Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Okullarin Mali Durumlarina ve Bütçe Yönetiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Müdür Görüşleri

Year 2015, Volume 6, Issue 1, 17 - 39, 14.02.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.17651

Abstract

Özet Bu araştırmanın temel amacı, okulların mali durumunu ve bu alanda yaşanan sorunları okul müdürlerinin görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. Araştırmada; okulların gelir kaynakları ve giderleri ile okullarda bütçe yönetimine ilişkin yaşanan sorunlar, okul müdürlerinin bütçe yönetimine ilişkin sahip olması gereken yeterlilikler, okul-aile birliklerinin okul bütçesine katkısı ve okulların giderlerini karşılayabilecek kaynakların oluşturulması için yol ve yöntemlerin neler olabileceğinin belirlenmesi alt amaçlar olarak alınmıştır. Nitel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılan bu çalışmada, verilerin elde edilmesi için farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanılmasını sağlayan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, odak grup görüşmesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan okul müdürlerinin büyük bir çoğunluğunun okulların giderlerinin gelirlerinden fazla olduğu, okul müdürlerinin bütçe yönetimine ilişkin pek çok alanda sorunlar yaşadığı, okul-aile birliklerinin okula katkılarının okul yönetimlerine sorun oluşturduğu görüşünde oldukları belirlenmiştir.

References

 • Açıkalın, A. (1998). Teknik ve toplumsal yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aksu, A., Gemici, Y. ve İşler, H. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretimsel liderliklerine ilişkin görüşler. Milli Eğitim Dergisi, 72, 55-71.
 • Akyüz, Y. (2001). Türk eğitim tarihi (8. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Aslanargun, E. ve Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 349-368.
 • Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi (6. Baskı). Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayım.
 • Aytaç, T. (2000). Eğitim yönetiminde yeni paradigmalar: Okul merkezli yönetim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aytaç, T. (2004). Okulda dayalı bütçe, Milli Eğitim Dergisi.162, Erişim: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/162/aytac.htm
 • Balcı, A., & Çınkır, Ş. (2002). Türkiye'de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi. 21. Yüzyıl Okul Yöneticisinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, 16-17 Mayıs. Ankara: Ankara Üniversitesi
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk eğitim sistemi için bir model önerisi. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (2), 182-197.
 • Başaran, İ. E. (1996). Türkiye eğitim sistemi. Ankara:Yargıcı Matbaası.
 • Bıyık, E. (2014). İlkokul/Ortaokul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları yönetsel sorunların belirlenmesi: Araklı örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi, Antalya: Siyasal Kitabevi.
 • Borazan, G. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin okullarına finansal kaynak bulmada karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin okula etkilerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Proje Çalışması, Trakya: Trakya Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Çınkır, Ş. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin sorunları: Sorun kaynakları ve destek stratejileri. İlköğretim Online, 9(3), 1027-1036.
 • Demirtaş, H., Üstüner, M. ve Özer, N. (2007). Okul yönetiminde karşılaşılan sorunların öğrenci ve okul ile ilgili değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,13(51), 421–455.
 • Erdem, A. R. (2007). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları yönetsel sorunlar ve yönetsel sorunların performansına etkisi konusundaki görüşleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 271-286.
 • Erol, F. (1995). Okul müdürlerinin görevlerini başarmada karşılaştıkları engeller :Burdur İli Örneği. Eğitim Yönetimi, 1(1), Erişim: http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/ view/756
 • Eurydice Network. (2012). Key data on education in Europe 2012. Education, Brussels:Audiovisual and Culture Executive Agency -European Commission. Erişim: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf
 • Genç, S. Z. (2005). İlköğretim 1. kademedeki okul-aile işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 227-243.
 • Given, L. M. (Ed.) (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Gümüşeli, A. İ. (1996). Okul müdürlerinin öğretim liderliğini sınırlayan etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(6), 193-201.
 • Gümüşeli, A. İ. (2009). Primary school principals in Turkey: Their working conditions and professional profiles. International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 3(7), 249 - 256.
 • Gümüşeli, A. İ. ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2009). Globalization and conflict management in schools. Cyproit Journal of Educational Sciences, 4,183-198.
 • Gürbüz, R., Erdem, E. ve Yıldırım, K. (2013). Başarılı okul müdürlerinin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 167-179.
 • Haelermans, C., De Witte, K., & Blank, J. L. (2012). On the allocation of resources for secondary schools. Economics of Education Review, 31(5), 575-586.
 • Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in educational settings. Albany: State University of New York Press.
 • Kavak, Y. ve Ekinci, C. E. (1994). Eğitim finansmanı sorunu ve maliyetlerin azaltılmasına ilişkin alternatif stratejiler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 65-72.
 • Kayıkçı, G. ve Akan, D. (2014). İlköğretim kurumlarının mali kaynak sorunları ve okul müdürlerinin çözüm uygulamaları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 237-255.
 • Koç, H. (2007). Eğitim sisteminin finansmanı. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 39-50.
 • Koçak, Y. (1991). Okul aile iletişiminin engelleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 129- 133.
 • Korkmaz, İ. (2005). İlköğretim okullarının karşılaştıkları finansman sorunları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 429-434.
 • Koşar, S., Sezgin, F., ve Aslan, H. (2013) . Okul müdürlerinin resmî görev tanımlarının dışında olduğunu düşündükleri işlere ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 147-164.
 • MEB. (2005). Millî Eğitim Bakanlığı okul-aile birliği yönetmeliği. Resmi Gazete, Sayı: 25831. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html
 • MEB. (2009). MEB 2010-2014 Stratejik Planı, Ankara: MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • MEB. (2012), Milli Eğitim Bakanlığı okul aile birliği yönetmeliği. Resmi Gazete, Sayı: 28199. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/okulailebirligi/okulaile.html
 • MEB. (2014). 2015 Yılı bütçe sunuşu: TBMM genel kurulu, Erişim: http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_12/23031518_btesunuu.pdf
 • Memduhoğlu, H. B. ve Meriç, E. (2014). Okul müdürlerinin eğitim yönetiminin işlevleri bağlamında yönetim sürecinde karşılaştıkları temel sorunlar.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (33), 653-666.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma:Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Yayınevi
 • Nural, E., Kaya, C. D. ve Kaya, Y. (2013). Okul aile birliklerinin işleyişi, sorunlarına ilişkin yöneticilerin, okul aile birliği üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 58-69.
 • OECD. (2010). PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do: Student Performance in Reading, Mathematics and Science. Paris:OECD.
 • Özgan, H. ve Aydın, Z. (2010). “Okul aile işbirliğine ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri” e-Journal of New World Sciences Academy EducationSciences, 1C0192, 5, (3), 1169
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage 1189. Publications.
 • Recepoğlu, E. ve Kılınç, A. Ç. (2014). Türkiye’de okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies, 9(2), 1817-1845.
 • Rubenstein, R., Schwartz, A. E., Stiefel, L., & Amor, H. B. H. (2007). From districts to schools: The distribution of resources across schools in big city school districts. Economics of Education Review, 26(5), 532-545.
 • Slater, C. L. (2011). Understanding principal leadership: An international perspective and a narrative approach. Educational Management Administration & Leadership, 39(2), 219-227. DOI: 10.1177/1741143210390061
 • Şimşek H. (2002). Türkiye’de eğitim yöneticisi yetiştirilemez, 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Eğitim Bilimleri Fak. Yay. No.191, ss.307-312.
 • Şişman, M., ve Turan. S. (2004). Eğitim ve okul yönetimi. Eğitim kurumları yönetici adayları seçme sınavına hazırlık ve yetiştirme el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tural, N. (2002). Eğitim finansmanı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Turan, S. (2015). İşini bil okuluna sahip ol (s. 74-92). A. Açıkalın, M. Şişman, S. Turan. Bir insan olarak okul müdürü (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Wildy, H. R., Clarke, S., Styles, I. & Beycioglu, K. (2010). Preparing novice principals in Australia and Turkey: How similar are their needs? Educational Assessment, Evaluation and Accountability. 22 (4), 307-326.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, M.. ve Dönmez, B. (2008). Okul aile birliklerine ilişkin bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (23), 55-71.
 • Zoraloğlu, Y. R, Şahin, İ. ve Fırat, N. Ş. (2005). İlköğretim okullarında kaynak sorunu. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 3(12), 86-101
 • Zoraloğlu, Y.R, Şahin, İ. ve Fırat, N. Ş. (2004). İlköğretim okullarının finansal kaynak bulmada karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin okula etkileri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 2(8), 4-17.

School Principals’ Views on the Financial Conditions of Schools and the Budget Problems

Year 2015, Volume 6, Issue 1, 17 - 39, 14.02.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.17651

Abstract

School administrators may face some problems during daily routine of a school day which can inhibit the quality of educational and instructional activities. Therefore the main purpose of this research is to determine the school principals’ views on the financial conditions of the schools and the budget problems they encountered.. Before focus group interviews, appointments with all the participants were arranged by phone and consents of principals were granted. Interviews with two focus groups each including six principals, were conducted.At the interviews, the second author moderated the conversations and the other authors took the task of controlling of the recorder and taking notes of important discussions. After the interviews completed, interviews were transcribed and transcriptions were given to each of the participants. 

References

 • Açıkalın, A. (1998). Teknik ve toplumsal yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aksu, A., Gemici, Y. ve İşler, H. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretimsel liderliklerine ilişkin görüşler. Milli Eğitim Dergisi, 72, 55-71.
 • Akyüz, Y. (2001). Türk eğitim tarihi (8. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Aslanargun, E. ve Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 349-368.
 • Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi (6. Baskı). Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayım.
 • Aytaç, T. (2000). Eğitim yönetiminde yeni paradigmalar: Okul merkezli yönetim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aytaç, T. (2004). Okulda dayalı bütçe, Milli Eğitim Dergisi.162, Erişim: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/162/aytac.htm
 • Balcı, A., & Çınkır, Ş. (2002). Türkiye'de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi. 21. Yüzyıl Okul Yöneticisinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, 16-17 Mayıs. Ankara: Ankara Üniversitesi
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk eğitim sistemi için bir model önerisi. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (2), 182-197.
 • Başaran, İ. E. (1996). Türkiye eğitim sistemi. Ankara:Yargıcı Matbaası.
 • Bıyık, E. (2014). İlkokul/Ortaokul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları yönetsel sorunların belirlenmesi: Araklı örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi, Antalya: Siyasal Kitabevi.
 • Borazan, G. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin okullarına finansal kaynak bulmada karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin okula etkilerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Proje Çalışması, Trakya: Trakya Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Çınkır, Ş. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin sorunları: Sorun kaynakları ve destek stratejileri. İlköğretim Online, 9(3), 1027-1036.
 • Demirtaş, H., Üstüner, M. ve Özer, N. (2007). Okul yönetiminde karşılaşılan sorunların öğrenci ve okul ile ilgili değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,13(51), 421–455.
 • Erdem, A. R. (2007). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları yönetsel sorunlar ve yönetsel sorunların performansına etkisi konusundaki görüşleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 271-286.
 • Erol, F. (1995). Okul müdürlerinin görevlerini başarmada karşılaştıkları engeller :Burdur İli Örneği. Eğitim Yönetimi, 1(1), Erişim: http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/ view/756
 • Eurydice Network. (2012). Key data on education in Europe 2012. Education, Brussels:Audiovisual and Culture Executive Agency -European Commission. Erişim: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf
 • Genç, S. Z. (2005). İlköğretim 1. kademedeki okul-aile işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 227-243.
 • Given, L. M. (Ed.) (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Gümüşeli, A. İ. (1996). Okul müdürlerinin öğretim liderliğini sınırlayan etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(6), 193-201.
 • Gümüşeli, A. İ. (2009). Primary school principals in Turkey: Their working conditions and professional profiles. International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 3(7), 249 - 256.
 • Gümüşeli, A. İ. ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2009). Globalization and conflict management in schools. Cyproit Journal of Educational Sciences, 4,183-198.
 • Gürbüz, R., Erdem, E. ve Yıldırım, K. (2013). Başarılı okul müdürlerinin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 167-179.
 • Haelermans, C., De Witte, K., & Blank, J. L. (2012). On the allocation of resources for secondary schools. Economics of Education Review, 31(5), 575-586.
 • Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in educational settings. Albany: State University of New York Press.
 • Kavak, Y. ve Ekinci, C. E. (1994). Eğitim finansmanı sorunu ve maliyetlerin azaltılmasına ilişkin alternatif stratejiler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 65-72.
 • Kayıkçı, G. ve Akan, D. (2014). İlköğretim kurumlarının mali kaynak sorunları ve okul müdürlerinin çözüm uygulamaları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 237-255.
 • Koç, H. (2007). Eğitim sisteminin finansmanı. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 39-50.
 • Koçak, Y. (1991). Okul aile iletişiminin engelleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 129- 133.
 • Korkmaz, İ. (2005). İlköğretim okullarının karşılaştıkları finansman sorunları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 429-434.
 • Koşar, S., Sezgin, F., ve Aslan, H. (2013) . Okul müdürlerinin resmî görev tanımlarının dışında olduğunu düşündükleri işlere ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 147-164.
 • MEB. (2005). Millî Eğitim Bakanlığı okul-aile birliği yönetmeliği. Resmi Gazete, Sayı: 25831. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html
 • MEB. (2009). MEB 2010-2014 Stratejik Planı, Ankara: MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • MEB. (2012), Milli Eğitim Bakanlığı okul aile birliği yönetmeliği. Resmi Gazete, Sayı: 28199. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/okulailebirligi/okulaile.html
 • MEB. (2014). 2015 Yılı bütçe sunuşu: TBMM genel kurulu, Erişim: http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_12/23031518_btesunuu.pdf
 • Memduhoğlu, H. B. ve Meriç, E. (2014). Okul müdürlerinin eğitim yönetiminin işlevleri bağlamında yönetim sürecinde karşılaştıkları temel sorunlar.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (33), 653-666.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma:Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Yayınevi
 • Nural, E., Kaya, C. D. ve Kaya, Y. (2013). Okul aile birliklerinin işleyişi, sorunlarına ilişkin yöneticilerin, okul aile birliği üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 58-69.
 • OECD. (2010). PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do: Student Performance in Reading, Mathematics and Science. Paris:OECD.
 • Özgan, H. ve Aydın, Z. (2010). “Okul aile işbirliğine ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri” e-Journal of New World Sciences Academy EducationSciences, 1C0192, 5, (3), 1169
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage 1189. Publications.
 • Recepoğlu, E. ve Kılınç, A. Ç. (2014). Türkiye’de okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies, 9(2), 1817-1845.
 • Rubenstein, R., Schwartz, A. E., Stiefel, L., & Amor, H. B. H. (2007). From districts to schools: The distribution of resources across schools in big city school districts. Economics of Education Review, 26(5), 532-545.
 • Slater, C. L. (2011). Understanding principal leadership: An international perspective and a narrative approach. Educational Management Administration & Leadership, 39(2), 219-227. DOI: 10.1177/1741143210390061
 • Şimşek H. (2002). Türkiye’de eğitim yöneticisi yetiştirilemez, 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Eğitim Bilimleri Fak. Yay. No.191, ss.307-312.
 • Şişman, M., ve Turan. S. (2004). Eğitim ve okul yönetimi. Eğitim kurumları yönetici adayları seçme sınavına hazırlık ve yetiştirme el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tural, N. (2002). Eğitim finansmanı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Turan, S. (2015). İşini bil okuluna sahip ol (s. 74-92). A. Açıkalın, M. Şişman, S. Turan. Bir insan olarak okul müdürü (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Wildy, H. R., Clarke, S., Styles, I. & Beycioglu, K. (2010). Preparing novice principals in Australia and Turkey: How similar are their needs? Educational Assessment, Evaluation and Accountability. 22 (4), 307-326.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, M.. ve Dönmez, B. (2008). Okul aile birliklerine ilişkin bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (23), 55-71.
 • Zoraloğlu, Y. R, Şahin, İ. ve Fırat, N. Ş. (2005). İlköğretim okullarında kaynak sorunu. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 3(12), 86-101
 • Zoraloğlu, Y.R, Şahin, İ. ve Fırat, N. Ş. (2004). İlköğretim okullarının finansal kaynak bulmada karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin okula etkileri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 2(8), 4-17.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Yrd.doç.dr.niyazi ÖZER>


Doç.dr.hasan DEMİRTAŞ>


Öğrt.fidel ATEŞ>

Publication Date February 14, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 6Issue 1

Cite

APA Özer, Y. , Demirtaş, D. & Ateş, Ö. (2015). Okullarin Mali Durumlarina ve Bütçe Yönetiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Müdür Görüşleri . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 17-39 . DOI: 10.19160/e-ijer.17651

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir