Research Article
BibTex RIS Cite

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Genel Özyeterlikleri ile Uzaktan Eğitimde Kodlama Özyeterlik Algılarının Analizi / Analysis of Information Technologies Teachers' General Self-Efficacy and Coding Self-Efficacy Perceptions in Distance Education

Year 2023, Volume: 14 Issue: 6, 252 - 268, 29.12.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1240787

Abstract

Uzaktan eğitim uzun zamandır önemli bir yöntem olarak biliyordu, fakat Covid-19 salgını sonrasında önemi her zamankinden fazla hale geldi. Bu sebeple öğretmenlerin uzaktan eğitim sırasındaki öz yeterlilik algı düzeylerinin araştırılması gereken bir konu haline gelmiştir. Çalışmanın amacı, BT öğretmenlerinin uzaktan eğitim kullanımı sonrasındaki genel öz yeterlilik algıları ve kodlama etkinliklerindeki öz yeterlilik algıları arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin genel öz yeterlilik algıları ve uzaktan eğitimde kodlama etkinliklerindeki öz yeterlilik algılarının cinsiyetlerine, yaşlarına, kıdemlerine, çalıştıkları okul türüne ve programlama ile ilgili aldıkları ders sayısına göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi diğer amaçlardır. Çalışmada BT öğretmenlerinin kodlama öz yeterlik algılarının incelenmesi amacıyla betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma verileri 58 Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmeninin ölçeklere verdiği cevaplar ile oluşturulmuştur. Oluşturulan form ile öğretmenlere ait cinsiyet, yaş, kıdem, çalışılan okul türü ve alınan ders sayısı verileri toplanmıştır. Öğretmenlerin genel öz yeterlik algıları ve kodlama etkinlikleri kapsamlı programlama öz yeterlilk algılarının ölçülmesi için Altun ve Mazman’ın (2012) Programlamaya ilişkin öz yeterlilik algısı ölçeği ile Yıldırım ve İlhan’ın (2010) Genel öz yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Google Form aracı ile toplanan veriler sonrasında SPSS ile analiz edilerek araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin cinsiyetlerinin genel öz yeterlik ve kodlama öz yeterlik algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir. Öğretmenlerin yaşlarının genel öz yeterlik ve kodlama öz yeterlik algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir. Öğretmenlerin kıdemlerinin genel öz yeterlik ve kodlama öz yeterlik algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir. Öğretmenlerin çalıştığı okul türünün genel öz yeterlik ve kodlama öz yeterlik algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir. Öğretmenlerin aldıkları ders sayısının genel öz yeterlik ve kodlama öz yeterlik algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir.

References

 • Akgün, F. (2015). Uzaktan eğitim öğrencilerinin web tabanlı öğretime yönelik tutumları ve çevrimiçi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi. In 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium’da (ICITS2015) sunulan bildiri, Afyon, Türkiye.
 • Akkoyunlu, B., & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93.
 • Akpınar, Y., & Altun, Y. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online, 13(1), 1-4.
 • Alkan, C. (1996), Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi. Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu 12-15 Kasım 1996, Bildiriler, Ankara: Uzaktan Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Altun, A., & Mazman, S. G. (2012). Programlamaya ilişkin öz yeterlilik algısı ölçeğinin Türkçe formunun güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2), 297-308.
 • Angoletto, R., & Queiroz, V. C. (2020). COVID-19 and the challenges in education. The Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia (CEST), 5, 2.
 • Arat, T., & Bakan, Ö. (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363-374.
 • Aşkar, P., & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz yeterlilik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Aytekin, A., Çakır, F. S., Yücel, Y. B., & Kulaözü, İ. (2018). Geleceğe Yön Veren Kodlama Bilimi ve Kodlama Öğrenmede Kullanılabilecek Bazı Yöntemler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(5), 24-41.
 • Bandura, A. (1977a). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for windows: A guide for social scientists. London: Routledge.
 • Byrne, P., & Lyons, G. (2001, June). The effect of student attributes on success in programming. In Proceedings of the 6th annual conference on Innovation and technology in Computer science education (pp. 49-52).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Çifçi, M. & Ersoy, M. (2021). Tendencies of studies carried out in the field of education during the pandemic: The case of Turkey. International Journal of Eurasia Social Sciences, 43, p. 75-87. Doi: 10.35826/ijoess.2860.
 • Demir, E. (2014). UZAKTAN EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, (39).
 • Domino, G., & Domino, M. L. (2006). Psychological testing: An introduction. Cambridge University Press.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Seçkin Yayıncılık.
 • Erol, O. (2015). Scratch ile programlama öğretiminin bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının motivasyon ve başarılarına etkisi.
 • Ersoy, H., Madran, R. O., & Gülbahar, Y. (2011). Programlama dilleri öğretimine bir model önerisi: Robot programlama. Akademik Bilişim Konferansı, İnönü Üniversitesi. Retrieved from https://ab.org.tr/ab11/kitap/ersoy_madran_AB11.pdf
 • Ersoy, M. (2016). Eğitimin teknolojisi. E. Toptakcı (Ed.), Eğitbilim Pedandragoji (s. 423-446). Ütopya, Ankara
 • Ersoy, M. (2020). Eğitimde dijital dönüşüm. M. Kanak ve M. Ersoy (Ed.), Değişen dünyada çocuk ve eğitim içinde (s. 45-73). Eğiten Yayıncılık: Ankara.
 • Ersoy, M. (2022). Mobil uygulamalar ve yabancı dil öğrenimi. M. Ersoy ve D. Kayahan Yücel (Ed), Öğretim teknolojileri içinde (s. 337-360). Eğiten Yayıncılık: Ankara.
 • Ersoy, M., & Kavaklıoğlu, O., (2020). Attitudes of Turkısh secondary school teachers towards technology. Research in Pedagogy, vol.10, no.2, 324-337.
 • Ersoy, M. & Gürgen, L. (2021). Eğitim Teknolojileri ile İlgili Makalelerin İncelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (2) , 1-16 . DOI: 10.19160/e-ijer.927830
 • Fesakis, G., & Serafeim, K. (2009). Influence of the familiarization with" scratch" on future teachers' opinions and attitudes about programming and ICT in education. Acm SIGCSE Bulletin, 41(3), 258-262
 • Genç, Z., & Karakuş, S. (2011). Tasarımla Öğrenme: Eğitsel Bilgisayar Oyunları Tasarımında Scratch Kullanımı Learning Through Design: Using Scratch In Instructional Computer Games Design.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.). Boston: Pearson.
 • Guzzo, R.A., Jackson, S.E., & Katzell R.A. (1987). Meta-Analysis Analysis. Research in organizational behavior, (9), 407-442.
 • Hartell, E., Gumaelius, L., & Svardh, J. (2015). Investigating technology teachers’ self-efficacy on assessment. International Journal of Technology and Design Education, 25(3), 321-337.
 • Holmberg, B. (1995). Theory And Practice of Distance Education. London: Routledge.
 • Howitt, D., & Cramer, D. (1997). An Introduction to Statistics in Psychology. London: Prentice Hall.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan Eğitim. Pegem Akademi, Ankara, Türkiye.
 • Kalelioğlu, F. (2015). A new way of teaching programming skills to K-12 students: Code.org. Computers in Human Behavior, 52, 200-210.
 • Karakaya, M., & Aksoy, H. H. (2005). Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Çalışması. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim (1st ed.). Ankara: Pegem A Yayınları
 • Kavuk, E.& Demirtaş, H. (2021). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Yaşadığı Zorluklar. E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa), 1(1), 55-73. Doi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.20
 • Kelleher, C., & Pausch, R. (2005). Lowering the barriers to programming: A taxonomy of programming environments and languages for novice programmers. ACM computing surveys (CSUR), 37(2), 83-137.
 • Kılıç, Ş. (2019). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kapsamında Kodlama Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Yüksek lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kinnunen, P., & Malmi, L. (2008, September). CS minors in a CS1 course. In Proceedings of the Fourth international Workshop on Computing Education Research (pp. 79-90).
 • King, W. R., & He, J. (2005). Understanding the role and methods of meta-analysis in IS research. Communications of the Association for Information Systems, 16(1), 32.
 • Lahtinen, E., Ala-Mutka, K., & Jarvinen, H. M. (2005). A study of the difficulties of novice programmers. ACM SIGCSE Bulletin, 37(3), 14-18.
 • Mladenović, M., Boljat, I., & Žanko, Ž. (2018). Comparing loops misconceptions in block-based and text-based programming languages at the K-12 level. Education and Information Technologies, 23, 1483-1500.
 • Moore, M., & Kearsley, G. (2005). Distance Education: A System View. Canada: Wadsworth.
 • Mshvidobadze, T., & Gogoladze, T. (2012). About Web-Based Distance Learning. International Journal of Distributed and Parallel Systems (IJDPS), 3(3).
 • Mulenga, E. M., & Marban, J. M. (2020). Is COVID-19 the gateway for digital learning in mathematics education? Contemporary Educational Technology, 12(2), ep269. https://doi.org/10.30935/cedtech/7949
 • Özdirek, S., & Cicerali, E. E. (2021). Üniversite öğrencilerinde uzaktan eğitime yönelik tutumlar ile akademik öz-yeterlik arasındaki ilişkiler. Troyacademy, 6(3), 836-863
 • Saeli, M., Perrenet, J., Jochems, W. M. G., & Zwaneveld, B. (2011). Teaching programming in secondary school: A pedagogical content knowledge perspective. Informatics in Education, 10(1), 73-88.
 • Saygıner, Ş. (2017). Blok Tabanlı Görsel ve Metin Tabanlı Programlama Öğretiminin Erişi, Mantıksal Düşünme ve Motivasyona Etkileri (Yükseklisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, H., Korkmaz, Ö., Çakır, R., & Erdoğmuş, F. U. (2019). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kodlamaya Dönük Tutumları ve Öz-Yeterlilikleri. 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu.
 • Şimşek, S. & Toprakçı, E. (2023). Milli eğitim müdürlerinin uzaktan yönetimde karşılaştıkları sorunlar. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 7 (1), 53-66. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3171899
 • Toprakçı, E. (2005). Türkiye’deki okul yöneticisi ve öğretmenlerin evlerindeki bilgisayarı mesleki amaçlı kullanım profilleri (Sivas ili örneği) The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 4(3), 129-144. Retrieved: http://www.tojet.net/articles/v4i2/428.pdf
 • Toprakçı, E. (2006) Perceptions related to information and communication technologies (ıct) by managers and teachers in the primary and the secondary schools (The example of Sivas)-Eurasian Journal of Educational Research (EJER)-Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24, 180-187. Retrieved: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2019/01/perceptions-related-to-ICT2.pdf
 • Toprakçı, E. (2006a). Obstacles in integration of the schools into information and communication technologies according to the opinions of the teachers and principals of primary and secondary schools in Turkey, the Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), 9(1), 1-16. Retrieved: https://ascilite.org/archived-journals/e-jist/docs/vol9_no1/papers/commentary/toprakci.htm
 • Toprakçı, E. ve Ersoy, M. (2008). Uzaktan eğitimde öğretmen rolleri. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde, 16-18 Nisan, İzmir, 1165-1172. Erişim: https://www.erdalToprakçı.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/uzaktan-egitim-öğretmen-rolleri.pdf
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf yönetimi (3. Baskı). Pegem Yayınları.
 • Toprakçı, M. S., Hepsöğütlü, Z.B., & Toprakçı, E. (2021). Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerin uzaktan öğretimde sorun kaynağı algıları (İzmir Atatürk lisesi örneği). E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(2), 41–61. https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/40
 • Toprakçı, E., & Hepsöğütlü, Z. B. (2022). Anadolu Lisesi öğretmenlerinin uzaktan öğretime ilişkin sorun kaynağı algıları. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 6(2), 1-14.
 • Tuncer, M., & Tanaş, R. (2011). Öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlilik algılarının değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 222-232.
 • Uysal, İ. (2013). Akademisyenlerin genel öz-yeterlik inançları: AİBÜ eğitim fakültesi örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2).
 • Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.
 • Yavuz, B., & Toprakçı, E. (2021). Covid-19 pandemisi sebebiyle okulların uzaktan öğretim yapması ile ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 120-139.
 • Yıldırım, F., & İlhan, İ. Ö. (2010). Genel öz yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(4), 301-308.
 • Yıldız, E., & Seferoğlu, S. S. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 33-46.
 • Yükseltürk, E., & Altıok, S. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar programlama öğretimine yönelik görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 50-65.

Analysis of Information Technologies Teachers' General Self-Efficacy and Coding Self-Efficacy Perceptions in Distance Education / Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Genel Özyeterlikleri ile Uzaktan Eğitimde Kodlama Özyeterlik Algılarının Analizi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 6, 252 - 268, 29.12.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1240787

Abstract

Distance education has been recognized as an important method for a long time. However, its significance has become even more pronounced following the Covid-19 pandemic. Consequently, investigating the levels of self-efficacy perception among teachers during remote education has become a crucial topic. The aim of this study is to explore the relationship between the overall self-efficacy and self-efficacy perception in programming that includes coding activities among IT teachers after the use of remote education. Additionally, other objectives include determining the differences in general self-efficacy perception and self-efficacy perception in programming that includes coding activities among participating teachers based on their gender, age, seniority, school type, and the number of programming-related courses they have taken. A descriptive survey model was employed to examine the coding self-efficacy perception of IT teachers in this study. The data were collected through responses to scales from 58 IT teachers. Demographic information, including gender, age, seniority, school type, and the number of courses taken, was gathered using a created form. Altun and Mazman's (2012) Self-efficacy Perception Scale in Programming and Yıldırım and İlhan's (2010) General Self-efficacy Scale were utilized to measure teachers' general self-efficacy perception and self-efficacy perception in programming that includes coding activities, respectively. The data collected through Google Forms were analyzed using SPSS, and the research findings were obtained. According to the findings, teachers' gender did not have a statistically significant effect on their general self-efficacy perception and self-efficacy perception in programming that includes coding activities. The teachers' age did not show a statistically significant effect on their general self-efficacy perception and self-efficacy perception in programming that includes coding activities. The seniority of teachers did not have a statistically significant effect on their general self-efficacy perception and self-efficacy perception in programming that includes coding activities. The school type where teachers worked did not demonstrate a statistically significant effect on their general self-efficacy perception and self-efficacy perception in programming that includes coding activities. The number of programming-related courses taken by teachers did not have a statistically significant effect on their general self-efficacy perception and self-efficacy perception in programming that includes coding activities.

References

 • Akgün, F. (2015). Uzaktan eğitim öğrencilerinin web tabanlı öğretime yönelik tutumları ve çevrimiçi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi. In 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium’da (ICITS2015) sunulan bildiri, Afyon, Türkiye.
 • Akkoyunlu, B., & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93.
 • Akpınar, Y., & Altun, Y. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online, 13(1), 1-4.
 • Alkan, C. (1996), Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi. Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu 12-15 Kasım 1996, Bildiriler, Ankara: Uzaktan Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Altun, A., & Mazman, S. G. (2012). Programlamaya ilişkin öz yeterlilik algısı ölçeğinin Türkçe formunun güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2), 297-308.
 • Angoletto, R., & Queiroz, V. C. (2020). COVID-19 and the challenges in education. The Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia (CEST), 5, 2.
 • Arat, T., & Bakan, Ö. (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363-374.
 • Aşkar, P., & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz yeterlilik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Aytekin, A., Çakır, F. S., Yücel, Y. B., & Kulaözü, İ. (2018). Geleceğe Yön Veren Kodlama Bilimi ve Kodlama Öğrenmede Kullanılabilecek Bazı Yöntemler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(5), 24-41.
 • Bandura, A. (1977a). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for windows: A guide for social scientists. London: Routledge.
 • Byrne, P., & Lyons, G. (2001, June). The effect of student attributes on success in programming. In Proceedings of the 6th annual conference on Innovation and technology in Computer science education (pp. 49-52).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Çifçi, M. & Ersoy, M. (2021). Tendencies of studies carried out in the field of education during the pandemic: The case of Turkey. International Journal of Eurasia Social Sciences, 43, p. 75-87. Doi: 10.35826/ijoess.2860.
 • Demir, E. (2014). UZAKTAN EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, (39).
 • Domino, G., & Domino, M. L. (2006). Psychological testing: An introduction. Cambridge University Press.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Seçkin Yayıncılık.
 • Erol, O. (2015). Scratch ile programlama öğretiminin bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının motivasyon ve başarılarına etkisi.
 • Ersoy, H., Madran, R. O., & Gülbahar, Y. (2011). Programlama dilleri öğretimine bir model önerisi: Robot programlama. Akademik Bilişim Konferansı, İnönü Üniversitesi. Retrieved from https://ab.org.tr/ab11/kitap/ersoy_madran_AB11.pdf
 • Ersoy, M. (2016). Eğitimin teknolojisi. E. Toptakcı (Ed.), Eğitbilim Pedandragoji (s. 423-446). Ütopya, Ankara
 • Ersoy, M. (2020). Eğitimde dijital dönüşüm. M. Kanak ve M. Ersoy (Ed.), Değişen dünyada çocuk ve eğitim içinde (s. 45-73). Eğiten Yayıncılık: Ankara.
 • Ersoy, M. (2022). Mobil uygulamalar ve yabancı dil öğrenimi. M. Ersoy ve D. Kayahan Yücel (Ed), Öğretim teknolojileri içinde (s. 337-360). Eğiten Yayıncılık: Ankara.
 • Ersoy, M., & Kavaklıoğlu, O., (2020). Attitudes of Turkısh secondary school teachers towards technology. Research in Pedagogy, vol.10, no.2, 324-337.
 • Ersoy, M. & Gürgen, L. (2021). Eğitim Teknolojileri ile İlgili Makalelerin İncelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (2) , 1-16 . DOI: 10.19160/e-ijer.927830
 • Fesakis, G., & Serafeim, K. (2009). Influence of the familiarization with" scratch" on future teachers' opinions and attitudes about programming and ICT in education. Acm SIGCSE Bulletin, 41(3), 258-262
 • Genç, Z., & Karakuş, S. (2011). Tasarımla Öğrenme: Eğitsel Bilgisayar Oyunları Tasarımında Scratch Kullanımı Learning Through Design: Using Scratch In Instructional Computer Games Design.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.). Boston: Pearson.
 • Guzzo, R.A., Jackson, S.E., & Katzell R.A. (1987). Meta-Analysis Analysis. Research in organizational behavior, (9), 407-442.
 • Hartell, E., Gumaelius, L., & Svardh, J. (2015). Investigating technology teachers’ self-efficacy on assessment. International Journal of Technology and Design Education, 25(3), 321-337.
 • Holmberg, B. (1995). Theory And Practice of Distance Education. London: Routledge.
 • Howitt, D., & Cramer, D. (1997). An Introduction to Statistics in Psychology. London: Prentice Hall.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan Eğitim. Pegem Akademi, Ankara, Türkiye.
 • Kalelioğlu, F. (2015). A new way of teaching programming skills to K-12 students: Code.org. Computers in Human Behavior, 52, 200-210.
 • Karakaya, M., & Aksoy, H. H. (2005). Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Çalışması. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim (1st ed.). Ankara: Pegem A Yayınları
 • Kavuk, E.& Demirtaş, H. (2021). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Yaşadığı Zorluklar. E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa), 1(1), 55-73. Doi: https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.20
 • Kelleher, C., & Pausch, R. (2005). Lowering the barriers to programming: A taxonomy of programming environments and languages for novice programmers. ACM computing surveys (CSUR), 37(2), 83-137.
 • Kılıç, Ş. (2019). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kapsamında Kodlama Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Yüksek lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kinnunen, P., & Malmi, L. (2008, September). CS minors in a CS1 course. In Proceedings of the Fourth international Workshop on Computing Education Research (pp. 79-90).
 • King, W. R., & He, J. (2005). Understanding the role and methods of meta-analysis in IS research. Communications of the Association for Information Systems, 16(1), 32.
 • Lahtinen, E., Ala-Mutka, K., & Jarvinen, H. M. (2005). A study of the difficulties of novice programmers. ACM SIGCSE Bulletin, 37(3), 14-18.
 • Mladenović, M., Boljat, I., & Žanko, Ž. (2018). Comparing loops misconceptions in block-based and text-based programming languages at the K-12 level. Education and Information Technologies, 23, 1483-1500.
 • Moore, M., & Kearsley, G. (2005). Distance Education: A System View. Canada: Wadsworth.
 • Mshvidobadze, T., & Gogoladze, T. (2012). About Web-Based Distance Learning. International Journal of Distributed and Parallel Systems (IJDPS), 3(3).
 • Mulenga, E. M., & Marban, J. M. (2020). Is COVID-19 the gateway for digital learning in mathematics education? Contemporary Educational Technology, 12(2), ep269. https://doi.org/10.30935/cedtech/7949
 • Özdirek, S., & Cicerali, E. E. (2021). Üniversite öğrencilerinde uzaktan eğitime yönelik tutumlar ile akademik öz-yeterlik arasındaki ilişkiler. Troyacademy, 6(3), 836-863
 • Saeli, M., Perrenet, J., Jochems, W. M. G., & Zwaneveld, B. (2011). Teaching programming in secondary school: A pedagogical content knowledge perspective. Informatics in Education, 10(1), 73-88.
 • Saygıner, Ş. (2017). Blok Tabanlı Görsel ve Metin Tabanlı Programlama Öğretiminin Erişi, Mantıksal Düşünme ve Motivasyona Etkileri (Yükseklisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, H., Korkmaz, Ö., Çakır, R., & Erdoğmuş, F. U. (2019). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kodlamaya Dönük Tutumları ve Öz-Yeterlilikleri. 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu.
 • Şimşek, S. & Toprakçı, E. (2023). Milli eğitim müdürlerinin uzaktan yönetimde karşılaştıkları sorunlar. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 7 (1), 53-66. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3171899
 • Toprakçı, E. (2005). Türkiye’deki okul yöneticisi ve öğretmenlerin evlerindeki bilgisayarı mesleki amaçlı kullanım profilleri (Sivas ili örneği) The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 4(3), 129-144. Retrieved: http://www.tojet.net/articles/v4i2/428.pdf
 • Toprakçı, E. (2006) Perceptions related to information and communication technologies (ıct) by managers and teachers in the primary and the secondary schools (The example of Sivas)-Eurasian Journal of Educational Research (EJER)-Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24, 180-187. Retrieved: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2019/01/perceptions-related-to-ICT2.pdf
 • Toprakçı, E. (2006a). Obstacles in integration of the schools into information and communication technologies according to the opinions of the teachers and principals of primary and secondary schools in Turkey, the Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), 9(1), 1-16. Retrieved: https://ascilite.org/archived-journals/e-jist/docs/vol9_no1/papers/commentary/toprakci.htm
 • Toprakçı, E. ve Ersoy, M. (2008). Uzaktan eğitimde öğretmen rolleri. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde, 16-18 Nisan, İzmir, 1165-1172. Erişim: https://www.erdalToprakçı.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/uzaktan-egitim-öğretmen-rolleri.pdf
 • Toprakçı, E. (2017) Sınıf yönetimi (3. Baskı). Pegem Yayınları.
 • Toprakçı, M. S., Hepsöğütlü, Z.B., & Toprakçı, E. (2021). Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerin uzaktan öğretimde sorun kaynağı algıları (İzmir Atatürk lisesi örneği). E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(2), 41–61. https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/40
 • Toprakçı, E., & Hepsöğütlü, Z. B. (2022). Anadolu Lisesi öğretmenlerinin uzaktan öğretime ilişkin sorun kaynağı algıları. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 6(2), 1-14.
 • Tuncer, M., & Tanaş, R. (2011). Öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlilik algılarının değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 222-232.
 • Uysal, İ. (2013). Akademisyenlerin genel öz-yeterlik inançları: AİBÜ eğitim fakültesi örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2).
 • Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.
 • Yavuz, B., & Toprakçı, E. (2021). Covid-19 pandemisi sebebiyle okulların uzaktan öğretim yapması ile ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 120-139.
 • Yıldırım, F., & İlhan, İ. Ö. (2010). Genel öz yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(4), 301-308.
 • Yıldız, E., & Seferoğlu, S. S. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 33-46.
 • Yükseltürk, E., & Altıok, S. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar programlama öğretimine yönelik görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 50-65.
There are 66 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Nur Güngördü 0000-0001-9670-8297

Bulent Onur Turan 0000-0003-0531-874X

Publication Date December 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 6

Cite

APA Güngördü, N., & Turan, B. O. (2023). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Genel Özyeterlikleri ile Uzaktan Eğitimde Kodlama Özyeterlik Algılarının Analizi / Analysis of Information Technologies Teachers’ General Self-Efficacy and Coding Self-Efficacy Perceptions in Distance Education. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(6), 252-268. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1240787

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye