Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Hayat Bilgisi Öğretiminde Orman Okulunun Rolü Üzerine Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Primary School Teachers' Views on the Role of Forest School in Life Science Teaching

Year 2023, Volume: 14 Issue: 4, 304 - 324, 30.08.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1294534

Abstract

Orman okulu, ormanda ya da diğer doğal alanlarda belirli prensiplere uygun olarak doğayla daha çok teması ya da dost olmayı temel alan bir felsefedir. Bu pedagojinin ilgili literatür bağlamında hayat bilgisi öğretimi ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bu ilişkinin önemli bir paydaş olan öğretmenlerin görüşleri üzerinden incelenmesi anlamlıdır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı hayat bilgisi öğretiminde orman okulunun rolü üzerine sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ve ilgili dokümanlar (etkinlik planı ve fotoğraflar) ile veri toplanmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Veri toplama ve analizi sürecinde geçerlilik ve güvenirliliğin sağlanması için nitel araştırmalarda öne çıkan üçgenleme, katılımcı doğrulaması, veri toplama süreçlerine uygun ve yeterli katılım, araştırmacının duruşunu belirtmesi ve uzman incelemesi stratejileri dikkate alınmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre: Hayat bilgisi öğretiminde orman okulu deneyimi sınıf öğretmeni görüşleri bağlamında anlamlıdır. Bu deneyim için hayat bilgisi dersinde en uygun ünite doğada hayat ünitesidir. Bu deneyimden hem öğretmenler hem öğrenciler kazanım elde etmektedirler. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri tarafından bu deneyim öncesinde gerekli hazırlıklar yapılır ve önlemler alınır ise problem yaşanma ihtimali düşük olarak görülmektedir. Ayrıca bu deneyimlerde daha riskli oyunlara ve görevlere yer verilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Doğa ve fen okulu kavramsallaştırılmasına yönelik ise araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri “Doğa ve Fen Okulu” nitelemesinde doğa kavramının uygun ama fen kavramının değiştirilebileceğini ileri sürmüşlerdir.

References

 • Arslan, T. (2022). İlkokul öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamları hakkındaki görüşleri üzerine bir inceleme. TURAN-SAM, 14(56), 183-194.
 • Atasoy, E. (2006). Çevre için eğitim: Çocuk doğa etkileşimi. Ezgi Kitabevi.
 • Bartosh, O., & Taylor, C. S. (2006). Improving Test scores throuhg environmental education: Is it possible? Applied Environmental Education and Communication An International Journal, 5(3), 161-169.
 • Birinci, O. (2013). İlkokul 3. sınıf hayat bilgisi dersine yönelik geliştirilen doğa eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin doğa algılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize, Türkiye.
 • Çelik, Ö. (2021). Hayat bilgisi dersinin amacı, kapsamı ve içeriği. V. Aktepe ve M. Gündüz (Editörler), Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi öğretimi içinde (ss.2-19). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Demirci, F. G. ve Polat, Ö. (2023). Doğa temelli eğitim ve orman okulu yaklaşımına göre geliştirilen doğa temelli yürütücü işlevler programının okul öncesi dönem çocuklarının doğaya karşı farkındalıklarına etkisi. 16. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Özet Kitapçığı içinde ss. 19-20.
 • Dey, I. (2003). Qualitative data analysis: A user friendly guide for social scientists. Routledge.
 • Dilek, Ö. (2019). Orman okulu uygulamalarının çocukların gelişimine yönelik katkısının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu, Türkiye.
 • Dündar, R. & Kızık, M. M. (2022) Ekolojik okuryazarlık, çevre eğitimi ve sürdürülebilir gelişme odaklı eğitim anlayışı bağlamında çevre temasının hayat bilgisi dersi programındaki yerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 1954-1974. DOI: 10.17679/inuefd.1146730
 • Edeş, H. (2022). Orman okulu yaklaşımı eğitimi alan okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterliklerine ilişkin algı düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Eroğlu, S. B. (2018). An evaluation of the forest school program in a state preschool in İstanbul (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erol, M. (2023). Türkiye’de orman okulu yaklaşımını uygulayan okul öncesi kurumlarındaki yetişkinlerin uygulama sürecine dair risk algılarının ve deneyimlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Forest School Foundation (2023). Forest school history & philosophy. https://www.theforestschoolfoundation.org/background-information-history
 • FSA (2023a). Forest School myth busting. https://forestschoolassociation.org/forest-school-myth-busting/
 • FSA (2023b). Full principles and criteria for good practice. https://forestschoolassociation.org/full-principles-and-criteria-for-good-practice/
 • Gündoğan, A. (2021). Hayat bilgisi dersinin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi. V. Aktepe ve M. Gündüz (Editörler), Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi öğretimi içinde (ss.22-55). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Harris, F. (2017). The nature of learning at forest school: practitioners' perspectives. Education 3-13, 45(2), 272-291.
 • Hoyt-Parrish, V. (2018). The impact of a forest school model and an interdisciplinary curriculum in a third-grade classroom: an action research study (Doctoral dissertation). University of South Carolina, Columbia.
 • Joyce, R. (2012). Outdoor learning, maidenhead: Open University Press.
 • Kabar, E. (2022). Farklı ülkelerde orman okullarının çocuğun gelişimine etkisi ve öğretmenin rolü ile ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). KTO Karatay Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Pegem Akademi.
 • Kanyılmaz-Canlı E. S. (2022). Orman okulu temelli prososyal destek programının 4-6 yaş çocuklarının prososyal davranışlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Kanyılmaz-Canlı, E. S. ve Temel, F. (2022). Bir orman okulu uygulamasının değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (62), 431-454. Doi: 10.21764/maeuefd.1040654
 • Kanat, T. (2020). Orman okulu uygulamalarının okul öncesi dönem çocukları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye.
 • Karavida, V., Tympa, E. & Charissi, A. (2020). Forest Schools: An alternative learning approach at the preschool age. Journal of Education & Social Policy, 7 (4), 116-120.
 • Karbeyaz, A., ve Karamustafaoğlu, O. (2021). Okul dışı öğrenme ortamlarının öğretime katkısı hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri üzerine bir inceleme. İstanbul Journal of Social Science, (29), 1, 20.
 • Kaya, E. (2018). Hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinin temeli: toplu öğretim sistemi. Pegem Akademi.
 • Knight, S. (2013). The impact of Forest School on education for sustainable development in the early years in England. In S. Knight (Ed.) International perspectives on Forest School: Natural spaces to play and learn, (pp. 1-11). Sage.
 • Koyuncu, M. (2019). Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşım: Orman okullarında öğretmen, veli ve yönetici görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Larimore, R. (2016). Defining nature-based preschools. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 4(1), 32-36.
 • Leather, M. (2018). A critique of “Forest School” or something lost in translation. Journal of Outdoor and Environmental Education, 21, 5-18.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
 • Maxwell, J. A. (2012). Qualitative research design: An interactive approach. Sage publications.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için rehber. S. Turan (çev. ed.). Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Hayat Bilgisi dersi öğretim programı. Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=326
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2021). Doğa ve fen eğitimi etkinlik kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Miklitz, I. (2011). Der Waldkindergarten. Dimensionen eines pädagogischen Ansatzes [The forest kindergarten. Dimensions of a pedagogical approach]. Mannheim
 • Murray, R., O’Brien, E. (2005). Such enthusiasm -a joy to see: An evaluation of Forest School in England. Report to the Forestry Commission. http://www.forestresearch.gov.uk/website/forestresearch.nsf/ByUnique/INFD-6HKEMHS
 • O’Brien, L., & Murray, R. (2007). Forest School and its impacts on young children: Case studies in Britain. Urban Forestry & Urban Greening, 6(4), 249-265.
 • O'Brien, L. (2009). Learning outdoors: the Forest School approach. Education 3–13, 37(1), 45-60.
 • Onur, B. (2016). Çocuk çevre doğa: Çevre ve yurttaşlık eğitimi. İmge Kitabevi.
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage.
 • Sobel, D. (2014). Learning to walk between the raindrops: The value of nature preschools and forest kindergartens. Children Youth and Environments, 24(2), 228-238.
 • Seale, C. (1999). The quality of qualitative research. The Quality of qualitative research, 1-224.
 • Stake, R. E. (1981). Case study methodology: An epistemological advocacy. In W. W. Welsh (Ed.), Case study methodology in educational evaluation. Proceedings of the 1981 Minnesota Evaluation Conference (pp. 31–40). Minnesota Research and Evaluation Center.
 • Stake, R. E. (2008). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Strategies of qualitative inquiry (pp. 119–149). London: Sage Publications, Inc.
 • Tay, B. (2017). Hayat bilgisi: Hayatın bilgisi. B. Tay (Ed.), Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi içinde (ss. 1-39). Pegem Akademi.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi (3. Baskı). Pegem Akademi.
 • Tuğluoğlu, F. ve Tunç, T. (2010). 1926 İlk mektep müfredatı ve Cumhuriyet dönemi eğitiminin ekonomik hedefleri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 26(76), 55-98.
 • Ürey, M. & Kaymakcı, S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinde kullanılan okul dışı öğrenme ortamları ve uygulamaları hakkındaki görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49 (227), 7-32. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/56322/661540
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Primary School Teachers' Views on the Role of Forest School in Life Science Teaching / Hayat Bilgisi Öğretiminde Orman Okulunun Rolü Üzerine Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Year 2023, Volume: 14 Issue: 4, 304 - 324, 30.08.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1294534

Abstract

Forest school is a pedagogy based on more contact or friendship with nature by certain principles in the forest or other natural areas. This pedagogy is related to life science teaching in the context of the relevant literature. It is meaningful to examine this relationship through the opinions of teachers, who are important stakeholder. In this context, the aim of this research is to examine the views of primary school teachers on the role of forest school in life science teaching. The case study method, one of the qualitative research methods, was used in the research. Participants were selected according to the purposive sampling method. In the research, data were collected with a semi-structured interview form and related documents (activity plan and photos). The data were analyzed by descriptive analysis method. For validity and reliability, the following these steps were followed: triangulating, participant validation, adequate participation in data collection processes, stating the researchers’ point of view, expert review, and auditing. Validity and reliability were ensured. The results of the research are as follows: Forest school experience is meaningful in life science teaching regarding the primary school teachers’ views. The most suitable unit for this experience is the unit of life in nature. Both teachers and students gain from this experience. If necessary, preparations are made, and precautions are taken before this experience by the primary school teachers, the probability of problems is low. Moreover, the participants think that more risky games and missions should be included in the experiences. They proposed that the concept of nature is appropriate in the conceptualization of nature and science school, but the concept of science can be changed.

References

 • Arslan, T. (2022). İlkokul öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamları hakkındaki görüşleri üzerine bir inceleme. TURAN-SAM, 14(56), 183-194.
 • Atasoy, E. (2006). Çevre için eğitim: Çocuk doğa etkileşimi. Ezgi Kitabevi.
 • Bartosh, O., & Taylor, C. S. (2006). Improving Test scores throuhg environmental education: Is it possible? Applied Environmental Education and Communication An International Journal, 5(3), 161-169.
 • Birinci, O. (2013). İlkokul 3. sınıf hayat bilgisi dersine yönelik geliştirilen doğa eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin doğa algılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize, Türkiye.
 • Çelik, Ö. (2021). Hayat bilgisi dersinin amacı, kapsamı ve içeriği. V. Aktepe ve M. Gündüz (Editörler), Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi öğretimi içinde (ss.2-19). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Demirci, F. G. ve Polat, Ö. (2023). Doğa temelli eğitim ve orman okulu yaklaşımına göre geliştirilen doğa temelli yürütücü işlevler programının okul öncesi dönem çocuklarının doğaya karşı farkındalıklarına etkisi. 16. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Özet Kitapçığı içinde ss. 19-20.
 • Dey, I. (2003). Qualitative data analysis: A user friendly guide for social scientists. Routledge.
 • Dilek, Ö. (2019). Orman okulu uygulamalarının çocukların gelişimine yönelik katkısının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu, Türkiye.
 • Dündar, R. & Kızık, M. M. (2022) Ekolojik okuryazarlık, çevre eğitimi ve sürdürülebilir gelişme odaklı eğitim anlayışı bağlamında çevre temasının hayat bilgisi dersi programındaki yerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 1954-1974. DOI: 10.17679/inuefd.1146730
 • Edeş, H. (2022). Orman okulu yaklaşımı eğitimi alan okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterliklerine ilişkin algı düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Eroğlu, S. B. (2018). An evaluation of the forest school program in a state preschool in İstanbul (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erol, M. (2023). Türkiye’de orman okulu yaklaşımını uygulayan okul öncesi kurumlarındaki yetişkinlerin uygulama sürecine dair risk algılarının ve deneyimlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Forest School Foundation (2023). Forest school history & philosophy. https://www.theforestschoolfoundation.org/background-information-history
 • FSA (2023a). Forest School myth busting. https://forestschoolassociation.org/forest-school-myth-busting/
 • FSA (2023b). Full principles and criteria for good practice. https://forestschoolassociation.org/full-principles-and-criteria-for-good-practice/
 • Gündoğan, A. (2021). Hayat bilgisi dersinin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi. V. Aktepe ve M. Gündüz (Editörler), Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi öğretimi içinde (ss.22-55). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Harris, F. (2017). The nature of learning at forest school: practitioners' perspectives. Education 3-13, 45(2), 272-291.
 • Hoyt-Parrish, V. (2018). The impact of a forest school model and an interdisciplinary curriculum in a third-grade classroom: an action research study (Doctoral dissertation). University of South Carolina, Columbia.
 • Joyce, R. (2012). Outdoor learning, maidenhead: Open University Press.
 • Kabar, E. (2022). Farklı ülkelerde orman okullarının çocuğun gelişimine etkisi ve öğretmenin rolü ile ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). KTO Karatay Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Pegem Akademi.
 • Kanyılmaz-Canlı E. S. (2022). Orman okulu temelli prososyal destek programının 4-6 yaş çocuklarının prososyal davranışlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Kanyılmaz-Canlı, E. S. ve Temel, F. (2022). Bir orman okulu uygulamasının değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (62), 431-454. Doi: 10.21764/maeuefd.1040654
 • Kanat, T. (2020). Orman okulu uygulamalarının okul öncesi dönem çocukları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye.
 • Karavida, V., Tympa, E. & Charissi, A. (2020). Forest Schools: An alternative learning approach at the preschool age. Journal of Education & Social Policy, 7 (4), 116-120.
 • Karbeyaz, A., ve Karamustafaoğlu, O. (2021). Okul dışı öğrenme ortamlarının öğretime katkısı hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri üzerine bir inceleme. İstanbul Journal of Social Science, (29), 1, 20.
 • Kaya, E. (2018). Hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinin temeli: toplu öğretim sistemi. Pegem Akademi.
 • Knight, S. (2013). The impact of Forest School on education for sustainable development in the early years in England. In S. Knight (Ed.) International perspectives on Forest School: Natural spaces to play and learn, (pp. 1-11). Sage.
 • Koyuncu, M. (2019). Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşım: Orman okullarında öğretmen, veli ve yönetici görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Larimore, R. (2016). Defining nature-based preschools. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 4(1), 32-36.
 • Leather, M. (2018). A critique of “Forest School” or something lost in translation. Journal of Outdoor and Environmental Education, 21, 5-18.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
 • Maxwell, J. A. (2012). Qualitative research design: An interactive approach. Sage publications.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için rehber. S. Turan (çev. ed.). Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Hayat Bilgisi dersi öğretim programı. Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=326
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2021). Doğa ve fen eğitimi etkinlik kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Miklitz, I. (2011). Der Waldkindergarten. Dimensionen eines pädagogischen Ansatzes [The forest kindergarten. Dimensions of a pedagogical approach]. Mannheim
 • Murray, R., O’Brien, E. (2005). Such enthusiasm -a joy to see: An evaluation of Forest School in England. Report to the Forestry Commission. http://www.forestresearch.gov.uk/website/forestresearch.nsf/ByUnique/INFD-6HKEMHS
 • O’Brien, L., & Murray, R. (2007). Forest School and its impacts on young children: Case studies in Britain. Urban Forestry & Urban Greening, 6(4), 249-265.
 • O'Brien, L. (2009). Learning outdoors: the Forest School approach. Education 3–13, 37(1), 45-60.
 • Onur, B. (2016). Çocuk çevre doğa: Çevre ve yurttaşlık eğitimi. İmge Kitabevi.
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage.
 • Sobel, D. (2014). Learning to walk between the raindrops: The value of nature preschools and forest kindergartens. Children Youth and Environments, 24(2), 228-238.
 • Seale, C. (1999). The quality of qualitative research. The Quality of qualitative research, 1-224.
 • Stake, R. E. (1981). Case study methodology: An epistemological advocacy. In W. W. Welsh (Ed.), Case study methodology in educational evaluation. Proceedings of the 1981 Minnesota Evaluation Conference (pp. 31–40). Minnesota Research and Evaluation Center.
 • Stake, R. E. (2008). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Strategies of qualitative inquiry (pp. 119–149). London: Sage Publications, Inc.
 • Tay, B. (2017). Hayat bilgisi: Hayatın bilgisi. B. Tay (Ed.), Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi içinde (ss. 1-39). Pegem Akademi.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi (3. Baskı). Pegem Akademi.
 • Tuğluoğlu, F. ve Tunç, T. (2010). 1926 İlk mektep müfredatı ve Cumhuriyet dönemi eğitiminin ekonomik hedefleri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 26(76), 55-98.
 • Ürey, M. & Kaymakcı, S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinde kullanılan okul dışı öğrenme ortamları ve uygulamaları hakkındaki görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49 (227), 7-32. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/56322/661540
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Yıldıray AYDIN
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0001-8848-7463
Türkiye


Kudret AYKIRI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2413-0593
Türkiye

Publication Date August 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 4

Cite

APA
AYDIN, Y., & AYKIRI, K. (2023). Hayat Bilgisi Öğretiminde Orman Okulunun Rolü Üzerine Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Primary School Teachers’ Views on the Role of Forest School in Life Science Teaching. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(4), 304-324. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1294534

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com  
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.pdf