Systematic Reviews and Meta Analysis
BibTex RIS Cite

2012-2023 Yılları Arasında Müzik Eğitiminde Yapılmış Çalışmaların Araştırma Eğilimleri / Research Trends of Studies in Music Education Between 2012-2023

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 128 - 142, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1338139

Abstract

Mevcut eğitim sistemi içerisinde yaşanan gelişmeler ve değişimler söz konusu olduğunda çoğunlukla yapılan çalışmaların süreç içerisinde en çok paya sahip olduğu bilinmektedir. Müzik eğitimi sistemi içerisinde de yenilikçi yaklaşımlar ve doğru öğretim tekniklerini destekleyen bilimsel çalışmaların eğitim sürecinde rehber olarak yer edindiği söylenebilir. Bu doğrultuda, müzik eğitimi alanında yapılmış olan çalışmaların genel olarak sistemsel bir şekilde ortaya konulması gerektiği düşüldüğünden bu araştırma yapılmıştır. Araştırmada, müzik eğitimi alanında yapılmış çalışmaların çeşitli değişkenler üzerinden eğilimlerini ortaya koymak amacı güdülmüştür. Bu amaç doğrultusunda çalışmada bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Web of Science (WOS) veri tabanı kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada, elde edilen veriler çeşitli değişkenlere göre filtrelenerek 3080 bilimsel çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırmada, bilimsel çalışmaların yıllara göre dağılımları, ülkelerin üretkenliği, yazarların başka ülkelerde bulunan yazarlarla iş birliği yapma düzeyleri, yayın yapılan dergilerin etki değerleri, alan yazarlarının etki değerleri, çalışmaların tematik analizleri ve çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin sıklıkları ortaya konulmuştur. Sonuç olarak müzik eğitimi alanında, 2017 yılında en yüksek çalışma sayına ulaşıldığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin en üretken ülke olduğu, yapılan çalışmalara oranla en çok iş birliğinin Finlandiya’da yapılan çalışmalarda olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. En çok yayın yapılan derginin “International Journal of Music Education” olduğu, alıntılanma düzeyinde en etkin derginin “Journal of Research in Music Education” olduğu belirlenmiştir. Hallam ve Creech isimli yazarların en fazla etki değerine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Son yıllarda en çok kullanılan kelime ve başlıkların “müzik öğretmeni”, “müzik eğitimi” ve “informal müzik eğitimi” başlıklarında “yetenek”, “performans” ve “müzikal gelişim” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulardan hareketle, müzik eğitimi alanındaki mevcut durumun anlaşılabildiği ve gelecekteki araştırmalara rehberlik edebilecek nitelikte bir çalışma olduğu söylenebilir. Müzik eğitimi alanındaki bu bibliyometrik analiz çalışması, alanın gelişimine katkı sağlayacak bir temel oluşturmayı amaçladığından, müzik eğitimi alanındaki araştırmacılar ve karar vericiler için önemli bir kaynak olabileceği düşünülmektedir.

References

 • Anglada-Tort, M. & Sanfilippo, K.R.M. (2019). Visualizing Music Psychology: A Bibliometric Analysis of Psychology of Music, Music Perception, and Musicae Scientiae from 1973 to 2017. Music&Science, 2, 1-18. https://doi.org/10.1177/2059204318811786
 • Bayrak, A. (2022). Gerçekçi matematik eğitimi üzerine bir bibliyometrik çalışma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
 • Brittin, R. V. & Standley, J. M. (1997). Researchers in music education / therapy: Analysis of publications, citations, and retrievability of work. Journal of Research in Music Education, 45 (1), 145-160. https://doi.org/10.2307/3345471
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Basım). Pegem Akademi.
 • Demirel, S. & Terzioğlu, A.M. (2022). Instrument-Playing students’ self-concepts. Shanlax International Journal of Education, 10 (1), s. 54-63. https://doi.org/10.34293/education.v10iS1-Aug.5182
 • Galera, M. M. & Pérez, J. (2008). La investigación en educación musical en la base de datos ERIC. Revista Electónica de LEEME, 22, 1-14. http://hdl.handle.net/11441/16312
 • Gustems-Carnicer, J. & Calderón-Garrido, D. (2014). Estudio bibliométrico de los artículos de educación musical incluidos en DIALNET 2003- 2013. Revista Electrónica de LEEME, 33, 27-39. http://hdl.handle.net/10550/63783
 • Hamann, D. L. & Lucas, K. V. (1998) Establishing journal eminence in music education research. Journal of Research in Music Education, 46 (3), 405-413. https://doi.org/10.2307/3345552
 • Hernández, M., Lorenzo, O. & Herrera, L. (2006). La presencia de la educación musical en la base de datos ERIC: una exploración bibliométrica de las publicaciones indexadas desde 1994 a 2004. Eufonía, 38, 112-119. https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/137101
 • Jorquera, M. C. (2017). Las buenas prácticas como reflejo del estado de la educación musical: una revision bibliográfica. Revista Internacional de Educación Musical, 5, 71-83. https://doi.org/10.12967/RIEM-2017-5-p071-083
 • Karaca, A. & Akbaba, B. (2021). Vatandaşlık eğitimine yönelik bibliyometrik araştırma: 1980-2020 yılları arasında yapılan çalışmaların analizi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3), 788-804. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.64908-904375
 • Krischner, P.A. (2017). Stop propagating the learning styles myth. Computer & Education, 106, s. 166-171. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2016.12.006
 • Marín-Suelves, D., Gabarda, V. & Cuevas, N. (2022). Educación Musical y tecnología: tendencias en investigación. Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, 19, 275-286. https://dx.doi.org/10.5209/reciem.74693
 • Minors, H. J. & Burnard, P. & Wiffen, C. & Shihabi, Z. & Van Der Walt, J. S. (2017). Mapping trends and framing issues in higher music education: Changing minds/changing practices. London Review of Education, 15 (3), s.457-473. https://doi.org/10.18546/LRE.15.3.09
 • Morales, Á., Ortega, E., Conesa, E. & Ruiz-Esteban, C. (2017). Análisis bibliométrico de la producción científica en Educación Musical en España. Revista Española de Pedagogía, 75 (268), 399-414. https://doi.org/10.22550/REP75-3-2017-07
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim Pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Toptaş, B & Güler, E. (2022). Türkiye’de müzik alanında yapılan bibliyografya çalışmalarının değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 8 (2), 128-139. https://doi.org/10.22252/ijca.1206251
 • Turhal, E. & Varış, Y. (2022). Türkiye’de müzik ve değerler eğitimi konularında yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizi. Online Journal Of Music Sciences, 7 (2), 264-283. https://doi.org/10.31811/ojomus.1203790
 • Yarbrough, C. (1984) A Content Analysis of the Journal of Research in Music Education, 1953-1983. Journal of Research in Music Education, 32, 213-222. https://doi.org/10.2307/3344920
 • Yılmaz, H., & Acar, Y. (2023). Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Turkiye. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 11 (1), 15-32. http://dx.doi.org/10.17478/jegys.1232182
 • Yuan, Y., Jie, L. & Ke, J. (2023). Visualization Analysis of Chinese Traditional Music Literature Based on CNKI in the Past Four Decades (1979–2019). Z. Zhan et al. (Eds.): ICBDIE 2022, AHCS 5, pp. 947–956, 2023. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-034-3_97

Research Trends of Studies in Music Education Between 2012-2023 / 2012-2023 Yılları Arasında Müzik Eğitiminde Yapılmış Çalışmaların Araştırma Eğilimleri

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 128 - 142, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1338139

Abstract

When it comes to the developments and changes in the current education system, it is known that the studies mostly have the most share in the process. It can be said that scientific studies that support innovative approaches and correct teaching techniques within the music education system have a place as a guide in the education process. In this direction, this research was carried out because it was thought that the studies in the field of music education should be put forward in a systematic way. In the research, it was aimed to reveal the trend of the studies in the field of music education on various variables. For this purpose, bibliometric analysis method was used in the study. The data used in the research were obtained using the Web of Science (WOS) database. In the study, the obtained data were filtered according to various variables and 3080 scientific studies were reached. In the research, the distribution of scientific studies by years, the productivity of countries, the level of cooperation of authors with authors from other countries, the effect values of the journals published, the effect values of the field authors, the thematic analyzes of the studies and the frequency of the keywords used in the studies were revealed. As a result, it was concluded that in the field of music education, the highest number of studies was reached in 2017, the United States was the most productive country, and the most collaboration was in the studies conducted in Finland compared to the studies conducted. It has been determined that the most published journal is the "International Journal of Music Education", and the most effective journal at the citation level is the "Journal of Research in Music Education". It was observed that the authors named Hallam and Creech had the most impact value. It has been concluded that the most used words and titles in recent years are "talent", "performance" and "musical development" in the titles of "music teacher", "music education" and "informal music education". Based on these findings, it can be said that it is a study that can understand the current situation in the field of music education and guide future research. Since this bibliometric analysis study in the field of music education aims to create a basis that will contribute to the development of the field, it is thought to be an important resource for researchers and decision makers in the field of music education.

References

 • Anglada-Tort, M. & Sanfilippo, K.R.M. (2019). Visualizing Music Psychology: A Bibliometric Analysis of Psychology of Music, Music Perception, and Musicae Scientiae from 1973 to 2017. Music&Science, 2, 1-18. https://doi.org/10.1177/2059204318811786
 • Bayrak, A. (2022). Gerçekçi matematik eğitimi üzerine bir bibliyometrik çalışma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
 • Brittin, R. V. & Standley, J. M. (1997). Researchers in music education / therapy: Analysis of publications, citations, and retrievability of work. Journal of Research in Music Education, 45 (1), 145-160. https://doi.org/10.2307/3345471
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Basım). Pegem Akademi.
 • Demirel, S. & Terzioğlu, A.M. (2022). Instrument-Playing students’ self-concepts. Shanlax International Journal of Education, 10 (1), s. 54-63. https://doi.org/10.34293/education.v10iS1-Aug.5182
 • Galera, M. M. & Pérez, J. (2008). La investigación en educación musical en la base de datos ERIC. Revista Electónica de LEEME, 22, 1-14. http://hdl.handle.net/11441/16312
 • Gustems-Carnicer, J. & Calderón-Garrido, D. (2014). Estudio bibliométrico de los artículos de educación musical incluidos en DIALNET 2003- 2013. Revista Electrónica de LEEME, 33, 27-39. http://hdl.handle.net/10550/63783
 • Hamann, D. L. & Lucas, K. V. (1998) Establishing journal eminence in music education research. Journal of Research in Music Education, 46 (3), 405-413. https://doi.org/10.2307/3345552
 • Hernández, M., Lorenzo, O. & Herrera, L. (2006). La presencia de la educación musical en la base de datos ERIC: una exploración bibliométrica de las publicaciones indexadas desde 1994 a 2004. Eufonía, 38, 112-119. https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/137101
 • Jorquera, M. C. (2017). Las buenas prácticas como reflejo del estado de la educación musical: una revision bibliográfica. Revista Internacional de Educación Musical, 5, 71-83. https://doi.org/10.12967/RIEM-2017-5-p071-083
 • Karaca, A. & Akbaba, B. (2021). Vatandaşlık eğitimine yönelik bibliyometrik araştırma: 1980-2020 yılları arasında yapılan çalışmaların analizi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3), 788-804. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.64908-904375
 • Krischner, P.A. (2017). Stop propagating the learning styles myth. Computer & Education, 106, s. 166-171. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2016.12.006
 • Marín-Suelves, D., Gabarda, V. & Cuevas, N. (2022). Educación Musical y tecnología: tendencias en investigación. Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, 19, 275-286. https://dx.doi.org/10.5209/reciem.74693
 • Minors, H. J. & Burnard, P. & Wiffen, C. & Shihabi, Z. & Van Der Walt, J. S. (2017). Mapping trends and framing issues in higher music education: Changing minds/changing practices. London Review of Education, 15 (3), s.457-473. https://doi.org/10.18546/LRE.15.3.09
 • Morales, Á., Ortega, E., Conesa, E. & Ruiz-Esteban, C. (2017). Análisis bibliométrico de la producción científica en Educación Musical en España. Revista Española de Pedagogía, 75 (268), 399-414. https://doi.org/10.22550/REP75-3-2017-07
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim Pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Toptaş, B & Güler, E. (2022). Türkiye’de müzik alanında yapılan bibliyografya çalışmalarının değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 8 (2), 128-139. https://doi.org/10.22252/ijca.1206251
 • Turhal, E. & Varış, Y. (2022). Türkiye’de müzik ve değerler eğitimi konularında yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizi. Online Journal Of Music Sciences, 7 (2), 264-283. https://doi.org/10.31811/ojomus.1203790
 • Yarbrough, C. (1984) A Content Analysis of the Journal of Research in Music Education, 1953-1983. Journal of Research in Music Education, 32, 213-222. https://doi.org/10.2307/3344920
 • Yılmaz, H., & Acar, Y. (2023). Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Turkiye. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 11 (1), 15-32. http://dx.doi.org/10.17478/jegys.1232182
 • Yuan, Y., Jie, L. & Ke, J. (2023). Visualization Analysis of Chinese Traditional Music Literature Based on CNKI in the Past Four Decades (1979–2019). Z. Zhan et al. (Eds.): ICBDIE 2022, AHCS 5, pp. 947–956, 2023. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-034-3_97

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Eren LEHİMLER 0000-0003-0069-4797

Publication Date October 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 5

Cite

APA LEHİMLER, E. (2023). 2012-2023 Yılları Arasında Müzik Eğitiminde Yapılmış Çalışmaların Araştırma Eğilimleri / Research Trends of Studies in Music Education Between 2012-2023. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 128-142. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1338139

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye