PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Anlamlı Gruplandırma Stratejisinin İkinci Dil Fransızca Okumaya Etkisi/The Effects of Chunking Strategy on Second Language French Reading Comprehension

Year 2015, Volume 6, Issue 2, 21 - 35, 24.03.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.29042

Abstract

ÖZET İkinci dil öğretiminde okuma becerisi önemli bir yer tutmaktadır. Etkili bir okumanın gerçekleşebilmesi için okuduğunu doğru anlamak gerekmektedir. Etkin bir okuma sağlamak için okuma stratejilerinden yararlanılması, okuduğunu anlama sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma ikinci dil öğretiminde okuduğunu anlama sürecinde karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Çalışmada, okuma stratejilerinden biri olan anlamlı gruplandırma stratejisinin, ikinci dil olarak Fransızca’da okuduğunu anlamaya etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı, bahar döneminde, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı hazırlık sınıfları öğrencileriyle iki grupta yürütülmüştür. Öğrenciler deney ve kontrol gruplarına eş olasılıkla (random) atanmıştır. Deney grubunda 21, kontrol grubunda 19 öğrenci olmak üzere, toplam 40 öğrenciyle yürütülen bu araştırmada, "kontrol gruplu öntest-sontest deseni" kullanılmıştır. Deney grubunda okuma stratejilerinden anlamlı gruplandırma stratejisi işe koşulmuş, kontrol grubunda ise anlamlı gruplandırma stratejisi işe koşulmadan okuma öğretimi yapılmıştır. Denenceleri test etmek üzere "t" testi kullanılmıştır. Denel işlemden ulaşılan sonuçları daha detaylı incelemek amacıyla gruplar kendi içlerinde başarılı, orta düzeyde başarılı ve zayıf öğrenciler olarak sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, anlamlı gruplandırma stratejisi, geleneksel okuma öğretimi yöntemi (sözü geçen stratejinin işe koşulmadığı yöntem) ile karşılaştırıldığında, ikinci dilde öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirdiği gözlenmiştir. Yapılan deneyde anlamlı gruplandırma stratejisinin kullanıldığı deney grubunun ön test-son test başarı puanları arasında da anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür. Bu durum anlamlı gruplandırma stratejisinin genel olarak Fransızca okuduğunu anlama üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim çalışmanın sonunda bulgular detaylı incelendiğinde, anlamlı gruplandırma stratejisinin, başarılı, orta ve zayıf düzeydeki öğrencilerin tamamında, Fransızca okuduğunu anlama açısından etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar kelimeler: İkinci dilde okuma, okuduğunu anlama, okuma stratejileri, anlamlı gruplandırma stratejisi EXTENDED ABSTRACT Problem: The basic condition of the correct and efficient reading is reading comprehension. In our country, it is observed that the reading lessons are not given efficiently. However, teaching the reading strategies in second language lessons could improve the students’ reading comprehension ability. One of these strategies is “chunking strategy” that gives to the students the opportunity to comprehend two or more words together as groups to make reading more understandable. Method: In this quantitative study, the pretest-posttest control group design is used. The research is carried out in two groups of preparation school students at Anadolu University Faculty of Education French Language Teaching Department, in spring semester of 2008-2009 Academic Year. After the students were given the pre-test, the experimental procedure, which would last 5 weeks, started. On the sixth week, the pre-test which was given before the procedure, was reapplied as the post-test. The students were randomly assigned into experimental group consisting of 21 students and control group consisting of 19 students with the total number of 40 students. In the experimental groups’ lessons, chunking strategy was taught by the instructor and used by the students, while in the control groups’ lessons this strategy was neither taught nor used. T-test was used in order to test the hypothesis. In this test, the signifance level is 0.05. In order to examine the results of the empiric procedure in detail, line graphic was applied for analysis of the experimental and control groups. Result: When the results of this research are studied, between the experimental group for which chunking strategy is employed and the control group for which the current strategy is not employed, there was a meaningful difference in favor of the experimental group. It is also observed that chunking strategy created a meaningful difference between pretest-posttest scores of the experimental group. In other words, chunking strategy employment improved the students’ reading comprehension in French as the second language. Furthermore, at the end of the study, it has been seen that chunking strategy is effective on successful students’, moderately successful students’ and insufficient students’ reading comprehension in French. Key words: Second language reading, reading comprehension, reading strategies, chunking strategy

References

 • Abry, D., Abry J. V. (2007). La Phonétique- audition, prononciation, correction. Paris: Cle International.
 • Block, E. (1986). The comprehension strategies of second language readers. TESOL Quarterly, 20 (3), 463-494.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Caldwell, J. S. (2008). Comprehension assessment a classroom guide. New York: The Guilford Pub.
 • Carrell, P. L., Devin, J., Eskey, D. (2004). Interactive approaches to second language reading. The Cambridge Applied Linguistics Series, 93-100. UK: Cambridge. Cambridge University.
 • Cornaire, C., Germain, C. (1991). Le point sur la lecture. Paris: Cle Internationale.
 • Fraser, C.A. (2004). Lire avec facilité en langue seconde. The Canadian Modern Language Review / La Revue canadienne des langues vivantes,61(1), 135- 160.
 • Free Dictionary Online (2008). Phrase definition. http://www.thefreedictionary.com/phrase. Erişim Tarihi: 24.05.2008.
 • Hakuta, K., Cancino, H. (1997). Trends in second language acquisition research. Harvard Educational Review, 47(3), 294- 316.
 • Kıroğlu, M.K. (2002). Anlamlı gruplandırma stratejisinin okuduğunu anlamaya etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara: Türkiye.
 • McMillan, J. H. (2004). Educational research: Fundamentals for the consumer. Boston, MA: Pearson.
 • Mcnamara, D. S. (ed). (2007). Reading Comprehension Strategies: Theories, Interventions, and Technologies. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Miller, G. A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our capacity for processing information. Psychol. Rev. 63, 81-97.
 • Montero, D. (2004) Translation Units. Ders Notları. http://www.davidmontero.net/LgTeachingFiles/Traduction/unit%E9s.pdf Erişim Tarihi: 20.05.2008.
 • Newell, A. (1990). Unified Theories of Cognition. Cambridge, MA: Harvard University.
 • Pawley, A., Syder, F. H. (1983). Two Puzzles for Linguistic Theory: Nativelike Selection and Nativelike Fluency. In J. Richards and R. Schmidt (ed.) Language and Communication. 191–226, London: Longman.
 • Topuzkanamış, E., Maltepe, S. (2010). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerini kullanma düzeyleri. Tübar-27, 655-677. http://tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pdf/2010BAHAR/topuzkanam_ersoy%20655- 677.pdf. Erişim tarihi: 15.12.2010.
 • Trochim, W. M.K. (2006). The Research Methods Knowledge Base. http://www.socialresearchmethods.net/kb/contents.php. Erişim Tarihi: 20.05.2008.
 • Türk Dil Kurumu (2008). "Grup" kelimesinin anlamı “ http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.55feb164 178bb4.57798136. Erişim tarihi: 18.05.2008.
 • Wioland, F. (1991). Prononcer les mots du français. Paris: Hachette.
 • Wray, A. (2002). Formulaic Language and the Lexicon. The Cambridge Applied Linguistics Series. Cambridge; UK: Cambridge University.
 • Your Dictionary Online (2008). Phrase Definition. http://www.yourdictionary.com/phrase. Erişim Tarihi: 24.05.2008.

-

Year 2015, Volume 6, Issue 2, 21 - 35, 24.03.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.29042

Abstract

İkinci dil öğretiminde okuma becerisi önemli bir yer tutmaktadır. Etkili bir okumanın gerçekleşebilmesi için okuduğunu doğru anlamak gerekmektedir. Etkin bir okuma sağlamak için okuma stratejilerinden yararlanılması, okuduğunu anlama sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma ikinci dil öğretiminde okuduğunu anlama sürecinde karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Çalışmada, okuma stratejilerinden biri olan anlamlı gruplandırma stratejisinin, ikinci dil olarak Fransızca’da okuduğunu anlamaya etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı, bahar döneminde, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı hazırlık sınıfları öğrencileriyle iki grupta yürütülmüştür. Öğrenciler deney ve kontrol gruplarına eş olasılıkla (random) atanmıştır. Deney grubunda 21, kontrol grubunda 19 öğrenci olmak üzere, toplam 40 öğrenciyle yürütülen bu araştırmada, "kontrol gruplu öntest-sontest deseni" kullanılmıştır. Deney grubunda okuma stratejilerinden anlamlı gruplandırma stratejisi işe koşulmuş, kontrol grubunda ise anlamlı gruplandırma stratejisi işe koşulmadan okuma öğretimi yapılmıştır. Denenceleri test etmek üzere "t" testi kullanılmıştır. Denel işlemden ulaşılan sonuçları daha detaylı incelemek amacıyla gruplar kendi içlerinde başarılı, orta düzeyde başarılı ve zayıf öğrenciler olarak sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, anlamlı gruplandırma stratejisi, geleneksel okuma öğretimi yöntemi (sözü geçen stratejinin işe koşulmadığı yöntem) ile karşılaştırıldığında, ikinci dilde öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirdiği gözlenmiştir. Yapılan deneyde anlamlı gruplandırma stratejisinin kullanıldığı deney grubunun ön test-son test başarı puanları arasında da anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür. Bu durum anlamlı gruplandırma stratejisinin genel olarak Fransızca okuduğunu anlama üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim çalışmanın sonunda bulgular detaylı incelendiğinde, anlamlı gruplandırma stratejisinin, başarılı, orta ve zayıf düzeydeki öğrencilerin tamamında, Fransızca okuduğunu anlama açısından etkili olduğu ortaya çıkmıştır

References

 • Abry, D., Abry J. V. (2007). La Phonétique- audition, prononciation, correction. Paris: Cle International.
 • Block, E. (1986). The comprehension strategies of second language readers. TESOL Quarterly, 20 (3), 463-494.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Caldwell, J. S. (2008). Comprehension assessment a classroom guide. New York: The Guilford Pub.
 • Carrell, P. L., Devin, J., Eskey, D. (2004). Interactive approaches to second language reading. The Cambridge Applied Linguistics Series, 93-100. UK: Cambridge. Cambridge University.
 • Cornaire, C., Germain, C. (1991). Le point sur la lecture. Paris: Cle Internationale.
 • Fraser, C.A. (2004). Lire avec facilité en langue seconde. The Canadian Modern Language Review / La Revue canadienne des langues vivantes,61(1), 135- 160.
 • Free Dictionary Online (2008). Phrase definition. http://www.thefreedictionary.com/phrase. Erişim Tarihi: 24.05.2008.
 • Hakuta, K., Cancino, H. (1997). Trends in second language acquisition research. Harvard Educational Review, 47(3), 294- 316.
 • Kıroğlu, M.K. (2002). Anlamlı gruplandırma stratejisinin okuduğunu anlamaya etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara: Türkiye.
 • McMillan, J. H. (2004). Educational research: Fundamentals for the consumer. Boston, MA: Pearson.
 • Mcnamara, D. S. (ed). (2007). Reading Comprehension Strategies: Theories, Interventions, and Technologies. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Miller, G. A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our capacity for processing information. Psychol. Rev. 63, 81-97.
 • Montero, D. (2004) Translation Units. Ders Notları. http://www.davidmontero.net/LgTeachingFiles/Traduction/unit%E9s.pdf Erişim Tarihi: 20.05.2008.
 • Newell, A. (1990). Unified Theories of Cognition. Cambridge, MA: Harvard University.
 • Pawley, A., Syder, F. H. (1983). Two Puzzles for Linguistic Theory: Nativelike Selection and Nativelike Fluency. In J. Richards and R. Schmidt (ed.) Language and Communication. 191–226, London: Longman.
 • Topuzkanamış, E., Maltepe, S. (2010). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerini kullanma düzeyleri. Tübar-27, 655-677. http://tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pdf/2010BAHAR/topuzkanam_ersoy%20655- 677.pdf. Erişim tarihi: 15.12.2010.
 • Trochim, W. M.K. (2006). The Research Methods Knowledge Base. http://www.socialresearchmethods.net/kb/contents.php. Erişim Tarihi: 20.05.2008.
 • Türk Dil Kurumu (2008). "Grup" kelimesinin anlamı “ http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.55feb164 178bb4.57798136. Erişim tarihi: 18.05.2008.
 • Wioland, F. (1991). Prononcer les mots du français. Paris: Hachette.
 • Wray, A. (2002). Formulaic Language and the Lexicon. The Cambridge Applied Linguistics Series. Cambridge; UK: Cambridge University.
 • Your Dictionary Online (2008). Phrase Definition. http://www.yourdictionary.com/phrase. Erişim Tarihi: 24.05.2008.

Details

Primary Language tr;en
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Arş.grv.gizem KÖŞKER
0000-0002-0115-9756


Prof. Dr. Gülnihal GÜLMEZ

Publication Date March 24, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 6, Issue 2

Cite

APA Köşker, A. & Gülmez, P. D. G. (). . , 6 (2) , 21-35 . DOI: 10.19160/e-ijer.29042
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)