Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Tam Gün Öğretime Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development of An Attitude Scale Towards Full-Day Schooling

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 194 - 206, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1349523

Abstract

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin tam gün öğretime yönelik tutumlarını ortaya koymak amacıyla geliştirilmiş bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan taslak ölçek maddeleri, alan uzmanları, ölçme ve değerlendirme uzmanları ve Türk dili uzmanlarının görüşlerine sunulmuştur. Oluşturulan 29 maddelik taslak ölçek, 226 sınıf öğretmenine uygulanmış ve uygulamadan elde edilen veriler üzerinden güvenirlik ve geçerlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapısına karar vermek için gerçekleştirilen Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucu 26 maddelik tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Tek faktörün açıkladığı toplam varyans % 71.55’tir. Daha sonra açımlayıcı faktör analizi ile ortaya konulan yapıyı farklı bir örneklemde test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi çalışması 138 sınıf öğretmeninden elde edilen verilere uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre bütün faktörlerin yükleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). DFA sonucu hesaplanan uyum indeksleri, tam gün öğretime yönelik tutum ölçeğinin farklı örneklemlerde de uygulanabilir düzeyde geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Ölçek nihai formunun güvenirlik analizi sonucunda alfa katsayısı 0,98 olarak hesaplanmıştır. Tam gün öğretime yönelik tutumun ölçülmesi için güvenilir ve geçerli bir ölçme aracının literatürde yer alması eğitim yöneticileri ve politikacıları için de uygulamalarda yarar sağlayacaktır. Geliştirilen bu ölçek farklı örneklemelerde uygulamalar yapılarak geçerlik çalışmaları yapılabilir. Geliştirilen bu ölçek farklı olanaklara sahip (öğrenci sayısı, fiziki alt yapı, beslenme ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı okul türü v.b.) okullarda çalışan öğretmenlere uygulanıp durum tespiti yapılabilir. Tam gün öğretime yönelik öğretmen tutumlarıyla öğrenci öğrenmelerine ilişkin karşılaştırma çalışmaları yapılabilir.

References

 • Akçay, D. ve Yıldırımlar A. (2017). Ebeveynlerin okul kantininde saıilan gıdalar ile ilgili görüşleri Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7(1), 14-22.
 • Aktay, Ö. Ü. S., Işık, E., & Gençsoy, E. (2019). Tam gün öğretim mi ikili öğretim mi? III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019). Erişim: 365_Tam_Gun_Ogretim_mi_Ikili_Ogretim_mi/links/5dad9f4c299bf111d4bf7 675/Tam-Guen-Oegretim-mi-Ikili-Oegretimmi.pdf
 • Arslan, D. & Aytaç, A. (2010). İlkokuma yazma öğretimi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9(3),841-850. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8594/106878
 • Babayiğit, Ö. (2019). Dünya’da ve Türkiye’de ilkokul eğitimindeki yönelimlerin incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 45–54. https://doi.org/10.18506/anemon.506593.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. 29. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Camuzcu, S. (2007). Normal (tam gün) ve ikili öğretim (yarım gün) yapan ilköğretim okullarında birinci kademe öğrencilerinin genel başarılarının karşılaştırılması (Gaziantep üniversitesi örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gaziantep.
 • DeVellis, R. F. (2017). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar. (Translated Tarık Totan). (3rd Printing). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Doğan, S., & Erbıyık, S. (2021). Tam gün eğitim ve etkileri üzerine bir inceleme. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 10(2), 1539–1560. https://doi.org/10.15869/itobiad.791307
 • Erdoğan, İ. (2005). Yeni bir binyıla doğru Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözümler. (4. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ersoy, E. (2022). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin teneffüs süreleri ve öğle arası uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Siirt Eğitim Dergisi, 2(2), 76-.91.
 • Ertürk, S. (1986). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları. Fidan, N. & Erden, M. (1998). Eğitime giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Herry, Y., Maltais, C., & Thompson, K. (2007). Effects of a full-day preschool program on 4- year-old children. Early Childhood Research & Practice, 9(2), 1-20.
 • Kalkan, R. (2018). Okul yöneticileri ile öğretmenlerin stres düzeylerinin karşılaştırılması T.C. Marmara Üniversitesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ortak Yüksek Lisans Programı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kasun-Candan, S., S. (2019). Yapısal eşitlik modellemesi uygulamaları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Erişim: https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/365123/yokAcikBilim_10291890.pdf? sequence=-1&isAllowed=y
 • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Koçberber, G. & Kazancık, L. B. (2010). İlköğretim olanaklarındaki farklılıkların incelenmesinde yeni bir yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (38), 165-176. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/ 7798/102156.
 • Ladesma, R.D. & Valero- Mora, P. (2007). Determining the number of factors to retain in efa: an easy-to-use computer program for carrying out parallel analysis. Practical Assessment Research and Evaluation, 12: 1-11. https://doi.org/10.7275/wjnc-nm63.
 • Lee, V. E., Burkam, D. T., Ready, D. D., Honigman, J. & Meisels, S. J. (2006). Full-day versus half-day kindergarten: In which program do children learn more?. American Journal of Education, 112(2), 163-208.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2014). Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. Erişim:26 Temmuz 2021. http://www.meb.gov.tr/mevzuat/.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). 2023 vizyon belgesi. Ankara.
 • Özdoğru, M. (2021). İkili eğitim yapan okulların yöneticilerinin tam gün (normal) eğitime geçiş hakkında görüşleri. İZÜ Eğitim Dergisi, 3 (5) 59-74. DOI: 10.46423/izujed.844918
 • Özgüven, İ. E. (2007). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Özsoy, G.Ö., Er, A. E., Beşirli Er, Y., & Özsoy, S. (2022). İlkokul öğretmenlerinin ikili eğitime ilişkin görüşleri”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630- 631X) 8(64): 1864-1875
 • Robbins, S. (1994). Örgütsel davranışın temelleri.(Çev.). Öztürk S. A., Eskişehir ETAM Basım Yayın.
 • Sagyndykova, G. (2013). Academic performance in double-shift schooling. University of Arizona, Tucson, 85721.
 • Şimşek, A. & Büyükkıdık, S. (2017). Öğretmen ve öğrenci görüşleriyle taşımalı eğitim uygulaması değerlendirilmesi: Bozova İlçesi Örneği. İlköğretim Online, 16 (1) , 0-0 . https://doi.org/10.17051/io.2017.09377
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Toprakçı, E. (2010). The reality of primary schools and basic education in Turkey. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 1-17. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8011/105215
 • Yetişkul, Z. T., Demir, M. A., Özdemir, Ö., Gül, Z. & Bumin, R., (2022). İkili ve tekli eğitim yapan ilkokullarda örgüt kültürünün karşılaştırılması. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 8 (20), 68-81 https://socratesjournal.org/index.php/pub/article/view/99/91

Development of An Attitude Scale Towards Full-Day Schooling / Gün Öğretime Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 194 - 206, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1349523

Abstract

The aim of this study is to develop a scale to reveal the attitudes of primary school teachers towards full-day schooling. The draft scale created for this purpose was presented to the opinions of field experts, measurement and evaluation specialists and Turkish Language experts. The created 29- item draft scale was applied to 226 primary school teachers and reliability and validity studies were carried out on the data obtained from the scale. As a result of the exploratory factor analysis, it was found that the scale had a single factor structure consisting of 26 items. The total variance explained by a single factor is 71.55%. Then, confirmatory factor analysis was performed to test the structure revealed by exploratory factor analysis in a different sample. The CFA study was applied to the data obtained from 138 primary school teachers. It was determined that all factor loadings in the CFA model were statistically significant(p<0,05). The fit indices calculated by confirmatory factor analysis show that the scale is valid and reliable for different sample groups. As a result of the reliability analysis of the final form of the scale, Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated as 0.98. Having a reliable and valid measurement tool in the literature to measure attitudes towards full-time education will also be beneficial for educational administrators and politicians. Validity studies can be carried out by applying this developed scale to different samples. This developed scale can be applied to teachers working in schools with different facilities (number of students, physical infrastructure, whether nutritional needs are met, type of school, etc.) and the situation can be determined. Comparison studies can be conducted regarding teacher attitudes towards full-time education and student learning.

References

 • Akçay, D. ve Yıldırımlar A. (2017). Ebeveynlerin okul kantininde saıilan gıdalar ile ilgili görüşleri Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 7(1), 14-22.
 • Aktay, Ö. Ü. S., Işık, E., & Gençsoy, E. (2019). Tam gün öğretim mi ikili öğretim mi? III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019). Erişim: 365_Tam_Gun_Ogretim_mi_Ikili_Ogretim_mi/links/5dad9f4c299bf111d4bf7 675/Tam-Guen-Oegretim-mi-Ikili-Oegretimmi.pdf
 • Arslan, D. & Aytaç, A. (2010). İlkokuma yazma öğretimi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9(3),841-850. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8594/106878
 • Babayiğit, Ö. (2019). Dünya’da ve Türkiye’de ilkokul eğitimindeki yönelimlerin incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 45–54. https://doi.org/10.18506/anemon.506593.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. 29. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Camuzcu, S. (2007). Normal (tam gün) ve ikili öğretim (yarım gün) yapan ilköğretim okullarında birinci kademe öğrencilerinin genel başarılarının karşılaştırılması (Gaziantep üniversitesi örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gaziantep.
 • DeVellis, R. F. (2017). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar. (Translated Tarık Totan). (3rd Printing). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Doğan, S., & Erbıyık, S. (2021). Tam gün eğitim ve etkileri üzerine bir inceleme. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 10(2), 1539–1560. https://doi.org/10.15869/itobiad.791307
 • Erdoğan, İ. (2005). Yeni bir binyıla doğru Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözümler. (4. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ersoy, E. (2022). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin teneffüs süreleri ve öğle arası uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Siirt Eğitim Dergisi, 2(2), 76-.91.
 • Ertürk, S. (1986). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları. Fidan, N. & Erden, M. (1998). Eğitime giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Herry, Y., Maltais, C., & Thompson, K. (2007). Effects of a full-day preschool program on 4- year-old children. Early Childhood Research & Practice, 9(2), 1-20.
 • Kalkan, R. (2018). Okul yöneticileri ile öğretmenlerin stres düzeylerinin karşılaştırılması T.C. Marmara Üniversitesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ortak Yüksek Lisans Programı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kasun-Candan, S., S. (2019). Yapısal eşitlik modellemesi uygulamaları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Erişim: https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/365123/yokAcikBilim_10291890.pdf? sequence=-1&isAllowed=y
 • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Koçberber, G. & Kazancık, L. B. (2010). İlköğretim olanaklarındaki farklılıkların incelenmesinde yeni bir yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (38), 165-176. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/ 7798/102156.
 • Ladesma, R.D. & Valero- Mora, P. (2007). Determining the number of factors to retain in efa: an easy-to-use computer program for carrying out parallel analysis. Practical Assessment Research and Evaluation, 12: 1-11. https://doi.org/10.7275/wjnc-nm63.
 • Lee, V. E., Burkam, D. T., Ready, D. D., Honigman, J. & Meisels, S. J. (2006). Full-day versus half-day kindergarten: In which program do children learn more?. American Journal of Education, 112(2), 163-208.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2014). Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. Erişim:26 Temmuz 2021. http://www.meb.gov.tr/mevzuat/.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). 2023 vizyon belgesi. Ankara.
 • Özdoğru, M. (2021). İkili eğitim yapan okulların yöneticilerinin tam gün (normal) eğitime geçiş hakkında görüşleri. İZÜ Eğitim Dergisi, 3 (5) 59-74. DOI: 10.46423/izujed.844918
 • Özgüven, İ. E. (2007). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Özsoy, G.Ö., Er, A. E., Beşirli Er, Y., & Özsoy, S. (2022). İlkokul öğretmenlerinin ikili eğitime ilişkin görüşleri”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630- 631X) 8(64): 1864-1875
 • Robbins, S. (1994). Örgütsel davranışın temelleri.(Çev.). Öztürk S. A., Eskişehir ETAM Basım Yayın.
 • Sagyndykova, G. (2013). Academic performance in double-shift schooling. University of Arizona, Tucson, 85721.
 • Şimşek, A. & Büyükkıdık, S. (2017). Öğretmen ve öğrenci görüşleriyle taşımalı eğitim uygulaması değerlendirilmesi: Bozova İlçesi Örneği. İlköğretim Online, 16 (1) , 0-0 . https://doi.org/10.17051/io.2017.09377
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Toprakçı, E. (2010). The reality of primary schools and basic education in Turkey. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 1-17. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8011/105215
 • Yetişkul, Z. T., Demir, M. A., Özdemir, Ö., Gül, Z. & Bumin, R., (2022). İkili ve tekli eğitim yapan ilkokullarda örgüt kültürünün karşılaştırılması. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 8 (20), 68-81 https://socratesjournal.org/index.php/pub/article/view/99/91

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Gül GÜLER
Trakya Üniversitesi
0000-0001-8626-4901
Türkiye


Summani AVALIR
It is not affiliated with an institution
0000-0003-3926-054X
Türkiye

Publication Date October 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 5

Cite

APA
GÜLER, G., & AVALIR, S. (2023). Tam Gün Öğretime Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development of An Attitude Scale Towards Full-Day Schooling. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 194-206. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1349523

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com  
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.pdf