Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Rehber Öğretmenlerin Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2015, Volume 6, Issue 1, 84 - 101, 03.07.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.59310

Abstract

Bu araştırmanın amacı rehber öğretmenlerin benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’da görev yapan 306 rehber öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada rehber öğretmenlerin benlik saygısını ölçmek için “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)”, mesleki benlik saygısını ölçmek için “Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği (MBSÖ)” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu (KBF)” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 16.0 paket programı kullanılmış; Levene’nin Varyansların Homojenlik Testi, Bağımsız Gruplarda T-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Scheffe Testinden yararlanılmıştır. Ayrıca iki sürekli değişken arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Katsayısı tekniğiyle ölçülmüştür. Araştırma sonucunda, rehber öğretmenlerin cinsiyet, görev yapılan il, mezun olunan lisans programı, görevdeki hizmet süresi, sunulan olanak yeterliliği, akademik eğitim düzeyi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’ne üyelik durumu, eğitim kademesi, hizmet verilen öğrenci sayısı değişkenlerine göre benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Ayrıca, rehber öğretmenlerin alan ile ilgili yayınların takibi ve yerleşim birimi değişkenlerine göre benlik saygısı puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamış olup, mesleki benlik saygısı puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırma sonucunda rehber öğretmenlerin benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı puanları arasında olumlu yönde anlamlı ilişkinin olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Ali, R., Ghazi, S. R. ve Khan, M. A. (2010). Comparison of self-esteem of urban and rural secondary school teachers. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, 2(4), 104-115.
 • Arıcak, T. (1999). Grupla psikolojik danışma yoluyla benlik saygısının geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul: Türkiye.
 • Arıcak, T. (2001, 5-7 Eylül). Mesleki benlik saygısı ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. 6. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunuldu, Ankara: Türkiye.
 • Arıcak, T. ve Dilmaç, B. (2003). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bir takım değişkenler açısından benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 1-7.
 • Arıcak, T. (2007). The inestigation of Turkish University Student’s vocational self-esteem levels within different academic departments. California Association for Counseling and Development Journal, 22, 21-33.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Carlock, C. J. (Editor). (1999). Enhancing self-esteem. (Third edition). Philadelphia: Taylor & Francis Group.
 • Carmel, S. (1997). The professional self-esteem of physicians scale, structure, properties, and the relationship to work outcomes and life satisfaction. Psychological Reports, 80, 591-602.
 • Ceyhan, E. (1999), Mesleki sorun düzeyleri farklı okul rehber öğretmenlerinin kişisel ve sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(13), 46-54.
 • Çivitçi, A. (2010). Vocational self-esteem and psychological needs in Turkish Counseling Students. International Journal for the Advancement of Counselling, 32, 56–65.
 • Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara: Türkiye.
 • Efilti, E. ve Çıkılı, Y. (2011, 20-22 Ekim). Özel eğitim bölümü öğrencilerinin benlik saygısı ile mesleki benlik saygısının incelenmesi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.
 • Eisenberg, S. ve Delaney, D. J. (1993). Psikolojik danışma süreci. (çev. N. Ören ve M. Takkaç). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Foster, S. J. (2010). The relationship between professional identity and collective self- esteem in school counselors. Unpublished Doctoral Dissertation, University of New Orleans, New Orleans. Web: http://www.linkedin.com/pub/foster/ /15/1b2 12 Mart 2012’de alınmıştır.
 • Kepçeoğlu, M. (1985). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Kunes-Connell, M. V. (1991). Towards an occupational self-esteem model for psychiatric nurses. Unpublished Doctoral Dissertation, The University of Nebraska, Lincoln. [Internet-12.03.2012] http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI9219
 • Lawrence, D. (2000). Building self-esteem with adult learners. (First edition). London. Paul Chapman Publishing.
 • Lecky, P. (1951). Self- consistency a theory of personality. New York: İsland Press. Web: http://www.nla.gov.au/apps/doview/nla.gen-vn4604487-p.pdf 3 Mayıs 2013’de alınmıştır.
 • Lee, C. L. ve Hırschlein, B. M. (1994). The relationship between Oklahoma home economics teachers’ self-esteem and their classroom interaction. Journal of Oklahoma State University, 12(1), 39- 49.
 • Lingren, H. G. (1991). Self-esteem in children. Children and Family , 12, 1-3.
 • Oğurlu, U. (2006). Düşünsel duygulanımcı davranış terapisi odaklı grupla psikolojik danışmanın ergenlerdeki benlik saygısı düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin: Türkiye.
 • Özşaker, M., Canpolat M., ve Yıldız, L. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benlik saygıları arasındaki ilişki. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 155-164.
 • Pope, A. W., McHale, S. M. ve Craighead, W.E. (1988). Self-esteem enhancement with children and adolescents. (First Edition). Boston: Psychology Practitioner Guidebook Series.
 • Super, D. E., Starishevsky, R., Matlin, N. ve Jordaan, J. P. (1963). Career development: self-concept theory. College Extrance Examination Board: NewYork.
 • Tabassum, F., Ali, M. ve Bibi, F. (2011). Comparison of professional self-esteem of public and private teachers. International Journal of Humanities and Social Science, 1(18), 301-304.
 • Tabassum, F. ve Ali, M. (2012). Professional self-esteem of secondary school teacher’s. Asian Social Science, 8(2), 206-210.
 • Yalçın, İ. (2006). 21.yüzyılda psikolojik danışman. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 117-133.
 • Yerebakan, H. B. (2007). Resmi ilköğretim okullarında görev yapan eğitim yöneticilerinin benlik saygısı ve denetim odağı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Türkiye.
 • Yeşilyaprak, B. (Editör). (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, Y., Kırımoğlu, H. ve Temiz, A. (2010). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi (Hatay İl Örneği). Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(1), 25–31.
 • Zieff, H. E. (1995). The effect of experiences in clinical training on the Professional self-esteem of clinical psychology students. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Massachusetts, Massachusetts, ABD. [Internet-26.04.2012] www.sagepub.com/zieff/pmn.pdf .

Examination of Self Esteem and Professional Self Esteem Levels of Guidance Teachers in Terms of Some Variables

Year 2015, Volume 6, Issue 1, 84 - 101, 03.07.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.59310

Abstract

The aim of this study is to examine whether or not guidance teachers’ self-esteem and professional self-esteem levels show a significant difference in terms of some of the variables. Method: For this reason, the descriptive research method is used. The samples of the research are composed of 306 guidance teachers who are working in Elazig, Malatya and Diyarbakır. In this study, “Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES)” to measure the self-esteem of guidance teachers, “Arıcak Professional Self-Esteem Scale (PSES)” to measure professional self-esteem of guidance teachers and “Personal Information Form (WEF)” prepared by the researcher have been used. SPSS 16.0 has been used to analyze the data obtained and also Levene’s Test of Homogeneity Variance, T-test for Independent Samples, One Way Variance Analysis and Scheffe Test have been used. Also the relationship between two continuous variables, have been measured by the Pearson Correlation Coefficients technique. Results: As a result of the research, it has been found statistically that there is no significant difference both the scores of self-esteem and professional self-esteem of guidance teachers according to the variables of gender, city worked in, bachelor degree graduated, incumbent service time, adequacy of facilities offered, academic education level, membership of the Association of Turkish Psychological Counseling and Guidance, educational stage, and the number of students served of guidance teachers. Additionally, when the variables of field-related publication tracking of guidance teachers are taken into consideration, although, there is no significant difference in the scores of self-esteem, there are significant differences in the scores of the professional self-esteem. Also, when the variables of residential units of guidance teachers are taken into consideration, although, there is no significant difference in the scores of self-esteem, there are significant differences in the scores of the professional self-esteem. As a result of this study, it has been found that there is a meaningful relationship in positive direction between scores of self-esteem and professional self-esteem of guidance teachers. Various suggestions have been made on the basis of this study. 

References

 • Ali, R., Ghazi, S. R. ve Khan, M. A. (2010). Comparison of self-esteem of urban and rural secondary school teachers. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, 2(4), 104-115.
 • Arıcak, T. (1999). Grupla psikolojik danışma yoluyla benlik saygısının geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul: Türkiye.
 • Arıcak, T. (2001, 5-7 Eylül). Mesleki benlik saygısı ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. 6. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunuldu, Ankara: Türkiye.
 • Arıcak, T. ve Dilmaç, B. (2003). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bir takım değişkenler açısından benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 1-7.
 • Arıcak, T. (2007). The inestigation of Turkish University Student’s vocational self-esteem levels within different academic departments. California Association for Counseling and Development Journal, 22, 21-33.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Carlock, C. J. (Editor). (1999). Enhancing self-esteem. (Third edition). Philadelphia: Taylor & Francis Group.
 • Carmel, S. (1997). The professional self-esteem of physicians scale, structure, properties, and the relationship to work outcomes and life satisfaction. Psychological Reports, 80, 591-602.
 • Ceyhan, E. (1999), Mesleki sorun düzeyleri farklı okul rehber öğretmenlerinin kişisel ve sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(13), 46-54.
 • Çivitçi, A. (2010). Vocational self-esteem and psychological needs in Turkish Counseling Students. International Journal for the Advancement of Counselling, 32, 56–65.
 • Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara: Türkiye.
 • Efilti, E. ve Çıkılı, Y. (2011, 20-22 Ekim). Özel eğitim bölümü öğrencilerinin benlik saygısı ile mesleki benlik saygısının incelenmesi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.
 • Eisenberg, S. ve Delaney, D. J. (1993). Psikolojik danışma süreci. (çev. N. Ören ve M. Takkaç). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Foster, S. J. (2010). The relationship between professional identity and collective self- esteem in school counselors. Unpublished Doctoral Dissertation, University of New Orleans, New Orleans. Web: http://www.linkedin.com/pub/foster/ /15/1b2 12 Mart 2012’de alınmıştır.
 • Kepçeoğlu, M. (1985). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Kunes-Connell, M. V. (1991). Towards an occupational self-esteem model for psychiatric nurses. Unpublished Doctoral Dissertation, The University of Nebraska, Lincoln. [Internet-12.03.2012] http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI9219
 • Lawrence, D. (2000). Building self-esteem with adult learners. (First edition). London. Paul Chapman Publishing.
 • Lecky, P. (1951). Self- consistency a theory of personality. New York: İsland Press. Web: http://www.nla.gov.au/apps/doview/nla.gen-vn4604487-p.pdf 3 Mayıs 2013’de alınmıştır.
 • Lee, C. L. ve Hırschlein, B. M. (1994). The relationship between Oklahoma home economics teachers’ self-esteem and their classroom interaction. Journal of Oklahoma State University, 12(1), 39- 49.
 • Lingren, H. G. (1991). Self-esteem in children. Children and Family , 12, 1-3.
 • Oğurlu, U. (2006). Düşünsel duygulanımcı davranış terapisi odaklı grupla psikolojik danışmanın ergenlerdeki benlik saygısı düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin: Türkiye.
 • Özşaker, M., Canpolat M., ve Yıldız, L. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benlik saygıları arasındaki ilişki. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 155-164.
 • Pope, A. W., McHale, S. M. ve Craighead, W.E. (1988). Self-esteem enhancement with children and adolescents. (First Edition). Boston: Psychology Practitioner Guidebook Series.
 • Super, D. E., Starishevsky, R., Matlin, N. ve Jordaan, J. P. (1963). Career development: self-concept theory. College Extrance Examination Board: NewYork.
 • Tabassum, F., Ali, M. ve Bibi, F. (2011). Comparison of professional self-esteem of public and private teachers. International Journal of Humanities and Social Science, 1(18), 301-304.
 • Tabassum, F. ve Ali, M. (2012). Professional self-esteem of secondary school teacher’s. Asian Social Science, 8(2), 206-210.
 • Yalçın, İ. (2006). 21.yüzyılda psikolojik danışman. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 117-133.
 • Yerebakan, H. B. (2007). Resmi ilköğretim okullarında görev yapan eğitim yöneticilerinin benlik saygısı ve denetim odağı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Türkiye.
 • Yeşilyaprak, B. (Editör). (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, Y., Kırımoğlu, H. ve Temiz, A. (2010). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi (Hatay İl Örneği). Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(1), 25–31.
 • Zieff, H. E. (1995). The effect of experiences in clinical training on the Professional self-esteem of clinical psychology students. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Massachusetts, Massachusetts, ABD. [Internet-26.04.2012] www.sagepub.com/zieff/pmn.pdf .

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Prof.dr.mustafa KUTLU>


Bil.uzm.eda SOĞUKPINAR>

Publication Date July 3, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 6Issue 1

Cite

APA Kutlu, P. & Soğukpınar, B. (2015). Rehber Öğretmenlerin Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 84-101 . DOI: 10.19160/e-ijer.59310

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir