Research Article
BibTex RIS Cite

The Relationship Between Teachers' Perceptions of Distributed Leadership Roles of Administrators and Organizational Stress / Öğretmenlerin Yöneticilerinin Dağıtımcı Liderlik Rollerine Olan Algılarının Yaşadıkları Örgütsel Stres ile İlişkisi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 6, 108 - 125, 29.12.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1335345

Abstract

This study was developed in mixed design to investigate the relationship between distributed leadership and organizational stress in primary and secondary schools. The quantitative study group of the research is composed of 660 teachers who were selected among 7003 teachers working in primary and secondary schools in Adıyaman province. The qualitative population of the study consisted of 14 teachers. " Distributed Leadership Inventory", "Organizational Stress Sources Scale" and semi-structured interview forms were employed to collect the data. Correlation analysis was used to determine the correlation between distributed leadership and organizational stress. Descriptive and content analysis methods were applied to analyze the qualitative data. The findings of the study revealed that, according to the perceptions of the teachers participating in the study, school principals demonstrated high levels of distributed leadership behaviors. According to the perceptions of primary and secondary school teachers, it is found that teachers experience moderate stress. The results indicated that they experienced a moderate level of stress in all sub-dimensions except the role structure sub-dimension of the scale, while they experienced a low level of stress in the role structure sub-dimension. A low level negative significant relationship was observed between perceptions of distributed leadership and perceptions of organizational stress. Analyzing the qualitative findings of the study, it is revealed that teachers experience stress in the following sub-themes: the mandatory project tasks and insufficient salary in the task structure dimension; lack of consultation in the decision-making process and nepotism in the authority dimension; gossiping in the production dimension; negative attitudes and behaviors of the principal in the clustering dimension; role conflict in the role structure dimension; and diversity of views and demoralization in the cultural structure dimension.

References

 • Ağırdaş, Y. (2014). Resmi liselerde dağıtımcı liderlik ile iş doyumu arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ağıroğlu-Bakır, D. ve Aslan, Y. (2014). Paylaşılan liderliğin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 56-71.
 • Akan, D. ve Kılıç, M. E. (2018). Dağıtımcı liderliğe ilişkin öğretmen görüşleri. Turkish Journal of Educational Studies, 5(3), 22-40.
 • Akbudak, H. (2010). İlköğretim okul yöneticileri liderlik davranışlarının öğretmenlerin stres düzeyine etkisi (Yüksek lisans tezi). Koceli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Alıç, D. D. M. (1995). Örgütler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 1-40.
 • Akcakoca, A. ve Bilgin, K. U. (2016). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve öğretmen performansı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-23.
 • Aksoy, E. (2019). Öğretmenlerin okullardaki paylaşılan liderlik uygulamalarına yönelik algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Anderson, M. H. ve Sun, P. Y. (2017). Reviewing leadership styles: Overlaps and the need for a new ‘full‐range’theory. International Journal of Management Reviews, 19(1), 76-96.
 • Aslan, M. ve Bakır, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları örgütsel stres kaynakları. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(4), 349-365.
 • Aydın, İ. (2016). İş yaşamında stres. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baloğlu, N. (2011). Dağıtımcı liderlik: okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 127-148.
 • Bayramoğlu, G., Uysal, E. ve Karkı, A. (2020). Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel stresin iş performansı üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolü. Journal of Organizational Behavior Review, 2(2), 115-137.
 • Bolden, R., Petrov, G. ve Gosling, J. (2009). Distributed leadership in higher education. Educational Management Administration & Leadership, 37(2), 257-277.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. (2017). Araştırma deseni. (Çev. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. ve Creswell, J. (2021). Araştırma tasarımı. (Çev. E. Karadağ). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Çakır, Ç. (2018). Dağıtılmış liderlik uygulamalarını etkileyen okul içi faktörlerin incelenmesi (Doktora tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Çomak, M. (2021). Okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik uygulama becerileri ile örgüt iklimi arasındaki ilişkiler.( Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Dak, G. (2019). Millî eğitim bakanlığı taşra örgütündeki üst düzey yöneticilerin algılarına göre kadın yöneticilerinin liderlik davranışları ve öğretmenlerin örgütsel stres düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Elmore, R. (2000). Building a new structure for school leadership. The Albert Shanker Institute. http://www.shankerinstitute.org/publications/elmore-building/.
 • García‐Morales, V. J., Jiménez‐Barrionuevo, M. M. ve Gutiérrez‐Gutiérrez, L. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Business Research, 65(7), 1040-1050.
 • Göksoy, S. ve Argon, T. (2014). Okullarda öğretmenleri engelleyici ve destekleyici stres kaynakları. Journal of Teacher Education and Educators, 3(2), 245-271.
 • Gronn, P. (2000). Distributed properties a new architecture for leadership. Educational Management & Administration, 28(3), 317-338.
 • Korkmaz, E. ve Gündüz, H. B. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 1(1),123-153.
 • Halitoğlu, Ş., ve Akpınar,B. (2022). Okul yöneticlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin stres algısı arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 21(82), 661-673.
 • Harris, A. (2008). Distributed leadership:According to the evidence. Journal of Educational Administration, 46(2), 172-188.
 • Hoy, W. ve Miskel, C. (2015). Eğitim yönetimi. (Çev.: S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Hulpia, H., Devos, G., & Rosseel, Y. (2009). Development and validation of scores on the distributed leadership inventory. Educational and Psychological Measurement, 69(6), 1013-1034.
 • İşcan, S. (2014). Yabancı diller yüksekokulu müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışlarının öğretim elamanlarının iş doyumu üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kaya, M. ve Alım, M. (2015). Coğrafya öğretmenlerinin stres kaynaklarına yönelik bir araştırma. Doğu Coğrafya Dergisi, 20(34), 171-186.
 • Koh, W. L., Steers, R. M. ve Terborg, J. R. (1989). The effects of transformational leadership on teacher attitudes and student performance in Singapore. Journal of Organizational Behavior, 10(4), 319-333.
 • Korkmaz, E. ve Gündüz, H. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 123-153.
 • Kyriacou, C. (2001). Teacher stress: Directions for future research. Educational Review, 53(1), 27-35. Lunenburg, F. ve Ornstein, A. (2013). Eğitim yönetimi. (Çev. G. Arastaman). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Mantı, M. (2020). Akademisyenlerde örgütsel stres ve örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Mermer, M. (2019). Mesleki ve teknik anadolu liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinde dağıtımcı liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri (Ankara ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Miles, M, B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Murphy, J., Hallinger, P. ve Heck, R. H. (2013). Leading via teacher evaluation: The case of the missing clothes? Educational Researcher, 42(6), 349-354.
 • Oğuz. E. (2010). Dağıtılmış liderlik. In H.B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Eds.), Yönetimde yeni yaklaşımlar (ss.157-164). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemir, M. (2012). Dağıtımcı liderlik envanterinin türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Educational Administration: Theory and Practice, 18(4), 575-598.
 • Pehlivan, İ. (1993). Eğitim yönetiminde stres kaynakları (Doktora tezi). Ankara üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Rabindarang, S. K. ve Yin, K. (2014). The influence of distibuted leadership on job stres in technical and vocational education. İnternational Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(1), 490-499.
 • Shahin, V., ve Nesser, F. (2011). The Relationship between Self-efficacy and Stress among Iranian EFL Teachers. Journal of Language Teaching and Resarch, 2(5), 1168-1174.
 • Sevim, H. İ. ve Kaya, A. (2022). Okullardaki dağıtımcı liderlik ile örgütsel mutluluk arasındaki ilişki. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 5(2), 86-106.
 • Sivri, H. ve Beycioğlu, K. (2017). Okullardaki paylaşılan liderliğe ilişkin ampirik araştırmaların incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1), 135-163.
 • Spillane, J. (2006). Distributed Leadership. Jossey-Bass.
 • Şimşek, Ö. ve Can, N. (2022). Örgütsel stresin sınıf öğretmenlerinin işe yabancılaşma düzeylerine etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 575-589.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Toprakçı, E. (1995) Okul örgütünün amaçlar açısından kendine özgü yönleri, Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(1), 113-120. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108751
 • Toprakçı, E. (2000). Geleceğin müdürleri açısından okul müdürlerinin liderlik yeterliği, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 117-128. (Basılı dergi) Elektronik Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/geleceğin-müdürleri2.pdf
 • Toprakçı, E. (2001). Okul yönetimi süreci ve liderlik, Eğitim Araştırmaları Dergisi 1(3-4), 139-149. Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/okul-yönetimi-süreci-ve-liderlik.pdf
 • Türkseven Dübüş, B. ve Göksoy, S. (2023). Okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik rolleri ile kullandıkları örgütsel güç kaynakları arasındaki ilişki. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 3(1), 1–11.
 • Uçar, R. (2015). İlkokul müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki (Doktora tezi). Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Uçar, R. ve Daglı, A. (2017). İlkokul müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 198-216.
 • Uslu, B. ve Beycioğlu, K. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ile müdürlerin paylaşılan liderlik rolleri areasındaki ilişki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 323-345.
 • Yetim, Z. (2016). İlköğretim kurumlarında dağıtımcı liderlik ile örgütsel bağlılık arasında ki ilişkisi (Seydikemer örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Öğretmenlerin Yöneticilerinin Dağıtımcı Liderlik Rollerine Olan Algılarının Yaşadıkları Örgütsel Stres ile İlişkisi / The Relationship Between Teachers' Perceptions of Distributed Leadership Roles of Administrators and Organizational Stress

Year 2023, Volume: 14 Issue: 6, 108 - 125, 29.12.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1335345

Abstract

Bu çalışma, ilk ve ortaokullarda okullarında dağıtımcı liderliğin örgütsel stres üzerine ilişkisini araştırmak amacıyla karma desende tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel çalışma grubu Adıyaman ilindeki ilk ve ortaokullarda görev yapan 7003 öğretmen arasından seçilen 660 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın nitel çalışma grubunda ise 14 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Dağıtımcı liderlik envanteri” ve “örgütsel stres kaynağı ölçeği” ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Dağıtımcı liderlik ile örgütsel stres arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla da korelasyon analizi yapılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise betimsel ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre, okul müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını yüksek düzeyde gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. İlk ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin orta düzey stres yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin rol yapısı alt boyutu dışında diğer alt boyutlarda orta düzey bulunurken rol yapısı alt boyutunda ise az düzeyde stres yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Dağıtımcı liderlik algıları ile örgütsel stres algısı arasında düşük düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Araştırmanın nitel bulguları analiz edildiğinde; görev yapısı boyutunda proje görevlerinin zorunlu tutulması, ücretin yetersiz olması; yetke boyutunda karar alma sürecinde istişarenin olmaması ve adam kayırmacılık; üretim boyutunda ise dedikodu yapılması, kümeleşme boyutunda müdürün olumsuz tutum ve davranışları; rol yapısı boyutunda ise rol çatışması; kültürel yapı boyutunda ise görüş farklılığı ve moral bozukluğu alt temalarında öğretmenlerin stres yaşadıkları görülmektedir.

References

 • Ağırdaş, Y. (2014). Resmi liselerde dağıtımcı liderlik ile iş doyumu arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ağıroğlu-Bakır, D. ve Aslan, Y. (2014). Paylaşılan liderliğin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 56-71.
 • Akan, D. ve Kılıç, M. E. (2018). Dağıtımcı liderliğe ilişkin öğretmen görüşleri. Turkish Journal of Educational Studies, 5(3), 22-40.
 • Akbudak, H. (2010). İlköğretim okul yöneticileri liderlik davranışlarının öğretmenlerin stres düzeyine etkisi (Yüksek lisans tezi). Koceli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Alıç, D. D. M. (1995). Örgütler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 1-40.
 • Akcakoca, A. ve Bilgin, K. U. (2016). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve öğretmen performansı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-23.
 • Aksoy, E. (2019). Öğretmenlerin okullardaki paylaşılan liderlik uygulamalarına yönelik algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Anderson, M. H. ve Sun, P. Y. (2017). Reviewing leadership styles: Overlaps and the need for a new ‘full‐range’theory. International Journal of Management Reviews, 19(1), 76-96.
 • Aslan, M. ve Bakır, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları örgütsel stres kaynakları. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(4), 349-365.
 • Aydın, İ. (2016). İş yaşamında stres. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baloğlu, N. (2011). Dağıtımcı liderlik: okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 127-148.
 • Bayramoğlu, G., Uysal, E. ve Karkı, A. (2020). Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel stresin iş performansı üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolü. Journal of Organizational Behavior Review, 2(2), 115-137.
 • Bolden, R., Petrov, G. ve Gosling, J. (2009). Distributed leadership in higher education. Educational Management Administration & Leadership, 37(2), 257-277.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. (2017). Araştırma deseni. (Çev. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. ve Creswell, J. (2021). Araştırma tasarımı. (Çev. E. Karadağ). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Çakır, Ç. (2018). Dağıtılmış liderlik uygulamalarını etkileyen okul içi faktörlerin incelenmesi (Doktora tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Çomak, M. (2021). Okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik uygulama becerileri ile örgüt iklimi arasındaki ilişkiler.( Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Dak, G. (2019). Millî eğitim bakanlığı taşra örgütündeki üst düzey yöneticilerin algılarına göre kadın yöneticilerinin liderlik davranışları ve öğretmenlerin örgütsel stres düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Elmore, R. (2000). Building a new structure for school leadership. The Albert Shanker Institute. http://www.shankerinstitute.org/publications/elmore-building/.
 • García‐Morales, V. J., Jiménez‐Barrionuevo, M. M. ve Gutiérrez‐Gutiérrez, L. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Business Research, 65(7), 1040-1050.
 • Göksoy, S. ve Argon, T. (2014). Okullarda öğretmenleri engelleyici ve destekleyici stres kaynakları. Journal of Teacher Education and Educators, 3(2), 245-271.
 • Gronn, P. (2000). Distributed properties a new architecture for leadership. Educational Management & Administration, 28(3), 317-338.
 • Korkmaz, E. ve Gündüz, H. B. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 1(1),123-153.
 • Halitoğlu, Ş., ve Akpınar,B. (2022). Okul yöneticlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin stres algısı arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 21(82), 661-673.
 • Harris, A. (2008). Distributed leadership:According to the evidence. Journal of Educational Administration, 46(2), 172-188.
 • Hoy, W. ve Miskel, C. (2015). Eğitim yönetimi. (Çev.: S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Hulpia, H., Devos, G., & Rosseel, Y. (2009). Development and validation of scores on the distributed leadership inventory. Educational and Psychological Measurement, 69(6), 1013-1034.
 • İşcan, S. (2014). Yabancı diller yüksekokulu müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışlarının öğretim elamanlarının iş doyumu üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kaya, M. ve Alım, M. (2015). Coğrafya öğretmenlerinin stres kaynaklarına yönelik bir araştırma. Doğu Coğrafya Dergisi, 20(34), 171-186.
 • Koh, W. L., Steers, R. M. ve Terborg, J. R. (1989). The effects of transformational leadership on teacher attitudes and student performance in Singapore. Journal of Organizational Behavior, 10(4), 319-333.
 • Korkmaz, E. ve Gündüz, H. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 123-153.
 • Kyriacou, C. (2001). Teacher stress: Directions for future research. Educational Review, 53(1), 27-35. Lunenburg, F. ve Ornstein, A. (2013). Eğitim yönetimi. (Çev. G. Arastaman). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Mantı, M. (2020). Akademisyenlerde örgütsel stres ve örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Mermer, M. (2019). Mesleki ve teknik anadolu liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinde dağıtımcı liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri (Ankara ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Miles, M, B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Murphy, J., Hallinger, P. ve Heck, R. H. (2013). Leading via teacher evaluation: The case of the missing clothes? Educational Researcher, 42(6), 349-354.
 • Oğuz. E. (2010). Dağıtılmış liderlik. In H.B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Eds.), Yönetimde yeni yaklaşımlar (ss.157-164). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemir, M. (2012). Dağıtımcı liderlik envanterinin türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Educational Administration: Theory and Practice, 18(4), 575-598.
 • Pehlivan, İ. (1993). Eğitim yönetiminde stres kaynakları (Doktora tezi). Ankara üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Rabindarang, S. K. ve Yin, K. (2014). The influence of distibuted leadership on job stres in technical and vocational education. İnternational Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(1), 490-499.
 • Shahin, V., ve Nesser, F. (2011). The Relationship between Self-efficacy and Stress among Iranian EFL Teachers. Journal of Language Teaching and Resarch, 2(5), 1168-1174.
 • Sevim, H. İ. ve Kaya, A. (2022). Okullardaki dağıtımcı liderlik ile örgütsel mutluluk arasındaki ilişki. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 5(2), 86-106.
 • Sivri, H. ve Beycioğlu, K. (2017). Okullardaki paylaşılan liderliğe ilişkin ampirik araştırmaların incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1), 135-163.
 • Spillane, J. (2006). Distributed Leadership. Jossey-Bass.
 • Şimşek, Ö. ve Can, N. (2022). Örgütsel stresin sınıf öğretmenlerinin işe yabancılaşma düzeylerine etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 575-589.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Toprakçı, E. (1995) Okul örgütünün amaçlar açısından kendine özgü yönleri, Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(1), 113-120. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108751
 • Toprakçı, E. (2000). Geleceğin müdürleri açısından okul müdürlerinin liderlik yeterliği, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 117-128. (Basılı dergi) Elektronik Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/geleceğin-müdürleri2.pdf
 • Toprakçı, E. (2001). Okul yönetimi süreci ve liderlik, Eğitim Araştırmaları Dergisi 1(3-4), 139-149. Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/okul-yönetimi-süreci-ve-liderlik.pdf
 • Türkseven Dübüş, B. ve Göksoy, S. (2023). Okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik rolleri ile kullandıkları örgütsel güç kaynakları arasındaki ilişki. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 3(1), 1–11.
 • Uçar, R. (2015). İlkokul müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki (Doktora tezi). Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Uçar, R. ve Daglı, A. (2017). İlkokul müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 198-216.
 • Uslu, B. ve Beycioğlu, K. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ile müdürlerin paylaşılan liderlik rolleri areasındaki ilişki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 323-345.
 • Yetim, Z. (2016). İlköğretim kurumlarında dağıtımcı liderlik ile örgütsel bağlılık arasında ki ilişkisi (Seydikemer örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
There are 55 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education Management
Journal Section Issue Articles
Authors

Hamza Arık 0000-0003-0240-9638

Çağlar Çağlar 0000-0003-0620-2933

Publication Date December 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 6

Cite

APA Arık, H., & Çağlar, Ç. (2023). Öğretmenlerin Yöneticilerinin Dağıtımcı Liderlik Rollerine Olan Algılarının Yaşadıkları Örgütsel Stres ile İlişkisi / The Relationship Between Teachers’ Perceptions of Distributed Leadership Roles of Administrators and Organizational Stress. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(6), 108-125. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1335345

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye