Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Effects of the Flipped Classroom Model Applied in the Research Methods Course in Post-graduate Programs on Students / Lisansüstü Programlarda Araştırma Yöntemleri Dersinde Uygulanan Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

Year 2023, Volume: 14 Issue: 4, 230 - 245, 30.08.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1291995

Abstract

The purpose of the study was to uncover the effects of the Research Methods course, in which flipped classroom model (FCM) is applied, on the research self-efficacy of students in graduate education science programs. It was also aimed to find out how the effect of FCM on Research Method in graduate education is on learning outcomes. The study was conducted with mixed design, a single-group pre-test-post-test experimental design and case study. A total of 11 students in educational sciences programs constituted the study group. Research self-efficacy data were collected with the Research Self-Efficacy Scale that was developed by Tuncer and Özeren (2012). Qualitative data for examining the effects of the Research Methods course on learning outcomes were obtained with the “Research Proposal Reports”, “Research Methods Learning Outcomes Evaluation Form” and “Research Method Opinions Form”. For the students to prepare for the course, the Research Method lecture videos for each week’s learning outcomes and contents were uploaded to the Learning Management System one week before each lesson. Activities for learning outcomes were performed in face-to-face lessons for three hours a week in the computer laboratory where each student had a computer for nine weeks. The data were analyzed with the Wilcoxon Signed Rank Test, Content Analysis, and Descriptive Analysis Technique. In the present study, it was concluded that the Research Method course in postgraduate education science students with FCM had a positive effect on the research self-efficacy of students. When the study results are evaluated in integrity, it was observed that the Research Method course with FCM has positive effects on both research self-efficacy and learning outcomes in graduate education science students. It is recommended to spread FCM practices in post-graduate Research Method courses.

References

 • Alsaleh, N. J. (2019). Flipped classrooms to enhance postgraduate students’ research skills in preparing a research proposal. Innovations in Education and Teaching International, 57(4), 392-402. https://doi.org/10.1080/14703297.2019.1647269
 • Arantes do Amaral, J. A., & Lino dos Santos, R. J. R. (2018). Combining project-based learning and community-based research in a research methodology course: The lessons learned. International Journal of Instruction, 11, 47–60.
 • Al-Zahrani, A. (2015). From passive to active: The impact of the flipped classroom through social learning platforms on higher education students' creative thinking. British Journal of Educational Technology 46(6),1133-1148. https://doi.org/10.1111/bjet.12353
 • Awidi, I. T. & Paynter, M. (2019). The impact of a flipped classroom approach on student learning experience. Compoters&Education, 128-283. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.013
 • Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flipp your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.
 • Brewer B. & Movahedazarhouligh S. (2019). Flipped Learning in Flipped Classroom: A new Pathway to prepare future special educators, Journal of Digital Learning in Teacher Education, 35 (3), 128-143, https://doi.org/10.1080/21532974.2019.1619110
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için istatistik, Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (Çev. M. Bütün ve S.B. Demir), Siyasal Kitapevi.
 • Creswell, J. W. (2015). A concise introduction to mixed methods research, Newyork: Sage.
 • Creswell J. W. ve Plano Clark V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Çeviri Ed. Yüksel Dede ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Christensen, C. M., Horn, M. B., & Staker, H. (2013). Is K-12 Blended Learning Disruptive? An Introduction of the Theory of Hybrids. Clayton Christensen Institute.http://www.christenseninstitute.org/publications/hybrids/
 • Çetin, A., ve Dikici, R. (2014). Eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri dersinin etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 981.
 • Daniel, B. Kumar, V. ve Omar, N. (2017) Postgraduate conception of research methodology: implications for learning and teaching, International Journal of Research & Method in Education, 41 (2), 220-236. https://doi.org/10.1080/1743727X.2017.1283397
 • Chen, Y., Wang, Y., Kinshuk, & Chen, N.S. (2014). Is FLIP enough? Or should we use the flipped model instead? Computers & Education, 79, 16-27. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.07.004
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge/Taylor ve Francis Group.
 • Debbağ, M. (2018). Öğretim ilke ve yöntemleri dersi öğretim programı için hazırlanan ters-yüz edilmiş sınıf modelinin etkililiği (Yüksek lisans tezi), Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye
 • Demirer, V. ve Aydın, B. (2017). Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: içerik analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 57-82. https://doi.org/10.17943/etku.288488
 • Dianati, S., Iwashita N. & Vasquez, C. (2022). Flipped classroom experiences: Comparing undergraduate and postgraduate perceptions of self-regulated learning. Issues in Educational Research, 32, 2, 473-493
 • Ekinci, N ve Ekinci, C. E. (2022) Araştırmacı olarak öğretmenler: Araştırma yeterlikleri, engelleri, algıları ve araştırmadan bekledikleri yararlar. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (12), 477-498. https://doi.org/10.21733/ibad.1061432
 • Flipped Learning Network, (2014). Flipped learning network, Erişim Tarihi: 20.04.2022, https://flippedlearning.org/
 • Howitt, C. & Pegrum, M. (2015). Implementing a flipped classroom approach in postgraduate education: An unexpected journey into pedagogical redesign. Australasian Journal of Educational Technology, 31(4). https://doi.org/10.14742/ajet.2439
 • Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2002). Data management and analysis methods. Handbook of qualitative research . Sage Publications, Inc.
 • Jiang, Y. C. and Jong S. Y., (24-27 August 2020). "Learner Preparedness in Flipped Classroom: A Case Study of a Flipped Postgraduate Course," 2020 International Symposium on Educational Technology (ISET), Bangkok, Thailand. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9215504
 • Karakaş, G. (2021). Türkiye'de ters yüz edilmiş öğrenme ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin tematik, metodolojik ve istatiksel açıdan incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler, Ankara: Nobel Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. (2016, 20 Nisan). Resmi Gazete (Sayı: 29690). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • Liu, M. (2020). Flipped for Critical Thinking: Evaluating the Effectiveness of a Novel Teaching Approach in Postgraduate Law Modules. Education Applications & Developments, 252-256. https://doi.org/10.36315/2019v1end053
 • Mardiha, S. M., Alibakhshi, G., Mazolum, M., & Javaheri, R. (2023). Electronic flipped classrooms as a solution to educational problems caused by covıd 19: a case study of research course in Iran higher education. Electronic Journal of e-Learning, 21(1), 26-35.
 • Megahed, N., & Ghoneim, E. (2022). Blended learning: The New Normal for post-COVID-19 Pedagogy. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 14(1), 1-15.
 • Ni, A. Y. (2013). Comparing the effectiveness of classroom and online learning: Teaching research methods. Journal of public affairs education, 19(2), 199-215. https://doi.org/10.1080/15236803.2013.12001730
 • Otacıoğlu, S.G. (2007). Öğrenci odaklı bir yaklaşım kullanarak araştırma yöntemi öğretmek: uygulamaya yönelik eleştirel düşünceler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 511-520.
 • Özbay, Ö. ve Sarıca, R. (2019). Ters yüz sınıfa yönelik gerçekleştirilen çalışmaların eğilimleri: bir sistematik alan yazın taraması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2) , 332-348. https://doi.org/10.31592/aeusbed.595036
 • Özkan, Ç. G. ve Demirbağ, B. C. (2023). Hemşirelik eğitiminde yenilikçi bir yaklaşım: ters yüz sınıf modeli, kuramsal çerçevesi ve hemşirelik eğitiminde kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 16(2), 261-274. https://doi.org/10.46483/deuhfed.1050285
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Newyork: Sage.
 • Singleton, R., & Charlton, A. (2020). Creating H5P content for active learning. Pacific Journal of Technology Enhanced Learning, 2(1), 13–14. https://doi.org/10.24135/pjtel.v2i1.32
 • Strayer, J. (2009). Inverting the classroom: A study of the learning environment when an intelligent tutoring system is used to help students learn (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio State University, Ohio, United States.
 • Thoms, C. L. (2012, November 19). Enhancing the blended learning curriculum by using the “flipped classroom” approach to produce a dynamic learning environment. 5th International Conference on Education, Research and Innovation, 2150-2157. https://library.iated.org/view/THOMS2012ENH
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi (3. Baskı). Pegem Akademi.
 • Tosuntaş, Ş.B. Karadağ, E. ve Danışman, Ş. (2020). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersinin öğretim üyelerinin görüşlerine göre incelenmesi. International Journal of Social Inquiry, 13(1), 357-382. https://doi.org/10.37093/ijsi.746491
 • Turan, Z. & Goktas, Y. (2016). The Flipped Classroom: instructional efficency and impact of achievement and cognitive load levels, Journal of e-Learning and Knowledge Society, 12(4), 51-62
 • Tuncer, M. ve Özeren, E. (2012). The development of a self-efficacy scale for scientific research and an evaluation of prospective teachers’ views about that scale. Social and Behavioral Sciences, 51, 553-561. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.205
 • Uslu, B. (2022). Yüksek lisans yapan öğretmenlerin araştırma yöntemlerine ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye
 • Uğur, S. (2020). Merhaba yenidünya: Covid19 ve değişen hayatlar, uzaktan eğitim, hızlanan dijital dönüşüm ve teknolojik tekillik (editöre mektup). Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 7-10.
 • Vandiver, D. M. & Walsh, J. A. (2010). Assessing autonomous learning in research methods courses: Implementing the student-driven research project. Active Learning in Higher Education, 11(1), 31–42. https://doi.org/10.1177/1469787409355877
 • Willey, K., Gardner, A. & Kadi, A. (2014, January). Flipped learning: comparing the student experience from 1 st year to postgraduate. In SEFI 42nd Annual Conference, Birmingham, UK https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/31871/1/0162.pdf
 • Wolff, L. & Chan, J. (2016). Flipped Classrooms for Legal Education. Singapore: Springer Singapore
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin
 • YÖK (2018). Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama, Erişim Tarihi: 20.04.2022, https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-OgretmenYetistirme-Lisans-Programlari/Turkce_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
 • YÖK (2022). Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi, Erişim Tarihi: 20.04.2022, http://tyyc.yok.gov.tr/

Lisansüstü Programlarda Araştırma Yöntemleri Dersinde Uygulanan Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri / The Effects of the Flipped Classroom Model Applied in the Research Methods Course in Post-graduate Programs on Students

Year 2023, Volume: 14 Issue: 4, 230 - 245, 30.08.2023
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1291995

Abstract

Bu araştırmanın amacı lisansüstü eğitim bilimleri programlarında ters yüz sınıf modelinin uygulandığı araştırma yöntemleri dersinin, öğrencilerin araştırma öz-yeterliklerine etkilerini ortaya koymaktır. Ayrıca lisansüstü eğitimde ters yüz sınıf modelinin araştırma yöntemlerine yönelik öğrenme çıktıları üzerindeki etkilerinin nasıl olduğunu da ortaya koymaktır. Araştırma iç-içe geçmiş karma desenle yürütülmüştür. Araştırma öz-yeterliklerine etkiler nicel yöntemlerden tek gruplu ön test-son test deneysel desenle yürütülmüştür. Nitel yöntem olarak ise durum çalışması kullanılmıştır. Eğitim bilimleri programlarındaki 11 lisansüstü öğrenci, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma öz-yeterlikleri, Tuncer ve Özeren (2012) tarafından geliştirilen araştırma öz-yeterlikleri ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma yöntemleri dersinin öğrenme çıktılarına yönelik etkilerinin nasıl olduğunun incelenmesine yönelik nitel veriler, “Araştırma Önerisi Raporları”, “Araştırma Yöntemleri Öğrenme Çıktıları Değerlendirme Formu ” ve “Araştırma Yöntemleri Dersi Görüş Formu” ile toplanmıştır. Öğrencilerin ders hazırlığı yapabilmesi için her haftanın öğrenme çıktılarına ve içeriğine yönelik olan araştırma yöntemleri dersi anlatım videoları ve ders kaynakları her dersten bir hafta önce öğretim yönetim sistemine yüklenmiştir. Yüz yüze derslerde ise öğrenme çıktılarına yönelik yüz yüze etkinlikler haftada üçer saat boyunca her öğrenciye birer bilgisayarın düştüğü bilgisayar laboratuvarında dokuz hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler çalışmalarını sınıfta paylaşmışlardır, öğrencilere geri bildirimler verilmiştir. Nicel veriler, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi; nitel veriler, içerik analizi ve betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ters yüz sınıf modeli ile gerçekleştirilen araştırma yöntemleri dersinin, lisansüstü eğitim bilimleri öğrencilerinin araştırma öz-yeterlikleri ve öğrenme çıktılarının çoğunluğu üzerinde olumlu etkileri görülmüştür. Lisansüstü araştırma yöntemleri dersinde ters yüz sınıf modeli uygulanmalarının yaygınlaştırılması önerilmiştir.

References

 • Alsaleh, N. J. (2019). Flipped classrooms to enhance postgraduate students’ research skills in preparing a research proposal. Innovations in Education and Teaching International, 57(4), 392-402. https://doi.org/10.1080/14703297.2019.1647269
 • Arantes do Amaral, J. A., & Lino dos Santos, R. J. R. (2018). Combining project-based learning and community-based research in a research methodology course: The lessons learned. International Journal of Instruction, 11, 47–60.
 • Al-Zahrani, A. (2015). From passive to active: The impact of the flipped classroom through social learning platforms on higher education students' creative thinking. British Journal of Educational Technology 46(6),1133-1148. https://doi.org/10.1111/bjet.12353
 • Awidi, I. T. & Paynter, M. (2019). The impact of a flipped classroom approach on student learning experience. Compoters&Education, 128-283. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.013
 • Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flipp your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.
 • Brewer B. & Movahedazarhouligh S. (2019). Flipped Learning in Flipped Classroom: A new Pathway to prepare future special educators, Journal of Digital Learning in Teacher Education, 35 (3), 128-143, https://doi.org/10.1080/21532974.2019.1619110
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için istatistik, Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (Çev. M. Bütün ve S.B. Demir), Siyasal Kitapevi.
 • Creswell, J. W. (2015). A concise introduction to mixed methods research, Newyork: Sage.
 • Creswell J. W. ve Plano Clark V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Çeviri Ed. Yüksel Dede ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Christensen, C. M., Horn, M. B., & Staker, H. (2013). Is K-12 Blended Learning Disruptive? An Introduction of the Theory of Hybrids. Clayton Christensen Institute.http://www.christenseninstitute.org/publications/hybrids/
 • Çetin, A., ve Dikici, R. (2014). Eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri dersinin etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 981.
 • Daniel, B. Kumar, V. ve Omar, N. (2017) Postgraduate conception of research methodology: implications for learning and teaching, International Journal of Research & Method in Education, 41 (2), 220-236. https://doi.org/10.1080/1743727X.2017.1283397
 • Chen, Y., Wang, Y., Kinshuk, & Chen, N.S. (2014). Is FLIP enough? Or should we use the flipped model instead? Computers & Education, 79, 16-27. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.07.004
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge/Taylor ve Francis Group.
 • Debbağ, M. (2018). Öğretim ilke ve yöntemleri dersi öğretim programı için hazırlanan ters-yüz edilmiş sınıf modelinin etkililiği (Yüksek lisans tezi), Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye
 • Demirer, V. ve Aydın, B. (2017). Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: içerik analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 57-82. https://doi.org/10.17943/etku.288488
 • Dianati, S., Iwashita N. & Vasquez, C. (2022). Flipped classroom experiences: Comparing undergraduate and postgraduate perceptions of self-regulated learning. Issues in Educational Research, 32, 2, 473-493
 • Ekinci, N ve Ekinci, C. E. (2022) Araştırmacı olarak öğretmenler: Araştırma yeterlikleri, engelleri, algıları ve araştırmadan bekledikleri yararlar. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (12), 477-498. https://doi.org/10.21733/ibad.1061432
 • Flipped Learning Network, (2014). Flipped learning network, Erişim Tarihi: 20.04.2022, https://flippedlearning.org/
 • Howitt, C. & Pegrum, M. (2015). Implementing a flipped classroom approach in postgraduate education: An unexpected journey into pedagogical redesign. Australasian Journal of Educational Technology, 31(4). https://doi.org/10.14742/ajet.2439
 • Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2002). Data management and analysis methods. Handbook of qualitative research . Sage Publications, Inc.
 • Jiang, Y. C. and Jong S. Y., (24-27 August 2020). "Learner Preparedness in Flipped Classroom: A Case Study of a Flipped Postgraduate Course," 2020 International Symposium on Educational Technology (ISET), Bangkok, Thailand. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9215504
 • Karakaş, G. (2021). Türkiye'de ters yüz edilmiş öğrenme ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin tematik, metodolojik ve istatiksel açıdan incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler, Ankara: Nobel Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. (2016, 20 Nisan). Resmi Gazete (Sayı: 29690). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • Liu, M. (2020). Flipped for Critical Thinking: Evaluating the Effectiveness of a Novel Teaching Approach in Postgraduate Law Modules. Education Applications & Developments, 252-256. https://doi.org/10.36315/2019v1end053
 • Mardiha, S. M., Alibakhshi, G., Mazolum, M., & Javaheri, R. (2023). Electronic flipped classrooms as a solution to educational problems caused by covıd 19: a case study of research course in Iran higher education. Electronic Journal of e-Learning, 21(1), 26-35.
 • Megahed, N., & Ghoneim, E. (2022). Blended learning: The New Normal for post-COVID-19 Pedagogy. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 14(1), 1-15.
 • Ni, A. Y. (2013). Comparing the effectiveness of classroom and online learning: Teaching research methods. Journal of public affairs education, 19(2), 199-215. https://doi.org/10.1080/15236803.2013.12001730
 • Otacıoğlu, S.G. (2007). Öğrenci odaklı bir yaklaşım kullanarak araştırma yöntemi öğretmek: uygulamaya yönelik eleştirel düşünceler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 511-520.
 • Özbay, Ö. ve Sarıca, R. (2019). Ters yüz sınıfa yönelik gerçekleştirilen çalışmaların eğilimleri: bir sistematik alan yazın taraması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2) , 332-348. https://doi.org/10.31592/aeusbed.595036
 • Özkan, Ç. G. ve Demirbağ, B. C. (2023). Hemşirelik eğitiminde yenilikçi bir yaklaşım: ters yüz sınıf modeli, kuramsal çerçevesi ve hemşirelik eğitiminde kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 16(2), 261-274. https://doi.org/10.46483/deuhfed.1050285
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Newyork: Sage.
 • Singleton, R., & Charlton, A. (2020). Creating H5P content for active learning. Pacific Journal of Technology Enhanced Learning, 2(1), 13–14. https://doi.org/10.24135/pjtel.v2i1.32
 • Strayer, J. (2009). Inverting the classroom: A study of the learning environment when an intelligent tutoring system is used to help students learn (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio State University, Ohio, United States.
 • Thoms, C. L. (2012, November 19). Enhancing the blended learning curriculum by using the “flipped classroom” approach to produce a dynamic learning environment. 5th International Conference on Education, Research and Innovation, 2150-2157. https://library.iated.org/view/THOMS2012ENH
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi (3. Baskı). Pegem Akademi.
 • Tosuntaş, Ş.B. Karadağ, E. ve Danışman, Ş. (2020). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersinin öğretim üyelerinin görüşlerine göre incelenmesi. International Journal of Social Inquiry, 13(1), 357-382. https://doi.org/10.37093/ijsi.746491
 • Turan, Z. & Goktas, Y. (2016). The Flipped Classroom: instructional efficency and impact of achievement and cognitive load levels, Journal of e-Learning and Knowledge Society, 12(4), 51-62
 • Tuncer, M. ve Özeren, E. (2012). The development of a self-efficacy scale for scientific research and an evaluation of prospective teachers’ views about that scale. Social and Behavioral Sciences, 51, 553-561. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.205
 • Uslu, B. (2022). Yüksek lisans yapan öğretmenlerin araştırma yöntemlerine ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye
 • Uğur, S. (2020). Merhaba yenidünya: Covid19 ve değişen hayatlar, uzaktan eğitim, hızlanan dijital dönüşüm ve teknolojik tekillik (editöre mektup). Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 7-10.
 • Vandiver, D. M. & Walsh, J. A. (2010). Assessing autonomous learning in research methods courses: Implementing the student-driven research project. Active Learning in Higher Education, 11(1), 31–42. https://doi.org/10.1177/1469787409355877
 • Willey, K., Gardner, A. & Kadi, A. (2014, January). Flipped learning: comparing the student experience from 1 st year to postgraduate. In SEFI 42nd Annual Conference, Birmingham, UK https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/31871/1/0162.pdf
 • Wolff, L. & Chan, J. (2016). Flipped Classrooms for Legal Education. Singapore: Springer Singapore
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin
 • YÖK (2018). Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama, Erişim Tarihi: 20.04.2022, https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-OgretmenYetistirme-Lisans-Programlari/Turkce_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
 • YÖK (2022). Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi, Erişim Tarihi: 20.04.2022, http://tyyc.yok.gov.tr/

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Sevim AŞİROĞLU
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6528-4177
Türkiye

Publication Date August 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 14 Issue: 4

Cite

APA
AŞİROĞLU, S. (2023). Lisansüstü Programlarda Araştırma Yöntemleri Dersinde Uygulanan Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri / The Effects of the Flipped Classroom Model Applied in the Research Methods Course in Post-graduate Programs on Students. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(4), 230-245. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1291995

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com  
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.pdf