Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Opinions of Biology Teachers on the Application of the Measurement and Evaluation Approach in Curriculum / Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımının Uygulanmasına Yönelik Biyoloji Öğretmenlerinin Görüşleri

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 57 - 73, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1328871

Abstract

The aim of this study is to examine the views of biology teachers on the application of the measurement and evaluation approach in the 2018 curriculum. Teachers working in public and private schools in Mardin were included in the study. The study was conducted using a survey model. The data collection tool was developed by the researcher. In this context, the 2018 curriculum of the Ministry of Education has been examined. The information, expectations, and principles given under the heading of measurement and evaluation approach in the curriculum were examined. This information, expectations, and principles were made into a proposition and formed into a draft scale. Expert opinions were taken for the draft scale. The draft scale was prepared as a five-point Likert type. Afterwards, the draft scale was applied to biology teachers selected by the purposive sampling method. Post-implementation data was analyzed as EFA and CFA. SPSS and AMOS programs were used for analysis. For the EFA analysis process, first of all, item-total correlation, sample adequacy, and item factor load value were examined. As a result of the analysis, four items were eliminated. To determine the number of factors, eigenvalues, scree plots, and total variance were examined. As a result, it was seen that the draft scale had two sub-dimensions. Then data were collected from biology teachers for CFA. With the analysis made, the model fit index value was checked. It was observed that the indices were at an excellent and acceptable level. Thus, the model was validated. As a result, a valid and reliable scale was obtained. On the prepared scale, the opinions of biology teachers on this subject were examined. In all sub-dimensions of the scale, there was no significant difference between biology teachers' educational status, professional seniority, and view point averages of examining the curriculum.

References

 • Atasoy, B. (2022). Kimya öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme okuryazarlıkları ve ölçme değerlendirmeye ilişkin tutumları (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Altıntaş, R. (2019). Ortaokul matematik dersi öğretim programlarının karşılaştırılması: 2009-2013-2017-2018. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Afyonkarahisar.
 • Atıcı, T. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ve akademik başarıları. Turkish Journal of Education, 2(4), 4-12.
 • Bezen, S., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2020). Türkiye’de 2013 ve 2018 yılı ortaöğretim fizik dersi öğretim programlarının temel öğeler açısından karşılaştırılması. Başkent University Journal Of Education, 7(1), 92-101.
 • Başar, T., & Demiral, Ü. (2019). 2013, 2017 ve 2018 fen bilimleri dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 261-292.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cerrah, L. & Ayas, A. (2003). Meslek liselerinde görev yapan biyoloji öğretmenlerinin karşılaştıkları problemler: biyoloji ve sağlık bilgisi öğretim programına bir bakış. Milli Eğitim Dergisi, 159, 149-159.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (Çeviri Editörü: Ahmet. Aypay,). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çepni, S. & Çil, E. (2014). Fen bilimleri dersi öğretim programı ilkokul ve ortaokul öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Çokluk, O., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, S. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve L1SREL uygulamalar1. Ankara: Pegem A.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Deveci, İ. (2018). Türkiye’de 2013 ve 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarının temel öğeler açısından karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 799-825.
 • DeVellis, R. F. (2017). Ölçek geliştirme: kuram ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Doğan, B & Ay, T. (2010). Biyolojinin toplum bilim ve teknoloji açısından önemi. (Ed. Fikriye Bolat). Biyolojide özel konular. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Erden, M. (1997). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdoğan, Y. (2019). Türkiye’nin (2018) fen bilimleri dersi öğretim programı ile japonya’nın (2008) fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Erkuş, A. (2015). Psikometri üzerine yazılar. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Ersoy, M., & Merter, F. (2012). 9. Sınıf biyoloji dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Sivas İli Örneği). E-International Journal of Educational Research, 3(3).1-17.
 • Gürbüz, H. , Kışoğlu, M. , Alaş, A. & Sülün, A. (2011). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevre okuryazarlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-14. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8013/105226
 • Gürbüzoğlu- Yalmancı, S. (2016). Fen eğitiminde biyolojinin yeri ve önemi. (Ed. Solmaz Aydın & Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı). Fen bilimleri öğretmen ve öğretmen adayları için biyoloji öğretimi. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Gürdal, B. (2021). 2018 yılında güncellenen 6. sınıf fen bilimleri öğretim programı ve uygulamaları hakkındaki öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi. İstanbul.
 • İnci, A, Y. (2022). Okul öncesi eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin öğretmen ve ebeveyn görüşleri (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi.
 • İzci, K. (2018). Türkiye kapsamında ortaöğretim fen bilimleri alan öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme okuryazarlıkları: betimsel bir ı̇çerik analizi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 9(17), 23-54.
 • Jones, M. ve Jones, G. (2002). Biyoloji. L. Bikem Süzen, (Ed). Gülgün Gündüz ve L. Bikem Süzen (Çev.). İstanbul: Birol Yayınları.
 • Karadeniz, M. (2019). 2013 ve 2018 fen bilimleri öğretim programları ölçme ve değerlendirme anlayışlarının 6-8. sınıf ders kitaplarına yansımaları (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Karagöz, Y. & Bardakçı, S. (2020). Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Ölçme Araçları ve Ölçek Geliştirme. Nobel Yayınevi.
 • Karasar, M. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Korkut, H, M. (2019). Fen edebiyat ve eğitim fakültesi mezunu fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarının belirlenmesi (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.
 • MEB. (2013). 9. sınıf biyoloji ders kitabı.
 • MEB. (2018). Biyoloji dersi ortaöğretim programı.
 • Meydan, H., M. & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi amos uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik. Ankara: Seçkin Matbaası.
 • Özdaş, F. (2021). Program geliştirmenin kuramsal temelleri. (Ed. Veli Batdı). Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Özçelik, D. A. (2010). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Uzunboylu, H. & Hürsen, Ç. (2012). Eğitimde programları ve değerlendirilmesi. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • YÖK/Dünya Bankası. (1997). Milli eğitimi geliştirme projesi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi. Biyoloji Öğretimi. Ankara.
 • Seçer, İ. (2017). SPSS ve lisrel ile pratik veri analizi. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Söylemez, S. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin öz yeterliklerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim Pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Toprakçı, E. ve Meşe, Ö.F. (2019) Türkiye’de bireylerin eğitim düzeyi ile sağlığı arasındaki ilişki: ulusal veriler ışığında bir analiz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 118-143. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/768735
 • Şahingöz, Ş. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik inançlarının incelenmesi üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Şen, H. (2021). 5, 6, 7 ve 8. sınıf ve fen bilimleri ders kitaplarında ölçme ve değerlendirme yaklaşımları açısından incelenmesi (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Anakara.
 • Palaz, Ş. (2022). Fen öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik sınıf öğetmeni adaylarının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
 • Yetim, H. (2020). 2018 fen bilimleri öğretim programı ışığında ölçme ve değerlendirme anlayışlarının 3-5. sınıf ders kitaplarına yansımaları (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Yetkin, Y. (1998). Biyoloji eğitimi ile sağlanan davranış değişikliklerinin insanın yücelişi ve dünya barışına katkısı. Turkish Journal of Biology, 22, 347-367.

Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımının Uygulanmasına Yönelik Biyoloji Öğretmenlerinin Görüşleri / Opinions of Biology Teachers on the Application of the Measurement and Evaluation Approach in Curriculum

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 57 - 73, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1328871

Abstract

Bu çalışma, 2018 yılı öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme yaklaşımının uygulamasına yönelik biyoloji öğretmenlerinin görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Mardin’de resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenler dahil edilmiştir. Çalışma tarama modeli ile yapılmıştır. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bu bağlamda MEB 2018 yılı öğretim programları incelenmiştir. Öğretim programında ölçme ve değerlendirme yaklaşımı başlığı altında verilen bilgilendirmeler, beklentiler ve ilkeler incelenmiştir. Bu bilgiler, beklentiler ve ilkeler önerme hâline getirilerek taslak ölçek oluşturulmuştur. Taslak ölçek için uzman görüşleri alınmıştır. Taslak ölçek beş dereceli likert tipi olarak hazırlanmıştır. Daha sonra taslak ölçek, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen biyoloji öğretmenlerine uygulanmıştır. Uygulama sonrası veriler AFA ve DFA olarak analiz edilmiştir. Analiz işlemleri için SPSS ve AMOS programları kullanılmıştır. AFA analiz işlemi için öncelikle madde-toplam korelasyonu, örneklem yeterliliği ve madde faktör yük değeri incelenmiştir. Analizler sonucu dört madde elenmiştir. Faktör sayısı belirlemek için özdeğerler, yamaç birikinti grafiği ve açıklanan toplam varyans miktarı incelenmiştir. Sonuçta taslak ölçeğin iki alt boyutlu olduğu görülmüştür. Sonra DFA için yine biyoloji öğretmenlerinin görüşleri kullanılmıştır. Yapılan analiz ile model uyum indeks değerine bakılmıştır. İndekslerin mükemmel ve kabul edilebilir düzeyinde olduğu görülmüştür. Böylece model doğrulanmıştır. Sonuç itibarı ile geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edilmiştir. Hazırlanan ölçek ile biyoloji öğretmenlerinin bu konudaki görüşleri incelenmiştir. Ölçeğin tüm alt boyutlarında biyoloji öğretmenlerinin öğrenim durumu, mesleki kıdem, öğretim programını inceleme durumu görüş puan ortalamaları arasında anlamlı fark görülmemiştir.

Supporting Institution

yok

Thanks

yok

References

 • Atasoy, B. (2022). Kimya öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme okuryazarlıkları ve ölçme değerlendirmeye ilişkin tutumları (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Altıntaş, R. (2019). Ortaokul matematik dersi öğretim programlarının karşılaştırılması: 2009-2013-2017-2018. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Afyonkarahisar.
 • Atıcı, T. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ve akademik başarıları. Turkish Journal of Education, 2(4), 4-12.
 • Bezen, S., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2020). Türkiye’de 2013 ve 2018 yılı ortaöğretim fizik dersi öğretim programlarının temel öğeler açısından karşılaştırılması. Başkent University Journal Of Education, 7(1), 92-101.
 • Başar, T., & Demiral, Ü. (2019). 2013, 2017 ve 2018 fen bilimleri dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 261-292.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cerrah, L. & Ayas, A. (2003). Meslek liselerinde görev yapan biyoloji öğretmenlerinin karşılaştıkları problemler: biyoloji ve sağlık bilgisi öğretim programına bir bakış. Milli Eğitim Dergisi, 159, 149-159.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (Çeviri Editörü: Ahmet. Aypay,). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çepni, S. & Çil, E. (2014). Fen bilimleri dersi öğretim programı ilkokul ve ortaokul öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Çokluk, O., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, S. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve L1SREL uygulamalar1. Ankara: Pegem A.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Deveci, İ. (2018). Türkiye’de 2013 ve 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarının temel öğeler açısından karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 799-825.
 • DeVellis, R. F. (2017). Ölçek geliştirme: kuram ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Doğan, B & Ay, T. (2010). Biyolojinin toplum bilim ve teknoloji açısından önemi. (Ed. Fikriye Bolat). Biyolojide özel konular. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Erden, M. (1997). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdoğan, Y. (2019). Türkiye’nin (2018) fen bilimleri dersi öğretim programı ile japonya’nın (2008) fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Erkuş, A. (2015). Psikometri üzerine yazılar. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Ersoy, M., & Merter, F. (2012). 9. Sınıf biyoloji dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Sivas İli Örneği). E-International Journal of Educational Research, 3(3).1-17.
 • Gürbüz, H. , Kışoğlu, M. , Alaş, A. & Sülün, A. (2011). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevre okuryazarlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-14. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8013/105226
 • Gürbüzoğlu- Yalmancı, S. (2016). Fen eğitiminde biyolojinin yeri ve önemi. (Ed. Solmaz Aydın & Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı). Fen bilimleri öğretmen ve öğretmen adayları için biyoloji öğretimi. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Gürdal, B. (2021). 2018 yılında güncellenen 6. sınıf fen bilimleri öğretim programı ve uygulamaları hakkındaki öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi. İstanbul.
 • İnci, A, Y. (2022). Okul öncesi eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin öğretmen ve ebeveyn görüşleri (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi.
 • İzci, K. (2018). Türkiye kapsamında ortaöğretim fen bilimleri alan öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme okuryazarlıkları: betimsel bir ı̇çerik analizi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 9(17), 23-54.
 • Jones, M. ve Jones, G. (2002). Biyoloji. L. Bikem Süzen, (Ed). Gülgün Gündüz ve L. Bikem Süzen (Çev.). İstanbul: Birol Yayınları.
 • Karadeniz, M. (2019). 2013 ve 2018 fen bilimleri öğretim programları ölçme ve değerlendirme anlayışlarının 6-8. sınıf ders kitaplarına yansımaları (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Karagöz, Y. & Bardakçı, S. (2020). Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Ölçme Araçları ve Ölçek Geliştirme. Nobel Yayınevi.
 • Karasar, M. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Korkut, H, M. (2019). Fen edebiyat ve eğitim fakültesi mezunu fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarının belirlenmesi (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.
 • MEB. (2013). 9. sınıf biyoloji ders kitabı.
 • MEB. (2018). Biyoloji dersi ortaöğretim programı.
 • Meydan, H., M. & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi amos uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik. Ankara: Seçkin Matbaası.
 • Özdaş, F. (2021). Program geliştirmenin kuramsal temelleri. (Ed. Veli Batdı). Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Özçelik, D. A. (2010). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Uzunboylu, H. & Hürsen, Ç. (2012). Eğitimde programları ve değerlendirilmesi. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • YÖK/Dünya Bankası. (1997). Milli eğitimi geliştirme projesi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi. Biyoloji Öğretimi. Ankara.
 • Seçer, İ. (2017). SPSS ve lisrel ile pratik veri analizi. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Söylemez, S. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin öz yeterliklerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Toprakçı, E. (2016). Eğitimbilim Pedandragoji. içinde Eğitimbilim Pedandragoji, 130-173. (Ed.: Erdal Toprakçı) Ankara: Ütopya Yayınevi
 • Toprakçı, E. ve Meşe, Ö.F. (2019) Türkiye’de bireylerin eğitim düzeyi ile sağlığı arasındaki ilişki: ulusal veriler ışığında bir analiz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 118-143. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/768735
 • Şahingöz, Ş. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik inançlarının incelenmesi üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Şen, H. (2021). 5, 6, 7 ve 8. sınıf ve fen bilimleri ders kitaplarında ölçme ve değerlendirme yaklaşımları açısından incelenmesi (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Anakara.
 • Palaz, Ş. (2022). Fen öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik sınıf öğetmeni adaylarının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
 • Yetim, H. (2020). 2018 fen bilimleri öğretim programı ışığında ölçme ve değerlendirme anlayışlarının 3-5. sınıf ders kitaplarına yansımaları (Yayımlanmamış tezli yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Yetkin, Y. (1998). Biyoloji eğitimi ile sağlanan davranış değişikliklerinin insanın yücelişi ve dünya barışına katkısı. Turkish Journal of Biology, 22, 347-367.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Mürşet ÇAKMAK
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9472-8200
Türkiye

Project Number yok
Publication Date October 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 5

Cite

APA
ÇAKMAK, M. (2023). Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımının Uygulanmasına Yönelik Biyoloji Öğretmenlerinin Görüşleri / Opinions of Biology Teachers on the Application of the Measurement and Evaluation Approach in Curriculum. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 57-73. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1328871

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com  
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.pdf