Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterliklerinin Belirlenmesi / Determining the Self-Efficacy of Special Education Teachers in Developing Digital Instructional Materials

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 74 - 91, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1334393

Abstract

Eğitim teknolojileri önemli ilerlemeler kaydederek zaman içerisinde geleneksel öğrenme ortamlarını teknoloji destekli öğrenme ortamlarıyla değiştirmeye başlamıştır. Araştırmanın amacı özel eğitim öğretmenlerinin dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterliklerinin belirlenmesidir. Bu araştırmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Karma araştırma hem nicel hem de nitel verilerin bir arada kullanılmasını sağlamakta ve böylece araştırmacıların konuyu daha derinlemesine incelemelerine olanak tanımaktadır. Çalışmanın araştırma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Marmara Bölgesi’nde görev yapmakta olan 35 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Nicel veri toplama aracı olarak; öğretmenlerin dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterliklerini belirleyebilmek amacıyla “Öğretmenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeği”, nitel veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri tek yönlü varyans analizi ve ilişkisiz (bağımsız) örneklemler t-testi ile nitel verileri ise içerik analizi ile analize edilmiştir. Araştırma sonucunda özel eğitim öğretmenlerinin dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterliklerinin orta düzeyde olduğu, cinsiyet ve teknoloji temelli eğitim alma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği, mesleki deneyim yılları ve eğitim düzeylerine göre ise anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 1-5 yıl mesleki deneyime sahip öğretmenler ile yüksek lisans mezunu özel eğitim öğretmenlerinin dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterliklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın nitel sonuçlarına göre ise özel eğitim öğretmenlerinin dijital öğretim materyalleri geliştirmenin öneminin farkında oldukları ancak dijital öğretim materyallerine eğitim süreçlerinde yeterli düzeyde yer vermedikleri tespit edilmiştir.

References

 • Agung, L., & Akhyar, M. (2018). Teachers’ perception on the development of local history digital teaching material in Surakarta. In International Conference on Teacher Training and Education 2018 (ICTTE 2018) (pp. 35-39). Atlantis Press.
 • Akkaya, S., & Kapıdere, M. (2021). How do digital games utilization levels predict a teacher’s digital material development self-efficacy? World Journal on Educational Technology: Current Issues, 13(2), 322-335.
 • Algan, C. E. (2006). Özel okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde bilgi teknolojileri kullanımı öz-yeterlikleri ve derslerinde bilgi teknolojilerinden yararlanma durumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Alhassan, R. (2017). Exploring the Relationship between Web 2.0 Tools Self-Efficacy and Teachers' Use of These Tools in Their Teaching. Journal of Education and Learning, 6(4), 217-228.
 • Arabacı, İ. B., & Akıllı, C. (2021). English Teachers' Views on the Use of Web 2.0 Tools in Educational Environments. Asian Journal of Education and Training, 7(2), 115-125.
 • Arkan, A., & Kaya, E. (2018). Education information network (EBA) and 2023 education vision. Seta Perspektif, 221, 1-6.
 • Arslan, S., Bulut Özek, M., & Türel, Y. K. (2023). The Relation between Web 2.0 Rapid Content Development Self-Efficiency and Professional Burnout of Special Education Teachers. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 11(1), 14-24.
 • Avcı, Ü., & Seferoğlu, S. S. (2011). Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 13-26.
 • Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward A Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Barseghyan, L. (2014). The role and importance of audio-visual aids in teaching. Foreign Languages in Higher Education, 18(2), 120-128. https://doi.org/10.46991/FLHE/2014/18.2.120
 • Baykul, Y., & Adıgüzel, O. C. (2013). Sosyal bilimler için istatistik: SPSS uygulamaları. Pegem Akademi Yayınları.
 • Bediroğlu, R. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterlikleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Billingsley, B., Israel, M., & Smith, S. (2011). Supporting new special education teachers: How online resources and Web 2.0 technologies can help. Teaching Exceptional Children, 43(5), 20-29. https://doi.org/10.1177/004005991104300502
 • Börnert-Ringleb, M., Casale, G., & Hillenbrand, C. (2021). What predicts teachers’ use of digital learning in Germany? Examining the obstacles and conditions of digital learning in special education. European Journal of Special Needs Education, 36(1), 80-97. https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1872847
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K., E., Akgün, E., Ö., Karadeniz, Ş., & Demirci, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coffey (2021). A comparative study of novice and experienced teachers’ self-efficacy toward technology integration and level of technology integration in the classroom. (PhD Thesis), Liberty University, Lynchburg, VA.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2020). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. (Çeviri: Y. Dede, S. B. Demir, 4. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çağıltay, K., Çakır, H., Karasu, N., İslim, Ö. F., & Çiçek, F. (2019). Use of educational technology in special education: Perceptions of teachers. Participatory Educational Research (PER), 6(2), 189-205. http://dx.doi.org/10.17275/per.19.21.6.2
 • Çay, E., Yıkmış, A. & Sola Özgüç, C. (2020). Özel eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin özel eğitim öğretmenlerinin deneyim ve görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 8(2), 629-648.
 • Durak, H. Y., & Seferoğlu, S. S. (2017). Examination of teachers’ sense of burnout in terms of various variables. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 759-788.
 • Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). 21. Yüzyıl öğretmenleri için Web 2.0 araçları. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.
 • Erbenzer, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterlik algıları ve kullanım durumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye.
 • Fernández-Suárez, I., García-González, M. A., Torrano, F., & García-González, G. (2021). Study of the prevalence of burnout in university professors in the period 2005–2020. Education Research International, 1-10. https://doi.org/10.1155/2021/7810659
 • García, C., Sorte, A., Díaz-Pérez, J., Leal, A. R., & Gandra, M. (2014). Use of ITC and 2.0 Web tools by Portuguese primary and special education teachers: The importance of the personal competences. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 18(1), 241-255.
 • George, D. & Mallery, P. (2001). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. Needham Heights: AllynBacon.
 • Gökbulut, B., Keserci, G. & Akyüz, A. (2021). Eğitim fakültesinde görev yapan akademisyen ve öğretmenlerin dijital materyal tasarım yeterlikleri. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(1), 11-24.
 • Gül, M. D. & Sönmez, S. (2023). Özel eğitim öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi-uygulama yetkinlik düzeylerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 12(3), 701-714. DOI: https://dx.doi.org/10.30703/cije.1253727
 • Güneş, A. M. & Buluç, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(1), 94-113.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hobfoll, S. E. (2001), The Influence of Culture, Community, and the NestedSelf in the Stress Rocess: Advancing Conservation of Resources Theory. Applied Psychology: An International Review, 50(3), 337-421.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.
 • Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research. Journal of Mixed Method Research, 1(2),112-133.
 • Kalaycı, Ş. (2018). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (9. baskı). Ankara: Dinamik Akademi.
 • Kara, S. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerinin belirlenmesi İstanbul örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Karademir, T. (2018). Teknolojinin benimsenmesine ekolojik bir yaklaşım: sürdürebilir bir dijital öğretim materyali geliştirme ekosistemi (Yayımlanmamış doktora lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Karaman, S., Yıldırım, S., & Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 22, 23.
 • Kennedy, T. J., & Odell M. R. L. (2014). Engaging students in STEM education. Journal of Science Education International, 25(3), 246-258.
 • Korkmaz, Ö., Arıkaya, C., & Altıntaş, Y. (2019). Öğretmenlerin dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi çalışması. Turkish Journal of Primary Education, 4(2), 40-56.
 • Kreijns, K., van Acker, F., Vermeulen, M., & van Buuren, H. (2013). What stimulates teachers to integrate ICT in their pedagogical practices? The use of digital learning materials in education. Computers in Human Behavior, 29(1), 217-225.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C. & Morgan, G. A. (2011). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation (4th ed.). New York, NY: Routledge/Taylor & Francis.
 • Martinez-Lopez, R., Yot-Domínguez, C., & Trigo, M. E. (2020). Analysis of the internet use and students' Web 2.0 digital competence in a Russian university. International Journal of Technology Enhanced Learning, 12, 316.
 • McLoughlin, C. & Lee, M. J. (2007) Social Software and Participatory Learning: Pedagogical Choices with Technology Affordances in the Web 2.0 Era. In: ICT: Providing Choices for Learners and Learning. Proceedings Ascilite Singapore 2007 (pp. 664-675).
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) (2009). The new millennium learners: Main findings. Paris: OECD
 • Özbek, Y. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dijital içerik ve teknolojiyi kullanma becerileri (Tezsiz yüksek lisans projesi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.
 • Özerkan, E. (2007) Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
 • Pan, S. C., & Franklin, T. (2011). In-service teachers' self-efficacy, professional development, and Web 2.0 tools for integration. New Horizons in Education, 59(3), 28-40.
 • Sadaf, A., Newby, T. J., & Ertmer, P. A. (2012). Exploring pre-service teachers' beliefs about using Web 2.0 technologies in K-12 classroom. Computers & Education, 59(3), 937-945.
 • Sariyatun, Joebagio, H., & Akhyar, M. (2018). Teachers’ perception on digital teaching material development in social science education. Journal of Turkish Science Education, 15(Special), 13-21.
 • Seabrooks-Blackmore, J., & Patterson, K. B. (2013). Preservice teachers in special education: Using edublogs for transition collaboration. Journal of Educational Technology, 10(2), 7-14.
 • Siyam, N. (2019). Factors impacting special education teachers’ acceptance and actual use of technology. Education and Information Technologies, 24(3), 2035-2057.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. (2016). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma metotları (4. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Smith, L. (2020). The role of technology in special education. TechNotes Blog. https://blog.tcea.org/the-role-of-technology-in-special-education/ adresinden 28 Eylül 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Spiteri, M., & Chang-Rundgren, S. N. (2017). Maltese primary teachers’ digital competence: implications for continuing professional development. European Journal of Teacher Education, 40(4), 521-534.
 • Sulaiman, J., & Ismail, S. N. (2020). Teacher competence and 21st century skills in transformation schools 2025 (TS25). Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3536-3544. DOI: 10.13189/ujer.2020.080829
 • Şanlı, G. (2022). Yenilik transferi bağlamında sınıf öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarına dayalı dijital öğretim materyali geliştirme öz yeterliliklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • Şendoğdu, K. (2022). Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan öğretiminde dijital içerik geliştirme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Tatlı, Z., Akbulut, H. İ., & Altınışık, D. (2016). The impact of Web 2.0 tools on pre-service teachers’ self confidence levels about TPCK. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 7(3), 659-678.
 • Toprakçı, E. (1996). Okul örgütünün teknoloji açısından kendine özgü yönleri, Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(1), 139-149. Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/teknoloji-acisindan.pdf
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim Pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • van Acker, F., van Buuren, H., Kreijns, K., & Vermeulen, M. (2013). Why teachers use digital learning materials: The role of self-efficacy, subjective norm and attitude. Education and Information Technologies, 18(3), 495-514.
 • Walan, S. (2020). Embracing digital technology in science classrooms-secondary school teachers’ enacted teaching and reflections on practice. Journal of Science Education and Technology, 29(3), 431-441.
 • Yener, S. (2018). The effects of technostress on employee performance: The mediating role of burnout. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 85-101.
 • Yeni, S. (2017). Examining the effectiveness of the in-service training program on Web 2.0 tools for the special education teachers. Electronic Turkish Studies, 12(23).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yu, M., Yuen, A. H., & Park, J. (2012). Using Web 2.0 technologies: Exploring perspectives of students, teachers and parents. Interactive Technology and Smart Education, 9(4), 204-216.
 • Zentel, P., Lingnau, A., & Cress, U. (2008). Perspectives of ICT in special education: Potential and possibilities of Web 2.0 and social software. Report of a workshop at the Knowledge Media Research Center, Tübingen, Germany in June 2008. Journal of Assistive Technologies, 2(3), 46-47. https://doi.org/10.1108/17549450200800027

Determining the Self-Efficacy of Special Education Teachers in Developing Digital Instructional Materials / Özel Eğitim Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterliklerinin Belirlenmesi

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 74 - 91, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1334393

Abstract

Educational technologies have made significant advances and over time have begun to replace traditional learning environments with technology-supported learning environments. The aim of the study is to determine the self-efficacy of special education teachers in developing digital instructional materials. The research group of the study, which was conducted according to the mixed research method, consists of 35 special education teachers working in the Marmara Region during the 2022-2023 academic year. As a quantitative data collection tool, "Teacher’s Digital Instructional Material Development Self-Efficacy Scale" was used to determine the self-efficacy of teachers in developing digital instructional materials, and as a qualitative data collection tool, a semi-structured interview form was used. The quantitative data of the research were analyzed with one-way analysis of variance and independent samples t-test, and the qualitative data were analyzed with content analysis. As a result of the research, it was determined that the self-efficacy of special education teachers in developing digital instructional materials was at a moderate level, did not show a significant difference according to gender or technology-based education status, but showed a significant difference according to years of professional experience and graduation status. It was observed that teachers with 1-5 years of professional experience and special education teachers with a master’s degree had higher self-efficacy in developing digital instructional materials. According to the qualitative results of the research, it was determined that special education teachers were aware of the importance of developing digital instructional materials, but they did not include digital instructional materials at an adequate level in their educational processes.

References

 • Agung, L., & Akhyar, M. (2018). Teachers’ perception on the development of local history digital teaching material in Surakarta. In International Conference on Teacher Training and Education 2018 (ICTTE 2018) (pp. 35-39). Atlantis Press.
 • Akkaya, S., & Kapıdere, M. (2021). How do digital games utilization levels predict a teacher’s digital material development self-efficacy? World Journal on Educational Technology: Current Issues, 13(2), 322-335.
 • Algan, C. E. (2006). Özel okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde bilgi teknolojileri kullanımı öz-yeterlikleri ve derslerinde bilgi teknolojilerinden yararlanma durumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Alhassan, R. (2017). Exploring the Relationship between Web 2.0 Tools Self-Efficacy and Teachers' Use of These Tools in Their Teaching. Journal of Education and Learning, 6(4), 217-228.
 • Arabacı, İ. B., & Akıllı, C. (2021). English Teachers' Views on the Use of Web 2.0 Tools in Educational Environments. Asian Journal of Education and Training, 7(2), 115-125.
 • Arkan, A., & Kaya, E. (2018). Education information network (EBA) and 2023 education vision. Seta Perspektif, 221, 1-6.
 • Arslan, S., Bulut Özek, M., & Türel, Y. K. (2023). The Relation between Web 2.0 Rapid Content Development Self-Efficiency and Professional Burnout of Special Education Teachers. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 11(1), 14-24.
 • Avcı, Ü., & Seferoğlu, S. S. (2011). Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 13-26.
 • Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward A Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Barseghyan, L. (2014). The role and importance of audio-visual aids in teaching. Foreign Languages in Higher Education, 18(2), 120-128. https://doi.org/10.46991/FLHE/2014/18.2.120
 • Baykul, Y., & Adıgüzel, O. C. (2013). Sosyal bilimler için istatistik: SPSS uygulamaları. Pegem Akademi Yayınları.
 • Bediroğlu, R. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterlikleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Billingsley, B., Israel, M., & Smith, S. (2011). Supporting new special education teachers: How online resources and Web 2.0 technologies can help. Teaching Exceptional Children, 43(5), 20-29. https://doi.org/10.1177/004005991104300502
 • Börnert-Ringleb, M., Casale, G., & Hillenbrand, C. (2021). What predicts teachers’ use of digital learning in Germany? Examining the obstacles and conditions of digital learning in special education. European Journal of Special Needs Education, 36(1), 80-97. https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1872847
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K., E., Akgün, E., Ö., Karadeniz, Ş., & Demirci, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coffey (2021). A comparative study of novice and experienced teachers’ self-efficacy toward technology integration and level of technology integration in the classroom. (PhD Thesis), Liberty University, Lynchburg, VA.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2020). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. (Çeviri: Y. Dede, S. B. Demir, 4. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çağıltay, K., Çakır, H., Karasu, N., İslim, Ö. F., & Çiçek, F. (2019). Use of educational technology in special education: Perceptions of teachers. Participatory Educational Research (PER), 6(2), 189-205. http://dx.doi.org/10.17275/per.19.21.6.2
 • Çay, E., Yıkmış, A. & Sola Özgüç, C. (2020). Özel eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin özel eğitim öğretmenlerinin deneyim ve görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 8(2), 629-648.
 • Durak, H. Y., & Seferoğlu, S. S. (2017). Examination of teachers’ sense of burnout in terms of various variables. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 759-788.
 • Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). 21. Yüzyıl öğretmenleri için Web 2.0 araçları. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.
 • Erbenzer, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterlik algıları ve kullanım durumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye.
 • Fernández-Suárez, I., García-González, M. A., Torrano, F., & García-González, G. (2021). Study of the prevalence of burnout in university professors in the period 2005–2020. Education Research International, 1-10. https://doi.org/10.1155/2021/7810659
 • García, C., Sorte, A., Díaz-Pérez, J., Leal, A. R., & Gandra, M. (2014). Use of ITC and 2.0 Web tools by Portuguese primary and special education teachers: The importance of the personal competences. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 18(1), 241-255.
 • George, D. & Mallery, P. (2001). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. Needham Heights: AllynBacon.
 • Gökbulut, B., Keserci, G. & Akyüz, A. (2021). Eğitim fakültesinde görev yapan akademisyen ve öğretmenlerin dijital materyal tasarım yeterlikleri. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(1), 11-24.
 • Gül, M. D. & Sönmez, S. (2023). Özel eğitim öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi-uygulama yetkinlik düzeylerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 12(3), 701-714. DOI: https://dx.doi.org/10.30703/cije.1253727
 • Güneş, A. M. & Buluç, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(1), 94-113.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hobfoll, S. E. (2001), The Influence of Culture, Community, and the NestedSelf in the Stress Rocess: Advancing Conservation of Resources Theory. Applied Psychology: An International Review, 50(3), 337-421.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.
 • Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research. Journal of Mixed Method Research, 1(2),112-133.
 • Kalaycı, Ş. (2018). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (9. baskı). Ankara: Dinamik Akademi.
 • Kara, S. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerinin belirlenmesi İstanbul örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Karademir, T. (2018). Teknolojinin benimsenmesine ekolojik bir yaklaşım: sürdürebilir bir dijital öğretim materyali geliştirme ekosistemi (Yayımlanmamış doktora lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Karaman, S., Yıldırım, S., & Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 22, 23.
 • Kennedy, T. J., & Odell M. R. L. (2014). Engaging students in STEM education. Journal of Science Education International, 25(3), 246-258.
 • Korkmaz, Ö., Arıkaya, C., & Altıntaş, Y. (2019). Öğretmenlerin dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi çalışması. Turkish Journal of Primary Education, 4(2), 40-56.
 • Kreijns, K., van Acker, F., Vermeulen, M., & van Buuren, H. (2013). What stimulates teachers to integrate ICT in their pedagogical practices? The use of digital learning materials in education. Computers in Human Behavior, 29(1), 217-225.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C. & Morgan, G. A. (2011). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation (4th ed.). New York, NY: Routledge/Taylor & Francis.
 • Martinez-Lopez, R., Yot-Domínguez, C., & Trigo, M. E. (2020). Analysis of the internet use and students' Web 2.0 digital competence in a Russian university. International Journal of Technology Enhanced Learning, 12, 316.
 • McLoughlin, C. & Lee, M. J. (2007) Social Software and Participatory Learning: Pedagogical Choices with Technology Affordances in the Web 2.0 Era. In: ICT: Providing Choices for Learners and Learning. Proceedings Ascilite Singapore 2007 (pp. 664-675).
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) (2009). The new millennium learners: Main findings. Paris: OECD
 • Özbek, Y. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dijital içerik ve teknolojiyi kullanma becerileri (Tezsiz yüksek lisans projesi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.
 • Özerkan, E. (2007) Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
 • Pan, S. C., & Franklin, T. (2011). In-service teachers' self-efficacy, professional development, and Web 2.0 tools for integration. New Horizons in Education, 59(3), 28-40.
 • Sadaf, A., Newby, T. J., & Ertmer, P. A. (2012). Exploring pre-service teachers' beliefs about using Web 2.0 technologies in K-12 classroom. Computers & Education, 59(3), 937-945.
 • Sariyatun, Joebagio, H., & Akhyar, M. (2018). Teachers’ perception on digital teaching material development in social science education. Journal of Turkish Science Education, 15(Special), 13-21.
 • Seabrooks-Blackmore, J., & Patterson, K. B. (2013). Preservice teachers in special education: Using edublogs for transition collaboration. Journal of Educational Technology, 10(2), 7-14.
 • Siyam, N. (2019). Factors impacting special education teachers’ acceptance and actual use of technology. Education and Information Technologies, 24(3), 2035-2057.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. (2016). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma metotları (4. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Smith, L. (2020). The role of technology in special education. TechNotes Blog. https://blog.tcea.org/the-role-of-technology-in-special-education/ adresinden 28 Eylül 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Spiteri, M., & Chang-Rundgren, S. N. (2017). Maltese primary teachers’ digital competence: implications for continuing professional development. European Journal of Teacher Education, 40(4), 521-534.
 • Sulaiman, J., & Ismail, S. N. (2020). Teacher competence and 21st century skills in transformation schools 2025 (TS25). Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3536-3544. DOI: 10.13189/ujer.2020.080829
 • Şanlı, G. (2022). Yenilik transferi bağlamında sınıf öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarına dayalı dijital öğretim materyali geliştirme öz yeterliliklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • Şendoğdu, K. (2022). Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan öğretiminde dijital içerik geliştirme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Tatlı, Z., Akbulut, H. İ., & Altınışık, D. (2016). The impact of Web 2.0 tools on pre-service teachers’ self confidence levels about TPCK. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 7(3), 659-678.
 • Toprakçı, E. (1996). Okul örgütünün teknoloji açısından kendine özgü yönleri, Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(1), 139-149. Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/teknoloji-acisindan.pdf
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim Pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • van Acker, F., van Buuren, H., Kreijns, K., & Vermeulen, M. (2013). Why teachers use digital learning materials: The role of self-efficacy, subjective norm and attitude. Education and Information Technologies, 18(3), 495-514.
 • Walan, S. (2020). Embracing digital technology in science classrooms-secondary school teachers’ enacted teaching and reflections on practice. Journal of Science Education and Technology, 29(3), 431-441.
 • Yener, S. (2018). The effects of technostress on employee performance: The mediating role of burnout. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 85-101.
 • Yeni, S. (2017). Examining the effectiveness of the in-service training program on Web 2.0 tools for the special education teachers. Electronic Turkish Studies, 12(23).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yu, M., Yuen, A. H., & Park, J. (2012). Using Web 2.0 technologies: Exploring perspectives of students, teachers and parents. Interactive Technology and Smart Education, 9(4), 204-216.
 • Zentel, P., Lingnau, A., & Cress, U. (2008). Perspectives of ICT in special education: Potential and possibilities of Web 2.0 and social software. Report of a workshop at the Knowledge Media Research Center, Tübingen, Germany in June 2008. Journal of Assistive Technologies, 2(3), 46-47. https://doi.org/10.1108/17549450200800027

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Mehmet Oğuz GÜNŞEN
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2049-1786
Türkiye

Publication Date October 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 5

Cite

APA
GÜNŞEN, M. O. (2023). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterliklerinin Belirlenmesi / Determining the Self-Efficacy of Special Education Teachers in Developing Digital Instructional Materials. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 74-91. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1334393

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com  
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.pdf