Research Article
BibTex RIS Cite

The Effects of Students Teams-Achievement Divisions Method on Academic Success and Permanence in Social Sciences Lesson / İşbirliğine Dayalı Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri (ÖTBB) Tekniğinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi

Year 2014, Volume: 5 Issue: 4, 17 - 40, 24.03.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.70411

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of Students Teams- Achievement Divisions method to academic success and permanence in the lesson of Social Knowledge for 4th grade students.

Method: The research was involved 2 different classes of students from a primary school in Sultangazi in İstanbul, in the 2012- 2013 academic year. The aplication was carried out on 48 students. In this study, pretest – posttest control group model and action research were used. The pretest and posttest were used as data collecting instruments. The results received from developed measurement instruments were subjected to statistical analyses individually and the averages of the groups and level of significance were analyzed. The significance level is assumed as .05. The “t test” was used for the comparison of the scores which the measurement instruments had given. At the end of application, the views of students were taken. Also, opinions obtained from assessment were analyzed with NVivo7 computer programme.

Results: According to this study, academic success of both experiment groups to whom learning Students Teams- Achievement Divisions method were applied was higher than control groups to whom traditional methods were applied. The students stated that their willing to attend the lessons has increased through the Students Team Achievement Divisions method. They also stated that this method increased their success, they go well with their friends and they learned to share, solidarity and studying cooperatively.

Conclusion: Academic success and permanence of both experiment groups to whom learning Students Team- Achievement Divisions method were applied was higher than control groups to whom traditional methods were applied.

References

 • Altınsoy, B.(2007). Takım Oyun Turnuva Tekniğinin İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Adana: Türkiye
 • Aydın, S. ve Alakuş, A.O. (2009). İşbirlikli Öğrenmeyle Görsel Sanatlar Dersini İşlemenin Öğrencilerin Başarısına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığa Etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 63-77
 • Büyüköztürk, Ş.(2009).Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Cin, M.(2005). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerde Kullanılabilecek Strateji, Yöntem ve Teknikler. A.Tanrıöğen(Ed), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (119-164). İstanbul: Lisans Yayıncılık
 • Demirel, Ö.(Ed.). (2010).Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Demirkaya, H. (2005). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Programında İçerik ve Kazandırılacak Beceriler. A.Tanrıöğen (Ed),Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (77-117).İstanbul: Lisans Yayıncılık
 • Gelici, Ö. ve Bilgin, İ.(2011).İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1): 40-70
 • Gençosman, T.(2011). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin Öğrencilerin Öz-Yeterlilik, Sınav Kaygısı, Akademik Başarı ve Hatırda Tutma Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya: Türkiye
 • Grenier, M., Dyson, B. & Yeaton, P. (2005). Cooperative Learning That Includes Students With Disabilities. Journel of Physical Education, Recreation and Dance, 76(6): 29-35
 • Gülcan, G.M., Bayram, Ö., Kılıç, Z., Karakaya, F., M., Midilli, A. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara. Koza Yayıncılık Karasar,N.(2009).Bilimsel Araştırma Yöntemi.Ankara:Nobel Yayın Dağıtım Köseoğlu,P.(2010). Biyoloji Eğitiminde Birleştirme Tekniği Temelli Öğretimin Akademik Başarı,
 • Özyeterlik ve Tutuma etkisi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 244-254
 • Özden,Y.(2003).Öğrenme ve Öğretme.Ankara:PegemA Yayıncılık
 • Özdilek, K.,Erkol, M.,Doğan, A.,Doymuş, K. ve Karaçöp, A.(2010).Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Etkisi ve Bu Teknik Hakkındaki Öğrenci Görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2): 209-225
 • Safran, M. (2004). İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar Sosyal Bilgiler” Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5: 54-55
 • Şimşek,U.,Doymuş,K. Ve Karaçöp,A.(2009). Yükseköğretimde Eğitim Gören Öğrencilerin Demokratik Tutumlarına Jigsaw ve Birlikte Öğrenme Tekniklerinin Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (1): 167-176
 • Ural, A.,(2007). İşbirlikli Öğrenmenin Matematikteki Akademik Başarıya, Kalıcılığa, Matematik Özyeterlilik Algısına ve Matematiğe Karşı Tutumuna Etkisi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, nkara: Türkiye
 • Ural, A.,Umay,A. ve Argün,Z.(2008). Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği Temelli Öğretimin Matemetikte Akademik Başarı ve Özyeterliğe Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35: 307-318
 • Ünlü, M. ve Aydıntan,S.(2011). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğretiminde Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği Hakkındaki Görüşleri. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1): 101-117
 • Yağcı, E.,Kaptı,S.B. Ve Beyaztaş,D. (2012). İşbirliğine Dayalı öğrenme Tekniklerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanmasına İlişkin Bir Çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23): 59 – 77
 • Yamarik, S.(2010).Does Cooperative Learning Improve Student Learning Outcomes. The Journal of Economic Education, 38(3): 259-277.

İşbirliğine Dayalı Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri (ÖTBB) Tekniğinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi / The Effects of Students Teams-Achievement Divisions Method on Academic Success and Permanence in Social Sciences Lesson

Year 2014, Volume: 5 Issue: 4, 17 - 40, 24.03.2015
https://doi.org/10.19160/e-ijer.70411

Abstract

Bu çalışmada ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri tekniğinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi incelenmiştir. Uygulama İstanbul ili Sultangazi ilçesindeki bir ilköğretim okulunda 2012-2013 eğitimöğretim yılında iki farklı sınıf ve 48 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmada öntest- sontest kontrol gruplu desen ve eylem araştırması kullanılmıştır. Öntest ve sontest veri toplama aracı olarak akademik başarı testi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için, KR-20 güvenirlik analizi yapılmış ve sonucunda KR-20 güvenirlik katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Ölçme araçlarından alınan sonuçlara istatiksel analizler yapılmış, grupların puan ortalamalarına ve anlamlılık durumlarına bakılmıştır. Ölçme araçlarının verdiği puanların karşılaştırılması için t testi kullanılmıştır. Uygulama sonunda öğrenci görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Ayrıca değerlendirme (görüşme) formundan alınan görüşler NVivo7 bilgisayar programında analiz edilmiştir. Bu araştırmaya göre Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri tekniğinin uygulandığı deney gruplarının her ikisinin de akademik başarısı geleneksel öğretim yöntemleri kullanan kontrol gruplarına göre daha anlamlı çıkmıştır

References

 • Altınsoy, B.(2007). Takım Oyun Turnuva Tekniğinin İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Adana: Türkiye
 • Aydın, S. ve Alakuş, A.O. (2009). İşbirlikli Öğrenmeyle Görsel Sanatlar Dersini İşlemenin Öğrencilerin Başarısına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığa Etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 63-77
 • Büyüköztürk, Ş.(2009).Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Cin, M.(2005). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerde Kullanılabilecek Strateji, Yöntem ve Teknikler. A.Tanrıöğen(Ed), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (119-164). İstanbul: Lisans Yayıncılık
 • Demirel, Ö.(Ed.). (2010).Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Demirkaya, H. (2005). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Programında İçerik ve Kazandırılacak Beceriler. A.Tanrıöğen (Ed),Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (77-117).İstanbul: Lisans Yayıncılık
 • Gelici, Ö. ve Bilgin, İ.(2011).İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1): 40-70
 • Gençosman, T.(2011). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin Öğrencilerin Öz-Yeterlilik, Sınav Kaygısı, Akademik Başarı ve Hatırda Tutma Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya: Türkiye
 • Grenier, M., Dyson, B. & Yeaton, P. (2005). Cooperative Learning That Includes Students With Disabilities. Journel of Physical Education, Recreation and Dance, 76(6): 29-35
 • Gülcan, G.M., Bayram, Ö., Kılıç, Z., Karakaya, F., M., Midilli, A. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara. Koza Yayıncılık Karasar,N.(2009).Bilimsel Araştırma Yöntemi.Ankara:Nobel Yayın Dağıtım Köseoğlu,P.(2010). Biyoloji Eğitiminde Birleştirme Tekniği Temelli Öğretimin Akademik Başarı,
 • Özyeterlik ve Tutuma etkisi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 244-254
 • Özden,Y.(2003).Öğrenme ve Öğretme.Ankara:PegemA Yayıncılık
 • Özdilek, K.,Erkol, M.,Doğan, A.,Doymuş, K. ve Karaçöp, A.(2010).Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Etkisi ve Bu Teknik Hakkındaki Öğrenci Görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2): 209-225
 • Safran, M. (2004). İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar Sosyal Bilgiler” Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5: 54-55
 • Şimşek,U.,Doymuş,K. Ve Karaçöp,A.(2009). Yükseköğretimde Eğitim Gören Öğrencilerin Demokratik Tutumlarına Jigsaw ve Birlikte Öğrenme Tekniklerinin Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (1): 167-176
 • Ural, A.,(2007). İşbirlikli Öğrenmenin Matematikteki Akademik Başarıya, Kalıcılığa, Matematik Özyeterlilik Algısına ve Matematiğe Karşı Tutumuna Etkisi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, nkara: Türkiye
 • Ural, A.,Umay,A. ve Argün,Z.(2008). Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği Temelli Öğretimin Matemetikte Akademik Başarı ve Özyeterliğe Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35: 307-318
 • Ünlü, M. ve Aydıntan,S.(2011). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğretiminde Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği Hakkındaki Görüşleri. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1): 101-117
 • Yağcı, E.,Kaptı,S.B. Ve Beyaztaş,D. (2012). İşbirliğine Dayalı öğrenme Tekniklerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanmasına İlişkin Bir Çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23): 59 – 77
 • Yamarik, S.(2010).Does Cooperative Learning Improve Student Learning Outcomes. The Journal of Economic Education, 38(3): 259-277.
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Doç.dr.gürbüz Ocak

Bil.uzm.seçil Küçükilhan

Publication Date March 24, 2015
Published in Issue Year 2014Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Ocak, D., & Küçükilhan, B. (2015). İşbirliğine Dayalı Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri (ÖTBB) Tekniğinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi / The Effects of Students Teams-Achievement Divisions Method on Academic Success and Permanence in Social Sciences Lesson. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 17-40. https://doi.org/10.19160/e-ijer.70411

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye