PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The Evaluation of 9th Class Biology Curriculum in terms of Teachers' Opinions (A case study in Sivas)/9. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi(Sivas İli Örneği)

Year 2012, Volume 3, Issue 3, 1 - 17, 28.10.2012

Abstract

Extended Abstract Introduction: In this study, high school biology curriculum which was applied during 2010-2011 education year was evaluated in terms of teachers' opinions. The aim of the study is to find out the opinions of teachers about the objectives, contents, teaching-learning process and evaluation dimensions of biology curriculum and to determine if these opinions change in terms of their gender, seniority and the type of the faculty that they graduated from. Method: This study was carried out as a descriptive study in order to determine the opinions of Biology teachers about Biology curriculum. The study relies on relational scanning model within the context of general scanning model. The population of the study consists of biology teachers who work in high schools in Sivas city center and its districts during 2010-2011 education year. The questionnaire was applied to 55 teachers who were willing to participate in the study. The data were obtained by using a 5-point Likert type scale which consists of 22 items which were prepared by the researchers themselves. Findings: The findings show that the mean value of teachers' opinion about the objectives of biology curriculum is 3.85 and it means that they generally chose “strongly agree” choice for the questions about the objectives. It was also found out that the mean value of their opinions about the contents of biology curriculum is 4.09 and it also means that they generally chose “strongly agree” choice for the questions about the content. However, the mean value of the teachers' opinions about teaching-learning process is 3.20 and the mean value of their opinions about evaluation is 2.86 and these values mean that they generally chose “moderately agree” choice for the questions about the teaching-learning process and performance evaluation dimensions. Also, it was determined that the teachers' opinions about the curriculum don't change in terms of their gender but significant differences were found in terms of their opinions about performance evaluation dimension when their seniority taken into consideration. In addition to these findings it was seen that there were statistically significant differences between their opinions about the objectives, content and teaching-learning process of the curriculum in terms of their faculties that they graduated from. Suggestions: In the light of findings, it is possible to say that the teachers who graduated recently accommodated themselves better to the changes in the curriculum done after the year 2005 and they accomplished the necessary procedures of evaluation progress of the new curriculum better than their colleagues. It can be told that the new curriculum is good in general but there are some hitching parts in the progress of learning, teaching and evaluation of the performance. On the other side it is possible to say the problems of the application continued especially in the process of evaluation despite the five years spent. In connection, teaching knowledge lessons should be highly focused during the schedule in the faculty of education, the students' theoretical knowledge should be allowed to be improved by practice; the efficiency of the teachers should be tested; their deficiencies -if they have- should be fixed by means of educations during service; the optimum number of the students in a class should be decided in order to apply the evaluation part of the new curriculum properly, and this number should not be surpassed; the teacher candidates should be acknowledged about the philosophy beyond the progress , and the teachers should be given possibilities to improve themselves. Keywords: Secondary, Biology, Curriculum, Curriculum evaluation ------------------------------------- Özet Bu araştırma 2010-2011 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesini amaçlamıştır. Araştırmada öğretmenlere program hakkında hedefler, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarında sorular sorularak öğretim programında meydana gelen aksaklıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın yöntemi, biyoloji öğretmenlerinin biyoloji dersi öğretim programına ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik tanımlayıcı nitelikte, ilişkisel tarama modelidir. Çalışma grubu, 2010-2011 öğretim yılında Sivas ilindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan ve gönüllü olan 55 biyoloji öğretmeninden oluşmaktadır. Elde edilen veriler parametrik değer ve testler ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin biyoloji dersi öğretim programının kazanımlarına ait görüşlerinin 3,85 ortalama ile oldukça katılıyorum seçeneği üzerinde yoğunlaştıklarını, içeriğe ait görüşlerinin 4,09 ortalama ile oldukça katılıyorum seçeneği üzerinde yoğunlaştıklarını, öğrenme-öğretme sürecine ait görüşlerinin 3,20 ortalama ile kısmen seçeneği üzerinde yoğunlaştıklarını, değerlendirmeye ait görüşlerinin ise 2,86 ortalama ile kısmen seçeneği üzerinde yoğunlaştıklarını göstermektedir. Bu doğrultuda, eğitim fakülteleri programlarında öğretmenlik formasyonu dersleri içinde özellikle ölçme ve değerlendirme derslerine ağırlık verilmeli, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine imkan sağlanmalı, öğretmenlerin yeterlikleri sınanmalı varsa eksikliklerini hizmet içi eğitimler vasıtasıyla gidermeleri sağlanmalı, yeni programın değerlendirme boyutunun gereği gibi uygulanabilmesi için etkili diğer değişkenleri de kontrol altına alacak önlemlere (öğrenci sayısı vb.) yer verilmelidir. Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, Biyoloji, Program, Program değerlendirme.

References

 • Akar, E.Ö. (2007). Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlemlenen Bölgesel Farklılıklar. Eğitim ve Bilim Cilt 32, Sayı 143
 • Altunoğlu, B. ve Atav, E. (2005). Daha Etkili Bir Biyoloji Öğretimi için Öğretmen Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 28.
 • Cerrah, L. ve Ayas, A. (2003). Meslek Liselerinde Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemler: Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Öğretim Programına Bir Bakış. Milli Eğitim Dergisi, 159.
 • Çoban, A. vd. (2006). Biyoloji Öğretim Programının ÖSS Soruları Açısından Değerlendirilmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 8, Sayı 1
 • Doğan, H. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Dindar, H. (1995). Ortaöğretim Kurumlarında Biyoloji Öğretiminin Yapı ve Sorunları. Doktora Tezi,
 • Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ekici, G. (1996). Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretimde Kullandıkları Yöntemler ve Karşılaştıkları
 • Sorunlar, Ankara Üniversitesi, Ankara, yayımlanmamış yüksek lisans tezi
 • Eymen, E. (2007). Veri Analiz Yöntemleri. İstatistik Merkezi Yayınları.
 • Ergezen, S.S. (1994). Biyoloji Eğitiminin Önemi ve Orta Öğretimde Biyoloji Öğretimi, I. Ulusal Fen
 • Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 9. Eylül Üniversitesi Yayınları, S: 171-177.
 • Gezer, K., Köse, S., vd. (2003). Biyoloji Alanında Yapılan Program Geliştirme Çalışmalarının
 • Karşılaştırılması: Türkiye, İngiltere ve Abd Örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2,14.
 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın.
 • Karacaoğlu, Ö., Acar, E. (2010). Yenilenen Programların Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı
 • Sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 7,I.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 4.Basım Ankara: Sanem Matbaası.
 • Kaya, E. (2001). Orta Öğretimde Biyoloji Öğretiminin Yapı ve Sorunları (Erzurum Örneği), Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Köseoğlu, F. ve Kavak, N. (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırıcı Yaklaşım, Gazi Üniversitesi, Gazi
 • Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:21, 139-148, Ankara.
 • Mülayim, H. ve Soran, H. (2002). Lise 1 Biyoloji Ders Kitapları ve Haftalık Ders Saatleri Hakkında
 • Öğrenci, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüş ve Önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 185-197.
 • Salman, M. (2006). Ülkemizdeki Biyoloji Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşımla İlgili Yapılan
 • Çalışmaların Kısa Bir Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • Savatyapan, S. (2007). Yeni Lise I (2005) Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci
 • Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Şaşan, H.H. (2002). Yapılandırmacı Öğrenme, Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 74-75, S:49-52
 • Yeşilyurt, S. ve Gül, S. (2008). Ortaöğretimde Daha Etkili Bir Biyoloji Öğretimi İçin Öğretmen ve
 • Öğrenci Beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart 2008 Cilt:16 No:l 145-162.
 • Y.Ö.K. (1996), Biyoloji Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı, Ankara.

Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Sivas Ili Örneği)

Year 2012, Volume 3, Issue 3, 1 - 17, 28.10.2012

Abstract

Giriş: Bu araştırma 2010-2011 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programlarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesini amaçlamıştır. Araştırma 2010-2011 öğretim yılında Sivas ili ve bağlı ilçelerindeki orta öğretim kurumlarında görev yapan 103 biyoloji öğretmeninden 35'i ile yapılmıştır. Araştırmada öğretmenlere program hakkında hedefler, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarında sorular sorularak öğretim programında meydana gelen aksaklıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Yöntem: Araştırmanın yöntemi, biyoloji öğretmenlerinin biyoloji dersi öğretim programına ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik tanımlayıcı nitelikte, genel tarama modeli kapsamında ilişkisel tarama modeline dayalıdır. 2010-2011 öğretim yılında Sivas ili ve bağlı ilçelerindeki orta öğretim kurumlarında görev yapan 103 biyoloji öğretmeninden araştırmaya gönüllü olarak katılan 35'i ile yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı olan Cronbach's Alpha değeri 0,749 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen faktörler toplam varyansın %72,217'sini açıklamaktadır. Bulgular: Araştırmada öğretmenlere program hakkında hedefler, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarında sorular sorularak öğretim programında meydana gelen aksaklıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular öğretmenlerin biyoloji dersi öğretim programının kazanımlarına ait düşüncelerinin 3,85 ortalama ile oldukça katılıyorum seçeneği üzerinde yoğunlaştıklarını, içeriğin kapsamı ve niteliğine ait düşüncelerinin 4,09 ortalama ile oldukça katılıyorum seçeneği üzerinde yoğunlaştıklarını, öğrenme-öğretme sürecine ait düşüncelerinin 3,20 ortalama ile kısmen seçeneği üzerinde yoğunlaştıklarını, performans değerlendirmeye ait düşüncelerinin 2,86 ortalama ile kısmen seçeneği üzerinde yoğunlaştıklarını göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin program ile ilgili düşünceleri cinsiyetlerine göre değişiklik göstermemektedir ancak öğretmenlerin çalışma sürelerine göre performans değerlendirme boyutunda anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Yine mezun olunan fakülte türüne göre kazanımlar, içeriğin kapsamı ve niteliği ve öğretme-öğrenme süreci boyutları ile ilgili düşünceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Sonuç ve Öneriler: Elde edilen bulgular ışığında yeni mezun öğretmenlerin, 2005 yılından sonraki program değişikliklerine daha iyi uyum sağladıkları, yeni programın özellikle değerlendirme boyutunda yapılması ve uygulanması gereken işlemleri daha iyi şekilde yerine getirdikleri söylenebilir. Genel olarak programın iyi olduğu ancak öğrenme-öğretme süreci ve performans değerlendirme boyutlarında aksamalar olduğunu söylemek mümkündür. Anahtar Kelimeler: Biyoloji ortaöğretim programı, program değerlendirme.

References

 • Akar, E.Ö. (2007). Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlemlenen Bölgesel Farklılıklar. Eğitim ve Bilim Cilt 32, Sayı 143
 • Altunoğlu, B. ve Atav, E. (2005). Daha Etkili Bir Biyoloji Öğretimi için Öğretmen Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 28.
 • Cerrah, L. ve Ayas, A. (2003). Meslek Liselerinde Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemler: Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Öğretim Programına Bir Bakış. Milli Eğitim Dergisi, 159.
 • Çoban, A. vd. (2006). Biyoloji Öğretim Programının ÖSS Soruları Açısından Değerlendirilmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 8, Sayı 1
 • Doğan, H. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Dindar, H. (1995). Ortaöğretim Kurumlarında Biyoloji Öğretiminin Yapı ve Sorunları. Doktora Tezi,
 • Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ekici, G. (1996). Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretimde Kullandıkları Yöntemler ve Karşılaştıkları
 • Sorunlar, Ankara Üniversitesi, Ankara, yayımlanmamış yüksek lisans tezi
 • Eymen, E. (2007). Veri Analiz Yöntemleri. İstatistik Merkezi Yayınları.
 • Ergezen, S.S. (1994). Biyoloji Eğitiminin Önemi ve Orta Öğretimde Biyoloji Öğretimi, I. Ulusal Fen
 • Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 9. Eylül Üniversitesi Yayınları, S: 171-177.
 • Gezer, K., Köse, S., vd. (2003). Biyoloji Alanında Yapılan Program Geliştirme Çalışmalarının
 • Karşılaştırılması: Türkiye, İngiltere ve Abd Örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2,14.
 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın.
 • Karacaoğlu, Ö., Acar, E. (2010). Yenilenen Programların Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı
 • Sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 7,I.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 4.Basım Ankara: Sanem Matbaası.
 • Kaya, E. (2001). Orta Öğretimde Biyoloji Öğretiminin Yapı ve Sorunları (Erzurum Örneği), Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Köseoğlu, F. ve Kavak, N. (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırıcı Yaklaşım, Gazi Üniversitesi, Gazi
 • Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:21, 139-148, Ankara.
 • Mülayim, H. ve Soran, H. (2002). Lise 1 Biyoloji Ders Kitapları ve Haftalık Ders Saatleri Hakkında
 • Öğrenci, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüş ve Önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 185-197.
 • Salman, M. (2006). Ülkemizdeki Biyoloji Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşımla İlgili Yapılan
 • Çalışmaların Kısa Bir Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • Savatyapan, S. (2007). Yeni Lise I (2005) Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci
 • Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Şaşan, H.H. (2002). Yapılandırmacı Öğrenme, Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 74-75, S:49-52
 • Yeşilyurt, S. ve Gül, S. (2008). Ortaöğretimde Daha Etkili Bir Biyoloji Öğretimi İçin Öğretmen ve
 • Öğrenci Beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart 2008 Cilt:16 No:l 145-162.
 • Y.Ö.K. (1996), Biyoloji Öğretimi, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı, Ankara.

Details

Primary Language tr;en
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Arş.grv Mustafa ERSOY
0000-0002-7320-8844


Prof. Dr. Feridun MERTER This is me

Publication Date October 28, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Ersoy, A. M. & Merter, P. D. F. (2012). Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Sivas Ili Örneği) . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (3) , 1-17 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/pub/issue/8019/105317
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)