak provinces in the 2020-2021 academic year. The literature was reviewed within the scope of the scale devolepment stages. After creating the item pool for the scale, expert opinion was sought. Within the scope of scale development stages, the literature was reviewed. After the item pool related to the scale was formed, expert opinion was sought. Pilot study and studies of construct validity and reliability were carried out. As a result of the exploratory and confirmatory factor analyses, professional satisfaction, learning-teaching process, institutional structure and management and professional competence dimensions were formed. The four dimensions obtained explained 66 percent of the total variance. The overall Cronbach-Alpha reliability level of the scale was determined as .95. According to the Cronbach-Alpha reliability value of the scale, subdimension rates were found as follows: Professional satisfaction as .94, institutional structure and management as .94 and professional competence as .89. It has been determined that the “Teaching Profession Happiness Scale”, which is a Likert-type scale consisting of 38 items, is a valid and reliable meassurement tool in measuring the happiness level of teachers.

References

 • Al-Bataineh, O. T., Mahasneh, A. M., & Al-Zoubi, Z. (2021). The correlation between level of school happiness and teacher autonomyin Jordan. International Journal of Instruction, 14(2), 1021-1036.
 • Altuntaş, S., &Genç, H. (2020). Resilience as predictor of happiness: Investigation of teachersample. Hacettepe University Journal of Education, 35(4), 936-948. doi: 10.16986/HUJE.2018046021.
 • Arslan, Ş. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik inancı kaynakları ve öz yeterlik inançlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi, (Yüksek Lisans Tezi,) Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı.
 • Arslan, Y. & Polat, S. (2022).Örgütsel mutluluk ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 23(4). 603-622.
 • Auné, S. E., Abal, F. J. P &, Horacio, H., F. (2017). argentine version of the happiness scale from lima, perspectivas psicologiavol. 13 no.2 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982017000200201 adresinden 21. 05. 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Bağcı, E., Kolbaşı, Z. (2019). The relation ship between job satisfaction and life satisfaction: An analytical research on a public ınstitution. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019 7(4) 119-123
 • Baltacı, K. (2020). Türk ve İsveçli annelerin çocukları için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejilerinin karşılaştırılması, (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Bindak, R. (2005). İlköğretim öğretmenleri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.
 • Bulut, A. (2022). Ortaoğretim öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algılarının incelenmesi: bir norm çalışması. (Doktora Tezi), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem Akademi
 • Can, A. (2014) SPSS ile Bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi Ankara: Pegem Akademi.
 • Cantez, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin mutluluk, psikolojik sağlamlık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki, Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 4(2), 61-76.
 • Chiaburu, D. S., & Harrison, D. A. (2008). Do peers make the place? Conceptualsyn thesis and meta-analysis of coworker effects on perceptions, attitudes, OCBs, andperformance. Journal of Applied Psychology, 93(5), 1082.
 • Csikszentmihalyi, M. (2005). Akış, mutluluk bilimi, Ankara: HYB Basın Yayım
 • Çakar, M. (2020). Eğlence amaçlı oyunun yaşlılarda mutluluk, yaşam doyumu, yalnızlık ve somatizasyon üzerine etkisi, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Çakır, P. & Yavuz, Y. (2022). Öğretmenler için örgütsel mutluluk ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, 3(2), 66-79.
 • Çakıroğlu, A. (2007). Relationship between quality of life and happiness in turkey. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi SBE.
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3) 196-205.
 • Çetin, S. & Polat, S. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algı düzeyleri ile örgütsel mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 171-182.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları, Ankara: Pegem Net
 • Devrim Kahraman, B. (2020). Çocuklarda bilinçli farkındalık temelli öz-yeterlik, öz-şefkat ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Cerrahpaşa Üniversitesi Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı.
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542.
 • Duman, S. (2014). Öğretmen adaylarında özgünlük ve öz-duyarlığın mutluluk ile ilişkisinin incelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi EBE
 • Duran, A. (2016). Okul yöneticilerinin mutluluk düzeylerinin öz-yeterlikleriyle ilişkisi (Amasya İli Örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Gaziosmanpaşa Üniversitesi EBE
 • Eryılmaz, A. & Bek, H. (2018). “Pozitif öğretmen ölçeği” öğretmen formunun geliştirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(4) 1297-1396.
 • Frankel, J R., Wallen, N E., & Hyun, H H. (2014). How to desing and evaluate research in education, NewYork: McgrawHill.
 • Gafa, İ. & Dikmenli, Y. (2019). Sınıf öğretmenlerinin iş doyumu ve iş yaşamındaki yalnızlık düzeylerinin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 131-150.
 • Genç, H., Şahin, Y. & Altuntaş, S (2020). A research about happines and optimism in teacher, Inonu University Journal of the Faculty Education, 21(1) 178-192.
 • Kapu, H., Yıldız, S. & Bukni, T. M. (2020). Pozitif psikoloji bağlamında psikolojik sermaye, duygusal emek ve iş performansı arasındaki ilişkiler. KAÜİİBFD, 11(22), 788- 815.
 • Kara, M. M. (2010). The relation of job satisfaction with happiness and success level, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi İstanbul.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karnak, B. (2020). Öğretmenlerin mesleki profesyonellikleri ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişki, (Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • KayıkcıK., Engür A. & Bektaş Altıok R. G., (2023). Examining school culture in schools with low achievement levels, E-International Journal of Educational Research, 14 (6), 20-39. DOI: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1285088
 • Kline, T. (2005). Psychological testing: a practical approach to design and evaluation. Sage.
 • Koys, D. J. (2001). The effects of employee satisfaction, organizational citizenship behavior, and turnover on organizational effectiveness: A unit‐level, longitudinal study. Personnel Psychology, 54(1), 101-114.
 • Locke, E.A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunette (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally.
 • Lyubomirsky, S. & Lepper, H S. (1999). A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research 46, 137–155.
 • Pryce-Jones, J. (2010). Happiness at work: maximizing your psychological capital for success United Kingdom. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Rahm, T., & Heise, E. (2019). Teaching happiness to teachers - development and evaluation of a training in subjective well-being, Frontiers in Psychology, 10, 1-16.
 • Rennie, K. M. (1997). Exploratory and confirmatory rotation strategies in exploratory factor analysis.
 • RobbinsS., P.& Judge, T. A. (2012). Örgütsel davranış, (Çeviri Editörü: İnci Erdem). Ankara, Nobel Yayınları 14. Baskı.
 • Sarıcı, M. (2016). Aile içi mutluluk ile ortaokul öğrencilerinin teog sınavı başarısı arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi SBE.
 • Schoderberk, P. P., Cosier, R. A. & Aplin, J. C, (1991), “Management”, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, USA.
 • Sezer, Ş., Can, E. (2019). School happiness: A scale development and implementation study. Eurasian Journal of Educational Research, 79(2019) 167-190.
 • Steiger, J. H. (2007). Understanding the limitations of global fit assessment in structural quation modeling. Personality and Individual Differences, 42(5), 893-898.
 • Şahin, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin mutluluk, iyimserlik ve özgecilik düzeylerinin incelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Gaziosmanpaşa Üniversitesi EBE
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik, Ankara: Seçkin
 • Tabachnick, B G., & Fidel, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson/ Allyn ve Bacon Inc.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics, 4th Ed. NeedhamHeights, MA: AllynandBacon.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Tezbaşaran, A. A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, https://www. academia. edu/1288035/Likert_Tipi_%C3%96l%C3%A7ek_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu.
 • Toprakçı, E. (2009) Öğretmenlerin suç karnesi- yargı kararlı gazete haberleri ölçütünde karşılaştırmalı bir analiz. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, IV.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Kitabı, 14-15 Mayıs 2009 (ss.475-487) Erisim: https://www.erdalToprakçı.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/suc-karnesi.pdf
 • Toprakçı, E., Bozpolat, E. & Buldur, S. (2010). Öğretmen davranışlarının kamu meslek etiği ilkelerine uygunluğu, e- international journal of educational research, 1(2), 35-50. Erişim: http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8012/105221
 • Toulabi, Z, Raoufi, M., &Allahpousharf, Y. (2013). The relationship between teachers’ happiness and qualtiy of working life, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84 (2013), 6911-695.
 • Wright, S. (2007). The Experience Of Loneliness İn Organisations. https://ir.canterbury.ac.nz/handle/10092/1856 03.02.2023 tarihinde alınmıştır.
 • Yalçın, R. Ü (2016). Üniversite öğrencilerinin saldırganlık ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: AtatürkÜniversitesi EBE.
 • Yazıcı, Ö. F. (2015). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının mutluluk ve zindelik düzeylerinin incelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi EBE
 • Yeter, S. İ. (2019). Üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin aile aidiyeti ve manevi yönelimlerine göre yordanması, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi İstanbul.
 • Yinanç, A. (2020). Türkiye’de eğitim ve sosyal göstergelerin mutlulukla ilişkisi, (Yüksek Lisans Tezi), Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.

Öğretmenlik Mesleği Mutluluk Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development of the Teaching Profession Happiness Scale

Year 2024, Volume: 15 Issue: 1, 1 - 18, 30.06.2024
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1451261

Abstract

Bu araştırma öğretmenlik melseği mutluluk düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçeği geliştirmek ve bu ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışanlarda mesleki memnuniyeti sağlayan kurum ve kuruluşların mesleğinde mutlu olamayan bireylerin bulundukları kurumlara göre daha etkili, verimli, başarılı olma eğiliminde oldukları görülmektedir. Kurumlarında daha fazla mutlu olan insanlar kendilerini daha fazla kurumun bir parçası olarak görmektedir. Mutlu, memnun ve bağlı olan çalışanlar düşük oranda işgücü devrine, devamsızlığa ve davranışlara ve davranışlarına sahiptir. Aynı zamanda işlerinde daha iyi performans gösterirler. Olumlu duygu ve duygu durumlarının etkin karar vermeye yardımcı olduğu ve yaratıcılığı görülmektedir. Mevcut alanda yapılan sınırlı çalışmalar dikkate alındığında öncelikle öğretmenlerin mutluluk düzeyini belirlemeye yönelik bir ölçeğin geliştirilmesine ve uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmanın katılımcılarını 2020-2021 öğretim yılında Düzce ve Uşak il genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde görev yapan 952 öğretmen oluşturmuştur. Ölçek geliştirme aşamaları kapsamında alan yazın taranmıştır. Ölçekle ilgili madde havuzunun oluşturulmasından sonra uzman görüşüne başvurulmuştur. Pilot çalışma, yapı geçerliliği ve güvenirliğinin tespiti çalışmaları yapılmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda mesleki memnuniyet, öğrenme-öğretme süreci, kurumsal yapı ve yönetim, mesleki yeterlilik boyutları oluşmuştur. Elde edilen dört boyut toplam varyansın yüzde 66’sını açıklamıştır. Ölçeğin genel Cronbach-Alpha güvenirlik düzeyi .95, ölçek alt boyutları Cronbach-Alpha güvenirlik değerlerinin; mesleki memnuniyet. .94, öğretme-öğrenme süreci .94, kurumsal yapı ve yönetim .94 ve mesleki yeterlilik .89 şeklinde oldukça yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlik Mesleği Mutluluk Ölçeği 38 maddeden oluşmuş Likert tipi bir ölçektir. “Öğretmenlik Mesleği Mutluluk Ölçeğinin” öğretmenlerin mutluluk düzeyini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Ethical Statement

Bu araştırmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde’ yer alan tüm kurallara uyulmuş ve yönergenin ikinci bölümünde yer alan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemlerden” hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

References

 • Al-Bataineh, O. T., Mahasneh, A. M., & Al-Zoubi, Z. (2021). The correlation between level of school happiness and teacher autonomyin Jordan. International Journal of Instruction, 14(2), 1021-1036.
 • Altuntaş, S., &Genç, H. (2020). Resilience as predictor of happiness: Investigation of teachersample. Hacettepe University Journal of Education, 35(4), 936-948. doi: 10.16986/HUJE.2018046021.
 • Arslan, Ş. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik inancı kaynakları ve öz yeterlik inançlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi, (Yüksek Lisans Tezi,) Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı.
 • Arslan, Y. & Polat, S. (2022).Örgütsel mutluluk ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 23(4). 603-622.
 • Auné, S. E., Abal, F. J. P &, Horacio, H., F. (2017). argentine version of the happiness scale from lima, perspectivas psicologiavol. 13 no.2 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982017000200201 adresinden 21. 05. 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Bağcı, E., Kolbaşı, Z. (2019). The relation ship between job satisfaction and life satisfaction: An analytical research on a public ınstitution. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019 7(4) 119-123
 • Baltacı, K. (2020). Türk ve İsveçli annelerin çocukları için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejilerinin karşılaştırılması, (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Bindak, R. (2005). İlköğretim öğretmenleri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.
 • Bulut, A. (2022). Ortaoğretim öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algılarının incelenmesi: bir norm çalışması. (Doktora Tezi), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem Akademi
 • Can, A. (2014) SPSS ile Bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi Ankara: Pegem Akademi.
 • Cantez, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin mutluluk, psikolojik sağlamlık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki, Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 4(2), 61-76.
 • Chiaburu, D. S., & Harrison, D. A. (2008). Do peers make the place? Conceptualsyn thesis and meta-analysis of coworker effects on perceptions, attitudes, OCBs, andperformance. Journal of Applied Psychology, 93(5), 1082.
 • Csikszentmihalyi, M. (2005). Akış, mutluluk bilimi, Ankara: HYB Basın Yayım
 • Çakar, M. (2020). Eğlence amaçlı oyunun yaşlılarda mutluluk, yaşam doyumu, yalnızlık ve somatizasyon üzerine etkisi, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Çakır, P. & Yavuz, Y. (2022). Öğretmenler için örgütsel mutluluk ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, 3(2), 66-79.
 • Çakıroğlu, A. (2007). Relationship between quality of life and happiness in turkey. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi SBE.
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3) 196-205.
 • Çetin, S. & Polat, S. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algı düzeyleri ile örgütsel mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 171-182.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları, Ankara: Pegem Net
 • Devrim Kahraman, B. (2020). Çocuklarda bilinçli farkındalık temelli öz-yeterlik, öz-şefkat ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Cerrahpaşa Üniversitesi Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı.
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542.
 • Duman, S. (2014). Öğretmen adaylarında özgünlük ve öz-duyarlığın mutluluk ile ilişkisinin incelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi EBE
 • Duran, A. (2016). Okul yöneticilerinin mutluluk düzeylerinin öz-yeterlikleriyle ilişkisi (Amasya İli Örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Gaziosmanpaşa Üniversitesi EBE
 • Eryılmaz, A. & Bek, H. (2018). “Pozitif öğretmen ölçeği” öğretmen formunun geliştirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(4) 1297-1396.
 • Frankel, J R., Wallen, N E., & Hyun, H H. (2014). How to desing and evaluate research in education, NewYork: McgrawHill.
 • Gafa, İ. & Dikmenli, Y. (2019). Sınıf öğretmenlerinin iş doyumu ve iş yaşamındaki yalnızlık düzeylerinin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 131-150.
 • Genç, H., Şahin, Y. & Altuntaş, S (2020). A research about happines and optimism in teacher, Inonu University Journal of the Faculty Education, 21(1) 178-192.
 • Kapu, H., Yıldız, S. & Bukni, T. M. (2020). Pozitif psikoloji bağlamında psikolojik sermaye, duygusal emek ve iş performansı arasındaki ilişkiler. KAÜİİBFD, 11(22), 788- 815.
 • Kara, M. M. (2010). The relation of job satisfaction with happiness and success level, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi İstanbul.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karnak, B. (2020). Öğretmenlerin mesleki profesyonellikleri ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişki, (Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • KayıkcıK., Engür A. & Bektaş Altıok R. G., (2023). Examining school culture in schools with low achievement levels, E-International Journal of Educational Research, 14 (6), 20-39. DOI: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1285088
 • Kline, T. (2005). Psychological testing: a practical approach to design and evaluation. Sage.
 • Koys, D. J. (2001). The effects of employee satisfaction, organizational citizenship behavior, and turnover on organizational effectiveness: A unit‐level, longitudinal study. Personnel Psychology, 54(1), 101-114.
 • Locke, E.A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunette (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally.
 • Lyubomirsky, S. & Lepper, H S. (1999). A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research 46, 137–155.
 • Pryce-Jones, J. (2010). Happiness at work: maximizing your psychological capital for success United Kingdom. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Rahm, T., & Heise, E. (2019). Teaching happiness to teachers - development and evaluation of a training in subjective well-being, Frontiers in Psychology, 10, 1-16.
 • Rennie, K. M. (1997). Exploratory and confirmatory rotation strategies in exploratory factor analysis.
 • RobbinsS., P.& Judge, T. A. (2012). Örgütsel davranış, (Çeviri Editörü: İnci Erdem). Ankara, Nobel Yayınları 14. Baskı.
 • Sarıcı, M. (2016). Aile içi mutluluk ile ortaokul öğrencilerinin teog sınavı başarısı arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi SBE.
 • Schoderberk, P. P., Cosier, R. A. & Aplin, J. C, (1991), “Management”, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, USA.
 • Sezer, Ş., Can, E. (2019). School happiness: A scale development and implementation study. Eurasian Journal of Educational Research, 79(2019) 167-190.
 • Steiger, J. H. (2007). Understanding the limitations of global fit assessment in structural quation modeling. Personality and Individual Differences, 42(5), 893-898.
 • Şahin, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin mutluluk, iyimserlik ve özgecilik düzeylerinin incelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Gaziosmanpaşa Üniversitesi EBE
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik, Ankara: Seçkin
 • Tabachnick, B G., & Fidel, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson/ Allyn ve Bacon Inc.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics, 4th Ed. NeedhamHeights, MA: AllynandBacon.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Tezbaşaran, A. A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, https://www. academia. edu/1288035/Likert_Tipi_%C3%96l%C3%A7ek_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu.
 • Toprakçı, E. (2009) Öğretmenlerin suç karnesi- yargı kararlı gazete haberleri ölçütünde karşılaştırmalı bir analiz. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, IV.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Kitabı, 14-15 Mayıs 2009 (ss.475-487) Erisim: https://www.erdalToprakçı.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/suc-karnesi.pdf
 • Toprakçı, E., Bozpolat, E. & Buldur, S. (2010). Öğretmen davranışlarının kamu meslek etiği ilkelerine uygunluğu, e- international journal of educational research, 1(2), 35-50. Erişim: http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8012/105221
 • Toulabi, Z, Raoufi, M., &Allahpousharf, Y. (2013). The relationship between teachers’ happiness and qualtiy of working life, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84 (2013), 6911-695.
 • Wright, S. (2007). The Experience Of Loneliness İn Organisations. https://ir.canterbury.ac.nz/handle/10092/1856 03.02.2023 tarihinde alınmıştır.
 • Yalçın, R. Ü (2016). Üniversite öğrencilerinin saldırganlık ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: AtatürkÜniversitesi EBE.
 • Yazıcı, Ö. F. (2015). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının mutluluk ve zindelik düzeylerinin incelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi EBE
 • Yeter, S. İ. (2019). Üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin aile aidiyeti ve manevi yönelimlerine göre yordanması, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi İstanbul.
 • Yinanç, A. (2020). Türkiye’de eğitim ve sosyal göstergelerin mutlulukla ilişkisi, (Yüksek Lisans Tezi), Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
There are 59 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Specialist Studies in Education (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Murat Başar 0000-0001-6635-4563

Süleyman Göksoy 0000-0002-7151-0863

Publication Date June 30, 2024
Submission Date March 11, 2024
Acceptance Date May 30, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 15 Issue: 1

Cite

APA Başar, M., & Göksoy, S. (2024). Öğretmenlik Mesleği Mutluluk Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development of the Teaching Profession Happiness Scale. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(1), 1-18. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1451261

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye