Research Article
BibTex RIS Cite

Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikleri ve Belirleyicileri / Prospective Teachers' Lifelong Learning Competences and Their Determinants

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 47 - 56, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1325624

Abstract

Öğrenme, sadece belli bir zamana veya sürece yönelik değil tüm hayat boyu devam eden bir kavramdır. Özellikle bilginin değişken bir yapı gösterdiği günümüzde bireylerin hem meslek hem de sosyal hayatına uyum sağlayabilmesi yaşam boyu öğrenme ile mümkündür. Meslek yaşantısında öğretme işini üstlenecek ve değişimlere uyum sağlamada öncü olma rolleri olacak öğretmen adayları için yaşam boyu öğrenme yeterliklerine sahip olmaları önemlidir. Bu kapsamda çalışmada, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerini ve belirleyicilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, durum çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın deseni ise iç içe çoklu durum desenidir. Bu kapsamda ölçüt örnekleme tekniği kullanarak yaşam boyu öğrenme alanında çalışma yapmış 7 uzman ve uygun örnekleme tekniği kullanarak 104 öğretmen adayı çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve yaşam boyu öğrenme yeterlik anketi ile toplanmıştır. Veri toplama araçlarının güvenirliği için uzman görüşü alınmış ve anketin cronbach alpha güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Anketin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.824 olarak hesaplanmıştır. Veriler, içerik analizi, yüzde, frekans ve ortalama analizleri kullanarak çözümlenmiştir. Yapılan içerik analizinde iki kodlayıcı arasındaki görüş uyum oranına bakılmış ve görüş uyumu %83,3 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterlikleri orta düzeydedir. Uzmanlar, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenen olabilmeleri için öğrenmeyi öğrenme ve teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanabilme yeterliklerine sahip olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca yaşam boyu öğrenme yeterliklerini kullanabilmeleri için kendilerini geliştirme ve yeniliklere uyum sağlayabilmeleri bunun içinde yaşam boyu öğrenme dersine ihtiyaç olduğunu ve başka derslerle entegre edilerek uygulamaya ağırlık verilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Araştırmanın sonucunda yaşam boyu öğrenme dersi eğitim fakültelerinde bütün bölümlerde zorunlu ders olarak önerilebilir.

References

 • Acar Erdol, T. & Gözütok, F.D. (2017). Ortaöğretim öğrencileri için toplumsal cinsiyet eşitliği öğretim programı ihtiyaç analizi: (Bir anadolu lisesi örneği). Eğitim ve Bilim Dergisi, 42(190), 39-65. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6429
 • Anthonysamy, L., Koo, A. C. & Hew, S. H. (2020). Self-regulated learning strategies in higher education: Fostering digital literacy for sustainable lifelong learning. Education and Information Technologies, 25, 2393-2414. http://dx.doi.org/10.1007/s10639-020-10201-8
 • Aykaç, M. & Aslandağ, B. (2019). Pedagojik formasyon programı öğretmen adaylarının hayatboyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 14(1), 77-90. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14896
 • Ayra, M. & Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesleki öz yeterlik algıları ile ilişkisi. Education Sciences, 10 (1), 17-28. https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaedu/issue/19839/212535
 • Babanlı, N. & Akçay, R.C. (2018). Yetişkin eğitimindeki kursiyerlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(9), 87-104. http://dx.doi.org/10.29129/inujgse.411354
 • Battulga, K., & Sandui, E. (2022). Determining the competencies of lifelong education teachers using the delphi method. Lavai - International Journal of Education, 18(27), 35–51. https://doi.org/10.5564/lavai.v18i27.2496
 • Boyacı, Z. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki: Düzce üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Boztepe Ö., & Demirtaş Z. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeylerinin incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(2), 327-335. https://doi.org/10.5961/jhes.2018.275
 • Bulaç, E. & Kurt, M. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 125-161.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri, Pegem A Yayınları, 10.Baskı
 • Candy, P. C. (2003). Lifelong learning and ınformation literacy. Report for U.S National Commission on Libraries and Information Science and National Forum on Information Literacy. https://doi.org/10.1.1.119.5676.
 • Chapman, J., Toomey, R., Gaff, J., McGlip, J., Walsh, M., Warren, E. & Williams, I. (2003). Lifelong learning and teacher education. Canberra: Australian Government Department of Education, Science and Training.
 • Chapman, J., Gaff, J., Toomey, R. & Aspin, D. (2005). Policy on lifelong learning in Australia. International Journal of Lifelong Education 24(2), 99-122.
 • Coronado, N.D. & Alentejan, J.O (2020). Lifelong Learning and Work-life Balance among the Teacher Training Faculty of State Universities and Colleges: Basis for Human Resource Development Program, 11th. Global Conference On Business and Social Science, 11-12 December, Thailand
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. (2nd.ed.) USA: SAGE Publications.
 • Çağatay, Ş.M. (2021). Seçmeli ders olarak yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme: öğretmen adayları için ne ifade ediyor? Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 5(5), 186 – 196. https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.12
 • Demiralp, D., & Kazu, H. (2017). Öğretmen adaylarının etkili yaşam boyu öğrenme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 71-85. https://doi.org/10.17679/inuefd.354234
 • Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme. (22. Baskı). Pegem Yayıncılık
 • Dokumacı Sütçü, N. & Sütçü, K. (2022). Examination of preservice teachers' competence perceptions of 21st century skills by C&RT analysis. E-International Journal of Educational Research, 13(2), 18-38. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1035968
 • Dută, N., & Rafailă, E. (2013). Importance of the lifelong learning for Professional development of university teachers - needs and practical implications. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 127, 801-806. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.358
 • Duymuş, Y & Sulak S. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri üzerinde lisans, eğitimi, cinsiyet ve bölümün etkisi, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(2), 58-74.
 • Ekşioğlu, S., Tarhan S. & Çetin-Gündüz H. (2017). Yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile özyetkinlik beklentisi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1925-1940.
 • Ergün, E. & Kurnaz, F.B. (2017). Uzaktan eğitim yoluyla pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 1-17.
 • European Commission (2005). Proposal for a Reccomendation of The European Parliament and of The Councıl on Key Competences for Lifelong Learning
 • Fiske, J. (1996). İletişim çalışmalarına giriş. (S. İrvan, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gedik, H. & Sarpkaya Aktaş, G. (2016). Hayat boyu öğrenmeden yansımalar: Öğretmen adaylarının görüşleri, Turkish Studies, 11(14), 277 – 294.
 • Gencel, İ. E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-252.
 • Gür Erdoğan, D., Bayat, S. & Sentürk, Ş. (2017). The Relationship between alternative teacher certification program students’ computer and communication technology, e-learning and lifelong learning tendencies. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 7(13), 147-160.
 • Güzel, H. (2017). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (10) , 312-325.
 • Göloğlu Demir, C. (2022). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2488-2506.
 • İlic, U. & Haseski, H. İ. (2019). Öğretmen adaylarının hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi dersine yönelik görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 51 – 66. http://dx.doi.org/10.12984/egeefd.488612
 • İzci, E. & Koç, S. (2012). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 101-114. http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.267
 • Karakış, Ö. & Demirtaş, Z. (2022). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve öğretmenlik mesleğini seçimlerinden duydukları memnuniyetin mesleki yönelim ve kariyer geliştirme arzularını yordaması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (5) , 77-92. http://dx.doi.org.0.19160/e-ijer.1121973
 • Knapper, C. & Cropley, A. (2000). Lifelong learning in higher education (3rd Ed). London: KoganPage Limited.
 • Kılıç, Ç. (2014). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye yönelik algıları, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 79 – 87.
 • Kilag, O. K., Engbino, V., Abendan, C. F., Cuizon, J., Pahayahay, D. & Cerna, A. (2023). The factors affecting filipino grade 11-12 students' Pronunciation, European Journal of Innovation in Nonformal Education, 3(6), 68 – 78.
 • Manbaki, D. (2023). Öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Matsumoto, K., Ramírez-Montoya, M.S. & Glasserman, L. (2022). Lifelong learning and metacognition in the assessment of pre-service teachers in practice-based teacher education. Frontiers in Education. 7, 1-13. http://dx.doi.org/10.3389/feduc.2022.879238
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd. ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Özoğlu, C. & Kaya, E. (2021). Z kuşağı öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeleri ve dijital okuryazarlıkları arasındaki ilişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(1), 415-437. http://dx.doi.org/10.18039/ajesi.824040.
 • Scheuch, K., Shouping, H. & Gaston, G. J. (2009). The influences of faculty on undergraduate student participation in research and creative activities. Innovative Higher Education, 34(3), 173.
 • Selvi, K. (2011). Teachers’ lifelong learning. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 61-69.
 • Sevinç, Ş., & Çelebi, M. (2020). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29 Ekim Özel Sayısı), 3533-3564.
 • Stefanov, K., Naskinova, I., & Rouman, N. (2007). ICT-enhanced teacher training for lifelong competence development. http://lnx-hrl-075v.web.pwo.ou.nl/handle/1820/973
 • Thwe, W. P., & Kálmán, A. (2023). The regression models for lifelong learning competencies for teacher trainers. Heliyon, 9(2). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13749
 • Tunca, N. , Alkın Şahin, S. & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-446.
 • Toprak, M. & Erdoğan, A. (2012). Yaşam boyu öğrenme: Kavram, politika, araçlar ve uygulama. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 69-91. http://dx.doi.org.10.5961/jhes.2012.03
 • Toprakçı, E. (2005). Türkiye’deki okul yöneticisi ve öğretmenlerin Evlerindeki bilgisayarı mesleki amaçlı kullanım profilleri (Sivas ili örneği) The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2005 ISSN: 1303-6521 volume 4 Issue 2. ss.64-75 http://www.tojet.net/
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi (3. Baskı). Pegem Akademi. Urhan, N. (2020). Hayat boyu öğrenme: Avrupa Birliği ve Türkiye karşılaştırması, Çalışma İlişkileri Dergisi, 1(1), 18 – 45.
 • Uslu, E. M., Akdemir, A. & Genç, S. Z. (2023). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıkları ile yaşam boyu öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 283-302. http://dx.doi.org.10.26468/trakyasobed.1183684
 • Ünal, K. & Akay, C. (2017). Öğretmenlik mesleği ve yaşam boyu öğrenme: öğretmen adayları penceresinden. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 821-838. http://dx.doi.org.10.17860/mersinefd.339943
 • Wang, S. (2018). Patterns and strategies on professional development for college English teacher in lifelong education perspective. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 294, 415-419. http://dx.doi.org/10.2991/ieesasm-18.2019.77
 • Yasa, H. D. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bilgi okuryazarlığı becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, Y. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme düzeyleri ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Yin, R.K. (2014). Case study methods: design and methods (5. Baskı). Sage Pub.

Prospective Teachers' Lifelong Learning Competences and Their Determinants / Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikleri ve Belirleyicileri

Year 2023, Volume: 14 Issue: 5, 47 - 56, 22.10.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1325624

Abstract

Learning is a concept that is not only aimed at a certain time or process but continues throughout life. It is important for prospective teachers who will undertake teaching in their professional lives and have a leading role in adapting to changes, to have lifelong learning competencies. In this context, the study aimed to reveal the lifelong learning competencies and determinants of prospective teachers. The research was carried out with the case study method. The design of the research is the nested multiple case design. In this context, 7 experts by using the criterion sampling technique and 104 pre-service teachers by using the appropriate sampling technique were included in the study group. Data were collected with a semi-structured interview form developed by the researcher and a lifelong learning proficiency questionnaire. Expert opinion was taken for the reliability of the data collection tools and the Cronbach alpha reliability coefficient of the survey was calculated. The Cronbach alpha reliability coefficient of the survey was calculated as .824. Data were analyzed using content analysis, percentage, frequency and mean analysis. In the content analysis, the opinion agreement rate between the two coders was examined and the opinion agreement was determined as 83.3%. According to the results of the research, lifelong learning competencies of prospective teachers are moderate. Experts have stated that prospective teachers must have the competencies to learn to learn and use technology consciously in order to be lifelong learners. They also state that a lifelong learning course is needed so that they can use their lifelong learning competencies, improve themselves and adapt to innovations, and that emphasis should be placed on practice by integrating them with other courses. As a result of the research, lifelong learning course can be recommended as a compulsory course in all departments in education faculties.

References

 • Acar Erdol, T. & Gözütok, F.D. (2017). Ortaöğretim öğrencileri için toplumsal cinsiyet eşitliği öğretim programı ihtiyaç analizi: (Bir anadolu lisesi örneği). Eğitim ve Bilim Dergisi, 42(190), 39-65. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6429
 • Anthonysamy, L., Koo, A. C. & Hew, S. H. (2020). Self-regulated learning strategies in higher education: Fostering digital literacy for sustainable lifelong learning. Education and Information Technologies, 25, 2393-2414. http://dx.doi.org/10.1007/s10639-020-10201-8
 • Aykaç, M. & Aslandağ, B. (2019). Pedagojik formasyon programı öğretmen adaylarının hayatboyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 14(1), 77-90. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14896
 • Ayra, M. & Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesleki öz yeterlik algıları ile ilişkisi. Education Sciences, 10 (1), 17-28. https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaedu/issue/19839/212535
 • Babanlı, N. & Akçay, R.C. (2018). Yetişkin eğitimindeki kursiyerlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(9), 87-104. http://dx.doi.org/10.29129/inujgse.411354
 • Battulga, K., & Sandui, E. (2022). Determining the competencies of lifelong education teachers using the delphi method. Lavai - International Journal of Education, 18(27), 35–51. https://doi.org/10.5564/lavai.v18i27.2496
 • Boyacı, Z. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki: Düzce üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Boztepe Ö., & Demirtaş Z. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeylerinin incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(2), 327-335. https://doi.org/10.5961/jhes.2018.275
 • Bulaç, E. & Kurt, M. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 125-161.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri, Pegem A Yayınları, 10.Baskı
 • Candy, P. C. (2003). Lifelong learning and ınformation literacy. Report for U.S National Commission on Libraries and Information Science and National Forum on Information Literacy. https://doi.org/10.1.1.119.5676.
 • Chapman, J., Toomey, R., Gaff, J., McGlip, J., Walsh, M., Warren, E. & Williams, I. (2003). Lifelong learning and teacher education. Canberra: Australian Government Department of Education, Science and Training.
 • Chapman, J., Gaff, J., Toomey, R. & Aspin, D. (2005). Policy on lifelong learning in Australia. International Journal of Lifelong Education 24(2), 99-122.
 • Coronado, N.D. & Alentejan, J.O (2020). Lifelong Learning and Work-life Balance among the Teacher Training Faculty of State Universities and Colleges: Basis for Human Resource Development Program, 11th. Global Conference On Business and Social Science, 11-12 December, Thailand
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. (2nd.ed.) USA: SAGE Publications.
 • Çağatay, Ş.M. (2021). Seçmeli ders olarak yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme: öğretmen adayları için ne ifade ediyor? Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 5(5), 186 – 196. https://doi.org/10.29329/ijiape.2021.333.12
 • Demiralp, D., & Kazu, H. (2017). Öğretmen adaylarının etkili yaşam boyu öğrenme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 71-85. https://doi.org/10.17679/inuefd.354234
 • Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme. (22. Baskı). Pegem Yayıncılık
 • Dokumacı Sütçü, N. & Sütçü, K. (2022). Examination of preservice teachers' competence perceptions of 21st century skills by C&RT analysis. E-International Journal of Educational Research, 13(2), 18-38. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1035968
 • Dută, N., & Rafailă, E. (2013). Importance of the lifelong learning for Professional development of university teachers - needs and practical implications. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 127, 801-806. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.358
 • Duymuş, Y & Sulak S. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri üzerinde lisans, eğitimi, cinsiyet ve bölümün etkisi, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(2), 58-74.
 • Ekşioğlu, S., Tarhan S. & Çetin-Gündüz H. (2017). Yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile özyetkinlik beklentisi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1925-1940.
 • Ergün, E. & Kurnaz, F.B. (2017). Uzaktan eğitim yoluyla pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 1-17.
 • European Commission (2005). Proposal for a Reccomendation of The European Parliament and of The Councıl on Key Competences for Lifelong Learning
 • Fiske, J. (1996). İletişim çalışmalarına giriş. (S. İrvan, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gedik, H. & Sarpkaya Aktaş, G. (2016). Hayat boyu öğrenmeden yansımalar: Öğretmen adaylarının görüşleri, Turkish Studies, 11(14), 277 – 294.
 • Gencel, İ. E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-252.
 • Gür Erdoğan, D., Bayat, S. & Sentürk, Ş. (2017). The Relationship between alternative teacher certification program students’ computer and communication technology, e-learning and lifelong learning tendencies. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 7(13), 147-160.
 • Güzel, H. (2017). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (10) , 312-325.
 • Göloğlu Demir, C. (2022). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2488-2506.
 • İlic, U. & Haseski, H. İ. (2019). Öğretmen adaylarının hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi dersine yönelik görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 51 – 66. http://dx.doi.org/10.12984/egeefd.488612
 • İzci, E. & Koç, S. (2012). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 101-114. http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.267
 • Karakış, Ö. & Demirtaş, Z. (2022). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve öğretmenlik mesleğini seçimlerinden duydukları memnuniyetin mesleki yönelim ve kariyer geliştirme arzularını yordaması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (5) , 77-92. http://dx.doi.org.0.19160/e-ijer.1121973
 • Knapper, C. & Cropley, A. (2000). Lifelong learning in higher education (3rd Ed). London: KoganPage Limited.
 • Kılıç, Ç. (2014). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye yönelik algıları, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 79 – 87.
 • Kilag, O. K., Engbino, V., Abendan, C. F., Cuizon, J., Pahayahay, D. & Cerna, A. (2023). The factors affecting filipino grade 11-12 students' Pronunciation, European Journal of Innovation in Nonformal Education, 3(6), 68 – 78.
 • Manbaki, D. (2023). Öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Matsumoto, K., Ramírez-Montoya, M.S. & Glasserman, L. (2022). Lifelong learning and metacognition in the assessment of pre-service teachers in practice-based teacher education. Frontiers in Education. 7, 1-13. http://dx.doi.org/10.3389/feduc.2022.879238
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd. ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Özoğlu, C. & Kaya, E. (2021). Z kuşağı öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeleri ve dijital okuryazarlıkları arasındaki ilişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(1), 415-437. http://dx.doi.org/10.18039/ajesi.824040.
 • Scheuch, K., Shouping, H. & Gaston, G. J. (2009). The influences of faculty on undergraduate student participation in research and creative activities. Innovative Higher Education, 34(3), 173.
 • Selvi, K. (2011). Teachers’ lifelong learning. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 61-69.
 • Sevinç, Ş., & Çelebi, M. (2020). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29 Ekim Özel Sayısı), 3533-3564.
 • Stefanov, K., Naskinova, I., & Rouman, N. (2007). ICT-enhanced teacher training for lifelong competence development. http://lnx-hrl-075v.web.pwo.ou.nl/handle/1820/973
 • Thwe, W. P., & Kálmán, A. (2023). The regression models for lifelong learning competencies for teacher trainers. Heliyon, 9(2). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13749
 • Tunca, N. , Alkın Şahin, S. & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-446.
 • Toprak, M. & Erdoğan, A. (2012). Yaşam boyu öğrenme: Kavram, politika, araçlar ve uygulama. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 69-91. http://dx.doi.org.10.5961/jhes.2012.03
 • Toprakçı, E. (2005). Türkiye’deki okul yöneticisi ve öğretmenlerin Evlerindeki bilgisayarı mesleki amaçlı kullanım profilleri (Sivas ili örneği) The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET April 2005 ISSN: 1303-6521 volume 4 Issue 2. ss.64-75 http://www.tojet.net/
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi (3. Baskı). Pegem Akademi. Urhan, N. (2020). Hayat boyu öğrenme: Avrupa Birliği ve Türkiye karşılaştırması, Çalışma İlişkileri Dergisi, 1(1), 18 – 45.
 • Uslu, E. M., Akdemir, A. & Genç, S. Z. (2023). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıkları ile yaşam boyu öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 283-302. http://dx.doi.org.10.26468/trakyasobed.1183684
 • Ünal, K. & Akay, C. (2017). Öğretmenlik mesleği ve yaşam boyu öğrenme: öğretmen adayları penceresinden. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 821-838. http://dx.doi.org.10.17860/mersinefd.339943
 • Wang, S. (2018). Patterns and strategies on professional development for college English teacher in lifelong education perspective. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 294, 415-419. http://dx.doi.org/10.2991/ieesasm-18.2019.77
 • Yasa, H. D. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bilgi okuryazarlığı becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, Y. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme düzeyleri ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Yin, R.K. (2014). Case study methods: design and methods (5. Baskı). Sage Pub.
There are 55 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Issue Articles
Authors

Akın Karakuyu 0000-0001-7370-5464

Publication Date October 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 5

Cite

APA Karakuyu, A. (2023). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikleri ve Belirleyicileri / Prospective Teachers’ Lifelong Learning Competences and Their Determinants. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(5), 47-56. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1325624

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye