PDF EndNote BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencileri E-Değerlendirme Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi/Development of E-Assessment Attitude Scale for University Students

Year 2014, Volume 5, Issue 2, 38 - 53, 14.05.2014
https://doi.org/10.19160/e-ijer.13954

Abstract

Extended Abstract Problem: Widespread computer assisted education and increase in the use of internet has led to the development of distance education and thus the tests held over the internet. In our day, increasing number of universities have started distance education, increased the number of departments that hold distance education and so paved the way for the education of many other learners who can't reach face to face educational facilities for various reasons. Distance tests over the internet, as most are objective tests, have the potential for important contribution for classroom assessment, an important component of formative assessment. The lack of time for university academic personnel for providing feedback to students is evident as studies show. Method: To form the questionnaire items, written responses of students who take internet exams from different departments were requested and literature on e-assessment and personal contacts were recorded and then 31 items (one of them for reliability control) were devised. The questionnaire was filled in by 273 students from ten different departments; 135 of them from undergraduate and graduate distance education departments and 138 of them from undergraduate freshman students at face-to-face education departments. Results: 23 out of 30 items were included in the scale after exploratory factor analysis with varimax rotation technique was performed. The scale explained 59,5 of the total variance with four dimensions that included test characteristics (10 items), individual/physical traits (7 items), technical qualities (3 items) and pressure (2 items). Cronbach Alpha for reliability of the scale was 0,851. T test results showed there were differences in two dimensions (test characteristics and individual/physical traits) with regard to gender favoring boys and there were differences in three dimensions (test characteristics, individual/physical traits and technical qualities) with regard to type of education, favoring distance education learners. In 16 individual items, t test results showed differences between face-to-face education students and distance education students, with distance education students having higher scores. Discussion: In general students have positive attitude towards e-assessment but distance education students have more positive attitude towards e-assessment than face-to-face education students. One factor that might explain this situation could be that undergraduate students are more easily influenced by individual-physical factors. Distance educations students have more interactions with the computer and the internet and they may have less opportunity to study at face-to-face education departments, which may force them to have more positive attitude towards e-assessment. Students getting face-to-face education need more aid in getting acquaintance with e-assessment practices to have more positive attitude. There appears to be a need for variety in e-assessment types depending on student profile. Besides, the issue of security is a concern in e-assessment as results of face-to-face students indicate. As to gender, boys have more positive attitude than girls in dimensions of test characteristics and individual/physical traits, and there is no difference in attitude with regard to technical qualities and pressure. The study is limited to students, half of whom get distance classes from different corners of the country, at one university located in a metropolitan city. Keywords: Internet exams, E-Assessment, Distance education, Student's attitude Özet Bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaşması ve internet kullanımındaki artış kısa zamanda uzaktan eğitimin gelişmesine ve dolayısıyla internet üzerinden yapılan sınavların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde gittikçe artan sayıda üniversite uzaktan eğitim başlatmış, eğitim verilen bölüm sayısı da hızla artmış, böylece daha çok kimsenin eğitim almasının önü açılmıştır. Uzaktan yapılan sınavlar aynı zamanda çoğunlukla objektif sınavlar olmaları yönüyle sınıf içi değerlendirmenin en önemli öğesi olan biçimlendirici değerlendirme için önemli katkı sağlama potansiyeline sahiptirler. Zira öğretim kadrosunun öğrenciye başarısı konusunda dönüt sağlama konusunda zaman yetersizliği yaşadığı çalışmalardan da anlaşılmaktadır. Öte yandan uzaktan yapılan sınavların öğrencileri hedeflenen kazanımlardan ilgisiz bir şekilde farklı yönlerde etkilemeleri olasılığı da söz konusudur. Bununla birlikte öğrencilerin uzaktan yapılan sınavlara ilişkin tutumları ile ilgili çalışmaların yetersizliği alanyazın taramasından anlaşılmaktadır. Bu çalışmada üniversite düzeyindeki öğrencilerin e-değerlendirmeye karşı tutumlarına ilişkin tutum ölçeği geliştirmek için anket uygulanmıştır. Alanyazın taraması ve yüz yüze görüşme ve yazılı anketlerle hazırlanan 30 maddelik anket, e-değerlendirme kullanılan dersler alan lisans ve lisansüstü düzeyinde 273 yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim öğrencisine uygulanmıştır. Yapılan analizlerde ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0,858 ve Bartlett testi 2811 ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,857 bulunmuştur. Geliştirilen ölçekte 23 madde yer almıştır ve ölçeğin ilk boyutu varyansın %29'unu açıklamaktadır. Ölçek toplamda varyansın yüzde 59,5ini açıklamaktadır. Uzaktan ve yüz yüze gruplar arasındaki tutum farklılıklarını test etmek için bağımsız örneklem t testi uygulanmış, belirli maddelerde yüz yüze ve uzaktan eğitim açısından ve cinsiyet açısından farklılıklar belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Uzaktan sınav, E-değerlendirme, Uzaktan eğitim, Öğrenci tutumu

References

 • Alkış, N. (2010). Yükseköğretim kapsamında öğrencilerin web tabanlı değerlendirme araçlarını kabulünü etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Bahar, M. (2014). Predictors of School and Course Achievement as Expressed by High School Learners: Turkish Context. 24-26 Nisan 2014. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulmuş bildiri.
 • Boyle, A., May, T. ve Sceeny, P.(2011). From the Festival Hall to Functional Skills: a history of three e- assessment initiatives. Paper presented at the AEA-Europe conference, November 11th, 2011. Belfast.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 7. baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Crisp, G. (2005). Interactive e-Assessment: moving beyond multiple-choice questions. Centre for Learning and Professional Development, University of Adelaide. eli.elc.edu.sa/2009/content/Crisp[presentation].pdf
 • Connolly, T., ve Stansfield, M. (2007). Developing constructivist learning environments to enhance elearning. In N. Buzzetto-More, Principles of effective online teaching (pp. 19-38). Santa Rosa: CA, Informing Science Press.
 • Connolly, T. ve diğerleri (2007). Towards the Development of a Framework for Promoting Best Practice in Virtual Campuses. [İnternet-05-09-2012] http://www.eadtu.nl/conference- 2007/files/BM4.pdf
 • Demirci, H. G. (2006). Ticaret meslek ve Anadolu ticaret meslek liseleri bilgisayar programcılığı bölümü öğrencilerinin internete yönelik tutumları ile "internet ve ağ sistemleri" dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Dermo,J. ve Carpenter, L. (2011). e-Assessment for learning: can online selected response questions really provide useful formative feedback? [İnternet-23-06-2012] http://caaconference.co.uk/wp-content/uploads/Dermo-CAA2011.pdf
 • DeRosa A. ve Patalano F. (1991). Effects of familiar proctor on fifth and sixth grade students' test anxiety. Psychological Reports. 68(1):103-13.
 • Ekici, G. ve Çevik, M. (2008).”Meslek Lisesi Öğrencilerinin Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Sakarya: 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 01–03 Eylül 2008, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya.
 • Fuligni, A. J. (2006). The Academic Achievement of Adolescents from Immigrant Families: The Role of Family Background, Attitudes, and Behavior. Child Development, 68(2) DOI: 10.1111/j.1467- 8624.1997.tb01944.x
 • Gikandi, J.W., Morrow, D. ve Davis, N.E. (2011). Online formative assessment in higher education: A review of the literature. Computers & Education, 57 (2011) 2333–2351
 • Hoffman, K.M. (2003). Online course evaluation and reporting in higher education. In New directions for teaching & learning, ed. T.D. Johnson and D.L. Sorenson, vol. 96, 25–9. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Hughes, S., Custodio, I, Sweiry, E. ve Clesham, R. (2011). Beyond multiple choice: Do e-assessment and mathematics add up? Edexcel. [İnternet-10-09-2012]http://www.aea- europe.net/images/belfastpapers/paper%20sarah%20hughes.pdf
 • Joint Information Systems Committee (JISC). 2007. Effective practice with e-assessment: An overview of technologies, policies and practice in further and higher education. [İnternet-20.01.2009] http://www.jisc.ac.uk/media/documents/themes/elearning/effpraceassess.pdf
 • Mahlow C., Piotroski M. ve Fenske, W. (2010). A solid foundation: Why e-assessment should be based on a systematic typology of test items. IADIS International Conference E-Learning 2010. Freiburg-Almanya.
 • Marton, F., ve Säljö, R. (1997). Approaches to learning. In F. Marton, D. Hounsell, & N. Entwistle (Eds.), The experience of learning. Implications for teaching and studying in higher education [second edition] (pp. 39-59). Edinburgh: Scottish Academic Press.
 • Ripley, M. ve diğerleri. (2009). Review of Advanced e-Assessment Techniques (RAeAT) Final Report. Project funded by JISC [İnternet-10.07.2012] http://www.jisc.ac.uk/media/documents/projects/raeat_finalreport.pdf
 • Scherer, R. F., Wiebe F. A., Luther, D. C. & Adams J. S. (1988). “Dimensionality of coping: factor stability using the ways of coping questionnaire. Psychological”, Reports, 62, 763-770.
 • Tallent-Runnels, M. K. ve Diğerleri. (2006). Teaching courses online. A review of the research. Review of Educational Research, 76(1):93-135.
 • Thomson, K., ve Falchikov, N. (1998). Full on until the sun comes out: The effects of assessment on student approaches to studying. Assessment & Evaluation in Higher Education 23: 379–90.
 • Toprakçı, E. (2007). The Profiles of the Use of the Internet for Study Purposes Among University Students. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET July 2007 ISSN: 1303- 6521 volume 6 Issue 3 Article 13 http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED500215.pdf
 • Urdan, T. A., ve Weggen, C.C. (2000). “Corporate e-learning: Exploring a new Frontier”, WRHAMBRECHT+CO.http://www.uzaktanegitimrehberi.com/uzaktan-egitim-veren- universiteler/ [İnternet-23.07.2014]
 • Velicer, W. F., ve Jackson, D. N. (1990). Component Analysis Versus Common Factor-Analysis – Some Further Observations. Multivariate Behavioral Research, 25(1), 97-114.
 • Whitelock, D. (2010). Activating assessment for learning: Are we on the way with Web 2.0? In Web 2.0-based e-learning: Applying social informatics for tertiary teaching, ed. M.J. W. Lee and C. McLoughlin, 319–42. Hershey, PA: IGI Global.
 • Development of E-Assessment Attitude Scale for University Students

-

Year 2014, Volume 5, Issue 2, 38 - 53, 14.05.2014
https://doi.org/10.19160/e-ijer.13954

Abstract

Bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaşması ve internet kullanımındaki artış kısa zamanda uzaktan eğitimin gelişmesine ve dolayısıyla internet üzerinden yapılan sınavların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde gittikçe artan sayıda üniversite uzaktan eğitim başlatmış, eğitim verilen bölüm sayısı da hızla artmış, böylece daha çok kimsenin eğitim almasının önü açılmıştır. Uzaktan yapılan sınavlar aynı zamanda çoğunlukla objektif sınavlar olmaları yönüyle sınıf içi değerlendirmenin en önemli öğesi olan biçimlendirici değerlendirme için önemli katkı sağlama potansiyeline sahiptirler. Zira öğretim kadrosunun öğrenciye başarısı konusunda dönüt sağlama konusunda zaman yetersizliği yaşadığı çalışmalardan da anlaşılmaktadır. Öte yandan uzaktan yapılan sınavların öğrencileri hedeflenen kazanımlardan ilgisiz bir şekilde farklı yönlerde etkilemeleri olasılığı da söz konusudur. Bununla birlikte öğrencilerin uzaktan yapılan sınavlara ilişkin tutumları ile ilgili çalışmaların yetersizliği alanyazın taramasından anlaşılmaktadır. Bu çalışmada üniversite düzeyindeki öğrencilerin e-değerlendirmeye karşı tutumlarına ilişkin tutum ölçeği geliştirmek için anket uygulanmıştır. Alanyazın taraması ve yüz yüze görüşme ve yazılı anketlerle hazırlanan 30 maddelik anket, edeğerlendirme kullanılan dersler alan lisans ve lisansüstü düzeyinde 273 yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim öğrencisine uygulanmıştır. Yapılan analizlerde ölçeğin KMO (KaiserMeyer-Olkin) değeri 0,858 ve Bartlett testi 2811 ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,857 bulunmuştur. Geliştirilen ölçekte 23 madde yer almıştır ve ölçeğin ilk boyutu varyansın %29’unu açıklamaktadır. Ölçek toplamda varyansın yüzde 59,5ini açıklamaktadır. Uzaktan ve yüz yüze gruplar arasındaki tutum farklılıklarını test etmek için bağımsız örneklem t testi uygulanmış, belirli maddelerde yüz yüze ve uzaktan eğitim açısından ve cinsiyet açısından farklılıklar belirlenmiştir

References

 • Alkış, N. (2010). Yükseköğretim kapsamında öğrencilerin web tabanlı değerlendirme araçlarını kabulünü etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Bahar, M. (2014). Predictors of School and Course Achievement as Expressed by High School Learners: Turkish Context. 24-26 Nisan 2014. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulmuş bildiri.
 • Boyle, A., May, T. ve Sceeny, P.(2011). From the Festival Hall to Functional Skills: a history of three e- assessment initiatives. Paper presented at the AEA-Europe conference, November 11th, 2011. Belfast.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 7. baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Crisp, G. (2005). Interactive e-Assessment: moving beyond multiple-choice questions. Centre for Learning and Professional Development, University of Adelaide. eli.elc.edu.sa/2009/content/Crisp[presentation].pdf
 • Connolly, T., ve Stansfield, M. (2007). Developing constructivist learning environments to enhance elearning. In N. Buzzetto-More, Principles of effective online teaching (pp. 19-38). Santa Rosa: CA, Informing Science Press.
 • Connolly, T. ve diğerleri (2007). Towards the Development of a Framework for Promoting Best Practice in Virtual Campuses. [İnternet-05-09-2012] http://www.eadtu.nl/conference- 2007/files/BM4.pdf
 • Demirci, H. G. (2006). Ticaret meslek ve Anadolu ticaret meslek liseleri bilgisayar programcılığı bölümü öğrencilerinin internete yönelik tutumları ile "internet ve ağ sistemleri" dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Dermo,J. ve Carpenter, L. (2011). e-Assessment for learning: can online selected response questions really provide useful formative feedback? [İnternet-23-06-2012] http://caaconference.co.uk/wp-content/uploads/Dermo-CAA2011.pdf
 • DeRosa A. ve Patalano F. (1991). Effects of familiar proctor on fifth and sixth grade students' test anxiety. Psychological Reports. 68(1):103-13.
 • Ekici, G. ve Çevik, M. (2008).”Meslek Lisesi Öğrencilerinin Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Sakarya: 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 01–03 Eylül 2008, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya.
 • Fuligni, A. J. (2006). The Academic Achievement of Adolescents from Immigrant Families: The Role of Family Background, Attitudes, and Behavior. Child Development, 68(2) DOI: 10.1111/j.1467- 8624.1997.tb01944.x
 • Gikandi, J.W., Morrow, D. ve Davis, N.E. (2011). Online formative assessment in higher education: A review of the literature. Computers & Education, 57 (2011) 2333–2351
 • Hoffman, K.M. (2003). Online course evaluation and reporting in higher education. In New directions for teaching & learning, ed. T.D. Johnson and D.L. Sorenson, vol. 96, 25–9. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Hughes, S., Custodio, I, Sweiry, E. ve Clesham, R. (2011). Beyond multiple choice: Do e-assessment and mathematics add up? Edexcel. [İnternet-10-09-2012]http://www.aea- europe.net/images/belfastpapers/paper%20sarah%20hughes.pdf
 • Joint Information Systems Committee (JISC). 2007. Effective practice with e-assessment: An overview of technologies, policies and practice in further and higher education. [İnternet-20.01.2009] http://www.jisc.ac.uk/media/documents/themes/elearning/effpraceassess.pdf
 • Mahlow C., Piotroski M. ve Fenske, W. (2010). A solid foundation: Why e-assessment should be based on a systematic typology of test items. IADIS International Conference E-Learning 2010. Freiburg-Almanya.
 • Marton, F., ve Säljö, R. (1997). Approaches to learning. In F. Marton, D. Hounsell, & N. Entwistle (Eds.), The experience of learning. Implications for teaching and studying in higher education [second edition] (pp. 39-59). Edinburgh: Scottish Academic Press.
 • Ripley, M. ve diğerleri. (2009). Review of Advanced e-Assessment Techniques (RAeAT) Final Report. Project funded by JISC [İnternet-10.07.2012] http://www.jisc.ac.uk/media/documents/projects/raeat_finalreport.pdf
 • Scherer, R. F., Wiebe F. A., Luther, D. C. & Adams J. S. (1988). “Dimensionality of coping: factor stability using the ways of coping questionnaire. Psychological”, Reports, 62, 763-770.
 • Tallent-Runnels, M. K. ve Diğerleri. (2006). Teaching courses online. A review of the research. Review of Educational Research, 76(1):93-135.
 • Thomson, K., ve Falchikov, N. (1998). Full on until the sun comes out: The effects of assessment on student approaches to studying. Assessment & Evaluation in Higher Education 23: 379–90.
 • Toprakçı, E. (2007). The Profiles of the Use of the Internet for Study Purposes Among University Students. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET July 2007 ISSN: 1303- 6521 volume 6 Issue 3 Article 13 http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED500215.pdf
 • Urdan, T. A., ve Weggen, C.C. (2000). “Corporate e-learning: Exploring a new Frontier”, WRHAMBRECHT+CO.http://www.uzaktanegitimrehberi.com/uzaktan-egitim-veren- universiteler/ [İnternet-23.07.2014]
 • Velicer, W. F., ve Jackson, D. N. (1990). Component Analysis Versus Common Factor-Analysis – Some Further Observations. Multivariate Behavioral Research, 25(1), 97-114.
 • Whitelock, D. (2010). Activating assessment for learning: Are we on the way with Web 2.0? In Web 2.0-based e-learning: Applying social informatics for tertiary teaching, ed. M.J. W. Lee and C. McLoughlin, 319–42. Hershey, PA: IGI Global.
 • Development of E-Assessment Attitude Scale for University Students

Details

Primary Language tr;en
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Mustafa BAHAR>

Publication Date May 14, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Bahar, M. (). . , 5 (2) , 38-53 . DOI: 10.19160/e-ijer.13954
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)